ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Добој: Оглашава слободна радна мјеста на дан 10.06.2020. године

ЈУ ЗЗЗ РС
ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Добој: Оглашава слободна радна мјеста на дан 10.06.2020. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 10.06.2020. године.

  Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени ао незапослено лице.

******************

*********************

ОСНОВНИ СУД У МОДРИЧИ

ЦАРА ЛАЗАРА 9

74 480 МОДРИЧА

 

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за пријем у радни однос на неодређено вријеме

 

I

Расписује се јавни конкурс за пријем секретара суда, број извршилаца 1 (један), на неодређено вријеме, уз пробни рад у складу са Законом.

 

II

Услови које кандидат мора испуњавати:

1.  да је држављанин Републике Српске или БиХ,

2.  да је старији од 18 година,

3.  да има општу здравствену способност,

4. да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова секретара суда,

5. да се против њега не води кривични поступак,

6. да има завршену ВСС - правни факултет, VII степен, са остварених 240 ECTS бодова или еквивалент,

7. да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у БиХ три године прије објављивања конкурса,

8. најмање 5 (пет) година радног искуства у струци и одговарајуће искуство на организационим пословима и

9. познавање рада на рачунару.

 

Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни да доставе доказ о испуњавању општих и посебних услова, и то: увјерење о држављанству, родни лист, диплому о стеченом звању из тачке II подтачка 6. конкурса, увјерење суда о невођењу кривичног поступка, потписану и овјерену изјаву о испуњавању услова из тачке II подт. 4. конкурса, доказ о радном искуству, доказ о искуству на организационим пословима, потписану и овјерену изјаву о испуњавању услова из тачке II подт. 7. конкурса и увјерење о познавању рада на рачунару.

 

 

Доказ о општој здравственој способности доставиће изабрани кандидат по завршетку изборне процедуре, али прије доношења рјешења о пријему.

 

Наведени документи достављају се у оригиналу или овјереној копији.

 

 

III

Кандидати који буду испуњавали све услове конкурса биће позвани на интервју са конкурсном комисијом о чему ће бити обавијештени телефонским путем на контакт број који су дужни доставити уз пријаву или е-маил адресу. Неодазивање кандидата на провјеру радних способности и интервју комисија ће сматрати одустајање кандидата од конкурса. Правила провођења провјере радне способности и интервјуа биће објављена на web страници Суда.

 

IV

Пријаву на конкурс са доказима о испуњавању општих и посебних услова доставити у пријемну канцеларију Основног суда у Модричи или путем поште у затвореној коверти на адресу: Цара Лазара број 9, 74480 Модрича, са назнаком “Пријава на конкурс за секретара суда - не отварај”.

 

В

Конкурс остаје отворен 15 дана од дана објављивања у дневним новинама “Глас Српске”. Конкурс ће бити објављен и на њеб страници Суда и огласној табли Филијале ЈУ Завод за запошљавање РС у Модричи.

 

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

 

О резултатима конкурса сви кандидати ће бити обавијештени писменим путем.

 

Изабрани кандидат ће ступити на рад након проведеног конкурса.

 

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана