ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Добој: Оглашава слободна радна мјеста на дан 12.02.2020. године

ЈУ ЗЗЗ РС
ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Добој: Оглашава слободна радна мјеста на дан 12.02.2020. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 12.02.2020. године.

 Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени ао незапослено лице.

***************

****************

 

ЗУ СЦ “КУЋА ЗДРАВЉА” БИЈЕЉИНА

27. МАРТА БР. 3 БИЈЕЉИНА

ПЈ АМБУЛАНТА ШАМАЦ

 

ЈАВНИ КОНКУРС

 

ЗУ Специјалистички центар “Кућа здравља”, ПЈ Амбуланта Шамац, расписује јавни конкурс за сљедеће радно мјесто:

 

1. Доктор медицине, 1 извршилац, потребан за рад у амбуланти Шамац. Услови: завршена ВСС, звање доктор медицине;

2. Медицински техничар, 2 извршиоца, потребни за рад у амбуланти Шамац. Услови: завршена ССС, звање медицински техничар.

 

Конкурс се расписује до 18.2.2020. године.

 

Све информације на контакт:

+ 387 65 775 127; dgrgic.kucazdravlja@gmail.com

***

 

ПУ КЛУБ ЗА ДЈЕЦУ “НАЂА” ТЕСЛИЋ

I КРАЈИШКОГ КОРПУСА 18

74 270 ТЕСЛИЋ

 

ОГЛАС

за попуњавање радног мјеста - васпитач предшколске дјеце

 

 

1. Дипломирани васпитачи предшколске дјеце.

 

Област: образовање

 

Рад на: одређено вријеме

 

Број извршилаца: 2 извршиоца

 

Општи услови које кандидати треба да испуњавају:

- Да је држављанин Републике Српске и Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству,

- Да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,

-  Да је радно способан, а то доказује љекарским увјерењем које не моће бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора конкурса,

- Да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела полног и другог насиља.

 

Уз пријаву на конкурс (потписану од стране кандидата који се пријављује на конкурс) потребно је доставити и сљедећу документацију:

1. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

2. Увјерење издато од Завода за запошљавање Републике Српске, о времену проведеном на евиденцији незапослених лица након стицања одговарајуће стручне спреме.

Кандидати су дужни доставити овјерену фотокопију свих докумената будући да исти неће бити враћени кандидатима.

 

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања у “Гласу Српске”.

 

Напомена: Пријаву доставити у затвореној коверти на адресу И крајишког корпуса 18, Теслић са назнаком “За конкурс”.

 

Кандидати који испуњавају услове конкурса , а пријаве су им благовремене и потпуне, биће подвргнути интервјуу, а исти ће бити обављен у просторијама Клуба за дјецу.

***

“THOR” ДОО ДОБОЈ

ВЕЛИКА БУКОВИЦА ББ

74 000 ДОБОЈ

 

ОГЛАС

за пријем у радни однос

 

На основу указане потребе “Thor” д.о.о. објављује

 оглас за пријем у радни однос на радно мјесто

- Сервисер за моторне пиле, тримере, косачице, двотактне и четворотактне моторе.
Потребан 1 извршилац на неодређено вријеме.

 

Поред општих услова утврђених законом кандидат мора испуњавати и посебне услове:

- минимално средња стручна спрема, технички смјер,

- радно искуство на истим или сличним пословима,

- мјесто становања Добој или у кругу од цца 10 км,

- посједовање возачке дозволе Б категорије,

- основно познавање рада на рачунару,

- пожељно основно познавање енглеског језика и

- спремност за рад на терену.

 

Пријаве на оглас доставити у року од 15 дана од дана објављивања огласа.

 

Уз пријаву, кандидати су дужни доставити и своју биографију. Са кандидатима који испуњавају услове биће обављен разговор уз могућност тестирања. Уколико кандидат буде испуњавао наведене критеријуме о свим остали условима ће се разговарати са послодавцем.

 

Пријаве на оглас се достављају са назнаком “Пријава на оглас за пријем у радни однос” на thor@valhall-group.com

***

ЈУ ОШ “ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ” БЛАТНИЦА

74 275 БЛАТНИЦА

 

КОНКУРС

за упражњена радна мјеста

 

1. Водитељ продуженог боравка

- 1 извршилац, радник са искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу; пуна наставна норма; рад на одређено вријеме у продуженом боравку ученика до завршетка наставног процеса у школској 2019/20. години - 19.6.2020. године.

 

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

Општи услови које кандидати треба да испуњавају:

1) да је држављанин Републике Српске и Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству,

2) да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,

3) да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности које не може бити старије од шест мјесеци, и које прилаже само изабрани кандидат након завршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

4) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава, а то се доказује увјерењем о неосуђиваности које ће за изабраног кандидата прибавити школа службеним путем, а прије заснивања радног односа,

5) увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце, које ће школа прибавити службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа,

6) увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног или другог насиља над дјететом или малољетним лицем, што доказује увјерењем које доставља кандидат.

Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидати треба да испуњавају и посебне услове прописане Законом о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске” број 44/17, 31/18 и 84/19), услове прописане  Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача (“Службени гласник Републике Српске”, број 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15), услове прописане Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи (“Службени гласник РС” број 74/18 и 26/19).

Право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 104. став 6. Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске” број 44/17 и 31/18 и 84/19).

Право учешћа на конкурсу имају и кандидати који су, по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске” број 44/17, 31/18 и 84/19), испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

 

Уз пријаву потписану од стране кандидата, осим документације којом доказују испуњавање општих услова потребно је доставити сљедећу документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање:

- овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно дипломе стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области

- увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групи предмета,

- увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу,

- увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи;

- додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена

- увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење, коју води Завод за запошљавање за подручје јединице локалне самоуправе гдје је кандидат пријављен

- увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца,

- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије борца

 

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената (не старије од 6 мјесеци) и те копије неће бити враћене кандидатима.

Дана 28.2.2020. у 10 часова у просторијама ЈУ Основне школе “Доситеј Обрадовић” Блатница, обавиће се тестирање, а истог дана у 11 часова интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса.

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса, након прегледа достављене документације, биће објављен на огласној табли школе, а по могућности и на интернет страници школе најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

Кандидати се неће посебно позивати на тест и интервју.

Ако се не појави на тестирању или интервјуу, сматраће се да је кандидат одустао од пријаве на конкурс.

Пријем у радни однос извршиће се у складу са Правилником о процедури пријема, критеријима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи (“Службени гласник РС” број 74/18 и 26/19).

Непотпуне и неблаговремене пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају услове неће се разматрати.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања у “Гласу Српске”.

 

Пријаве са назнаком – „пријава на конкурс, не отварати”, слати на адресу:

ЈУ Основна школа “Доситеј Обрадовић”Блатница

Блатница 361,74 275 Блатница, општина Теслић

***

ЈУ ОШ “ОБУДОВАЦ” ОБУДОВАЦ

76 235 ОБУДОВАЦ

 

ЈАВНИ  КОНКУРС

за попуњавање упражњеног радног мјеста

 

1) Наставник њемачког језика - 1 извршилац, 16 часова редовне наставе, са положеним стручним испитом, на одређено вријеме, до повратка раднице са породиљског боловања

 

Општи услови и посебни услови за пријем у радни однос:

 

Кандидати морају испуњавати опште услове за заснивање радног односа предвиђене Законом о раду (“Сл. гласник РС”, број: 1/06 и 66/18), услове прописане чланом 104 и 106 Закона о основном васпитању и образовању (“Сл. гласник РС” број: 44/17 и 31/18) и Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача (“Сл. гласник РС” број: 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15). Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном образовању и васпитању испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

 

Уз пријаву са кратком биографијом (потписану од стране кандидата који се пријављује на јавни конкурс за пријем у радни однос и обавезном адресом становања и бројем телефона)  кандидат је дужан да достави:

1.       Увјерење о држављанству

2.       Извод из матичне књиге рођених или овјерену копију личне карте

3.       Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент односно дипломе стечене након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области

4.       Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена

5.       Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење

6.       Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца

7.       Увјерење о положеном стручном испиту

8.       Увјерење да није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

9.       Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

10.     Увјерење општинског/градског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

11.     Увјерење општинског/градског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије бораца.

12.     Да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава.

13.     Увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце.

 

- Кандидати који буду изабрани дужни су приложити љекарско увјерење о психичкој способности (не старије од 6 мјесеци) прије заснивања радног односа

- Увјерење из тачке 12. и 13. прибавиће Школа службеним путем за изабране кандидате, а прије заснивања радног односа.

 

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената, не старије од 6 мјесеци и исте се неће враћати кандидатима.

 

Тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве односно који испуњавају услове конкурса ће се обавити у просторијама ЈУ Основне школе “Обудовац” у Обудовцу дана 28.2.2020. године у 9 сати.

 

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса, након прегледа достављене документације биће постављен на огласну таблу школе најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

 

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју.

Ако се кандидат не појави на тестирању или интервјуу сматраће се да је одустао од пријаве на конкурс.

 

Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања путем дневних новина “Глас Српске”.

 

Пријаве се могу доставити лично или путем поште на адресу:

ЈУ Основна школа “Обудовац” 76235 Обудовац

 

Избор кандидата ће се извршити у складу са Законом о основном образовању и васпитању и Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи.

***

 

ЈУ ОШ “РАДОЈЕ ДОМАНОВИЋ” ОСЈЕЧАНИ ГОРЊИ

74 225 ОСЈЕЧАНИ

 

ОГЛАС

за попуну радног мјеста

  

1. Наставник разредне наставе – на одређено вријеме до 31.8.2020. године са радним искуством и положеним стручним испитом у подручној школи Чивчије Осјечанске

 

У складу са чланом 103,104 и 106 Закона о основном васпитању и образовању (“Сл. гласник РС”, број 44/17 и 31/18) уз пријаву на оглас заинтересовани кандидат треба да приложе сљедећу документацију

 

1) Диплому или овјерену копију дипломе о завршеном факултету одговарајућег смјера

2) Извод из матичне књиге рођених

3) Увјерење о држављанству

4) Увјерење од надлежног суда о невођењу кривичног поступка

5) Увјерење о психофизичкој и здравственој способности (по пријему кандидата)

6) Увјерење о времену проведеном на евиденцији за незапослена лица (завод за запошљавање)

7) Увјерење о просјеку оцјене оствареном током студирања или додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјене током студирања

8) Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу – (уколико се тражи радник са радним искуством)

9) Увјерење о радном стажу од ранијег послодавца уколико је расписан конкурс за радни однос лица са искуством

10) Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца

11) Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије бораца

12) Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбеног отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида

 

13) Тест са кандидатима ће се одржати дана 24.2.2020. са почетком у 10 часова а послије теста ће се одржати интервју са кандидатима.

14) Контакт телефон кандидата

15) Документе слати на адресу ЈУ ОШ “Радоје Домановић” Осјечани Горњи; 74225 Осјечани

 

 

Напомена: Уколико се на конкурс не пријаве лица са радним искуством и положеним стручним испитом разматраће се кандидати без радног искуства.

Копије докумената морају бити овјерене

Непотпуна документација неће се разматрати.

Кандидати се неће посебно позивати на тест или интервју.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања.

 

Процедура пријема:

Пријем радника биће обављен у складу са Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи (“Службени гласник Републике Српске”, број  74/18 и 26/19).

***

 

“КОМПАНИЈА МИЛОЈЕВИЋ ГИЉЕ ГАС” ДОО

ПЈ ТЕРМЕ ОЗРЕН КАКМУЖ

 

КОНКУРС

 

- за менаџера РУЦ “Терме Озрен” Петрово   1 извршилац

 

Потребан профил:

Завршен факултет економски, правни, факултет организациони наука, факултет за туристички и хотелијерски менаџмент или сродни факултет у трајању од 4 године

Активно знање енглеског језика, пожељно је и још једног

Познавање рада на рачунару  (MS Office пакет)

Посједовање возачке дозволе “Б” категорије

Радно искуство у овој или сличним браншама минимум 3 године

Спремност на повремене одласке службених путовања (вишедневних) и рад викендом

Да посједује организационе способности и тимски дух

 

Све пријаве слати на мејл адресу гиљегасЖтеол.нет, а кандидати који буду задовољавали минимум критеријума биће позвани на информативни разговор.

 

Конкурс остаје отворен све док се не попуни радно мјесто са одговарајућим кадром.

***

ПУ КЛУБ ЗА ДЈЕЦУ “БАМБИ” ДЕРВЕНТА

М. Б. БЕЛОГ ББ

74 400 ДЕРВЕНТА

 

ЈАВНИ  КОНКУРС

за пријем радника

 

I

Радно мјесто: Дипломирани васпитач

Број извршилаца: 2 (два)

Мјесто рада: Клуб за дјецу

Период заснивања радног односа: неодређено вријеме

 

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

 

II

Кандидати су дужни испуњавати опште услове прописане Законом о раду и Закона о предшколском васпитању, а како слиједи:

*дипломирани васпитач;

*једна година радног искуства;

*положен стручни испит.

 

III

Уз пријаву на конкурс, кандидати су дужни приложити доказе о испуњавању општих и посебних услова:

- оригинал или овјерену копију извода из матичне књиге рођених;

- оригинал или овјерену копију увјерења о држављанству Републике Српске или Босне и Херцеговине које не смије бити старије од шест мјесеци;

- овјерену изјаву да кандидат није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова на Универзитету;

- овјерену изјаву да кандидат није отпуштен из органа управе или јавне установе као резултат дисциплинске мјере;

- оригинал или овјерену копију увјерења издатог од стране надлежног суда да се против кандидата не води кривични поступак;

- овјерену копију доказа о траженој стручној спреми – овјерена копија свједочанства или другог доказа о стручној спреми;

- доказ о радном искуству – оригинал или овјерену копију потврде о радном искуству.

 

Након спровођења конкурсне процедуре, а прије заснивања радног односа, изабрани кандидат је дужан доставити доказ о општој здравственој способности.

 

IV

Са кандидатима који су доставили благовремене и потпуне пријаве, и који испуњавају опште и посебне услове обавиће се тестирање и интервју.

О времену и мјесту обављања тестирања и интервјуа, кандидати ће бити благовремено обавијештени.

 

V

Овај конкурс ће се објавити на интернет страници Завода за запошљавање Републике Српске.

Рок за подношење пријава је 8 (осам) дана од дана објављивања.

Пријаве се могу доставити лично или путем поште на адресу:

ПУ клуб за дјецу БАМБИ, М. Б. Белог бб, Дервента назнаком “Пријава на јавни конкурс за пријем радника”.

 

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

Документација приложена уз пријаву на конкурс неће се враћати пријављеним кандидатима.

***

 

“ЕХТА-Р” ДОО ДЕРВЕНТА

ДЕРВЕНТСКИ ЛУГ ББ

74 400 ДЕРВЕНТА

 

ОГЛАС

За пријем у радни однос

 

 

1. Директор .....................1 извршилац

Услови: ВСС, ВШ, ССС спрема грађевинске струке, 3 године радног искуства

 

2. Радници грађевинске струке

    1) Зидари - 10 извршилаца

    2) Тесари - 10 извршилаца

    3) Фасадери - молери - 3 извршиоца

   4) Армирач - 5 извршилаца

 

Оглас остаје отворен до попуне.

 

Пријаве на оглас доставити на адресу: “Ехта-Р” д.о.о., Луг бб, 74 400 Дервента или путем мејла: ехта-р@teol.net и тел: 053/333-450.

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана