ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Добој: Оглашава слободна радна мјеста на дан 10.07. 2019. године

ЈУ ЗЗЗ РС

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 10.07. 2019. године.

Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени ао незапослено лице.

*********

************

ОСНОВНИ СУД У ДОБОЈУ

СВЕТОГ САВЕ 22

74 000 ДОБОЈ

ЈАВНИ КОНКУРС

за пријем у радни однос на неодређено вријеме

1.       Дактилограф - извршилаца 1

1. Опис послова радног мјеста

- Врши све дактилографске послове по диктату и препису на компјутеру или писаћој машини

- ради са судијама у осигуравању правилног управљања предметима на дневној основи

- прекуцава материјале и одржава евиденцију списа за судије укључујући и вођење записника на рочиштима,

- одговоран је за одржавање списа и уношење информација у систем регистровања предмета у одговарајуће вријеме,

- води бригу о распореду суђења

- сређује и журнализира списе и доставља их писарници суда,

- помаже особљу писарнице ако је то потребно, те обавља остале послове које му повјери судија, секретар или предсједник суда

2.       Општи услови за радно мјесто

• да је држављанин БиХ или РС

• да има навршених 18 година

• да има општу здравствену способност

• да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора најмање 6 (шест) мјесеци, или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у државним органима

• да није отпуштен из државних органа као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у Босни и Херцеговини три године прије објаве конкурса

• да се не води кривични поступак.

3. Посебни услови за радно мјесто

• завршена средња управна, економска или друга средња школа

• познавање рада на рачунару

• 6 (шест) мјесеци радног искуства на истим или сличним пословима.

За кандидате који буду примљени у радни однос обавезан је пробни рад у складу са Законом.

Уз пријаву на јавни конкурс за радно мјесто кандидати су дужни приложити доказе о испуњавању општих услова (увјерење о држављанству, родни лист и увјерење о некажњавању) и доказе о испуњавању посебних услова (диплому о завршеној средњој школи, доказ о радном искуству и доказ о познавању рада на рачунару).

Изабрани кандидати достављају након спроведеног јавног огласа, а прије заснивања радног односа, увјерење о општој здравственој способности, изјаву да није отпуштен из државних органа као резултат дисциплинске мјере и увјерење о невођењу кривичног поступка.

Документација уз пријаву мора бити оригинална или овјерена копија.

Кандидате који испуњавају опште и посебне услове из јавног конкурса Комисија за пријем у радни однос кандидата ће писмено позвати на тестирање, односно провјеру радних способности у раду на рачунару (у брзини куцања, познавању Windows XP оперативног система, као и Office апликација – Word, Excel, Outlook).

Јавни оглас биће објављен у дневном листу “Глас Српске” и на интернет страници овог суда www.ossud-doboj.pravosudje.ba  а рок за подношење пријаве је 15 дана од дана објављивања.

Пријаве за учешће на јавном огласу подносе се на прописаном обрасцу – Пријава на јавни оглас која се налази у просторијама суда и на интернет страници овог суда.

Пријаве са доказима о испуњавању услова слати на адресу: Основни суд у Добоју, улица Светог Саве број 22.

Неблаговремене, неразумљиве и непотпуне пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају услове из јавног конкурса неће бити предмет разматрања.

*********

“ГЛАС СРПСКИ-ТРГОВИНА” АД - Минутица

БАЊАЛУКА

ОГЛАС

за пријем радника у радни однос на одређено вријеме

Радно мјесто: Трговац у киоску

За подручја:

- Теслић - 2 извршиоца

Потребне квалификације:

- Минимално ССС

- Радно искуство у трговини/малопродаји

- Пожељно познавање рада на рачунару (“MC office”)

Кандидати су дужни уз молбу доставити сљедећу документацију:      

- Копију извода из матичне књиге рођених

- Копију увјерења о држављанству

- Копију дипломе о завршеној стручној спреми

Предност код запошљавања ће имати кандидати који су пријављени на Бироу за запошљавање па у ту сврху потребно доставити потврду са Бироа за запошљавање да су пријављени и да су незапослена лица.

Све информације о огласу могу се добити на телефоне: 051/249-896, 066/638-638 или путем мејл адресе: draganad@glassrpske.com

Молбе доставити на адресу: За оглас трговац у киоску

“Глас српски - Трговина”АД - Минутица Бањалука, улица Скендера Куленовића бр.93, Бањалука.

Оглас остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања.

*********

“ГЛАС СРПСКИ-ТРГОВИНА” АД - Минутица

БАЊА ЛУКА

ОГЛАС

за пријем радника у радни однос на одређено вријеме

Радно мјесто: Трговац у киоску

За подручја:

• Дервента - 2 извршиоца

Потребне квалификације:

- Минимално ССС

- Радно искуство у трговини/малопродаји

- Пожељно познавање рада на рачунару (“MC office”)

Кандидати су дужни уз молбу доставити сљедећу документацију:      

- Копију извода из матичне књиге рођених

- Копију увјерења о држављанству

- Копију дипломе о завршеној стручној спреми

Предност код запошљавања ће имати кандидати који су пријављени на Бироу за запошљавање па у ту сврху потребно доставити потврду са Бироа за запошљавање да су пријављени и да су незапослена лица.

Све информације о огласу могу се добити на телефоне: 051/249-896, 066/638-638 или путем мејл адресе: draganad@glassrpske.com

Молбе доставити на адресу: За оглас трговац у киоску

“Глас српски - Трговина”АД - Минутица Бањалука, улица Скендера Куленовића бр.93, Бањалука.

Оглас остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања.

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана