ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Добој: Оглашава слободна радна мјеста на дан 10.10. 2018. године

ЈУ ЗЗЗ РС

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 10.10. 2018. године.

Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

********

**************

ЈУ ОШ “ДОЊИ ЖАБАР” ДОЊИ ЖАБАР

76 273 ДОЊИ ЖАБАР

ЈАВНИ КОНКУРС

за пријем у радни однос

На одређено вријеме - до 31.8.2019. године

1. Наставник математике, са радним искуством и положеним стручним испитом (4 часа седмичне норме)………………………….........………………..1 извршилац

2. Библиотекар са радним искуством и положеним стручним испитом (пуна норма),…………………………………………….........…………………1 извршилац

На одређено вријеме - до повратка раднице са породиљског одсуства

Наставник физике, са радним искуством и положеним стручним испитом (10 часова седмичне норме).....………………………………………………………….1 извршилац

Услови конкурса

          Пријављени кандидати морају да испуњавају опште услове прописане Законом о раду (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 1/16, 66/18), услове прописане Законом о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске”, бр.44/17, 31/18), услове из Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача (“Службени гласник Републике Српске”, бр.77/09, 86/10, 25/14, 76/15).

Кандидати достављају сљедеће документе:

1. потписану пријаву са кратком биографијом и контакт телефоном (у пријави обавезно навести тачну адресу становања и контакт телефон);

2. увјерење о држављанству (не старије од шест мјесеци);

3. извод из матичне књиге рођених или копију личне карте;

4. љекарско увјерење о психофизичкој способности за рад;

(доставља само кандидат који буде изабран, а прије заснивања радног односа).

Љекарско увјерење не може бити старије од шест мјесеци.

5. увјерење о неосуђиваности за изабраног кандидата школа ће тражити службеним путем, а прије заснивања радног односа;

6. овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно дипломе стечене након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области;

7. увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета који је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета;

8. увјерење о положеном стручном испиту;

9. увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи;

10.     додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

11.     увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

12.     увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца.

13.     увјерење општинског / градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

14.     увјерење општинског / градског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено- отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида и

15.     увјерење општинског / градског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске уколико се ради о кандидату из категорије борца.

Право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 104. став 6. Закона о основном васпитању и образовању, као и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Комисија писаним путем обавјештава кандидате који су доставили потпуне и благовремене пријаве о датуму и мјесту обављања тестирања и интервјуа.

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања.

Све пријаве достављати лично или путем поште на адресу: ЈУ ОШ “Доњи Жабар” Трг младости бр. 4, 76 273 Доњи Жабар.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и копије се не враћају кандидатима.

          Пријем у радни однос вршиће се у складу са чланом 115. Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске” број: 44/17 и 31/18) и Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи (“Службени гласник Републике Српске” број 74/18).

*************

МПИ “МОДРИЧА” МОДРИЧА

РИСТЕ МИКИЧИЋА 90

74 480 МОДРИЧА

КОНКУРС

За пријем у радни однос са пуним радним временом на радно мјесто приправник – дипломирани економиста, један извршилац.

Опис посла:

       Књижење пословних промјена и контрола исправности документације за књижење, вођење робног и финансијског књиговодства, упознавање процедура увоза и извоза

       Активно учешће у изради пореских пријава

       Помоћ при административних пословима

       Послови продаје

       Послови набавке

       Послови наплате од купаца

       Испитивање тржишта

       Остали послови по потреби послодавца

Кандидати треба да испуњавају сљедеће услове:

       ВСС економског смјера (дипломирани економиста)

       Да се налази на евиденцији Завода за запошљавање РС без радног искуства у струци

       Познавање рада на рачунару (коришћење Microsoft Office мин. Word, Excel)

       Познавање енглеског језика и/или њемачког језика

       Одличне презентацијске и комуникацијске способности – вербално и писмено изражавање

       Склоност тимском раду

Локација: Ристе Микичића бр.90; 74480 Модрича

Конкурс је отворен до 15.10.2018. године. Сви заинтересовани кандидати своје биографије могу доставити на е-маил адресу биљана.васицЖмпим.ба или лично доставити у сједиште друштва на адресу АД МПИ “Модрича” Модрича, Ристе Микичића бр.90, 74 480 Модрича.

*********

ЈУ ОШ “ПЕТАР ПЕТРОВИЋ ЊЕГОШ” ТЕСЛИЋ

КАРАЂОРЂЕВА 37

74 270 ТЕСЛИЋ

ЈАВНИ КОНКУРС

1. Наставник енглеског језика, један извршилац - лице са искуством, на одређено вријеме, до повратка радника боловања, непуна норма – 10 наставних часова;

Услови конкурса

I Општи услови:

Општи услови које кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на конкурс су:

а) да је држављанин Републике Српске и Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству,

б) да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,

в) да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа и

г) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем - увјерење о неосуђиваности за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

II Посебни услови:

Чланом 3. Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача (“Службени гласник Републике Српске” број 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15) прописани су посебни услови у погледу стручне спреме за горе наведено радно мјесто.

За радно мјесто под тачком 1. потребно је радно радно искуство у струци у трајању од најмање дванаест мјесеци и положен стручни испит за рад у васпитно-образовном процесу, а право учешћа имају и лица из члана 104. став 6. Закона о основном васпитању и образовању Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 44/17 и 31/18).

III

У складу са чланом 6. Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи (“Службени гласник Републике Српске” број 74/18) уз потписану пријаву на конкурс и документацију којом се доказује испуњеност општих услова конкурса потребно је доставити и документе којим се доказује испуњеност посебних услова конкурса и документацију на основу које се врши бодовање:

1) овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање или еквивалент, односно дипломе стечене након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,

2) увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошко и дидактичко-методичку групу предмета,

3) увјерење о положеном стручном испиту ако је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством и положеним стручним испитом,

4) увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи,

5) додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

6) увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

7) увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца ако је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством,

8) увјерење општинског/градског органа управе надлежне за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

9) увјерење општинског/градског органа управе надлежне за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

10) увјерење општинског/градског органа управе надлежне за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије борца.

Пријаве са потребним документима слати на адресу или предати непосредно у просторије ЈУ Основне школе “Петар Петровић Његош” Теслић, Карађорђева 37, 74 270 Теслић, са назнаком “ЗА КОНКУРС”.

Са пријављеним кандидатима, који су доставили потпуне и благовремене пријаве, обавиће се интервју и тестирање дана, 19.10.2018. године, у 12 сати у просторијама школе. Кандидати се неће накнадно позивати на интервју а ако се на истом не појаве, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Поднесена овјерена документација се не враћа кандидатима.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања у “Гласу Српске”.

**********

ЈУ “ЕКОНОМСКА ШКОЛА” ДОБОЈ

ЦАРА ДУШАНА 18

74 000 ДОБОЈ

КОНКУРС

о пријему радника у радни однос

- Дипломирани библиотекар или професор општеобразовних наставних предмета са положеним стручним испитом за библиотекара.

– 1 извршилац на неодређено вријеме, пуна норма – радник са радним искуством и положеним стручним испитом за библиотекара.

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

Кандидат поред општих услова предвиђених Законом о раду (“Службени гласник РС”, број 01/2016), треба да испуњава и посебне услове прописане чланом 105. и 106. Закона о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник РС”, број 41/18) и чланом 5. Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама (“Службени гласник РС”, број 29/12, 80/14 и 83/15) и услове Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у средњој школи (“Службени гласник РС”, бр 102/2014 и 42/2016).

На основу члана 106, став (5) Закона о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник РС”, број 41/18) право учешћа на конкурсу имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци уколико испуњавају остале услове прописане Законом.

На основу члана 106 став (9) Закона о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник РС”, број 41/18) право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу новог Закона о средњем образовању и васпитању, испуњавали услове у погледу профила и звања наставника.

Уз потписану пријаву кандидати су дужни да доставе:

1. Увјерење о држављанству,

2. Извод из матичне књиге рођених,

3. Љекарско увјерење о психофизичкој и физичкој способности за рад са ученицима, кандидат ће накнадно доставити, уколико буде изабран, односно примљен у радни однос,

4. Овјерену фотокопију диплому о стеченој стручној спреми,

5. Увјерење високошколске установе или додатак дипломи о просјечној оцјени током студирања,

6. Увјерење Завода за запошљавање на подручју јединице локалне самоуправе гдје је кандидат пријављен о времену проведеном на евиденцији незапослених лица након стицања стручне спреме тражене конкурсом,

7. Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу

8. Увјерење о положеном стручном испиту за библиотекара,

9. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко- инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату породице погинулог борца,

10. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије борца,

11. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

12. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца. Увјерење треба да садржи податке из који се јасно види: врста посла, степен стручне спреме и  дужина оствареног радног стажа по врстама посла.

Уколико је кандидат радио са непуним радним временом, то вријеме је потребно прерачунати у пуно радно вријеме.

Лице које је правоснажном пресудом осуђивано за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављање дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицима не могу обављати рад у школи, а доказ о некажњавању прибавиће примљени кандидат прије заснивања радног односа.

Тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса, ће се обавити у ЈУ Економској школи у Добоју дана, 2.11.2018. године, у 10 часова у просторији бр. 104.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а њихов недолазак сматраће се одустанком од пријаве на конкурс.

Пријаве са потребном документацијом слати поштом или лично на адресу ЈУ Економска школа, Цара Душана 18, 74000 Добој.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања у дневном листу “Глас Српске”.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

**********

ОСНОВНИ СУД У МОДРИЧИ

ЦАРА ЛАЗАРА 9

74 480 МОДРИЧА

ЈАВНИ КОНКУРС

за пријем у радни однос на неодређено вријеме

I

Расписује се јавни конкурс за пријем шефа рачуноводства, број извршилаца 1 (један), на неодређено вријеме, уз пробни рад у складу са Законом.

II

Услови које кандидат мора испуњавати:

1. да је држављанин Босне и Херцеговине,

2. да је старији од 18 година,

3. да има општу здравствену способност,

4. да није осуђен за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова шефа рачуноводства,

5. да се против њега не води кривични поступак,

6. да има завршену ВСС економског смјера, VII степен, са остварених 240 ECTS бодова или еквивалент,

7. 3 године радног искуства на истим или сличним пословима,

8. познавање рада на рачунару,

9. посједовање сертификата и лиценце за сертификованог књиговођу.

Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни да доставе доказ о испуњавању општих и посебних услова, и то:

увјерење о држављанству, родни лист, диплому о стеченом звању из тачке II подтачка 6. конкурса, личну карту, увјерење суда о невођењу кривичног поступка, потврду или сертификат о познавању рада на рачунару, потврду о потребном радном стажу, сертификат и лиценцу за сертификованог књиговођу, потписану и овјерену изјаву о испуњавању услова из тачке II подт. 4. конкурса.

Доказ о општој здравственој способности доставиће изабрани кандидат по завршетку изборне процедуре, али прије доношења рјешења о пријему.

Наведени документи достављају се у оригиналу или овјереној копији.

III

Кандидати који буду испуњавали све услове конкурса биће позвани на интервју са конкурсном комисијом о чему ће бити обавијештени телефонским путем на контакт број који су дужни доставити уз пријаву или и-мејл адресу. Неодазивање кандидата на провјеру радних способности и интервју комисија ће сматрати одустајање кандидата од конкурса. Правила провођења провјере радне способности и интервјуа биће објављена на њеб страници Суда.

IV

Пријаву на конкурс са доказима о испуњавању општих и посебних услова доставити у пријемну канцеларију Основног суда у Модричи или путем поште у затвореној коверти на адресу: Цара Лазара број 9, 74480 Модрича, са назнаком “Пријава на конкурс за шефа рачуноводства - не отварај”.

V

Конкурс остаје отворен 15 дана од дана објављивања у дневним новинама “Глас Српске”. Конкурс ће бити објављен и на веб страници Суда и огласној табли Филијале ЈУ Завод за запошљавање РС у Модричи.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

О резултатима конкурса сви кандидати ће бити обавијештени писменим путем.

Изабрани кандидат ће ступити на рад дана, 1.1.2019. године.

***********

“ПОЉОПРИВРЕДНИК” ДОО ДЕРВЕНТА

ПОЉЕ ББ

74 400 ДЕРВЕНТА

КОНКУРС

За пријем у радни однос са пуним радним временом на радно мјесто приправник – дипломирани економиста, један извршилац.

Опис посла:

 Књижење пословних промјена и контрола исправности документације за књижење, вођење робног и финансијског књиговодства, упознавање процедура увоза и извоза

 Активно учешће у изради пореских пријава

 Помоћ при административним пословима

 Послови продаје

 Послови набавке

 Послови наплате од купаца

 Испитивање тржишта

 Остали послови по потреби послодавца

Кандидати треба да испуњавају сљедеће услове:

 ВСС економског смјера (дипломирани економиста)

 Да се налази на евиденцији Завода за запошљавање РС без радног искуства у струци

       Познавање рада на рачунару (коришћење Microsoft Office мин. Word, Excel)

       Познавање енглеског језика и/или њемачког језика

       Одличне презентацијске и комуникацијске способности – вербално и писмено изражавање

       Склоност тимском раду

Локација: Поље бб, 74 400 Дервента.

Конкурс је отворен до 18.10.2018. године. Сви заинтересовани своје биографије могу доставити на и-мејл адресу далибор.цвијановицЖпољопривредник.еу или лично доставити у сједиште друштва на адресу Пољопривредник д.о.о. Дервента, Поље бб (код силоса) 74400 Дервента.

************

ЈУ ОШ “СВЕТИ САВА” БРОД

ВУКА КАРАЏИЋА ББ

74 450 БРОД

КОНКУРС

за упражњена радна мјеста

Водитељ продуженог боравка

- 1 извршилац, радник са искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу; пуна наставна норма; рад на одређено вријеме у продуженом боравку ученика до повратка раднице са боловања, а најдуже до  завршетка наставног процеса у школској 2018/19. години (21.6.2019. године.)

Општи услови које кандидати треба да испуњавају:

а) да је држављанин Републике Српске и Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству,

б) да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,

в) да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци, и које прилаже само изабрани кандидат након завршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа 

г) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава, а то се доказује увјерењем о неосуђиваности које ће за за изабраног кандидата прибавити школа службеним путем, а прије заснивања радног односа.

Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидати треба да испуњавају и посебне услове прописане Законом о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске” број 44/17 и 31/18), услове прописане Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача (“Службени гласник Републике Српске”, број 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15), услове из Уредбе о педагошким стандардима и нормативима за основно образовање и васпитање (“Службени гласник Републике Српске” број 51/11, 19/12, 77/12), услове прописане Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи (“Службени гласник РС”, број 74/18).

Право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 104. став 6. Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске” број 44/17 и 31/18).

Право учешћа на конкурсу имају и кандидати који су, по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске” број 44/17 и 31/18), испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Уз пријаву потписану од стране кандидата, осим документације којом доказују испуњавање општих услова потребно је доставити сљедећу документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање:

1) овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно дипломе стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области

2) увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групи предмета,

3)      увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно- образовном процесу,

4)      додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена

5)      увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење, коју води Завод за запошљавање за подручје јединице локалне самоуправе гдје је кандидат пријављен

6)      увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца,

7)      увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

8)      увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

9)      увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије борца

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената (не старије од 6 мјесеци) и те копије неће бити враћене кандидатима.

Пријем у радни однос извршиће се у складу са Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем радника у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи (“Службени гласник РС”, број 74/18).

Кандидате који доставе потпуне и благовремене пријаве, односно, који испуњавају услове конкурса Комисија ће писаним путем обавијестити о датуму и мјесту спровођења тестирања и интервја.

Непотпуне и неблаговремене пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају услове неће се разматрати.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања у “Гласу Српске” Бањалука од 10.10.2018. а траје од 11.10.2018. године.

Пријаве са назнаком – “пријава на конкурс, не отварати”, слати на адресу:

ЈУ Основна школа “Свети Сава”

Ул. Вука Караџића бб

74450 Брод.

************

ЈУ ОШ “СТЕВАН ДУШАНИЋ” ПРИБИНИЋ

74 276 ПРИБИНИЋ

ЈАВНИ КОНКУРС

1. Наставник њемачког језика – 1 извршилац (2 часа) са положеним стручним испитом, на одређено вријеме, најдуже до 31.8.2019. године.

1. Услови конкурса

1.1. Општи услови:

Општи услови, које кандидат који се пријављује на јавни конкурс, треба испуњавати су:

а)       да је држављанин РС и БиХ, а то доказује доказује увјерењем о држављанству

б)      да је пунољетан, а то доказује изводном из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте

в)       да је радно способан, а то доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа

г)       да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем што се доказује увјерењем о неосуђиваности из став 1. тачка г) за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

1.2. Посебни услови:

Поред општих услова кандидат треба да испуњава и посебне услове прописане Законом о основном васпитању и образовању (“Службени гласник РС”, број 44/17), као и Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача (“Службени гласник РС”, број 77/09, 86/10 и 25/14 и 76/15), прописани су посебни услови у погледу стручне спреме за горе наведено радно мјесто.

Право учешћа на конкурс имају и лица из члана 104. став 6. Закона о основном васпитању и образовању Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 44/17), као и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 44/17) испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

2.       Документација која се прилаже уз пријаву

У складу са чланом 6. Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи (“Службени гласник Републике Српске “, број 73/18) уз потписану пријаву на конкурс и документацију којом се доказује испуњеност општих услова конкурса потребно је доставити и документе којим се доказује испуњеност посебних услова конкурса и документацију на основу које се врши бодовање:

а) Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент

б)      Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјене током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

в)       Извод из матичне књиге рођених – издат са неограниченим роком трајања,

г)       Увјерење о држављанству (не старије од 6 мјесеци),

2.1.    Поред наведене документације кандидати могу доставити и остале доказе прописане Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи, који ће се бодовати од стране Комисије за избор:

а)       Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица за незапослена лица која се налазе на евиденцији,

б)      Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца

в)       Увјерење општинског /градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца

г)       Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

д)      Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије борца

3.       Рок за подношење пријаве

Јавни конкурс је отворен осам (8) дана од дана објављивања у дневном листу “Глас Српске”, посредством Завода за запошљавање Републике Српске.

4.       Адреса достављања пријаве

Пријаве са прилозима се достављају на адресу:

ЈУ ОШ “Стеван Душанић” 74276 Прибинић, општина Теслић, поштом или непосредно у управу школе у затвореној коверти уз назнаку “пријава на конкурс – комисија за избор наставника - НЕ ОТВАРАТИ”

5.       Интервју и тест

Са пријављеним кандидатима, који су доставили потпуне и благовремене пријаве, обавиће се интервју и тестирање дана, 22.10.2018. године, у 8 часова у просторијама ЈУ ОШ “Стеван Душанић” Прибинић.

Кандидати се неће посебно позивати на интервју, а уколико се не појаве на интервју, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

6.       Напомена

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Школа ће писменим путем обавијестити све учеснике о исходу конкурса у року од осам (8) дана од дана доношења одлуке о избору кандидата.

Неблаговремене, непотпуне и непотписане пријаве од стране кандидата који се пријављују на јавни конкурс, као и неовјерене фотокопије приложених докумената комисија за избор кандидата неће разматрати.

*************

СУР ПИЦЕРИЈА “КОРЗО” ЖЕЉКО ЖИВАНИЋ С.П.

КРАЉА ПЕТРА ПРВОГ ББ

74 400 ДЕРВЕНТА

ОГЛАС

за пријем радника у радни однос на неодређено

1. КВ кувар или помоћни кувар ....................................................................2 извршиоца

Опис послова:

- Рад у кухињи, припрема хране

- Одржавање хигијене на радном мјесту

Услови:

- завршена школа у занимању није обавезна

- радно искуство пожељно, али уз добру вољу за рад није обавезно

- за одабраног кандидата предвиђена обука

Пријаву доставити на и-мејл на адресу: стил-дЖтеол.нет или

лично у СТР “Стил”, Милована Бјелошевића Белог бб, Дервента.

Оглас отворен 30 дана од дана објављивања.

*********

ЈУ “МЕДИЦИНСКА ШКОЛА” ДОБОЈ

ПОП ЉУБИНА 31

74 000 ДОБОЈ

ЈАВНИ КОНКУРС

за пријем радника у радни однос

1. Наставник физике, приправник, на неодређено вријеме, пуна норма......................................................................................................1 извршилац.

          Поред општих услова предвиђених Законом о раду (“Службени гласник Републике Српске” број 1/16) кандидат треба да испуњава и услове из Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама (“Службени гласник Републике Српске” број 29/12, 80/14) и Правилника о критеријумима и процедури пријема радника у радни однос у средњој школи (“Службени гласник Републике Српске” број 102/14 и 42/16).

         

Уз потписану пријаву кандидат је дужан да достави:

1. увјерење о држављанству,

2. извод из матичне књиге рођених или копију личне карте,

3. љекарско увјерење о психофизичкој способности за рад са ученицима које не може бити старује од шест мјесеци, кандидат ће накнадно доставити, уколико буде изабран, односно примљен у радни однос,

4. лице које је правоснажном пресудом осуђивано за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, злоупотребе опојних средстава, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицима не могу обављати рад у школи, а увјерење о неосуђиваности школа ће прибавити службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа,

5. овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

6. додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

7. увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица, за незапослена лица која се налазе на тој евиденцији,

8. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

9. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије борца,

10. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

Право учешћа на конкурсу на основу члана 106. став (9) Закона о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник Републике Српске”, број 41/18), имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу овог закона испуњавали услове у погледу профила и звања наставника.

          Сви документи се достављају лично или путем Поште као овјерене копије не старије од шест мјесеци на адресу школе, Поп Љубина 31, 74000 Добој, у затвореној коверти на којој је потребно назначити “за конкурс”, за које радно мјесто се конкурише и иста се неће враћати кандидатима.

          Непотпуне и неблаговремене пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају услове конкурса, неће се разматрати.

          Тестирање кандидата који испуњавају услове предвиђене конкурсом обавиће се у понедјељак, 22.10.2018. године, у 10 часова у учионици број 5, а након тога обавиће се интервју.

          Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервјуу, ако се не појаве сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

          Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања.

**********

ЈУ ОШ “ШАМАЦ” ШАМАЦ

ДОСИТЕЈА ОБРАДОВИЋА 4

76 230 ШАМАЦ

КОНКУРС

за пријем радника у радни однос

 Наставник математике, на 4 часа, са радним искуством, на одређено вријеме, до 31.8.2019. године,

 Наставник информатике, на 4 часа, са радним искуством, на одређено вријеме до 31.8.2019. године.

Општи услови:

1. да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, а то доказује увјерењем о држављанству,

2. да је пунољетан, а то доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте,

3. да је радно способан, што доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од шест мјесеци, и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

4. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава а које ће за изабраног кандидата школа прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

5. Право учешћа на конкурс имају и:

- лица из члана 104. став 6. Закона о основном васпитању и образовању (“Сл. гласник РС” бр. 44/17 и 31/18) и

- лица која су по прописима важећим до ступања на снагу закона о основном васпитању и образовању (“Сл. гласник РС” бр. 44/17 и 31/18) испуњавали услове у погледу степена и врсти стручне спреме.

Кандидат, уз потписану пријаву, доставља сљедећа документа:

 увјерење о држављанству,

 извод из матичне књиге рођених или копију личне карте,

 диплому о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,

 увјерење о положеној педагошко-психолошкој дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

 увјерење о положеном стручном испиту ако је расписан конкурс за пријем у радни однос лице са радним искуством и положеним стручним испитом,

 увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи,

 додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

 увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

 увјерење о радном стажу потпуне издато од ранијег послодавца,

 увјерење општинског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

 увјерење општинског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

 увјерење општинског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије борца.

Кандидати су дужни да доставе овјерене копије свих докумената, и те копије неће бити враћене кандидатима.

Пријаве са документацијом достављати лично или путем поште на адресу: Јавна установа Основна школа “Шамац” Шамац, Доситеја Обрадовића број 4. 76 230 Шамац.

          Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања.

          Неблаговремене и непотпуне пријаве комисија не разматра.

          Комисија ће писменим путем обавијестити кандидате који су доставили благовремене и потпуне пријаве о датуму и мјесту спровођења тестирања и интервјуа.

          Избор кандидата врши се у складу са Законом о основном васпитању и образовању (“Сл. гласник РС” бр. 44/17 и 31/18) и Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начин бодовања кандидата у основној школи (“Службени гласник Републике Српске” број: 74/18).

Пратите нас на нашој Фејсбук и Инстаграм страници и Твитер налогу.

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана