ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Добој: Оглашава слободна радна мјеста на дан 09.10.2019. године

ЈУ ЗЗЗ РС
ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Добој: Оглашава слободна радна мјеста на дан 09.10.2019. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 09.10.2019. године.

Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени ао незапослено лице.

*****************

*******************

 

ЈУ ОМШ “МАРКОС ПОРТУГАЛ” ДОБОЈ

ВИДОВДАНСКА ББ

74 000 ДОБОЈ

 

КОНКУРС

за попуну радних мјеста

 

Наставник музике – Одсјек клавир

(1) извршилац – 24 часа са искуством на одређено вријеме – до краја првог полугодишта 31.12.2019. године

Наставник музике – Одсјек гитара

(1) извршилац – 24 часа са искуством на одређено вријеме – до краја школске године 31.8.2020. године

 

Услови:

1)      Завршена Академија (седми степен) – дипломирани музичар – пијаниста и гитариста.

2)      Дипломирани музички извођач или педагог са претходно завршеном средњом музичком школом, образовни профил музички извођач.

 

Сви кандидати морају испуњавати опште услове предвиђене Законом о раду (“Службени гласник Републике Српске” број 1/16), посебне услове прописане чланом 104. и 105. Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске” број: 44/17 и 31/18 ) и члана 7. Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача (“Службени гласник Републике Српске” број 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15).

Пријем у радни однос вршиће се у складу са чланом 115. Закона о основном  васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске” број: 44/17 и 31/18) и Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи (“Службени гласник Републике Српске” број 74/18 и 26/19).

 

Општи услови, потребна документа:

1.       Пријава на конкурс са потписом кандидата, кратком биографијом, адресом, контакт - телефон и списак приложене документације,

2.       Увјерење о држављанству Републике Српске или Босне и Херцеговине;

3.       Извод из матичне књиге рођених или овјерена копија личне карте;

4.       Љекарско увјерење о психофизичкој способности за рад са ученицима – не старије од шест мјесеци (прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа);

5.       Увјерење о неосуђиваности за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављана дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава,

6.       Увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце (прибавља школа само за изабране кандидате након извршеног изора по конкурсу, а прије заснивања радног односа),

7.       Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем

 

Потребна документација на основу које се врши бодовање по критеријумима из члана 115. Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске”, број: 44/17 и 31/18) и члана 6. Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи (“Службени гласник Републике Српске”, број 74/18 и 26/19) је:

1. Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области;

2. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

3. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица;

4. Овјерена фотокопија увјерења о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу;

5.  Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца које треба да садржи податке из којих се јасно види врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла;

6. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

7. Увјерење општинског/градског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу РВИ Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије РВИ;

8. Увјерење општинског/градског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

 

Права учешћа на конкурсу имају и кандидати који су стекли радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана  у струци, уколико испуњавају остале услове прописане Законом.

Право учешћа на конкурсу имају и кандидати који су, по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске” број 44/17 и 31/18), испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају остале услове прописане овим конкурсом и Законом о основном васпитању и образовању - чл. 104. став 6. (“Службени гласник Републике Српске” број: 44/17 и 31/18).

 

Конкурс је отворен осам (8) дана од дана објављивања.

 

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима. Непотпуне и неблаговремене пријаве ће се узети у разматрање.

 

Тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса обавиће се 23.10.2019. године у 11 часова у просторијама школе.

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса, након прегледа достављене документације, школа поставља на огласној табли школе, најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

Ако се кандидат не појави на тестирању и интервјуу сматраће се да је одустао од пријаве на конкурс.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју

Пријаве доставити на адресу: ЈУ Основна музичка школа “Маркос Португал” Добој, Видовданска бб, 74 00 Добој, са назнаком “ЗА КОНКУРС”.

***

ЈУ ОШ “ЂУРА ЈАКШИЋ” ПОДНОВЉЕ

74 217 ПОДНОВЉЕ

 

КОНКУРС

за попуну упражњених радних мјеста

 

I

Расписује се конкурс за попуњавање сљедећих радних мјеста:

1.       Наставник/професор хемије – приправник /лице без положеног стручног испита - 8 часова седмично на одређено вријеме; до повратка раднице са боловања;

2.       Наставник/професор енглеског језика- приправник/лице без положеног стручног испита - 16 часова седмично, на одређено вријеме до повратка раднице са боловања.

 

II

Право учешћа на конкурс имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске”, број: 44/17. и 31/18.) испуњавала услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

 

III

Уз обавезну потписану пријаву и биографију, кандидати треба да доставе документацију и то овјерене копије, на основу које се доказује испуњеност општих и посебних услова, те документацију (овјерене копије) на основу које се врши бодовање по критеријумима из Правилника о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи.

Документација за опште услове које кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на јавни конкурс су:

1.       да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству,

2.       да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,

3.       да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

4.       да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава,

5.       да није у евиденцији посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце.

6.       да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности , полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

7.       увјерења из тачке 4. и 5. за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем а прије заснивања радног односа.

 

Документација за посебне услове и документација на основу које се врши бодовање по критеријумима прописаним Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи:

1.       овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно дипломе стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,

2.       увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

3.       додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

4.       увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

5.       увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца

6.       увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

7.       увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије борца.

8.       Приложена документација из тачке 5., 6. и 7., у поступку бодовања кандидата, узима се у обзир при примјени Правилника у вези са чланом 22.

 

IV

Тестирање и интервју ће бити одржани у уторак, 22. октобра 2019. године, у 10 часова тест, односно у 12 часова интервју.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју а уколико се не појаве на тесту и интервјуу сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс .

 

V

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

 

VI

Конкурс ће бити објављен у дневном листу “Глас Српске” посредством Завода за запошљавање.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања.

VII

Након закључења јавног конкурса и прегледа достављене документације кандидата, Комисија за избор именована од стране директора школе ће сачинити листу кандидата који испуњавају услове конкурса и поставити на огласну таблу школе најкасније три дана прије заказаног теста и интервјуа.

Комисија након обављеног тестирања и интервјуа са кандидатима, сачињава и предлаже директору школе ранг-листу кандидата који испуњавају услове конкурса.

Комисија сачињава ранг-листу кандидата који испуњавају услове конкурса, на основу критеријума утврђених Законом о основном васпитању и образовању и Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи и објављује је на огласној табли школе.

На приједлог Комисије директор школе ће извршити пријем кандидата у радни однос.

 

VIII

Пријаве се могу доставити лично или путем поште на следећу адресу:

ЈУ Основна школа “Ђура Јакшић” Подновље, Добој, са назнаком Јавни конкурс за попуну упражњеног радног мјеста.

 

IX

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

 

X

Школа обавјештава све кандидате пријављене на расписани конкурс о извршеном избору кандидата по конкурсу.

***

ЈУ СШЦ “ПЕТРОВО” ПЕТРОВО

ОЗРЕНСКИХ ОДРЕДА 76

74 317 ПЕТРОВО

 

КОНКУРС

за пријем радника у радни однос

 

1) Професор њемачког језика .......... 6 часова - на неодређено радно вријеме.

 

У радни однос се примају лица са радним искуством и положеним стручним испитом.

 

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

I

Поред општих услова предвиђених Законом о раду (“Службени гласник РС” број 01/2016), кандидат треба да испуњава и посебне услове прописане Законом о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник РС” број: 41/18), као и услове Правилника о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем (“Службени гласник РС” број: 24/19).

 

II

У погледу врсте стручне спреме наставници треба да испуњавају услове у складу са Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама (“Сл. гласник РС” бр.29/12), те Правилником о измјенама и допунама Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама (“Сл.гласник РС” број: 80/14 и 83/15).

 

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу новог Закона о средњем образовању и васпитању, испуњавали услове у погледу профила и звања наставника

 

Уз потписану пријавџ кандидати су дужни доставити :

1. Увјерење о држављанству (да је држављанин РС или БиХ,

2. Извод из матичне књиге рођених (да је пунољетан) или копија личне карте,

3. Љекарско увјерење о психофизичкој и физичкој способности за рад са ученицима, кандидат ће накнадно доставити, када буде изабран, односно примљен у радни однос, не смије бити старије од 6 мјесеци ,

4. Овјерену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми ,

5. Увјерење високошколске установе или додатак дипломи о просјечној оцјени током студирања,

6. Увјерење Завода за запошљавање на подручју јединице локалне самоуправе гдје је кандидат пријављен, о времену проведеном на евиденцији незапослених лица након стицања стручне спреме тражене конкурсом.

7. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца. Увјерење треба да садржи податке из којих се јасно види: врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла. Уколико је кандидат радио са непуним радним временом , то вријеме је потребно прерачунати у пуно радно вријеме.

8. Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу.

9. Увјерење општинског / градског органа управе надлежног за борачко - инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС , ако се ради о кандидату из категорије борца.

10. Увјерење општинског / градског органа управе надлежног за борачко- инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено- отаџбинског рата РС , ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

11. Увјерење од Суда да није осуђиван правоснажном пресудом.

12. Лице које је правоснажном пресудом осуђивано за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављање дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицима не могу обављати рад у школи, а доказ о некажњавању прибавиће Школа за примљеног кандидата прије заснивања радног односа.

 

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци уколико испуњавају остале услове прописане Законом.

 

Сва документа се достављају као овјерене копије на адресу Школе (путем поште), ЈУ Средњошколски центар Петрово Ул. Озренских одреда бр. 76. 74317 Петрово и неће се враћати кандидатима.

 

Непотпуне и неблаговремене пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају услове конкурса, неће се разматрати.

 

Тестирање и интервју са кандидатима који испуњавају услове предвиђене конкурсом, обавиће се 23.10.2019. године у 12.30 часова у просторијама школе.

 

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

 

Конкурс остаје отворен 7 дана од дана објављивања у дневном листу “Глас Српске”.

***

ЈУ ОШ “МИЛАН РАКИЋ” ВЕЛИКА БУКОВИЦА

74 213 ВЕЛИКА БУКОВИЦА

 

КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

 

1. Водитељ продуженог боравка, 1 извршилац до краја наставног процеса у школској 2019/20. години а најдуже до 30.6.2020. године.

 

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

Поред општих услова предвиђених Законом о раду (“Службени гласник Републике Српске” број: 01/16) кандидати требају и да испуњавају посебне услове прописане чланом 104, 105. и 106. Закона о основном образовању и васпитању (“Службени гласник Републике Српске” број: 44/17) и Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача (“Службени гласник Републике Српске” број: 77/09, 86/10 и 25/14).

 

Општи услови:

- да је држављанин Босне и Херцеговине и Републике Српске,

- да има општу здравствену способност за рад,

- да је старији од 18 година.

 

Посебни услови:

- одговарајући ниво образовања – завршен први циклус студијског програма и стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно високу или вишу стручну спрему, и

- увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним  лицем, злоупотребе опојних средстава.

- увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце,

- увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

 

Увјерења за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем а прије заснивања радног односа.

 

Кандидати који се пријављују на јавни конкурс дужни су уз потписану пријаву доставити овјерене копије свих докумената не старије од шест мјесеци:

- Увјерење о држављанству,

- Извод из матичне књиге рођених,

- Доказ о стеченом степену стручне спреме или еквивалент,

- Увјерење о положеном стручном испиту,

- Увјерење о дужини радног стажу у струци , издато од ранијег послодавца које треба да садржи податке из којих се јасно види: врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла,

- Љекарско увјерење (прилаже само онај кандидат који буде први на ранг листи прије заснивања радног односа),

- Друге доказе о потврђивању знања и способности, препоруке и слично.

Поред наведене документације кандидати могу доставити доказе прописане Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи (“Службени гласник Републике Српске” број: 74/18). и то:

- Потврду о времену проведеном на евиденцији незапослених лица коју води Завод за запошљавање на подручју јединице локалне самоуправе гдје је кандидат пријављен,

- Просјек оцјена који је кандидат остварио током студирања,

Достављени докази ће се бодовати од стране комисије на начин и у складу са одредбама Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи (“Службени гласник Републике Српске” број: 74/18, 26/19) 

 

Рок за учешће на конкурсу и начин достављања пријаве:

Пријаве са и-мејл адресом се могу доставити лично или поштом препоручено на следећу адресу:

Јавна установа основна школа “Милан Ракић”, Буковица Велика 74213 Велика Буковица, са назнаком Јавни конкурс за попуну упражњеног радног мјеста.

 

Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања конкурса у дневним новинама “Глас Српске”.

 

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

 

Кандидати који буду испуњавали услове утврђене овим конкурсом, дужни су приступити тесту и интервју, који ће се одржати дана, 22.10.2019. године, са почетком у 8 часова, а који ће са кандидатима обавити Комисија за избор која броји три члана а која је именована од стране Школског одбора.

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса школа ће поставити на огласну таблу школе.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, ако се не појаве на тесту и интервјуу, сматраће се да је кандидат одустао од пријаве на конкурс.

 

Достављена документација школи по овом конкурсу се неће враћати кандидатима.

 

Школа ће писменим путем обавијестити све учеснике о исходу конкурса у року од осам (8) дана од дана доношења одлуке.

***

ЈУ “УГОСТИТЕЉСКА И ТРГОВИНСКА ШКОЛА” ДОБОЈ

ЦАРА ДУШАНА 18

74 000 ДОБОЈ

 

ОДЛУКА

 

Поништава се конкурс о пријему радника у радни однос објављен у дневном листу “Глас Српске”, од 25.9.2019. године:

“1. Професор за предмет енглески језик .......... један извршилац, 18 часова наставне норме седмично, на одређено вријеме, до повратка раднице са боловања.

2. Професор за предмет куварство .......... један извршилац, за 10 часова наставне норме седмично, на одређено радно вријеме, до повратка раднице са породиљског одсуства”.

***

ЈУ ОШ “СВЕТИ САВА” БРОД

ВУКА КАРАЏИЋА ББ

74 450 БРОД

 

КОНКУРС

за упражњена радна мјеста

 

1.       Наставник хемије

- 1 извршилац на неодређено вријеме, 16 часова редовне наставе седмично, радник са искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу.

2.       Наставник биологије

- 1 извршилац - на одређено вријеме, за 12 часова редовне наставе, до повратка раднице са боловања, а најдуже до 30.6.2020. године, радник са искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу.

3.       Водитељ продуженог боравка

- 1 извршилац, радник са искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу; пуна наставна норма; рад на одређено вријеме у продуженом боравку ученика до повратка раднице са боловања, а најдуже до завршетка наставног процеса у школској 2019/20. години - 19.6.2020. године.

4.       Наставник физичког васпитања

- 1 извршилац - на одређено вријеме, 10 часова редовне наставе седмично до повратка радника са функције, а најдуже до завршетка наставног процеса у школској 2019/20. години - 19.6.2020. године, радник са искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу.

 

Општи услови које кандидати треба да испуњавају:

1) да је држављанин Републике Српске и Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству,

2) да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,

3) да је радно способан, а то се доказује које не може бити старије од шест мјесеци, и које прилаже само изабрани кандидат након завршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа

4) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава, а то се доказује увјерењем о неосуђиваности које ће за за изабраног кандидата прибавити школа службеним путем, а прије заснивања радног односа,

5) увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце, које ће школа прибавити службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа,

6) увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног или другог насиља над дјететом или малољетним лицем, што доказује увјерењем које доставља кандидат.

 

Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидати треба да испуњавају и посебне услове прописане Законом о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске”, број 44/17 и 31/18), услове прописане Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача (“Службени гласник Републике Српске”, број 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15), услове прописане Правилником о процедури пријема, критеријима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи (“Службени гласник РС» број 74/18 и 26/19).

Право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 104. став 6. Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске”, број 44/17 и 31/18).

 

Право учешћа на конкурсу имају и кандидати који су, по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске”, број 44/17 и 31/18), испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

 

Уз пријаву потписану од стране кандидата, осим документације којом доказују испуњавање општих услова потребно је доставити сљедећу документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање:

1)      овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно дипломе стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области

2)      увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио  педагошко-психолошку  и дидактичко-методичку групи предмета,

3)      увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно- образовном процесу,

4)      увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи;

5)      додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена

6)      увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење, коју води Завод за запошљавање за подручје јединице локалне самоуправе гдје је кандидат пријављен

7)      увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца,

8)      увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

9)      увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

10)    увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије борца

 

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената (не старије од 6 мјесеци) и те копије неће бити враћене кандидатима.

Дана, 24.10.2019. године, у 9.30 часова у просторијама ЈУ Основне школе “Свети Сава” Брод, обавиће се тестирање, а у 10.30 часова интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса.

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса, након прегледа достављене документације, биће објављен на огласној табли школе, а по могућности и на интернет страници школе најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

Кандидати се неће посебно позивати на тест и интервју.

Ако се не појави на тестирању или интервјуу, сматраће се да је кандидат одустао од пријаве на конкурс.

Пријем у радни однос извршиће се у складу са Правилником о процедури пријема, критеријима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи (“Службени гласник РС”, број 74/18 и 26/19).

Непотпуне и неблаговремене пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају услове неће се разматрати.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања у “Гласу Српске” Бањалука од 9.10.2019. а траје од 10.10.2019. године.

 

Пријаве са назнаком – „пријава на конкурс, не отварати”, слати на адресу:                                                                                                            

ЈУ Основна школа “Свети Сава”, Ул. Вука Караџића бб,                                                                 

74450 Брод.

***

ЈУ ОШ “СВЕТИ САВА” БРОД

ВУКА КАРАЏИЋА ББ

74 450 БРОД

 

КОНКУРС

за избор и именовање директора Јавне установе Основне школе “Свети Сава” Брод

 

I – Предмет

Школски одбор Јавне установе Основне школе “Свети Сава” Брод расписује Јавни конкурс за избор и именовање директора Јавне установе Основне школе “Свети Сава” Брод.

 

II - Опис послова

Директор школе руководи радом школе и одговоран је за законитост рада и успјешно обављање дјелатности школе. За свој рад одговара Влади, Школском одбору и министру. Директор школе одговоран је и за обављање осталих послова утврђених Законом о систему јавних служби и Статутом школе, као и за послове прописане чланом 139. Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске” број 44/17 и 31/18).

 

III - Мандат

Мандат директора траје четири године и почиње од дана ступања на дужност.

Школски одбор доставља министру документацију и списак кандидата који испуњавају услове конкурса за именовање директора у року од осам дана од дана разматрања пријава.

На приједлог министра Влада именује за директора једног од кандидата са списка из претходне алинеје.

 

IV - Општи и посебни услови

За директора Јавне установе Основне школе “Свети Сава” Брод може бити изабрано лице које испуњава опште и посебне услове прописане Законом о раду („Службени гласник Републике Српске” број 1/16 и 66/18), Законом о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске” број 44/17 и 31/18), Правилником о условима и поступку избора и разрјешења директора основне школе („Службени гласник Републике Српске” број 49/18), те Статутом Јавне установе Основна школа “Свети Сава”Брод и то:

 

Општи услови

- да има општу здравствену способност за рад

- да је држављанин Републике Српске/Босне и Херцеговине

- да је старији од 18 година.

 

Посебни услови

За директора школе може да буде изабран наставник или стручни сарадник који :

1) Има завршен први циклус студија у трајању од четири године и остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент или да испуњава услове из члана 177. став (1) и (2) Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске” број 44/17 и 31/18).

2) има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у основној школи након стицања дипломе из тачке 1) овог става,

3) није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора и против којег није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

 

V - Документација

Уз потписану пријаву на конкурс кандидати су дужни доставити доказе о испуњавању општих и посебних услова и то:

-        Извод из матичне књиге рођених

-        Увјерење о држављанству

-        Диплому о завршеној стручној спреми

-        Потврду којом се доказује да има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у основној школи након стицања дипломе,

-        Љекарско увјерење о психофизичкој способности за рад са ученицима, које прилаже само именовани кандидат прије ступања на дужност,

-        Увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора,

-        Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем,

-        Приједлог програма рада директора у наредном четворогодишњем мандату,

-        Препоруку ранијег послодавца, односно наставничког вијећа школе у којој је кандидат запослен,

-        Кратку биографију са подацима о претходним пословима и развоју каријере у струци и оствареним резултатима у раду.

 

Кандидати су дужни документе доставити у оригиналу или овјереној копији.

 

VI - Рок и начин достављања конкурсних пријава

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања конкурса у дневном листу “Глас Српске”.

Пријаве на конкурс се достављају у затвореној коверти лично или путем поште на адресу: Јавна установа Основна школа “Свети Сава” Брод, Ул. Вука Караџића бб, 74 450 Брод са назнаком “ЗА ШКОЛСКИ ОДБОР-Пријава на конкурс за избор директора школе”.

 

VII – Начин обавјештавања кандидата

Школски одбор ће писаним путем обавијестити све учеснике конкурса о рјешењу о избору и именовању директора Јавне установе Основне школе “Свети Сава” Брод у року од осам дана од дана достављања рјешења школи.

***

ЈУ ОШ “ВУК КАРАЏИЋ” ВИТКОВЦИ

74 265 ВИТКОВЦИ ДОЊИ

 

ЈАВНИ КОНКУРС

 

1. Наставник/професор биологије, један извршилац на одређено вријеме до повратка раднице са боловања, 8 часа редовне наставе, приправник

 

Услови конкурса

 

I Општи услови:

 

Општи услови које кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на конкурс су:

а) да је држављанин Републике Српске и Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству,

б) да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,

в) да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа и

г) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем - увјерење о неосуђиваности за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

 

II Посебни услови:

 

Чланом 5. Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача (“Службени гласник Републике Српске”, број 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15) прописани су посебни услови у погледу стручне спреме за горе наведена радна мјеста.

 

III

 

У складу са чланом 6. Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи (“Службени гласник Републике Српске”, број 74/18 и 26/19) уз потписану пријаву на конкурс и документацију којом се доказује испуњеност општих услова  конкурса потребно је доставити и документе којим се доказује испуњеност посебних услова конкурса и документацију на основу које се врши бодовање:

 

1) овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање или еквивалент, односно дипломе стечене након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,

2) увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошко и дидактичко-методичку групу предмета,

3) увјерење о положеном стручном испиту ако је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством и положеним стручним испитом,

4) увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи,

5) додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

6) увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

7) увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца ако је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством,

8) увјерење општинског/градског органа управе надлежне за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

9) увјерење општинског/градског органа управе надлежне за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

10) увјерење општинског/градског органа управе надлежне за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије борца.

 

Пријаве са потребним документима слати на адресу или предати непосредно у просторије ЈУ Основне школе “Вук Караџић” Витковци Доњи бр. 326, са назнаком “ЗА КОНКУРС”.

 

Са пријављеним кандидатима, који су доставили потпуне и благовремене пријаве, обавиће се интервју и тестирање дана, 21.10.2019. године, у 12 сати у просторијама школе. Кандидати се неће накнадно позивати на интервју, а ако се на истом не појаве, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Поднесена овјерена документација се не враћа кандидатима.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања у “Гласу Српске”.

***

ЈУ ОШ “ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ” БЛАТНИЦА

74 275 БЛАТНИЦА

 

ОДЛУКА

о поништењу конкурса објављеног 2.10.2019. у “Гласу Српске”

 

I

Поништава се конкурс број, 565/19 од 23.9.2019 године објављен у дневном листу “Гласу Српске” дана сриједа, 2.10.2019. године, који се односи на радно мјесто библиотекара и наставника математике.

1. Библиотекар, 1 извршилац, са искуством, на одређено вријеме, а најкасније до 31.8.2020. године;

2. Наставник математике, пуна норма, са искуством, на одређено вријеме, а најкасније до 31.8.2020. године.

 

II

Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у “Гласу Српске”.

 

Образложење:

В.д. директора школе поништава конкурс за горе наведена радна мјеста јер је након увида у конкурс објављеног у “Гласу Српске” објављеног 2.10.2019. године уочено да је секретар школе грешком доставио непотпун примјер конкурса.

***

ЈУ ОШ “ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ” БЛАТНИЦА

74 275 БЛАТНИЦА

 

КОНКУРС

за пријем радника у радни однос и то:

 

1. Библиотекар, 1 извршилац, са искуством, положен стручни испит, на одређено вријеме, а најдуже до 31.8.2020. године;

2. Наставник математике, пуна норма, са искуством, положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу, на одређено вријеме, а најдуже до 31.8.2020. године.

 

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

За наведена радна мјеста поред општих услова утврђених Законом којим се уређују радни односи и посебних услова прописаних у члану 104. став (1) Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник РС” број 44/17 и 31/18), кандидати треба да испуњавају услове предвиђене Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача (“Службени гласник Републике Српске”, број 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15).

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник РС” број 44/17 и 31/18) испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Пријем радника у радни однос извршиће се у складу са чланом 115. Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник РС”, број 44/17 и 31/18) и одредбама Правилника о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи (“Службени гласник РС”, број 74/18 и 26/19).

 

Уз пријаву на расписани конкурс потписану од стране кандидата који се пријављује на конкурс са биографијом, потребно је да кандидати доставе и документацију на основу које се доказује испуњеност општих услова и то:

1) да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству,

2) да је пунољетан, што се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,

3) да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

4) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава, што се доказује увјерењем о неосуђиваности које ће школа прибавити службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа,

5) да није уписан у Регистар лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце што се доказује увјерењем о подацима из посебног Регистра које ће школа прибавити службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа и

6) да против кандидата није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом, или малољетним лицем, што се доказује увјерењем које је кандидат дужан доставити.

 

Кандидати су дужни да доставе и документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима прописаним чланом 115. став (5) Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник РС” број 44/17 и 31/18) и Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи (“Службени гласник РС”, број 74/18 и 26/19), и то:

1) овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,

2) увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

3 ) увјерење о положеном стручном испиту ако је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са искуством и положеним стручним испитом;

4) увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи;

5) додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

6) увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење;

7) увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца ако је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством.

 

Уколико се ради о кандидату из категорије члана породице погинулог борца, ратног војног инвалида и борца Одбрамбено-отаџбинског рата кандидат је дужан доставити и документацију за одређивање предности у случају да два или више кандидата имају једнак број бодова и то:

1) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено- отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

2) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено- отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

3) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено- отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

 

Тестирање и интервју:

- библиотека - 25.10.2019 године у 8 часова тестирање, а интервју у 10 часова у просторијама ЈУ Основне школе “Доситеј Обрадовић” Блатница са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно, који испуњавају услове конкурса о

- математика - 25.10.2019. године тестирање у 11 часова а интервју у 13 часова у просторијама ЈУ Основне школе „Доситеј Обрадовић” Блатница са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно, који испуњавају услове конкурса.

 

Школа ће, након прегледа достављене документације, списак кандидата који испуњавају услове конкурса поставити на огласну таблу школе најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

 

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а уколико се не појаве на тестирању или интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

 

Пријаве достављати лично или путем поште на адресу: ЈУ Основна школа “Доситеј Обрадовић “ Блатница број 361, 74275 Блатница са назнаком “ЗА КОНКУРС”.

 

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања путем Завода за запошљавање, односно од дана објављивања у дневном листу “Глас Српске”.

 

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

***

ОПШТИНА ДЕРВЕНТА

ТРГ ОСЛОБОЂЕЊА 3

74 400 ДЕРВЕНТА

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за пријем у приправника у Општинску управу Дервента

 

 

I - Начелник општине Дервента расписује јавни конкурс за пријем приправника са високом стручном спремом у Општинску управу Дервента, на одређено вријеме у трајању до 12 мјесеци:

 

1.  Дипломирани грађевински инжењер - 1 извршилац,

2.  Дипломирани правник - 1 извршилац,

3.  Дипломирани економиста - 1 извршилац и

4.  Професор српског језика - 1 извршилац.

 

II - Опис послова

 

Приправници се примају у радни однос ради оспособљавања за самосталан рад у струци, односно самостално обављање посла и стицања права на полагање стручног испита за рад у управи.

Приправници ће се оспособљавати по Правилнику о пријему у радни однос и стручном оспособљавању у Општинској управи Дервента (“Службени гласник општине Дервента”, број 16/17).

 

III – Општи услови за пријем у радни однос

 

1)      да је држављанин Републике Српске, односно Босне и Херцеговине,

2)      да је старије од 18 година,

3)      да има општу здравствену способност,

4)      да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у општинској управи,

5)      да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у Босни и Херцеговини три године прије објављивања конкурса и

6)      да није у сукобу интереса, односно да не обавља дужност која је неспојива са дужношћу службеника у општинској управи, у складу са чланом 43. до 47. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе (“Службени гласник Републике Српске”, број 97/16).

 

IV – Посебни услови

- Висока стручна спрема (VII степен) или први циклус студија са остварених 240 ECTS бодова,

 

V - Потребна документа

 

(1) Пријава за учешће на јавном конкурсу подноси се на прописаном обрасцу - Пријава на јавни конкурс. Пријавни образац се може преузети са званичне интернет странице општине Дервента и пријемној канцеларији општине Дервента.

Уз наведени образац, као доказ о испуњавању општих услова, кандидат прилаже фотокопију личне карте, и изјаву да кандидат:

 

1) да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у општинској управи,

2) да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у Босни и Херцеговини три године прије објављивања конкурса и

3) да није у сукобу интереса, односно да не обавља дужност која је неспојива са дужношћу службеника у општинској управи, у складу са чланом 43. до 47. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе (“Службени гласник Републике Српске”, број 97/16), саставни је дио Пријаве на јавни конкурс.

 

(2) Као доказ о испуњавању посебних услова кандидат прилаже:

1. фотокопију дипломе о завршеном факултету (кандидат који је високо образовање стекао по Болоњском систему студирања уз диплому доставља и додатак дипломи. Ако високошколска установа додатак дипломи није уопште издавала, кандидат је дужан да уз диплому о стеченом образовању достави увјерење високошколске установе да додатак дипломи није издаван, односно да се не издаје),

2. увјерење да се кандидат налази на евиденцији Завода за запошљавање РС са статусом незапосленог лица без радног искуства у траженом степену стручне спреме или да нема остварено радно искуство у траженој врсти и степену стручне спреме, односно да има остварено радно искуство у траженој врсти и степену стручне спреме у трајању краћем од 12 мјесеци;

3. увјерење да је кандидат дијете породице погинулог борца ВРС.

 

(3) Са кандидатима који буду испуњавали услове јавног конкурса, Конкурсна комисија ће обавити усмени интервју.

О мјесту и времену одржавања интервјуа, кандидати ће бити благовремено писмено обавијештени.

 

(4) Уколико више кандидата на ранг листи има исти број бодова предност ће имати кандидат који има статус члана породице погинулог борца, ратног војног инвалида и борца, како је прописано члановима 36. 54. и 73. Закона о правима бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број: 134/11, 9/12, 40/12 и 18/15 ). Да би остварили наведене предности кандидати су дужни да приложе одговарајући доказ о испуњавању услова 30. 39. и 60. Закона.

 

(5) Прворангирани кандидат, по приједлогу Комисије, дужан је да у року од седам дана од дана пријема обавјештења Комисије доставити доказе о испуњености општих и посебних услова у оригиналу или овјереној фотокопији, а овјерену изјаву о испуњености услова из тачке В став 1. подтачка 3. и 4. јавног конкурса, као и увјерење о општој здравственој способности.

 

(6) Ако прворангирани кандидат не достави доказе из става 5. ове тачке у прописаном року или ако на основу достављених доказа Комисија утврди да кандидат не испуњава опште или посебне услове, позваће сљедећег кандидата по броју освојених бодова са ранг-листе успјешних кандидата да поступи у складу са ставом 5. ове тачке.

 

VI – Рок за подношење пријава

 

Рок за подношење пријава је 15 дана, од дана објављивања јавног конкурса. У случају да јавни конкурс не буде објављен истовремено, рок за подношење пријаве рачунаће се од дана посљедњег објављивања.

 

Јавни конкурс биће објављен у дневном листу “Глас Српске” и званичној интернет страници Општине Дервента њњњ.дервента.ба

 

Пријаве на јавни конкурс се могу доставити лично (пријемна канцеларија) или путем поште на адресу: “Општина Дервента, Трг ослобођења број 3, са назнаком “Комисији за спровођење поступка за пријем приправника у радни однос”.

 

Непотпуне, неразумљиве и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

 

За давање додатних обавјештења о јавном конкурсу задужен је Боривоје Голубовић, контакт телефон 053/315-130.

***

ОПШТИНА ШАМАЦ

К. А. КАРАЂОРЂЕВИЋА 4

76 230 ШАМАЦ

 

КОНКУРС

за упражњена радна мјеста у

Општинској управи општине Шамац

 

I - Расписује се јавни конкурс за попуњавање упражњених радних мјеста на неодређено вријеме у Општинској управи општине Шамац:

 

1. Стручни сарадник за административно техничке послове (технички секретар) – 1 извршилац;

категорија: општински службеник седме категорије; звање: стручни сарадник трећег звања.

2. Самостални стручни сарадник за привредни развој и предузетништво – 1 извршилац;

категорија: општински службеник пете категорије; звање: самостални стручни сарадник трећег звања.

 

II – Опис послова

 

За радно мјесто означено под редним бројем 1

- врши административне и друге послове у вези са функцијом начелника,

- врши пријем, комплетирање и разврставање материјала који су упућени Кабинету начелника,

- осигурава техничке и друге услове за припрему и одржавање састанака начелника општине,

- врши завођење и архивирање предмета начелника општине,

- врши најаву странака, прима телефонске позиве и поруке за начелника општине,

- врши и друге послове по налогу начелника општине.

 

За радно мјесто означено под редним бројем 2

- припрема и израђује пројектне приједлоге који су везани за развој привреде и предузетништва на подручју општине Шамац,

- активно сарађује са приватним сектором, представницима малих, средњих и стратешких

предузећа за подршку приватном сектору и другим асоцијацијама,

- учествује у припреми апликација малих и средњих предузећа са подручја општине Шамац која аплицирају по јавним позивима других институција за подстицање и развој привреде,

- активно учествује у припремању и организацији скупова, сајмова, манифестација на подручју општине Шамац из области привреде,

- припрема статистичке податке из области привреде за потребе органа општине,

- усмјерава и информише заинтересована лица у остваривању својих права у вези обављања привредне дјелатности,

- припрема полугодишњи и годишњи извјештај у прописаном року и доставља га надлежним субјектима,

- прати прописе, припрема акта неопходна за успостављање финансијског управљања и контроле,

- обавља стручне послове из области финансијског управљања и контроле у складу са законом, прихваћеним стандардима и смјерницама Централне јединице за хармонизацију финансијског управљања и контроле,

- израђује план рада за успостављање и развој система финансијског управљања и контроле за наредну годину,

- извјештава руководиоца субјекта о стању и развоју финансијског управљања и контроле,

- информише начелника о евентуалном сукобу интереса везано за послове финансијског

управљања и контроле,

- даје стручна мишљења и препоруке за унапређење пословања и остварење циљева општинске администрације,

- активно учествује у пословима и радним задацима управљања развојем, на пословима стратешког планирања, имплементације и вредновања Стратегије,

- врши и друге послове по налогу начелника општине и начелника одјељења.

 

III - Општи услови за заснивање радног односа:

 

1. да је држављанин Републике Српске, односно БиХ,

2. да је лице старије од 18 година,

3. да има општу здравствену способност,

4. да није осуђиван за кривично дјело безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у општинској управи јединице локалне самоуправе,

5. да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у БиХ три године прије објављивања конкурса,

6. да није под оптужницом Међународног суда за ратне злочине почињене на подручју бивше Југославије у Хагу и да није одбио наредбу да се повинује пред Трибуналом – члан IX став 1. Устава БиХ,

7. да није у сукобу интереса, односно да не обавља дужност која је неспојива са дужношћу службеника у општинској управи, у складу са чл. 44 и 45. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе (“Службени гласник Републике Српске, број: 97/16).

 

IV - Посебни услови за заснивање радног односа:

 

За радно мјесто означено под редним бројем 1

 

Средња стручна спрема, завршена гимназија, економска или управна школа, најмање шест (6) мјесеци радног искуства у траженом степену образовања, положен стручни испит за рад у органу управе, познавање рада на рачунару.

За радно мјесто означено под редним бројем 2

 

Висока стручна спрема, завршен економски факултет или први циклус студија са најмање 240 ECTS бодова, најмање једна године радног искуства у траженом степену образовања, положен стручни испит за рад у органима управе, познавање рада на рачунару.

 

V - Потребна документа

 

Приликом подношења пријаве на конкурс кандидат је дужан да приложи доказе о испуњавању општих и посебних услова.

1. Као доказ о испуњавању општих услова кандидат прилаже фотокопију пасоша или личне карте, увјерење о држављанству РС, односно БиХ и овјерене изјаве у писаној форми:

2) да није под оптужницом Међународног суда за ратне злочине почињене на подручју бивше Југославије у Хагу и да није одбио наредбу да се повинује пред Трибуналом – члан IX став 1. Устава БиХ,

3) да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у општинској управи јединице локалне самоуправе,

4) да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере, на било којем нивоу власти у БиХ, три године прије објављивања конкурса,

5) да није у сукобу интереса, односно да не обавља дужности која је неспојива са дужношћу службеника у општинској управи, у складу са чл. 44. и 45. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе.

2. Као доказ о испуњености посебних услова кандидат је дужан приложити овјерену фотокопију:

- дипломе о стручној спреми,

- исправе којим доказује искуство у струци (потврда, рјешење или други акт из којег се види на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство),

- стручног испита за рад у органу управе и

- потврду или увјерење о познавању рада на рачунару.

 

VI - Сукоб интереса

Кандидат не може обављати дужности, активности или бити на положају који доводи до сукоба интереса у смислу одредби чл. 43. до 47. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе (“Службени гласник Републике Српске”, број: 97/16).

 

VII – Интервју и избор кандидата

Са свим кандидатима који испуњавају опште и посебне услове Конкурсна комисија обавиће писмену провјеру, а о мјесту и времену одржавања исте кандидати ће бити обавијештени појединачно писменим путем и огласом на интернет страници Општинске управе. На дан писмене провјере кандидати ће добити обавјештење о мјесту и датуму обављања усменог интервјуа.

Прворангирани кандидат по приједлогу Комисије дужан је да у року од седам дана од дана пријема обавјештења Комисије достави доказе о испуњењу општих и посебних услова у оригиналу или овјереној фотокопији, увјерење о некажњавању, увјерење о невођењу кривичног поступка, као и увјерење о здравственој способности.

Ако прворангирани кандидат не достави тражене доказе у прописаном року или ако на основу достављаних доказа Комисија утврди да кандидат не испуњава опште или посебне услове, позваће сљедећег кандидата по броју освојених бодова са листе успјешних кандидата да достави тражене доказе.

 

VII – Рок за подношење пријава и објављивање конкурса

 

          Рок за подношење пријава је 15 дана од дана посљедњег објављивања јавног конкурса. Јавни конкурс биће објављен у Службеном гласнику Републике Српске и дневном листу “Глас Српске”.

          Формулар за пријављивање на овај конкурс може се подићи у просторијама Општинске управе општине Шамац. Попуњене пријаве могу се доставити лично или поштом на адресу: Општинска управа општине Шамац, 76230 Шамац, К. А. Карађорђевића бр.4. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. О резултатима јавног конкурса сви кандидати ће бити писмено обавијештени.

Особа задужена за давање додатних информација о јавном конкурсу је Смиљанић Срђан самостални стручни сарадник за грађанска стања, персоналне послове, послове са одбором за жалбе и опште управне послове, контакт телефон: 054/620-230.

***

ЈУ ОШ “НИКОЛА ТЕСЛА” ДЕРВЕНТА

ТРГ ОСЛОБОЂЕЊА 6

74 400 ДЕРВЕНТА

 

ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА

 

          На XIV сједници Школског одбора одржаној дана, 4.10.2019. године, ШО донио је Одлуку о поништењу конкурса број 522/19 који је изашао у “Гласу Српске” дана, 28.8.2019. године, који се односи на конкурс за избор и именовање директора ЈУ Основне школе “Никола Тесла” Дервента.

***

ЈУ ОШ “НИКОЛА ТЕСЛА” ДЕРВЕНТА

ТРГ ОСЛОБОЂЕЊА 6

74 400 ДЕРВЕНТА

 

КОНКУРС

 

за избор и именовање директора

Јавне установе Основне школе “Никола Тесла” Дервента

 

I - Предмет

Школски одбор Јавне установе Основне школе “Никола Тесла” Дервента, расписује Јавни конкурс за избор и именовање директора Јавне установе Основне школе “Никола Тесла” Дервента.

 

II – Опис послова

Директор школе руководи радом школе и одговоран је за законитост рада и успјешно обављање дјелатности школе у складу са позитивно-правним прописима. За свој рад одговоран је Влади, министру и школском одбору.

 

III – Мандат

Школски одбор разматра пријаве кандидата који испуњавају услове конкурса за именовање директора, потом документацију и списак кандидата који испуњавају услове конкурса доставља министру, у року од осам дана од дана разматрања пријава.

На приједлог министра, Влада именује за директора једног од кандидата са списка.

Мандат директора траје четири године и почиње од дана ступања на дужност.

 

IV - Услови за учешће на конкурсу

За директора Јавне установе Основне школе “Никола Тесла” Дервента, може бити изабрано лице које испуњава услове утврђене Законом о раду (“Службени гласник РС”, број 01/16), Законом о основном васпитању и образовању („Службени гласник РС”, број 44/17 и 31/18), Правилником о условима и поступку избора и разрјешења директора основне школе (“Службени гласник РС”, број 49/18) и то:

1. Општи услови:

• да има општу здравствену способност за рад,

• да је држављанин Босне и Херцеговине/Републике Српске,

• да је старији од 18 година.

2. Посебни услови:

За директора школе може да буде изабран наставник или стручни сарадник који:

• Има завршен први циклус студија у трајању од четири године и остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент или испуњава услове у складу са чланом 177. став 1. и 2. Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник РС”; број 44/17 и 31/18).

• Има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у основној школи након стицања дипломе из претходне ставке.

• Није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора, против којег није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

 

V - Потребна документација

Кандидат који конкурише за радно мјесто директора школе уз пријаву на конкурс прилаже сљедећа документа:

1. Диплому о завршеној стручној спреми,

2. Потврду којом доказује да има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у школи након стицања дипломе,

3. љекарско увјерење о психофизичкој способности за рад са ученицима, које прилаже само именовани кандидат прије ступања на дужност,

4. вјерење да није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора, које ће Школа прибавити службеним путем за именованог кандидата , а прије ступања на дужност,

5. Увјерења да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем,

6. Приједлог програма рада директора у наредном четворогодишњем мандату,

7. Препоруку ранијег послодавца, односно наставничког вијећа школе у којој је кандидат запослен,

8. Кратку биографију са подацима о претходним пословима и развоју каријере у струци и оствареним резултатима у раду.

9. Извод из матичне књиге рођених,

10. Увјерење о држављанству.

Кандидати су дужни документе доставити у оригиналу или овјереној фотокопији.

 

VI – Рок за учешће на конкурсу и начин достављања пријаве

Пријаве се могу доставити у затвореној коверти, лично или поштом препоручено на адресу: Јавна установа Основна школа “Никола Тесла” Дервента, Трг ослобођења бр.6, 74400 Дервента, са назнаком “Пријава на конкурс за избор директора школе” (НЕ ОТВАРАТИ).

Рок за подношење пријаве је 15 дана од дана објављивања у дневном листу “Глас Српске”.

Неблаговремене и непотпуне пријаве, као и неовјерене фотокопије приложене документације, неће се узети у разматрање.

 

VII – Напомене

Школски одбор ће писменим путем обавијестити све учеснике о одлуци Владе Републике Српске о избору директора ЈУ ОШ “Никола Тесла” Дервента, у року од осам (8) дана од дана пријема одлуке.

***

ЈУ ОШ “НИКОЛА ТЕСЛА” ДЕРВЕНТА

ТРГ ОСЛОБОЂЕЊА 6

74 400 ДЕРВЕНТА

 

КОНКУРС

за упражњена радна мјеста

 

 

1. Наставник/професор дефектолог (рад са ученицима у специјалном одјељењу) – радник са искуством на одређено вријеме до повратка раднице са породиљског одсуства – 1 извршилац

 

Сви кандидати морају испуњавати опште услове предвиђене Законом о раду (“Службени гласник Републике Српске”, број: 1/16), посебне услове прописане чланом 104. Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске”, број: 44/17) и члана 3. Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача (“Службени гласник Републике Српске”, број: 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15).

Право учешћа на конкурсу имају и кандидати који су стекли радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају остале услове прописане Законом.

Право учешћа на конкурсу имају и кандидати који су, по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске”, број: 44/17), испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Пријем у радни однос вршиће се у складу са Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начин бодовања кандидата у основној школи (“Службени гласник Републике Српске”, број: 74/18 ).

 

Општи услови који кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на јавни конкурс су:

*да је држављанин Републике Српске и Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству,

*да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,

*да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа

* да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава

- Увјерење о неосуђиваности за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

 

Уз потписану пријаву на конкурс са потписом кандидата, кратком биографијом, адресом, контакт - телефон , списком приложене документације, кандидати треба да приложе сљедећа документа:

- Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно дипломе стечену након завршених интегрисаних академских студија у одређеној области,

- Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошпко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

- Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи,

- Додатак дипломи , који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

- Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

- Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца ако је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством,

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

- Увјерење о положеном стручном испиту .

 

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

 

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања у дневном листу “Глас Српске”.

 

Тестирање кандидата обавиће се 21.10.2019. године у 9 часова у просторијама школе

 

Интервју кандидата обавиће се 22.10.2019. године у 9 часова у просторијама школе.

 

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању и интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

 

Пријаве слати на адресу:

ЈУ Основна школа “Никола Тесла”

Трг ослобођења бр 6, 74400 Дервента

Са назнаком – пријава на оглас , не отварати -

- Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

***

ЈУ СШЦ “ЈОВАН ЦВИЈИЋ” МОДРИЧА

БЕРЛИНСКА ББ

74 480 МОДРИЧА

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

 

На одређено вријеме:

1.       Енглески језик, 16 часова седмично ( 10 часова до 5. марта 2020. године до повратка раднице са породиљског одсуства, а 6 часова до краја школске 2019/2020. године), са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у настави, један извршилац

 

Општи услови прописани Законом о раду (“Службени гласник Републике Српске”, број:1/16 и 66/18) и Правилником о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем (“Службени гласник Републике Српске”, број: 24/19) које кандидати треба да испуњавају су:

 

1.       Да је држављанин Републике Српске и Босне и Херцеговине, што доказује увјерењем о држављанству;

2.       Да је пунољетан, што се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте;

3.       Да је радно способан, што се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат, након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа;

4.       Да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава ( за изабраног кандидата школа прибавља службеним путем, а прије заснивања радног односа);

5.       Увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце ( за изабраног кандидата школа прибавља службеним путем, а прије заснивања радног односа);

6.       Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

 

Поред општих услова, кандидати треба да испуњавају и посебне услове прописане чланом 104. Закона о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник Републике Српске”, број: 41/18) и Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама (“Службени гласник Републике Српске”, број : 29/12, 80/14 и 83/15) и Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у гимназији (“Службени гласник Републике Српске”, број: 34/15 и 83/15), и то:

1.       Да има одговарајући ниво образовања – завршен први циклус студијског програма у четворогодишњем трајању , са остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент и стручно звање у одређеној области,

2.       Да има љекарско увјерење о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима,

3.       Да има положен стручни испит за рад у настави.

 

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник Републике Српске”, број:41/18), испуњавали услове у погледу профила и звања наставника (члан 106. став 9. Закона о средњем образовању и васпитању).

Уколико се на конкурс не пријаве кандидати који имају положен стручни испит за рад у настави, разматраће се и пријаве кандидата  који немају положен стручни испит , али су стекли радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају остале услове прописане Законом (члан 104. став 7. Закона о средњем образовању и васпитању и члан 104. став 8).

НАПОМЕНА:

Уколико не буде пријављених кандидата са радним искуством и положеним стручном испитом за рад у настави, као и кандидата без положеног стручног испита, али су стекли радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, разматраће се и пријаве кандидата без радног искуства - приправника.

 

Потребна документација:

 

Уз пријаву на конкурс, потписану од стране кандидата који се пријављује на конкурс, потребно је доставити и сљедеће документе:

1.       Увјерење о држављанству,

2.       Извод из матичне књиге рођених,

3.       Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

4.       Увјерење о положеном стручном испиту, уколико је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством и положеним стручним испитом

5.       Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан доставити кандидат за наставника који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета;

6.       Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са правилником којим се регулише полагање стручног испита;

7.       Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

8.       Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица;

9.       Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, које треба да садржи:  врсту посла, степен стручне спреме и дужину оствареног радног стажа по врстама посла

10.     Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено- отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

11.     Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за  борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске (ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида),

12.     Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за  борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске (ако се ради о кандидату из категорије борца);

13.     Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Љекарско увјерење о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима, које није старије од 6 мјесеци, доставља кандидат који буде изабран по конкурсу, а прије заснивања радног односа.

Кандидати су обавезни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

У пријави на конкурс, кандидати су обавезни навести сва документа која прилажу уз пријаву.

Бодовање и избор кандидата извршиће се у складу са Правилником о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем (“Службени гласник Републике Српске”, број:24/19).

Тестирање и интервју са кандидатима који испуњавају услове конкурса и који доставе потпуне и благовремене пријаве обавиће се 24.10.2019. године (четвртак) у 13 часова, у просторијама школе.

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса, школа ће објавити на огласној табли школе и њеб страници школе, 21.10.2019. године.

Кандидати неће посебно бити позивани на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању или интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања у дневном листу “Глас Српске”.

Школа ће писаним путем обавијестити све учеснике конкурса о резултатима конкурса у року од осам (8) дана од дана доношења одлуке.

 

Пријаве са потребном документацијом, у затвореној коверти, доставити лично у секретаријат школе или на адресу:

ЈУ Средњошколски центар “Јован Цвијић”, Берлинска бб, 74 480 Модрича, са назнаком “Пријава на конкурс”.

Неблаговремене и непотпуне пријаве  неће се разматрати.

***

“ГЛАС СРПСКИ - ТРГОВИНА” АД - Минутица

БАЊАЛУКА

 

ОГЛАС

за пријем радника у радни однос на одређено вријеме

 

Радно мјесто: Трговац у киоску

 

За подручја:

•        Дервента  – 2 извршиоца

 

Потребне квалификације:

1. Минимално  ССС

2. Радно искуство у трговини/малопродаји

3. Пожељно познавање рада на рачунару („MC office”)

 

Кандидати су дужни уз молбу доставити сљедећу документацију:      

1.       Копију извода из матичне књиге рођених

2.       Копију увјерења о држављанству

3.       Копију дипломе о завршеној стручној спреми

 

Предност код запошљавања ће имати кандидати који су пријављени на Бироу за запошљавање па у ту сврху потребно доставити потврду са Бироа за запошљавање да су  пријављени и да су незапослена лица.

 

Све информације о огласу могу се добити на телефоне: 051/249-896, 066/638-638 или путем мејл адресе: draganad@glassrpske.com  

 

Молбе доставити на адресу:

ЗА ОГЛАС ТРГОВАЦ У КИОСКУ

„Глас српски - Трговина”АД - Минутица Бањалука,

Улица Скендера Куленовића бр.93, Бањалука.

 

Оглас остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања.

***

“ГЛАС СРПСКИ - ТРГОВИНА” АД - Минутица

БАЊАЛУКА

 

ОГЛАС

за пријем радника у радни однос на одређено вријеме

 

Радно мјесто: Трговац у киоску

 

За подручја:

• Теслић – 2 извршиоца

 

Потребне квалификације:

-        Минимално ССС

-        Радно искуство у трговини/малопродаји

-        Пожељно познавање рада на рачунару (“MC office”)

 

Кандидати су дужни уз молбу доставити сљедећу документацију:      

- Копију извода из матичне књиге рођених

- Копију увјерења о држављанству

- Копију дипломе о завршеној стручној спреми

 

Предност код запошљавања ће имати кандидати који су пријављени на Бироу за запошљавање па у ту сврху потребно доставити потврду са Бироа за запошљавање да су пријављени и да су незапослена лица.

 

Све информације о огласу могу се добити на телефоне: 051/249-896, 066/638-638 или путем мејл адресе: draganad@glassrpske.com

Молбе доставити на адресу:

ЗА ОГЛАС ТРГОВАЦ У КИОСКУ

“Глас српски - Трговина”АД - Минутица Бањалука,

Улица Скендера Куленовића бр.93, Бањалука.

 

Оглас остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања.

***

ЈУ “ЕКОНОМСКА ШКОЛА” ДОБОЈ

ЦАРА ДУШАНА 18

74 000 ДОБОЈ

 

КОНКУРС

о пријему радника у радни однос

приправника на одређено радно вријеме

 

1. Професор географије, 10 часова

 

1.       Општи и посебни услови за пријем у радни однос

Кандидат поред општих услова предвиђених Законом о раду (Службени гласник РС број 01/2016), треба да испуњава и посебне услове прописане чланом 105. и 106. Закона о средњем образовању и васпитању (Службени гласник РС, број 41/18) и чланом 5. Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама (Службени гласник РС, број 29/12, 80/14 и 83/15) и услове Правилника о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем(Службени гласник РС бр 24/2019 ) . На основу члана 106, став (5) Закона о средњем образовању и васпитању (Службени гласник РС, број 41/18) право учешћа на конкурсу имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци уколико испуњавају остале услове прописане Законом.                                                                                                                                                                  На основу члана 106 став (9) Закона о средњем образовању и васпитању (Службени гласник РС, број 41/18) право учешћа на Конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу новог Закона о средњем образовању и васпитању , испуњавали услове у погледу профила и звања наставника.                                                                                                                         

 

Уз потписану пријавџ кандидати су дужни доставити :

1. Увјерење о држављанству,

2. Извод из матичне књиге рођених ,

3. Љекарско увјерење о психофизичкој способности за рад са ученицима, које не може бити старије од шест мјесеци, и прилаже га само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

4. Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова или еквивалент и стручно звање у одређеној области,

5. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

6. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење ,

7. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко - инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено- отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца ,

8. Увјерење општинског / градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС , ако се ради о кандидату из категорије борца,

9. Увјерење општинског / градског органа управе надлежног за борачко - инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС , ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

10. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца. Увјерење треба да садржи податке из који се јасно види: врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла.

Уколико је кандидат радио са непуним радним временом, то вријеме је потребно прерачунати у пуно радно вријеме.

Увјерење о неосуђиваности, увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце и увјерење да није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, школа прибавља службеним путем након избора кандидата на конкурсу, а прије заснивања радног односа.

Тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовреме пријаве, односно који испуњавају услове конкурса, ће се обавити у ЈУ Економској школи Добој у Добоју дана, 21.10.2019. године, у 9 часова у просторији бр. 110.

Школа ће истакнути на огласној табли списак кандидата који испуњавају услове конкурса и кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању или интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Пријаве са потребном документацијом слати поштом или лично на адресу ЈУ Економска школа, Цара Душана 18, 74000 Добој

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

 

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања у дневном листу “Глас Српске”.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

***

ЈУ “МЕДИЦИНСКА ШКОЛА” ДОБОЈ

ПОП ЉУБИНА 31

74 000 ДОБОЈ

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за пријем радника у радни однос

 

1. Педагог, са радним искуством и положеним стручним испитом, на одређено вријеме, до повратка раднице са породиљског одсуства .................... 1 извршилац.

2. Наставник фармацеутске хемије, са радним искуством и положеним стручним испитом, непуна норма (2 часа вјежби), на одређено вријеме до 31.8.2020. године ........................1 извршилац.

 

          Поред општих услова предвиђених Законом о раду (“Службени гласник Републике Српске” број 1/16) кандидат треба да испуњава и услове из Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама (“Службени  гласник  Републике Српске” број 29/12, 80/14) и Правилника о о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем (“Службени гласник Републике Српске”, број 24/19).

 

Уз потписану пријавџ кандидат је дужан да достави:

1. увјерење о држављанству,

2. извод из матичне књиге рођених или копију личне карте,

3. љекарско увјерење о психофизичкој способности за рад са ученицима које не може бити старује од шест мјесеци, кандидат ће накнадно доставити, уколико буде изабран, односно примљен у радни однос,

4. увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем,

5. лице које је правоснажном пресудом осуђивано за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, злоупотребе опојних средстава, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицима не могу обављати рад у школи, а увјерење о неосуђиваности школа ће прибавити службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа,

6. увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце (школа ће прибавити службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа),

7. овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

8. додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

9. увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица, за незапослена лица која се налазе на тој евиденцији,

10. увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца,

11. увјерење о положеном стручном испиту,

12. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

13. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије борца,

14. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

 

          Право учешћа на конкурсу на основу члана 106. став (5) Закона о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник Републике Српске”, број 41/18) имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци уколико испуњавају остале услове прописане Законом о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник Републике Српске”, број 41/18).

Право учешћа на конкурсу на основу члана 106. став (9) Закона о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник Републике Српске”, број 41/18), имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу овог закона испуњавали услове у погледу профила и звања наставника.

 

          Сви документи се достављају лично или путем Поште као овјерене копије на адресу школе, Поп Љубина 31, 74000 Добој, у затвореној коверти на којој је потребно назначити “за конкурс”, за које радно мјесто се конкурише и иста се неће враћати кандидатима.

 

          Непотпуне и неблаговремене пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају услове конкурса, неће се разматрати.

          Школа ће списак кандидата који испуњавају услове конкурса поставити на огласну таблу школе, те се кандидати неће посебно позивати на тестирање и интервју, а уколико се не појаве на тестирању или интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

          Тестирање кандидата који испуњавају услове предвиђене конкурсом обавиће се 22.10.2019. године у 10 часова у учионици број 5, а након тога обавиће се интервју.

 

          Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања.

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана