ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Добој: Оглашава слободна радна мјеста на дан 09.09.2020. године

ЈУ ЗЗЗ РС
ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Добој: Оглашава слободна радна мјеста на дан 09.09.2020. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 09.09.2020. године.

  Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице

*************

****************

“ЕНЕРГОТЕХНИКА” ДОО ДОБОЈ

НИКОЛЕ ТЕСЛЕ БР.6

74 000 ДОБОЈ

 

ОГЛАС

за попуну упражњених радних мјеста

 

1. Референт за продају и набавку                        1 извршилац

2. Машински техничар                            1 извршилац

 

 

I Поред општих услова предвиђених Законом, кандидат треба да испуњава сљедеће услове:

- Средња стручна спрема - ССС 

- Пожељно искуство, али није обавезујуће

 

II Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни приложити:

- кратку биографију

- доказ о завршеној школској спреми - овјерена копија

 

III Предност имају кандидати из породице погинулих бораца са радним  искуством.

 

IV Рок за подношење пријава са доказима о испуњавању услова је 8 (осам) дана од дана објављивања у дневном листу “Глас Српске”, путем поште или лично на  адресу Д.о.о “Енерготехника”  Николе Тесле бр.6.  са назнаком “Пријава за конкурс”

 

 

V По пријему пријава, са кандидатима ће бити обављен разговор, а непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

***

ЈУ ОШ “РАДОЈЕ ДОМАНОВИЋ” ОСЈЕЧАНИ ГОРЊИ

74 225 ОСЈЕЧАНИ

 

ОГЛАС

за попуну радног мјеста

 

1. Наставник  математике – 12 часова на одређено вријеме до повратка радника са  боловања са  радним искуством и положеним стручним испитом

У складу са чланом 103,104 и 106 Закона о основном васпитању и образовању  (“Сл. гласник РС”, број 44/17 и 31/18) уз пријаву на оглас заинтересовани кандидат треба да приложе сљедећу документацију

 

• Диплому или овјерену копију дипломе о завршеном факултету одговарајућег смјера

• Извод из матичне књиге рођених

• Увјерење о држављанству

• Увјерење од надлежног суда о невођењу кривичног поступка

• Увјерење о психофизичкој и здравственој способности (по пријему кандидата)

• Увјерење о времену проведеном на евиденцији за незапослена лица (завод за запошљавање)

• Увјерење о просјеку оцјене оствареном током студирања или додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјене током студирања

• Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу – (уколико се тражи радник са радним искуством)

• Увјерење о радном стажу од ранијег послодавца уколико је расписан конкурс за радни однос  лица са искуством

• Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата  Републике Српске , ако се ради о кандидату из категорије  породице погинулог борца

• Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу  борца Одбрамбено-отаџбинског рата  Републике Српске , ако се ради о кандидату из категорије  бораца

• Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида

 

• Тест  са кандидатима ће се одржати дана 22.9.2020 са почетком у 11 часова а послије теста ће се одржати интервју са кандидатима.

• Контакт телефон кандидата

• Документе слати на адресу  ЈУ ОШ “Радоје Домановић,, Осјечани Горњи; 74225 Осјечани

 

Напомена: Уколико се на конкурс не пријаве лица  са радним искуством и положеним стручним испитом разматраће се кандидати без радног искуства.

Копије докумената морају бити овјерене

Непотпуна документација неће се разматрати.

Кандидати се неће посебно позивати на тест или интервју

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања.

 

Процедура пријема:

Пријем радника биће обављен у складу са Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи (“Службени гласник Републике Српске” број  74/18 и 26/19).

***

ЈУ ОШ “АЛЕКСА ШАНТИЋ” ВУКОСАВЉЕ

ОМЛАДИНСКА 3

74 470 ВУКОСАВЉЕ

 

ОДЛУКА

о расписивању конкурса

 

 1. Професор демократије и људских  права - 1 извршилац, 2 часа, на одређено вријеме, а најдуже до 31.8.2021. године - са радним искуством

 

Поред општих услова прописаних Законом о раду и чланом 6. Правилника о процедури пријема,  критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи (“Службени гласник Републике Српске” број: 74/18 и 26/19) кандидат треба да испуњава  услове прописане чланом 104. Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске” број: 44/17, 31/18, 84/19, 35/20, 63/20) и  Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача (“Службени гласник Републике Српске” број: 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15).

Право учешћа на конкурс имају и  лица из члана 104. став 6. Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске”, број: 44/17, 31/18, 84/19, 35/20, 63/20)  и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Општи услови које кандидат треба да испуњава приликом пријављивања на јавни конкурс су:

1) да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству,

2) да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или  копијом личне карте,

3) да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем  које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

4) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем,

5) увјерење о подацима  из посебног Регистра лица  правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце,

6) увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Увјерење из тачке 4) и  5) за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

 

Уз потписану пријаву и документацију којом  доказују испуњеност општих услова, потребно је доставити документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање кандидата: 

1) овјерену фотокопију диплому о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,

2) увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета;

3)  увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу,

4) додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

5) увјерење издато од  Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији  незапослених лица која траже запослење, након стицања одговарајуће стручне спреме,

6) увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, са подацима о дужини радног стажа, на којим пословима је остварен радни стаж и са којом стручном спремом,

7) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

8) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

9) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Тестирање и интервју  кандидата који су доставили потпуну и благовремену пријаву, односно који испуњавају услове конкурса, обавиће се у  уторак, 22.9.2020. године: тест у 9 часова, а  интервју  у 10 часова.

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса школа ће поставити на огласну таблу три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

Кандидати се неће посебно позивати и уколико се не појаве на тестирању или интервјуу сматраће се да је кандидат одустао од пријаве на конкурс.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Пријаве на конкурс могу се доставити лично или путем поште на адресу ЈУ  Основна школа “Алекса Шантић” Вукосавље, улица Омладинска 3.,74470 Вукосавље.

***

ЈУ СШЦ “МИХАЈЛО ПУПИН” ДЕРВЕНТА

СВЕТОГ САВЕ 1А

74 400 ДЕРВЕНТА

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњених радних мјеста

 

1. Директор Јавне установе Средњошколски центар “Михајло Пупин” Дервента расписује Јавни конкурс за попуну упражњених  радних  мјеста и то:

 

1. Наставник за предмет историја, (240 ECTS) - 4 часа, са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у просвјети, на одређено вријеме, до краја школске 2020/2021 године (31.8.2021. године)

                                                                                Број извршилаца   1.

2. Наставник за предмет психологија  (240 ECTS) – 4 часа, са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у просвјети,  на одређено вријеме, до краја школске 2020/2021. године, (31.8.2021. године)

                                                                                 Број извршилаца  1.

 

3.  Наставник за предмет демократија и људска права (240 ECTS) - 4 часа, са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у просвјети, на одређено вријеме, до краја школске 2020/2021 године, (31.08.2021. године),

                                                                                     Број извршилаца 1.

 

         

  2.  Услови за учешће на конкурсу

 

Општи услови:

- да је држављанин Босне и Херцеговине и Републике Српске, а то се доказује увјерењем о држављанству,

- да је пунољетан, а  то се доказује изводом из  матичне књиге рођених,

- да има општу здравствену способност за рад, а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од 6 мјесеци  и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу а прије заснивања радног односа,

- да лице није осуђивано правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, које прилаже изабрани кандидат, а прије заснивања радног односа.

Поред општих услова  кандидати морају  да испуњавају и посебне услове прописане Законом о средњем образовању и васпитању  и Правилником о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем.

          Школа може, на тражено радно мјесто, ангажовати лице које је стекло радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњава остале услове прописане Законом о средњем образовању и васпитању.

          Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу овога закона испуњавали услове у погледу профила и звања наставника.

 

3. Потребна документација

 

Кандидати уз пријаву на јавни конкурс дужни су доставити оригинале или овјерене копије свих докумената  и то:

- Увјерење о држављанству,

- Извод из матичне књиге рођених,

- Љекарско увјерење не старије од шест мјесеци (прилаже само онај кандидат који буде изабран, након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа),

- Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем,

- Увјерење да лице није осуђивано правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних дрога, (које прилаже изабрани кандидат, а прије заснивања радног односа),

- Увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце, (прилаже изабрани кандидат, прије заснивања радног односа).

Поред наведене документације кандидати достављају и документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање према одредбама Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у средњој школи, и то:

- овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ЕТЦС бодова, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

- додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

- увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица ,

- увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца,

- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије борца,

- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

 

4. Рок за учешће на конкурсу и начин достављања пријава

 

Пријаве се могу доставити лично или поштом препоручено на сљедећу адресу:

ЈУ СШЦ “Михајло Пупин”, ул. Светог Саве 1А,  Дервента, са назнаком Јавни конкурс за попуну упражњених радних мјеста.

 

Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања конкурса.

 

Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата неће се узети у разматрање.

 

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове конкурса поставити на огласну таблу школе.

Кандидати који испуњавају услове утврђене овим конкурсом, дужни су приступити интервјуу и тестирању , који ће са кандидатима обавити Комисија за избор.  Интервју са кандидатима  и тестирање ће се одржати дана  22.9.2020. године у 10   часова, у просторијама школе.

Кандидати се неће посебно позивати на интервју и тестирање, а ако се не појаве на интервјуу и тестирању  сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

 

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

 

5. Напомене

Школа ће писменим путем обавијестити све учеснике о исходу конкурса у року од осам (8) дана од дана доношења одлуке.

***

ЈУ ОШ “ТОДОР ДОКИЋ” КАЛЕНДЕРОВЦИ

74 413 КАЛЕНДЕРОВЦИ

 

КОНКУРС

за упражњено радно мјесто

 

1. Наставник хемије - 1 извршилац на 4  часа радник  на одређено вријеме до 31.8.2021. год

 (до повратка раднице са боловања) радник са искуством и положеним стручним испитом, уколико се јави радник са искуством, разматраће се пријаве приправника.

Услови : Поред услова утврђених Законом о раду   (“Сл. гласник РС”, бр: 1/16) кандидати требају да испуњавају и посебне услове прописане чланом 104 и 105 . Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник РС”,  бр: 44/17, 31/18,84/19 и 35/20). Пријем  радника  извршиће се и у складу са Правилником о процедури и критеријумима пријема у радника  у радни однос у основној школи (“Сл. гласник  РС” Бр:74/18 и 26/19)  кандидат треба да испуњава и сљедеће  услове:

 

Општи услови који кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на јавни конкурс су :

*да је држављанин Републике Српске и Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству,

*да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,

*да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем, које не може бити старије од 6 мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа и

* да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава.

 

За упражњено радно мјесто, поред наведених услова кандидат треба да достави сљедећу документацију:

*пријаву потписану од стране кандидата који се пријављују на јавни конкурс за пријем у радни однос наставника или стручног сарадника

*овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно дипломе стечене након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области.

*увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета

*увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи

*додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

*увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење

*увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, уколико је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са искуством.

*увјерење општинског /градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог бораца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца

*увјерење општинског /органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида

*увјерење општинског /органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске уколико се ради о кандидату из категорије бораца.

Оглас остаје отворен 8 дана од дана објављивања.

Пријаве слати на адресу :

ЈУ Основна школа “Тодор Докић” Календеровци

74413 Календеровци - Дервента

са назнаком – пријава  на оглас

 

- Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

 

Тестирање и интервју са кандидатима ће се  обавити 18.9.2020.  године у 11  часова у просторијама школе, који су доставили потпуне и благовремене пријаве.

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове поставити на огласној табли школе.

- Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању и интервју, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

- Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

***

 

ЈУ СРЕДЊА ШКОЛА “НИКОЛА ТЕСЛА” ТЕСЛИЋ

КАРАЂОРЂЕВА 10А

74 270 ТЕСЛИЋ

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњених радних мјеста

 

1. Наставник стручно-теоријске и практичне наставе у струци машинство и обрада метала (дипломирани инжењер машинства) - 1 извршилац, пуна норма, до повратка радника са мјеста помоћника директора, лице са радним искуством,

2. Наставник стручно-теоријске и практичне наставе у струци машинство и обрада метала (дипломирани инжењер машинства) - 1 извршилац, 10 часова, до 31.8.2021. године, лице са радним искуством,

3. Рачуновођа - 1 извршилац, пуно радно вријеме, приправник, пробни рад до три мјесеца (са могућношћу закључивања уговора о раду на неодређено вријеме).

 

             Поред општих услова предвиђених Законом о раду (“Службени гласник РС”, број: 01/16), кандидати требају да испуњавају и посебне услове предвиђене Законом о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник РС” број: 41/18), Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама (“Службени гласник РС” број: 29/12, 80/14 и 83/15) и Правилника о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем (“Службени гласник РС” број: 24/19).

              У случају да је на конкурсу тражено радно искуство, а не пријави се кандидат са радним искуством, разматраће се и пријаве кандидата без радног искуства – приправника.

 

Општи услови које кандидати треба да испуњавају:

 

1. да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, што доказују увјерењем о држављанству,

2. да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте,

3. да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

4. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против  достојанства личности, морала, службене  дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем,

5. увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце,

6. увјерење да  против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

 

           Увјерења  из тачке 4. и 5. за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

 

        Уз потписану  пријаву на конкурс кандидати су обавезни доставити и сљедећу документацију:

1. овјерену фотокопију дипломе о завршеном  првом циклусу студијског програма  у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент (лица која су завршила други циклус студијског програма достављају овјерене фотокопије дипломе за оба циклуса студијског програма),

2. увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан доставити кандидат за наставника који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

3. увјерење о положеном стручном испиту, уколико је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством и положеним стручним испитом (ако се тражи конкурсом),

4. увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са правилником којим се регулише полагање стручног испита,

5. додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена (лица која су завршила други циклус студијског програма достављају додатак дипломи за оба циклуса студијског програма),

6. увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

7. увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, уколико са кандидат пријављује на расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством. Увјерење треба да садржи сљедеће податке:

врста посла, степен стручне спреме и дужина радног стажа по врстама посла.

8. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

9. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије борца,

10.     увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-   инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

 

               Право учешћа на конкурсу  имају и лица која су по прописима важећим  до ступања на снагу Закона о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник Републике Српске” број: 41/18), испуњавали услове у погледу профила  и звања наставника.

               Пријаве се могу доставити лично или поштом препоручено на сљедећу адресу:   ЈУ Средња школа “Никола Тесла” Теслић, Карађорђева 10 А,  74 270 Теслић, са назнаком пријава за јавни конкурс за попуну упражњеног  радног  мјеста (навести за које радно мјесто се кандидат пријављује).

Конкурс остаје отворен осам дана од дана објављивања  у дневним новинама “Глас Српске”.  Тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса, обавиће се у уторак, 22.9.2020. године, у 11 часова, у просторијама школе. Школа ће истакнути на огласној табли списак кандидата који испуњавају услове конкурса.

Кандидати  се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању и интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс. Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената, чија овјера не може бити старија од шест мјесеци, и те копије неће бити враћене кандидатима.

         

              Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата на конкурс комисија неће разматрати, већ само евидентирати и донијети закључак којим се пријава одбацује.

***

ЈУ ОШ “ВУК КАРАЏИЋ” ПЕТРОВО

ОЗРЕНСКИХ ОДРЕДА 74

74 317 ПЕТРОВО

 

КОНКУРС

за попуну упражњених  радних  мјеста

 

I

Расписује се јавни  конкурс за попуњавање сљедећих радних мјеста:

1. Педагог школе, 1 извршилац, на одређено вријеме, до 31.8.2021. године, лице са радним  искуством и положеним стручним испитом

2. Наставник/професор разредне наставе, 1 извршилац , на одређено вријеме, до повратка раднице са породиљског боловања, лице са радним искуством и положеним стручним испитом.

II

1.       Поред општих услова прописаних Законом о раду (“Службени гласник  РС број 1/16 и 66/18) кандидати треба да испуњавају и услове прописане чланом 104. Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник РС број 44/17, 31/18, 84/19, 35/20) и Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача (“Сл. гласник РС број 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15 ).

2. Право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 104. став 6. Закона  о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске”, број: 44/17 и 31/18, 84/19, 35/20 и 63/20).

3. Право учешћа на конкурс имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске”, број: 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 и 63/20) испуњавала услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

III

Уз потписану пријаву, кандидати треба да доставе документацију и то овјерене копије, на основу које се доказује испуњеност општих и посебних услова, те документацију (овјерене копије) на основу које се врши бодовање по критеријумима из Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи.

Документација за опште услове које кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на јавни конкурс су:

1. да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству,

2. да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,

3. да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

4. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против  достојанства личности, морала, злоупотребе опојних средстава, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

5. увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе искоришћавања дјеце и

6. увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета , полног и другог насиља над  дјететом или малољетним лицем.

Увјерења из тачке 4. и 5. овог члана, за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије  заснивања радног односа.

 

IV

 Документација за посебне услове и документација на основу које се врши бодовање по критеријумима из члана 9. Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи:

1. овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

2. додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

3. увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу,

4. увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица за незапослена лица,

5. увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца,

6. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца

7. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

8. увјерење општинског/градског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

 

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће им се враћати.

 

V

          Јавни конкурс је отворен осам ( 8 ) дана од дана објављивања у дневном листу “Глас Српске”, посредством Завода за запошљавање.

 

VI

Пријаве се могу доставити лично, или поштом на следећу адресу:

ЈУ ОШ “Вук Караџић” Петрово, Озренских одреда 74 74317 Петрово,  са назнаком “Јавни конкурс за пријем у радни однос”.  Уколико се пријаве достављају путем поште, на затвореној коверти  потребно је назначити на које радно мјесто кандидат конкурише.

 

VII

            Са пријављеним  кандидатима чије пријаве буду потпуне и благовремене, и који буду испуњавали услове конкурса , обавиће се тестирање и интервју у просторијама школе у  Петрову дана 21.9.2020. године (понедјељак) у сљедећим терминима:

За радно мјесто педагог школе:

- Тестирање са почетком у 12 часова

- Интервју са почетком у 13 часова.

За радно мјесто наставник/професор разредне наставе:

- Тестирање са почетком у 12 часова

- Интервју са почетком у 13 часова

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове конкурса, поставити на огласну таблу школе.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју. Ако се кандидат не појави на тестирању или интервјуу, сматраће се да је одустао од пријаве на конкурс.

 

VIII

             Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

***

ЈУ ОШ “ЂОРЂО ПАНЗАЛОВИЋ” ОСИЊА

74 412 ОСИЊА

 

КОНКУРС

за попуну упражњених радних  мјеста за шк. 2020/21. годину:

 

1.   Наставник хемије ...........................   1 извршилац - приправник -  4 часа на одређено вријеме, до повратка раднице са боловања, а најкасније до 5.2.2021. године

Поред општих услова предвиђених Законом о раду (“Сл. гласник Републике Српске”бр:01/16 и 66/18), кандидати треба да испуњавају и посебне услове прописане чланом 104. и 105. Закона о основном васпитању и образовању,(“Сл. гласник Реп. Српске”, бр:44/17. 31/18 , 84/19, 35/20 и 63/20), Правилника о стр. профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача (“Службени гласник  Републике Српске” број 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15) и Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос и начину бодовања кандидата у  основној школи  (“Сл. гласник РС” бр:74/18 и 26/19),             

 

Посебни услови:

(1) Послове наставника обављају лица  која осим услова утврђених Законом о раду треба да имају: 

1)  завршен први циклус студијског програма у одређеној области и остварених најмање 180 ECTS бодова у трајању од три године  или еквивалент, односно право учешћа имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу овог закона испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

2) љекарско увјерење о психофизичкој способности за рад са ученицима које изда надлежна   здравствена установа

 (2) Лица из ст. 1. овог члана која имају завршен други циклус студија, обавезно морају имати завршен први циклус студија из одређене области из става 1. тачка 1) овог члана.

(2) За доказивање услова из става 1. тачка 2) овог члана прихвата се само љекарско увјерење о психофизичкој способности радника које изда надлежна здравствена установа.

Општи услови:  које кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на јавни конкурс су :

*да је држављанин Републике Српске или БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству,

*да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом ЛК,

*да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем, које не може бити старије од 6 мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа ,

* да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, полног интегритета,  злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава,

* увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавање дјеце,

* увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета,  злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, 

*увјерења из става 1. тачка 4 и 5. за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

*пријаву потписану од стране кандидата који се пријављују на јавни конкурс за пријем у радни однос, као и документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање кандидата, а на основу члана 9. Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у ОШ:

* овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,

* увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан доставити кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

* додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

* увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

* увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

* увјерење општинског/градског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

* увјерење општинског/градског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

 

Кандидати достављају овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Конкурс  остаје отворен 8 дана од дана објављивања у “Гласу Српске”.

Пријаве са адресом и бројем телефона  слати на адресу : ЈУ Основна школа “Ђорђо Панзаловић” Осиња, Дервента са назнаком: -  “Пријава  на конкурс”,  не отварати – Тестирање кандидата  ће се обавити у понедјељак, 21.9.2020. године у 9.30 сати,   а интервју истог дана у 11 часова у просторијама ове Установе.

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове поставити на огласну таблу школе.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју. Ако се кандидат не појави на тестирању или интервјуу, сматраће се да је одустао од пријаве на конкурс.

- Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

***

ЈУ ОШ “НИКОЛА ТЕСЛА” ДЕРВЕНТА

ТРГ ОСЛОБОЂЕЊА 6

74 400 ДЕРВЕНТА

 

КОНКУРС

за упражњено радно мјесто

 

1. Рачуновођа – радник са искуством на одређено вријеме на шест мјесеци пробног рада – 1 извршилац

 

Сви кандидати морају испуњавати опште услове предвиђене Законом о раду (“Службени гласник Републике Српске” број: 1/16), посебне услове прописане чланом  104. Закона о основном  васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске” број: 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 и 63/20) и члана 3. Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача (“Службени гласник Републике Српске” број: 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15).

Право учешћа на конкурсу имају и кандидати који су стекли радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају остале услове прописане Законом.

Право учешћа на конкурсу имају и кандидати који су, по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске” број: 44/17, 31/18, 84/19,35/20 и 63/20), испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Пријем у радни однос вршиће се у складу са Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем  у радни однос и начин бодовања кандидата  у основној школи (“Службени гласник Републике Српске” број: 74/18).                                

 

Општи услови који кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на јавни конкурс су :

*да је држављанин Републике Српске и Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству,

*да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,

*да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа

* да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава

- Увјерење о неосуђиваности за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

 

Уз потписану пријаву на конкурс са потписом кандидата, кратком биографијом, адресом, контакт - телефон, списком  приложене документације, кандидати треба да приложе сљедећа документа:

- Овјерену фотокопију дипломе о завршеној  ВСС – VII степен стручне спреме, 240 ECTS бодова, дипломирани економиста са радним искуством у траженом степену образовања на радовима рачуноводства и књиговодства и познавање рада на рачунару ,

 

- Увјерење о посједовању лиценце - сертификовани рачуновођа,

 

- Увјерење о положеном државном испиту

 

- Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца ,

 

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

 

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

 

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

 

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања у дневном листу “Глас Српске”.

• Тестирање  кандидата обавиће се 21.9.2020. године у 9 часова у просторијама школе

• Интервју кандидата обавиће се 22.9.2020. године у 9 часова у просторијама школе

• Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању и интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Напомена: Уколико се на расписани конкурс не пријави ни један кандидат са радним искуством у обзир долази и приправник на одређено вријеме – 6 мјесеци пробног рада.

Пријаве слати на адресу: ЈУ Основна школа “Никола Тесла”

Трг ослобођења бр 6, 74400 Дервента

Са назнаком – пријава на оглас, не отварати -

- Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

****

ЈУ “МЕДИЦИНСКА ШКОЛА” ДОБОЈ

ПОП ЉУБИНА 31

74 000 ДОБОЈ

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за пријем радника у радни однос

 

1. Наставник исламске вјеронауке, приправник, на одређено вријеме, 3 часа,  до 31.8.2021. године .................................................. 1 извршилац.

 

         Поред општих услова предвиђених Законом о раду (“Службени гласник Републике Српске” број 1/16 и 66/18) кандидат треба да испуњава и услове из Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама (“Службени  гласник  Републике Српске” број 29/12, 80/14) и Правилника о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем (“Службени гласник Републике Српске” број 24/19).

         

        Уз потписану пријавџ кандидат је дужан доставити:

1. увјерење о држављанству,

2. извод из матичне  књиге рођених или копију личне карте,

3. љекарско увјерење о психофизичкој  способности  за  рад  са  ученицима које не може бити старује од шест мјесеци, и прилаже га само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

4. увјерење да није осуђиван правоснажном  пресудом за  кривична  дјела  учињена  против  достојанства  личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава, (школа ће прибавити службеним  путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа),

5. увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце (школа ће прибавити службеним  путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа),

6. увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем,

7. овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

8. увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан доставити кандидат за наставника који у току студија није положио педагошко-психолошку и дадактичко-методичку групу предмета,

9. додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

10. увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица, за незапослена лица која се налазе на тој евиденцији,

11. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

12. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије борца,

13. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

 

Право учешћа на конкурсу на основу члана 106. став (9) Закона о средњем образовању и  васпитању (“Службени гласник Републике Српске”, број 41/18), имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу овог закона испуњавали услове у погледу профила и звања наставника.

 

       Сви документи  се  достављају лично или путем Поште  као овјерене  копије на  адресу школе,  Поп Љубина 31, 74000 Добој, у затвореној коверти на којој је потребно назначити “за конкурс”, за које радно мјесто се конкурише и иста се неће враћати кандидатима.

 

       Непотпуне и неблаговремене пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају услове конкурса, неће се разматрати.

        Школа ће списак кандидата који испуњавају услове конкурса поставити на огласну таблу школе, те се кандидати неће посебно позивати на тестирање и интервју, а уколико се не појаве на тестирању или интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

       Тестирање кандидата који испуњавају услове предвиђене конкурсом обавиће се у уторак, 22.9.2020. године, у 10 часова у учионици број 6, а након тога обавиће се интервју.   

      Конкурс  остаје  отворен  осам (8) дана од дана објављивања.

***

ЈУ СШЦ “ЈОВАН ДУЧИЋ” ТЕСЛИЋ

КАРАЂОРЂЕВА ББ

74 270 ТЕСЛИЋ

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњених радних мјеста

 

 

1. Наставник православне вјеронауке – 1 извршилац, 15 часова, на одређено радно вријеме, до 31.8.2021. године, лице са радним искуством,

2. Наставник исламске вјеронауке – 1 извршилац, 5 часова, на одређено радно вријеме, до 31.8.2021. године, лице са радним искуством и положеним стручним испитом,

3. Наставник пословне информатике (дипломирани инжењер електротехнике - смјер рачунарства, професор информатике, дипломирани економиста – смјер пословне информатике)  – 1 извршилац, 16 часова, на одређено радно вријеме, до повратка радника са боловања, а најкасније до 31.8.2021. године, лице са радним искуством,

4. Наставник економске групе предмета (дипломирани економиста) – 1 извршилац, 2 часа, на одређено радно вријеме, до повратка радника са боловања, а најкасније до 31.8.2021. године, лице са радним искуством,

 

Поред општих услова предвиђених Законом о раду (“Службени гласник РС” број: 01/16) кандидати требају да испуњавају и посебне услове предвиђене Законом о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник РС” број: 41/18 и 35/20), Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама (“Службени гласник РС” број: 29/12, 80/14 и 83/16), Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у гимназији (“Службени гласник РС” број: 34/15 и 83/15) и Правилника о критеријумима и процедури пријема радника у радни однос у средњој школи (“Службени гласник РС” број: 24/19).

 У случају да се је на конкурсу тражено радно искуство, а не пријави се кандидат са радним искуством, разматраће се и пријаве кандидата без радног искуства-приправника.

 

 Општи услови које кандидати треба да испуњавају:

 

1. да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, што доказују увјерењем о држављанству,

2. да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте,

3. да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

4. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против  достојанства личности, морала, службене  дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем

5. увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце

6. увјерење да  против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем

  Увјерења из тачке 6. (које се издаје у основном суду надлежном по мјесту пребивалишта кандидата) кандидат доставља приликом пријаве на конкурс, док ће увјерења из тачке 4. и 5. за изабраног кандидата школа прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

 

Уз потписану  пријаву на конкурс кандидати су обавезни доставити и сљедећу документацију:

1. овјерену фотокопију дипломе о завршеном  првом циклусу студијског програма  у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент (лица која су завршила други циклус студијског програма достављају овјерене фотокопије дипломе за оба циклуса студијског програма),

2. увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан доставити кандидат за наставника који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

3. увјерење о положеном стручном испиту, уколико је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством и положеним стручним испитом,

4. увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са правилником којим се регулише полагање стручног испита,

5. додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена (лица која су завршила други циклус студијског програма достављају додатак дипломи за оба циклуса студијског програма),

6. увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење

7. увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, уколико са кандидат пријављује на расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством. Увјерење треба да садржи сљедеће податке:

врста посла, степен стручне спреме и дужина радног стажа по врстама посла.

8. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца.

9. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије борца;

10.     увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-   инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

          Право учешћа на конкурсу  имају и лица која су по прописима важећим  до ступања на снагу Закона о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник Републике Српске” број: 41/18), испуњавали услове у погледу профила  и звања наставника.

          Пријаве се могу доставити лично или поштом препоручено на сљедећу адресу: ЈУ Средњошколски центар “Јован Дучић”, ул. Карађорђева бб,  74 270 Теслић, са назнаком пријава за јавни конкурс за попуну упражњеног  радног  мјеста (навести за које радно мјесто се кандидат пријављује).

          Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања  у дневним новинама “Глас Српске”.  Тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса, обавиће се у уторак, 22.9.2020. године, у 13 часова у просторијама школе. Школа ће истакнути на огласној табли списак кандидата који испуњавају услове конкурса. Кандидати  се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању и интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс. Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима. Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата на конкурс комисија неће разматрати, већ само евидентирати и донијети закључак којим се пријава одбацује.

***

ОСНОВНИ СУД У ДОБОЈУ

СВЕТОГ САВЕ 22

74 000 ДОБОЈ

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за пријем у радни однос на неодређено вријеме

 

1.  Референт за пружање информација и отпрему поште -  

   извршилаца 1

 

Опис послова радног мјеста

 

•        на захтјев странака издаје припремљени писани материјал са кратким објашњењем појединих судских поступака и списка документације која је потребна за покретање појединачних судских поступака

•        странкама издаје потребне формулара који се користе у раду суда

•        поучава странку о начину попуњавања судских формулара

•        обавјештава заинтересоване странке о висини судских такси за различите врсте судских поступака

•        даје упутства странкама за лакше сналажење у судској згради (локације судница, канцеларије судија, стручних сарадника и запослених)

•        странкама даје смјернице о начину понашања у судској згради

•        на захтјев странке телефонским путем ступа у контакт са запосленим и заказује усмени разговор између странака и запослених надлежних за рад са странкама

•        даје обавјештења о дјелокругу рада сваке организационе јединице у суду

•        издаје пропуснице странкама ради доласка до запослених ради обављања службене радње

•        издаје странкама списак сталних судских вјештака за сваку појединачну  струку и списак судских тумача за сваки поједини језик

•        упућује странке у друге надлежне државне институције (полиција, тужилаштво, општина, центар за социјални рад, служба правне помоћи и сл.)

•        даје обавјештења о времену пријема странака код носилаца правосудних функција

•        даје информације о присутности судија и запослених у суду

•        у одсутности техничког секретара ради на телефонској централи

•        успоставља унутрашње и спољне телефонске везе и води евиденцију о разговорима

•        води евиденцију судија поротника, бранилаца по службеној дужности, сталних судских вјештака и тумача

•        обавља и друге послове из дјелокруга пружања информација по налогу предсједника и секретара суда

•        издваја писмена из предмета списа које му дактилограф предаје сложене према растућем броју

•        на исти начин предмете сложене према растућем броју предаје референту за управљање предметима

•        распоређује и сортира писмена и списе који се отпремају из суда

•        заводи писмена и списе у одговарајуће књиге за отпрему по примаоцима

•        води евиденцију отпремљених телеграма, препорука и трошкова отпреме

•        разврстава пошту за поједине службе суда

•        доставља пошту интерном доставном књигом надлежним службама суда

•        уноси све одговарајуће податке у рачунар

•        врши овјере потписа, преписа и рукописа

•        дужан је поступити по Упутству ВСТС о радним процесима у ЦМС режиму и поштовати Етички кодекс понашања

•        обавља и друге послове по наредби шефа судске писарнице, секретара и предсједника суда.

 

          Општи услови:

 

•        да је држављанин БиХ или РС,

•        да је пунољетан,

•        да има општу здравствену способност,

•        да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кажњиво дјело које га чини неподобним за обављање послова у државним органима,

•        да није отпуштен из државних органа као резултат дисциплинске                                                                                                                      мјере на било којем нивоу власти у Босни и Херцеговини три године прије објављивања конкурса,

 

          Посебни услови:

 

          - управна школа, економска или гимназија,

          - положен стручни испит,

          - познавање рада на рачунару,

          - 6 мјесеци радног искуства на истим или сличним пословима.

 

За кандидате који буду примљени у радни однос обавезан је пробни рад у складу са Законом.

 

Уз пријаву на јавни конкурс кандидати су дужни приложити доказе о испуњавању општих  и посебних услова и то фотокопије сљедећих докумената:

 

а) копију личне карте,

б) диплому о завршеној школи,

ц) увјерење или потврду о радном искуству на истим или сличним пословима

д) доказ о положеном стручном испиту

е) доказ о познавању рада на рачунару

 

Изабрани кандидат је дужан да у року од седам дана након објаве резултата спроведеног јавног конкурса, а прије заснивања радног односа достави Комисији за спровођење поступка избора радника оригинале или овјерене фотокопије сљедећих докумената: увјерење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, увјерење о општој здравственој способности, увјерење о невођењу кривичног поступка, изјаву да није отпуштен из државних органа као резултат дисциплинске мјере.

 

          Кандидати који испуњавају опште и посебне услове из јавног конкурса  Комисија за спровођење поступка избора радника ће позвати на  разговор.

 

Јавни конкурс ће бити објављен у дневном листу “Глас Српске” и на интернет страници овог суда www.ossud-doboj.pravosudje.ba  а рок за подношење пријаве је 15 дана од дана објављивања.

 

Пријаве за учешће на јавном конкурсу подносе се на прописаном обрасцу  – Пријава на јавни конкурс која се налази у просторијама суда и  на интернет страници овог суда оссуд-добој.правосудје.ба Пријаве са доказима о испуњавању услова слати на адресу: Основни суд у Добоју, улица Светог Саве број 22.

 

Пријаве које нису поднесене на прописаном обрасцу, непотпуне и  неблаговремене  неће бити узете у разматрање.

***

ЈУ ОШ “ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ” ДОБОЈ

ХИЛАНДАРСКА 2

74 000 ДОБОЈ

 

КОНКУРС

за избор водитеља продуженог боравка

 

1. Наставник/професор разредне наставе - водитељ у продуженом боравку - 2 извршиоца - до краја наставног процеса, са искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу.

 

Услови:

1.  Поред општих услова предвиђених Законом о раду (“Службени гласник РС” бр.1/16, 66/18) кандидати треба да испуњавају и посебне услове предвиђене  Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник РС” бр. 44/17,31/18 ,84/19 и 35/20.) Правилнику о стручним профилима и звањима наставника , стручних сарадника и васпитача у основној школи (“Службени гласник РС” бр. 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15) као и Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи (“Службени гласник Републике Српске”, број: 74/18 и 26/19)

2. Право учешћа на конкурс на основу члана 104. став 6)  Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске”, број: 44/17, 31/18 , 84/19 и 35/20) имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци уколико испуњавају остале услове прописане Законом о основном васпитању и образовању (“Сл. гласник Републике Српске”, број: 44/17, 31/18 , 84/19 и 35/20), као и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу овог закона испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.                                                                                                                            

Уз  потписану пријаву од стране кандидата који се пријављује на јавни конкурс,  кандидати су дужни доставити  овјерене фотокопије  (не старије од 6 мјесеци) следећих докумената а на основу којих се доказује испуњеност општих и посебних услова, те документацију (овјерене копије) на основу које се врши бодовање по критеријумима из Правилника о процедури пријема,  критеријумима за пријема у радни однос и начину бодовања кандидата  у основној школи .

Документација за опште услове које кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на јавни конкурс су:

1. да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству,

2. да је пунољетан, а то  се доказује изводом из матичне књиге рођених  или овјереном копијом личне карте,

3. да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од шест (6) мјесеци и које прилаже само изабрани кандидати након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа

4. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављање дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава,

5. увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце,

6. увјерење да није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем,

7. увјерење из тачке 4) и 5) за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

 

Документација за посебне услове и документација на основу које се врши бодовање по критеријумима из члана 9. Правилника о процедури пријема,  критеријумима за пријем  у радни однос и начин бодовања кандидата у основној школи:

1. овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом  циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно дипломе стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,

2. увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан доставити кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

3. Додатак дипломи који садржи податке о просјечној оцјени током студирања или увјерење од високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

4. Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи,

 5. Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу,

6.  Увјерење о радном стажу/радном искуству издато од ранијег послодавца код којег је кандидат био запослен, са подацима о врсти посла, степену стручне спреме и дужини оствареног радног стажа по врстама посла

  7. Увјерење  од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица  у стручној спреми траженој конкурсом,

   8. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида  Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

   9. Увјерење општинског/градског  органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

    10.  Увјерење општинског/градског  органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу  борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије борца,

    11. Кратку биографију,

 

- Оглас остаје отворен 8  дана од дана објављивања.

- Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата на јавни конкурс комисија не разматра, већ их евидентира уз констатацију да пријаве на јавни конкурс нису достављене благовремено и /или нису потпуне, а након тога предлаже директору школе доношење закључка којом се пријава одбацује.

- Тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса, обавиће се у просторијама школе дана  17.9.2020. године (четвртак). Тестирање кандидата почиње у 7 часова а интервју у  12.30 часова.

Списак кандидата који доставе потпуне и благовремене пријаве ће бити постављен на огласној табли школе.

Кандидат који достави потпуну и благовремену пријаву, а не појави се на тестирању или интервјуу, сматраће се да је одустао од пријаве на конкурс.

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса, након прегледа достављене документације, школа поставља на огласној табли школе, најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

 (Правилник о процедури пријема,  критеријумима за пријем у радни однос и начин бодовања кандидата  у основној школи (“Службени гласник РС” бр. 74/18 и 26/19.) .

 - Сви кандидати биће обавијештени о резултатима конкурса, документи приложени уз молбу неће се враћати кандидатима.

 - Пријаве доставити лично или путем поште на адресу школе: ЈУ ОШ “Доситеј Обрадовић” Добој 74000, ул. Хиландарска бр. 2., за конкурс – обавезно назначити на које радно мјесто се пријављујете.

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана