ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Добој: Оглашава слободна радна мјеста на дан 13.01.2021. године

ЈУ ЗЗЗ РС
ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Добој: Оглашава слободна радна мјеста на дан 13.01.2021. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 13.01.2020. године.

Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

*****************

*********************

 

ПУ КЛУБ ЗА ДЈЕЦУ “МАЛИ ПРИНЦ”

1. КРАЈИШКОГ КОРПУСА ББ

74 270 ТЕСЛИЋ

 

ОГЛАС

јавни оглас за попуњавање радног мјеста – васпитач предшколске дјеце

 

Дипломирани васпитачи предшколске дјеце - ПУ Клуб за дјецу “Мали принц”  1. крајишког корпуса бб Теслић

 

Област: Образовање

Рад на: Одређено вријеме

Број извршилаца: један  (1)

 

Опис

Дипломирани васпитачи предшколске дјеце на одређено вријеме

 

Општи услови које кандидати треба да испуњавају:

- Да је држављанин Републике Српске и Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству

- Да је пунољетан, а то доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте

- Да је радно способан а то доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора конкурса

- Да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела полног и другог насиља

 

Уз пријаву за конкурс (потписану од стране кандидата који се пријављује на конкурс) потребно је доставити и сљедећу документацију:

1. додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања  или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања  уколико у дипломи не постоје подаци  о просјеку оцјена

2. увјерење издато од Завода за запошљавање Републике Српске, о времену проведеном на евиденцији незапослених лица, након стицања одговарајуће стручне спреме

Кандидати су дужни доставити овјерену фотокопију свих докумената будући да исти неће бити враћени кандидатима.

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања у “Гласу Српске”

 

Напомена: Пријаву доставити у затвореној коверти на адресу 1. крајишког корпуса бб Радолинка Теслић  са назнаком “За конкурс”

 

Кандидати који испуњавају услове конкурса, а пријаве су им благовремене и потпуне, биће подвргнути интервјуу а исти ће бити обављен  у просторијама Клуба за дјецу.

***

ЈУ ГИМНАЗИЈА “ЈОВАН ДУЧИЋ” ДОБОЈ

ХИЛАНДАРСКА 2

74 000 ДОБОЈ

 

КОНКУРС

за попуну упражњеног радног  мјеста

 

- Професор математике, 12 часова седмично, приправник, на одређено вријеме, до повратка раднице са породиљског одсуства  .............. 1 извршилац

- Професор њемачког језика, 10 часова седмично, са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у образовању, на одређено вријеме, до повратка раднице са неплаћеног одсуства а најдуже до 30.6.2021. године..........1 извршилац

 

Осим општих услова предвиђених Законом о раду (“Службени гласник РС”, 1/16), кандидати треба да испуњаваху и  посебне  услова предвиђене чланом 104. став 1 тачка1, 2. и 3. Законом о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник РС”, 41/18, 35/20 и 92/20), и  Правилником о врстама стручне спреме наставника и сарадника у гимназији

Пријем у радни однос извршиће се у складу са Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у средњој школи.

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, као и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о средњем образовању и васпитању испуњавали услове у погледу профила и звања наставника.

 

Општи услови за пријем у радни однос:

1. да је држављанин РС или БиХ,  а то доказује увјерењем о држављанству

2. да је пунољетан,  а то доказује извод из матичне књиге рођених или фотокопијом  личне карте

3. да је радно способан, а то доказује љекарским увјерењем  о психофизичкој и физичкој способности за рад са ученицима, које не може бити  старије од 6 мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат, након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа

4. да није осуђиван правоснажном пресудом  за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицима, злоупотребе опојних средстава , а доказ о некажњавању школа ће прибавити службени путем за изабраног кандидата прије заснивања радног односа,

5. да се не налази на евиденцији која се воде у Регистру  лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце, а доказ ће школа прибавити службеним путем  за изабраног кандидата прије заснивања радног односа.

6. увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

 

Уз пријаву потписану од стране кандидата који се пријављује на конкурс за пријем у радни однос, потребно је доставити и документацију на основу које се доказују испуњеност посебних услова и документација на основу које се врши бодовање критеријума за пријем и то:

1. Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање 240 бодова у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент

2. Увјерење високошколске установе или додатак дипломи о просјечној оцијени током школовања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена

3. Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, који је дужан доставити кандидат  за наставника који у току студија није положио  педагошко-психолошку  и дидактичко-методичку групу предмета

4. Увјерење о положеном стручном испиту

5. Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дјела испита у складу са правилником којим се регулише полагање стручног испита,

6. Увјерење о радном стажу стеченом након стицања стручне спреме тражене огласом, издато од стране послодавца код кога је кандидат био запослен  а које треба да садржи податке из којих се јасно види врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла, уколико је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством

7. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

8. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца или борца  Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије погинулог борца.

9. Увјерење општинског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђивању статуса борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије борца

10. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата  Републике Српске, ако се о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

Напомена: У складу са чланом 104. став 7. и 8. Закона о средњем образовању и васпитању, на упражњено радно мјесто, гдје се као услов тражи положен стручни испит, може се ангажовати лице које је стекло радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњава друге услове прописане законом.

Уколико се на радно мјесто под редним бројем 1 не пријави кандидат са радним искуством и положеним стручним испитом, школа задржава право да прими радника без радног искуства.

 

Сва напријед наведена документа треба доставити као овјерене фотокопије на адресу школе и неће се враћати кандидатима.

Сви кандидати су дужни у пријави  на конкурс навести тачну адресу и број телефона.

Тестирање и интервју са кандидатима биће обављен дана 26.1.2021 године (уторак) у просторијама школе са почетком у 10 часова.

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове конкурса поставити на огласну таблу школе, најкасније 3 дана прије заказаног тестирања и интервјуа па се  кандидати неће посебно  позивати, а ако се не појаве на тестирању или интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс

 

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања у дневном листу “Глас Српске”.

 

Пријаве са потребним документима доставити лично или на адресу школе: ЈУ Гимназија “Јован Дучић” Добој, Хиландарска 2, са назнаком “Пријава на конкурс”.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

***

ОСНОВНИ СУД У МОДРИЧИ

ЦАРА ЛАЗАРА 9

74 480 МОДРИЧА

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за пријем у радни однос на неодређено вријеме

 

I

          Расписује се јавни конкурс за пријем стручног сарадника, број извршилаца 1 (један), на неодређено вријеме, уз пробни рад у складу са Законом.

 

II

Кандидати који се пријављују на јавни конкурс, морају да испуњавају опште и посебне услове и то:

 

И Општи услови:

 

1. да је држављанин Републике Српске или БиХ,

2. да је старији од 18 година,

3.  да има општу здравствену способност,

4. да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест   мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова стручног сарадника,

5. да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем         нивоу власти у БиХ три године прије објављивања конкурса,

6. да се против њега не води кривични поступак,

 

II Посебни услови:

 

1. да има завршену ВСС - правни факултет, VII степен, са остварених 240 ECTS бодова или еквивалент,

2. положен правосудни испит

3. познавање рада на рачунару.

 

          Уз пријаву на јавни конкурс кандидати су дужни да доставе доказ о испуњавању општих и посебних услова, и то:

- увјерење о држављанству,

- родни лист,

- потписану и овјерену изјаву о испуњавању услова из тачке I подттачка 4. конкурса,

- потписану и овјерену изјаву о испуњавању услова из тачке I подтачка 5. конкурса,

- увјерење суда о невођењу кривичног поступка,

- диплому о стеченом звању из тачке II  подтачка 1. конкурса,

- увјерење о положеном правосудном испиту и

- увјерење о познавању рада на рачунару.

 

Наведени документи достављају се у оригиналу или овјереној копији.

 

          Доказ о општој здравственој способности доставиће изабрани кандидат по завршетку изборне процедуре, али прије доношења рјешења о пријему.

 

III

          Кандидати који буду испуњавали све услове конкурса биће позвани на интервју са конкурсном комисијом о чему ће бити обавијештени телефонским путем на број телефона за контакт, који су дужни доставити уз пријаву.

          Неодазивање кандидата на интервју, комисија ће сматрати као одустанак кандидата од конкурса.

          Правила провођења  интервјуа биће објављена на њеб страници Суда.

 

IV

Пријаву на јавни конкурс са доказима о испуњавању општих и посебних услова доставити у пријемну канцеларију Основног суда у Модричи или путем поште у затвореној коверти на адресу: Цара Лазара број 9, 74480 Модрича, са назнаком “Пријава на конкурс за стручног сарадника - не отварај”.

 

V

Конкурс остаје отворен 15 дана од дана објављивања у дневним новинама “Глас Српске”. Конкурс ће бити објављен и на њеб страници Суда и огласној табли Филијале ЈУ Завод за запошљавање РС у Модричи.

 

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

 

О резултатима конкурса сви кандидати ће бити обавијештени писменим путем.

 

Изабрани кандидат ће ступити на рад након проведеног конкурса.

***

ЈУ ОШ “ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ” СТАНАРИ

74 208 СТАНАРИ

 

КОНКУРС

за упражњена радна мјеста

 

1. Наставник разредне наставе – 2 извршиоца (за ПО Цвртковци и ПО Јелањска), пуно радно вријеме, на одређено вријеме – до повратка радника са породиљског боловања, а најдуже до 31. децембра 2021. године – са искуством и положеним стручним испитом;

2. Наставник разредне наставе – 1 извршилац (за ПО Остружња Доња), пуно радно вријеме, на одређено вријеме – до повратка радника са породиљског боловања, а најдуже до 31. августа 2021. године – са искуством и положеним стручним испитом.

 

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

Кандидати  су  дужни  да  поред општих услова предвиђених Законом о раду (“Службени гласник Републике Српске”, број: 1/16 и 66/18) испуњавају и услове предвиђене  Законом о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске”, број: 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 и 63/20), Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача (“Службени гласник Републике Српске”, број: 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15) и Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи (“Службени гласник Републике Српске”, број: 74/18 и 26/19).

Право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 104. став 6.  Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске”, број: 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 и 63/20) - лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају остале услове прописане Законом о основном васпитању и образовању.

Право учешћа имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу овог Закона испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.    

                                                                                                                                                             

Уз потписану пријаву од стране кандидата на којој ће обавезно бити назначена адреса и контакт телефон кандидати достављају сљедећа документа, односно овјерене фотокопије које се, у правилу, не враћају:

1. Увјерење да је држављанин Републике Српске и Босне и Херцеговине,

2. Извод из матичне књиге рођених или овјерену копију личне карте, којом се доказује да је кандидат пунољетан,

3. Овјерена копија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у одређеној области и остварених најмање 180 ECTS бодова у трајању од три године или еквивалент (дипломе одговарајуће стручне спреме које нису издате у Босни и Херцеговини и Републици Србији  или на територији бивше СФРЈ до 6. априла 1992. године морају бити нострификоване уколико Република Српска са тим земљама нема важећи споразум који подразумијева признавање диплома без нострификације),

4.  Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

5. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица, након стицања одговарајуће стручне спреме -  за лица која нису запослена;

6.  Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

7. Увјерење о положеном стручном испиту - за кандидате са искуством и положеним стручним испитом;

8.  Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи - за кандидате са искуством и положеним стручним испитом;

9. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца код којег је кандидат био запослен:

-  на радном мјесту који одговара стручној спреми и профилу који се тражи овим конкурсом

- на радном мјесту у школи на другим пословима, а који одговарају стручној спреми која се тражи овим конкурсом

- на радном мјесту ван васпитно-образовног рада, а који одговарају стручној спреми и профилу који се тражи овим конкурсом

Из увјерења треба јасно да се види врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла. Уколико је кандидат радио с непуним радним временом, то радно вријеме је потребно прерачунати у пуно радно вријеме.

10. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за  борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

11. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за  борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

12. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за  борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије борца,

13. Љекарско увјерење (о психичкој и физичкој способности за рад са дјецом), доставиће кандидат који буде изабран по конкурсу, а прије заснивања радног односа.

14. Да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава, што се доказује увјерењем о неосуђиваности које ће школа прибавити службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа.

15. увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце, школа ће прибавити службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа.

16. увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, што се доказује увјерењем које доставља кандидат.

-  Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

-  Тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса биће обављен у понедјељак, 25. јануара 2021. године, у 10.30 часова (тестирање) и 11.30 часова (интервју) у просторијама школе.

-  Списак кандидата који испуњавају услове конкурса, након прегледа достављене документације, школа ће поставити на огласној табли и на интернет страници школе (њњњ.десанкамаксимовиц.еду.рс), најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

-   Уколико се кандидат који испуњава услове конкурса не појави на тестирању или интервјуу, сматраће се да је исти одустао од пријаве на конкурс.

-   Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата на јавни конкурс комисија неће разматрати.

-   Оглас остаје отворен 8 дана од дана објављивања у “Гласу Српске”,  Бањалука.

 

Пријаве слати на адресу: ЈУ Основна школа “Десанка Максимовић” Станари, 74208 Станари бб, са назнаком – пријава на конкурс за упражњено радно мјесто, не отварати.

***

ЈУ ОШ “МИЛАН РАКИЋ” ВЕЛИКА БУКОВИЦА

74 213 ВЕЛИКА БУКОВИЦА

 

КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

 

 

1. Водитељ продуженог боравка, са положеним стручним испитом, један извршилац, на одређено радно вријеме до повратка радника са боловања а најкасније до завршетка наставног процеса у школској 2020/21. години,

2. Наставник српског језика - приправник, један извршилац, на одређено радно вријеме до повратка радника са боловања, (16 часова)

 

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

Поред општих услова предвиђених Законом о раду (“Службени гласник Републике Српске” број: 01/16) кандидати требају и да испуњавају посебне услове прописане чланом 104, 105. и 106. Закона о основном образовању и васпитању (“Службени гласник Републике Српске” број: 44/17) и Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача (“Службени гласник Републике Српске” број: 77/09, 86/10 и 25/14).

 

Општи услови:

- да је држављанин Босне и Херцеговине и Републике Српске,

- да има општу здравствену способност за рад,

- да је старији од 18 година.

 

Посебни услови:

- одговарајући ниво образовања - завршен први циклус студијског програма и стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно високу или вишу стручну спрему, и

- увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним  лицем, злоупотребе опојних средстава.

- увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце,

- увјерење да против њега није покренут кривични поступак  за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или  или малољетним лицем. 

 

Увјерења за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем а прије заснивања радног односа.

 

Кандидати који се пријављују на јавни конкурс дужни су уз потписану пријаву доставити овјерене копије свих докумената не старије од шест мјесеци:

- Увјерење о држављанству,

- Извод из матичне књиге рођених,

- Доказ о стеченом степену стручне спреме или еквивалент,

- Увјерење о положеном стручном испиту само за кандидата под редним бројем 1. (један),

- Увјерење о дужини радног стажу у струци , издато од ранијег послодавца које треба да садржи податке из којих се јасно види: врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла,

-  Љекарско увјерење (прилаже само онај кандидат који буде први на ранг-листи прије заснивања радног односа),

-  Друге доказе о потврђивању знања и способности, препоруке и слично.

Поред наведене документације кандидати могу доставити доказе прописане Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи (“Службени гласник Републике Српске”, број: 74/18). и то:

-  Потврду о времену проведеном на евиденцији незапослених лица коју води Завод за запошљавање на подручју јединице локалне самоуправе гдје је кандидат пријављен,

-   Просјек оцјена који је кандидат остварио током студирања,

 Достављени докази ће се бодовати од стране комисије на начин и у складу са одредбама Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи (“Службени гласник Републике Српске” број: 74/18, 26/19) 

 Рок за учешће на конкурсу и начин достављања пријаве:

Пријаве са и-мејл адресом се могу доставити лично или поштом препоручено на следећу адресу:

Јавна установа основна школа “Милан Ракић “, Буковица Велика 74213 Велика Буковица, са назнаком: Јавни конкурс за попуну упражњеног радног мјеста.

Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања конкурса у дневним новинама “Глас Српске”.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

 

Кандидати који  буду испуњавали услове утврђене овим конкурсом,   дужни су приступити  тесту и интервју,  који ће се одржати  дана,  25.1.2021. године, са почетком у 8 часова - тест а  а у 10 часова - интервју, а који ће са кандидатима обавити Комисија за избор која броји три члана а која је именована од стране Школског одбора.

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса школа ће поставити на огласну таблу школе.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, ако се не појаве на тесту и интервјуу, сматраће се да је кандидат одустао од пријаве на конкурс.

Достављена документација школи по овом конкурсу се неће враћати кандидатима.

 Школа ће писменим путем  обавијестити све учеснике о исходу конкурса у року од осам (8) дана од дана доношења одлуке.

***

ЈУ ОШ “ЛИЈЕШЋЕ”

ЛИЈЕШЋЕ ББ

74450 БРОД

 

                                                          КОНКУРС

                                           за упражњена радна  мјеста

 

1. Наставник/професор информатике –2 часа редовне наставе седмично до 31.8.2021. године,  радник са искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу;

 

 

2. Наставник/професор биологије  - 2 часа редовне наставе седмично до 31.8.2021. године, радник са искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу;

 

Општи и посебни услови  за пријем у радни однос

 

Општи услови  које кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на јавни конкурс су:

 

1) да је држављанин Републике Српске и Босне и Херцеговине, што се доказује увјерењем о држављанству,

2) да је пунољетан, што се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте,

3) да је радно способан, што се доказује  љекарским увјерењем о психофизичкој способности које не може бити старије од 6 мјесеци које прилаже само изабрани кандидат након  завршеног избора по конкурсу а прије заснивања радног односа,

4) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против  достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава,

5) увјерење о подацима из Посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце,

6) увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

     Увјерења под тачком 4) и 5) школа ће за изабраног кандидата прибавити службеним путем а прије заснивања радног односа.

 

Поред општих услова утврђених у Закону о раду - (“Службени гласник Републике Српске” број: 01/16 и 66/18), кандидати треба да испуњавају  и  посебне  услове предвиђене Законом о основном васпитању и образовању  (“Службени гласник Републике Српске” број: 44/17, 31/18, 84/19,35/20 и 63/20), Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника  и васпитача (“Службени гласник Републике Српске” број: 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15)  као и Правилником о процедури пријема, критеријима за пријем радника у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи (“Службени гласник РС”, број 74/18 и 26/19). 

Право учешћа на конкурсу на основу члана 104. став 6) Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске”, број: 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 и 63/20) имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци уколико испуњавају остале услове прописане Законом о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске”, број: 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 и 63/20), као и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу овог закона испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

 

Уз пријаву потписану од стране кандидата, осим документације којом доказују испуњавање општих услова, потребно је доставити сљедећу документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање:

 

1. овјерену фотокопију дипломе  о завршеном првом циклусу студијског програма , у којој је  наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,

2. увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

3. увјерење о положеном стручном испиту ,

4. увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи,

5. додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена  током  студирања , или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања , уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

6. увјерење издато од Завода за запошљавање  о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

7. увјерење о радном стажу издато од  ранијег послодавца код којег је кандидат био запослен ,

8. увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

9. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца

10.     увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

11.     увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије борца

 

 Кандидати су дужни доставити оригинале или овјерене копије докумената  и исте неће бити враћене  кандидатима.

Непотпуне и неблаговремене пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају услове неће се узети у разматрање.

 

Пријем у радни однос извршиће се у складу са Правилником о процедури пријема, критеријима за пријем радника у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи (“Службени гласник РС” број 74/18 и 26/19).

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове конкурса, након прегледа достављене документације, поставити на огласној табли школе а по могућности и на интернет страници школе, најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа. Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју.

Са кандидатима који доставе  потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса интервју и тестирање ће се  обавити у уторак, 26.1.2021. године, са почетком у 9 часова у просторијама Јавне установе Основне школе “Лијешће”. За кандидата који се не појави на тестирању и интервјуу сматраће се да је одустао од конкурса.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања у дневним новинама “Глас Српске” Бањалука од 13.1.2021. године а траје од 14.1.2021. године.

***

ЈУ ОШ “ТОДОР ДОКИЋ”

Календеровци бб, 74413 Дервента

Тел: 053-329-295

Е-mail: os107@skolers.org

 

КОНКУРС

за упражњено радно мјесто

 

1. Наставник њемачког језика - 1 извршилац  на 8  часова радник са искуством и положеним стручним испитом на одређено вријеме до повратка раднице са боловања,  до 31.8.2021. године.

 

Услови: Поред услова утврђених Законом о раду (“Сл. гласник РС” Бр: 1/16 и 66/18) кандидати треба да испуњавају и  услове прописане Законом о основном васпитању и образовању (“Службени гласник РС”,  бр: 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 и 63/20). Пријем  радника извршиће се и у складу са Правилником о процедури и критеријумима пријема у радника  у радни однос у основној школи (“Сл. гласник  РС” Бр:74/18 и 26/19)  кандидат треба да испуњава и сљедеће  услове:

 

Општи услови који кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на јавни конкурс су:

*да је држављанин Републике Српске и Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству,

*да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,

*да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем, које не може бити старије од 6 мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа и

* да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава.

 

За упражњено радно мјесто, поред наведених услова кандидат треба да достави сљедећу документацију:

 

*пријаву потписану од стране кандидата који се пријављују на јавни конкурс за пријем у радни однос наставника или стручног сарадника

*овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно дипломе стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области.

*увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета

*увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи

*додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

*увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење

Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, уколико је расписан конкурс за пријем у радни однос лице са искуством.

 

*увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог бораца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца

*увјерење општинског/органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида

*увјерење општинског/органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске уколико се ради о кандидату из категорије бораца.

Уколико се на конкурс не јаве кандидати са искуством и положеним стручним испитом, разматраће се молбе кандидата безу искуства и положеног стручног испита.

Оглас остаје отворен 8 дана од дана објављивања.

Пријаве слати на адресу: ЈУ Основна школа “Тодор Докић”Календеровци

74413 Календеровци - Дервента са назнаком – пријава  на оглас

 

- Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

 

Тестирање и интервју са кандидатима ће се  обавити 25.1.2021.  године у 11 часова у просторијама школе, који су доставили потпуне и благовремене пријаве.

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове поставити на огласној табли школе.

- Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању и интервју, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

- Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

***                                                                                          

ЈУ МЕДИЦИНСКА ШКОЛА ДОБОЈ

Поп Љубина 31, 74000 Добој

Тел: 053-242-204

Е-mail: ss40@skolers.org

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за избор  и именовање директора школе

 

I -  Опис послова

Директор школе руководи радом школе и одговоран је за законитост рада и успјешно обављање дјелатности школе у складу са позитивно-правним прописима. За свој рад одговоран је Влади, министру и школском одбору. Директор школе  одговоран је и за обављање осталих послова утврђених Законом о систему јавних служби и статутом школе.

 

II - Мандат

Мандат директора школе траје 4 (четири) године и почиње од дана ступања на дужност. Школски одбор министру доставља документацију и списак кандидата који испуњавају услове конкурса за именовање директора у року од осам дана од дана разматрања пријава.

На приједлог министра, Влада именује за директора једног од кандидата са списка из претходне алинеје.

Након избора директор мора проћи едукацију по програму који прописује министар.

 

III - Услови за учешће на конкурсу

За директора ЈУ Медицинска школа Добој може бити изабрано лице које испуњава услове утврђене Законом о раду, Законом о средњем образовању и васпитању, Правилником о условима и начину избора директора школе и Статутом школе и то :

Општи услови

1)      Да има општу и здравствену способност

2)      Да је држављанин БиХ/РС

3)      Да је старији од 18 година

 

1.       Посебни услови

1) Да има завршен најмање први циклус студија у трајању од најмање четири године и остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент

2) Да има најмање пет (5) година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у школи након стицања дипломе о завршеном најмање  првом циклусу студија у трајању од најмање четири године и остварених 240 ECTS бодова или еквивалент

3) Да није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора, нити је против њега покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем

4) Испуњава услове за радно мјесто наставника или стручног сарадника у школи, у којој конкурише

5) Има предложен програм рада и истиче се својим радом и способностима за организовање васпитно-образовног рада у школи

 

IV - Потребна документа

Као доказ о испуњавању општих и посебних услова кандидати су дужни  уз пријаву на конкурс доставити:

1. Кратку биографију са подацима о кретању у струци и до сада оствареним резултатима рада

2. Извод из матичне књиге рођених

3. Увјерење о држављанству (не старије од шест мјесеци)

4. Доказ, односно диплому о стеченом степену стручне спреме

5. Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу

6. Потврду којом доказује да има најмање 5 (пет) година радног искуства, као стручни сарадник или наставник из предмета који се  изучавају у школи након стицања дипломе

7. Љекарско увјерење о психофизичкој способности за рад са ученицима, које прилаже само именовани кандидат прије ступања на дужност

8. Увјерење да против њега није покренут  кривични поступак за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем (не старије од шест мјесеци)

9. Увјерење да лице није осуђивано правоснажном пресудом на безусловну казну затвора (не старије од 6 мјесеци)

10.     Приједлог програма рада директора у наредном мандату

 

Докази (документи) се достављају у оригиналу или овјереној копији у складу са законом и неће се враћати кандидатима.

                                     

V - Рок за учешће на конкурсу и начин достављања пријаве

Пријаве са потребном документацијом доставити лично или путем поште на адресу школе  ЈУ Медицинска школа Добој, Поп Љубина 31, 74000 Добој, са назнаком “Пријава на конкурс за избор и именовање директора (НЕ ОТВАРАТИ )”.

Рок за подношење пријаве је 15 петнаест дана од дана објављивања конкурса.

Неблаговремене и непотпуне пријаве, као и неовјерене копије приложене документације неће се узимати у разматрање.

Школски одбор ће писменим путем обавијестити све учеснике о одлуци Владе о именовању директора ЈУ Медицинске школе Добој у року од 8 (осам) дана од дана пријема одлуке.

***

ЈУ СТРУЧНА И ТЕХНИЧКА ШКОЛА ДЕРВЕНТА

Светог Саве бр. 1

Тел: 053-333-161

Е-mail: ss49@skolers.org

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњених  радних  мјеста

 

1.       Директор Средње школе “ЈУ Стручна и техничка школа” из Дервенте расписује јавни конкурс за попуну упражњеног радног  мјеста и то:

 

    1) Наставник  српског језика и књижевности –  9 часова

       - Са радним искуством, потребан положен стручни испит за рад у настави

       - на одређено вријеме  (до краја наставне године - 30.6.2021. године)

       - Број извршилаца 1.

 

  2.  Услови за учешће на конкурсу

 

Општи услови:

1. да је држављанин Босне и Херцеговине и Републике Српске, а то се доказује увјерењем о држављанству

2. да је пунољетан, а  то се доказује изводом из матичне књиге рођених

3. да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од 6 мјесеци  и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу а прије заснивања радног односа.

4. да лице није осуђивано правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

5. увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце, за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

6. увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Поред општих услова кандидати морају  да испуњавају и посебне услове прописане Законом о средњем образовању и васпитању  и Правилником о поступку за пријем  у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем.

 

3. Потребна документација

Кандидати уз пријаву (у пријави обавезно навести адресу и број телефона) на јавни конкурс дужни су доставити овјерене копије свих докумената  и то:

- Пријава на конкурс

- Увјерење о држављанству,

- Извод из матичне књиге рођених,

- Љекарско увјерење не старије од шест мјесеци (прилаже само онај кандидат који буде изабран, након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа),

- Увјерење да лице није осуђивано правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава (за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа).

- Увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце (за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа).

- Увјерење да против кандидата  није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, не старије од 6 мјесеци.

Поред наведене документације кандидати достављају и документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање према одредбама Правилника о поступку за пријем  у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем (“Службени гласник Републике Српске” број: 24/19) , и то:

- овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240  ECTS бодова, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент

- увјерење о положеној педагошко психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан доставити кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета

- увјерење о положеном стручном испиту ,

- увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у скалду са Правилником којим се регулише полагање стручног испита,

- додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

- увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

- увјерење о радном стажу издато од ранијих  послодаваца, (обавезно увјерење да садржи врсту посла коју је радник обављао и стручну спрему потребну за тај посао)

- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије борца,

- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

 

Право учешћа на конкурсу  имају и лица која су по прописима важећим  до ступања на снагу Закона о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник Републике Српске” број: 41/18), испуњавали услове у погледу профила  и звања наставника.

 

4. Рок за учешће на конкурсу и начин достављања пријава

Пријаве се могу доставити лично или поштом препоручено на сљедећу адресу:

“ЈУ Стручна и техничка школа”, ул. Светог Саве  бб,  Дервента, са назнаком: Јавни конкурс за попуну упражњеног радног мјеста.

Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања конкурса.

 

Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата неће се узети у разматрање.

         

 Школа ће списак кандидата који испуњавају услове  услове поставити на огласну таблу школе.  

 Кандидати који испуњавају услове утврђене овим конкурсом, дужни су приступити      интервјуу и тестирању, који ће са кандидатима обавити Комисија за избор.

 Интервју са кандидатима  и тестирање ће се одржати дана 29.1.2021. године  у 9  часова у просторијама  школе.

 Кандидати се неће посебно позивати на интервју и тестирање, а ако се не појаве,  сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

 Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима

5. Напомене

Школа ће писменим путем обавијестити све учеснике о исходу конкурса у року од осам (8) дана од дана доношења одлуке.                                                                  

***

ЈУ ОШ “ИВО АНДРИЋ”, ЂУЛИЋИ

ЂУЛИЋИ 515 74270 Теслић

Тел: 053-420-484

Е-mail: os098@skolers.org

                                                                         

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за пријем радника на упражњено радно мјесто

 

1. Наставник физике, 12 часова седмично, 1 извршилац, положен стручни испит,  на одређено вријеме,  најкасније до 31.8.2021. године.

 

1.       Услови конкурса

 

1.1.  Општи услови:

     Општи услови које кандидат, који се пријављује на јавни конкурс, треба да испуњава су:

 

а)  да је држављанин Републике Српске и Босне и Херцеговине

б)  да је пунољетан,

в)  да је радно способан

г)   да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала,  злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, што се доказује увјерењем о неосуђиваности које ће прибавити школа службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа.

 

1.2.  Посебни услови:  

             Поред општих услова кандидат треба да испуњава и посебне услове прописане

             Законом о основном образовању и васпитању (“Службени гласник Републике Српске”, број: 44/17 и 31/18) као и Правилником о стручним профилима и

            звањима  наставника, стручних сарадника и васпитача.

 

2.  Документација која се прилаже уз пријаву

 

        Кандидати који се пријављују на јавни конкурс су дужни уз пријаву потписану од стране кандидата који се пријављује, доставити:

- кратку биографију са адресом ; контакт телефоном и списком приложене

        документације,

-  овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у

       којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

- додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

- овјерену фотокопију увјерења о положеном стручном испиту

- извод из матичне књиге рођених - издат са неограниченим роком трајања или копију личне карте

- увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца које треба да садржи податке из којих се јасно види врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла.

- увјерење о држављанству (не старије од 6 мјесеци).

- увјерење о невођењу кривичног поступка,

- увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица за незапослена лица која се налазе на тој евиденцији,

- увјерење градског/општинског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђивању статуса члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца

- увјерење градског/општинског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђивању статуса  ратног војног инвалида  Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида

- увјерење градског/општинског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђивању статуса  борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије борца

Кандидат који буде изабран након извршеног избора по конкурсу, обавезан је доставити:

- љекарско увјерење о психофизичко, физичкој и здравственој способности које не може бити старије од шест мјесеци,

Увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета или малољетним лицима за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем

 

3.       Рок за подношење пријава

 

  Јавни конкурс је отворен осам (8) дана  од  дана објављивања у дневном листу “Глас

  Српске”, посредством Завода за запошљавање Републике Српске.

 

4.       Адреса достављања пријава

 

      Пријаве са прилозима се достављају на адресу:  ЈУ Основна школа

     “Иво Андрић” Ђулићи, 515. Теслић 74270, или непосредно у канцеларију школе у затвореној  коверти уз назнаку “Пријава на конкурс на радно мјесто наставника физике”.

 

 5.   Интервју и тестирање

 

Са пријављеним кандидатима чије пријаве буду потпуне, благовремене и који буду испуњавали прописане услове конкурса, обавиће се тестирање и интервју у просторијама школе, о чему ће бити накнадно обавијештени.

Кандидати који  се не појаве на тестирању или интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

  6. Напомена:

 

                   Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

                   Школа ће писменим путем обавијестити све учеснике о исходу конкурса у року од осам (8) дана од дана доношења одлуке.

                  Неблаговремене, непотпуне и непотписане пријаве од стране кандидата који се пријављује,  Комисија за избор неће разматрати.

***

ЈУ ОШ “19. АПРИЛ” ДЕРВЕНТА

Светог Саве бр.4

Тел: 053-333-093

Е-mail: os105@skolers.org

 

 

ПОНИШТАВА КОНКУРС

 

    Поништава се конкурс за попуну радног мјеста професор разредне наставе, са искуством, на одређено вријеме – до повратка раднице са боловања, објављен дана 30.12.2020. године у “Гласу Српске”.

 

ОКРУЖНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У ДОБОЈУ

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за пријем радника у радни однос на одређено вријеме

до  31. децембра 2022. године док траје финансијска подршка

Европске уније - Пројекат IPA Фонд 2019

 

 

I - Назив и позиција радног мјеста

 

1. Стручни сарадник …..  извршилаца 1

 

Опис послова радног мјеста

 

Стручни сарадник помаже тужиоцима у раду у оквиру Одјељења за ратне злочине, израђује нацрте тужилачких одлука, обавља припреме за суђења, прибавља законске прописе и подзаконске акте, проучава правна питања, судску праксу и правну литературу и обавља и друге послове по налогу и под надзором тужилаца.

 

Посебни услови за радно мјесто под тачком 1.

 

- ВСС – Правни факултет, положен правосудни испит, двије године радног искуства на правним пословима и познавање рада на рачунару.

 

II – Општи услови које кандидати морају испуњавати

1)      да је држављанин Босне и Херцеговине или Републике Српске

2)      да је пунољетан,

3)      да има општу здравствену способност,

4)      да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кажњиво дјело које га чини неподобним за обављање послова у државним органима, и да се не води кривични поступак пред судовима.

5)      да није отпуштен из државних органа као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у БиХ три године прије објављивања конкурса.

 

III – Потребни документи и рок за пријаву на конкурс

 

Пријава за учешће на  јавном конкурсу  подноси се на прописаном обрасцу Пријаве на јавни конкурс, који је доступан на интернет страници тужилаштва а може се добити и лично у тужилаштву.

Уз пријаву на јавни конкурс кандидати су дужни приложити доказе о испуњавању општих и посебних услова и то фотокопије сљедећих докумената:

 

- диплому о завршеној стручној спреми

- увјерење о положеном положеном правосудном испиту

- увјерење или потврда о радном искуству на правним пословима

- доказ о познавању рада на рачунару

-  личне карте или пасоша

 

Испуњеност других услова тражених конкурсом кандидат доказује изјавом која је саставни дио пријаве на јавни конкурс.

 

Изабрани кандидат је дужан да у року од седам дана након објаве резултата спроведеног јавног конкурса, а прије заснивања радног односа достави оригинале или овјерене фотокопије сљедећих докумената: диплому о завршеној стручној спреми, увјерење о положеном правосудном испиту, увјерење или потврду о радном искуству и познавању рада на рачунару, родни лист, увјерење о држављанству (не старије од 12 мјесеци) увјерење о невођењу кривичног поступка, увјерење о некажњавању и доказ о општој здравственој способности (љекарско увјерење).

Кандидате који испуне опште и посебне услове из јавног конкурса, Комисија за спровођење поступка избора кандидата за наведено радно мјесто ће позвати на писмено тестирање и разговор, о чему ће кандидати бити обавијештени поштом или телефонским путем на контакт телефон који су дужни навести у пријави.

Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања конкурса у дневном листу “Глас Српске”, посредством Завода за запошљавање.

 Неблаговремене и непотпуне пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају услове, неће се узети у разматрање.

 

IV - Адреса за подношење пријаве за учешће на јавном конкурсу

 

Пријаве на конкурс, заједно са доказима о испуњавању општих и посебних услова, достављају се лично Тужилаштву или поштом на адресу: Окружно јавно тужилаштво у Добоју ул. Светог Саве 22, 74000 Добој, са назнаком: “Пријава на конкурс”

***

ОШ “ЛИЈЕШЋЕ”

ЛИЈЕШЋЕ ББ

74450 БРОД

 

КОНКУРС

за упражњена радна  мјеста

 

1. Наставник/професор информатике –2 часа редовне наставе седмично до 31.8.2021. године,  радник са искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу;

 

 

2. Наставник/професор биологије  - 2 часа редовне наставе седмично до 31.8.2021. године,  радник са искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу;

 

 

Општи и посебни услови  за пријем у радни однос

 

Општи услови  које кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на јавни конкурс су:

1) да је држављанин Републике Српске и Босне и Херцеговине, што се доказује увјерењем о држављанству,

2) да је пунољетан, што се доказује изводом из матичне књиге рођених  или копијом личне карте,

3) да је радно способан, што се доказује  љекарским увјерењем о психофизичкој способности које не може бити старије од 6 мјесеци које прилаже само изабрани кандидат након  завршеног избора по конкурсу а прије заснивања радног односа,

4) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против  достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављана дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава,

5) увјерење о подацима из Посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце,

6) увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

     Увјерења под тачком 4) и 5) школа ће за изабраног кандидата прибавити службеним путем а прије заснивања радног односа.

 

Поред општих услова утврђених у Закону о раду - (“Службени гласник Републике Српске” број: 01/16 и 66/18), кандидати треба да испуњавају  и  посебне  услове предвиђене Законом о основном васпитању и образовању  (“Службени гласник Републике Српске” број: 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 и 63/20), Правилником о стручним профилима и звањима наставника , стручних сарадника  и васпитача (“Службени гласник Републике Српске” број: 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15)  као и Правилником о процедури пријема, критеријима за пријем радника у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи (“Службени гласник РС” број 74/18 и 26/19). 

Право учешћа на конкурсу на основу члана 104. став 6) Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске”, број: 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 и 63/20) имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци уколико испуњавају остале услове прописане Законом о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске”, број: 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 и 63/20), као и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу овог закона испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

 

Уз пријаву потписану од стране кандидата, осим документације којом доказују испуњавање општих услова, потребно је доставити сљедећу документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање:

 

1. овјерену фотокопију дипломе  о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је  наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,

2. увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

3. увјерење о положеном стручном испиту,

4. увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи,

5. додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током  студирања , или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

6. увјерење издато од Завода за запошљавање  о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

7. увјерење о радном стажу издато од  ранијег послодавца код којег је кандидат био запослен,

8. увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

9. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца

10.     увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

11.     увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије борца

 

      Кандидати су дужни доставити оригинале или овјерене копије докумената  и исте неће бити враћене  кандидатима.

Непотпуне и неблаговремене пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају услове неће се узети у разматрање.

 

Пријем у радни однос извршиће се у складу са Правилником о процедури пријема, критеријима за пријем радника у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи (“Службени гласник РС” број 74/18 и 26/19).

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове конкурса, након прегледа достављене документације, поставити на огласној табли школе а по могућности и на интернет страници школе, најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа. Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју.

Са кандидатима који доставе  потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса интервју и тестирање ће се  обавити у уторак, 26.1.2021. године, са почетком у 9 часова у просторијама Јавне установе Основне школе “Лијешће”. За кандидата који се не појави на тестирању и интервјуу сматраће се да је одустао од конкурса.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања у дневним новинама “Глас Српске” Бањалука од 13.1.2021. године а траје од 14.1.2021. године.

 

Пријаве слати на адресу:

Јавна установа Основна школа “Лијешће”

Лијешће бб,

74450 Брод

са назнаком – Пријава на оглас, не отварати-

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана