ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Добој: Оглашава слободна радна мјеста на дан 08.07.2020. године

ЈУ ЗЗЗ РС
ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Добој: Оглашава слободна радна мјеста на дан 08.07.2020. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 08.07.2020. године.

  Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени ао незапослено лице

***********

***************

ЈКП “КОМВОД” АД БРОД

НИКОЛЕ ТЕСЛЕ 22

74 450 БРОД

 

 

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за пријем приправника

 

1. Дипломирани инжењер хемијског инжењерства - приправник - 1 (један) извршилац

 

 

Општи услови

         

1. да је држављанин БиХ,

2. да је старији од 18 година,

3. да има општу здравствену способност,

4. да није кажњаван и да се против њега не води кривични поступак.

 

Посебни услови

 

• познавање рада на рачунару

 

 

Потребна документација

 

- Увјерење о држављанству,

- Увјерење о некажњавању,

- Увјерење о невођењу кривичног поступка,

- Фотокопија личне карте,

- Овјерена фотокопија дипломе о завршеном образовању

- Доказ о познавању рада на рачунару

 

Јавни конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања на огласној табли Завода за запошљавање.

Љекарско увјерење о општој здравственој способности доставиће изабрани кандидат, прије заснивања радног односа.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Доказе о испуњавању општих и посебних услова, као и пријаву на конкурс, доставити лично у сједиште ЈКП-а “Комвод” а.д. Брод, или путем поште:

ЈКП “КОМВОД” а.д. Брод

Ул. Николе Тесле бр. 22, 74450 Брод

***

ЈУ ОШ “ОБУДОВАЦ” ОБУДОВАЦ

76 235 ОБУДОВАЦ

 

КОНКУРС

за избор и именовање директора школе

 

Директор школе руководи радом школе и одговоран је за законитост рада и успјешно обављање дјелатности школе. Директор школе одговаран је и за обављање осталих послова утврђених Законом о систему јавних служби и Статутом школе.

За свој рад директор одговара Влади, Школском одбору и министру.

Директора школе именује Влада на приједлог министра.

Мандат директора траје четири (4) године и почиње од дана ступања на дужност.

 

 

Услови конкурса

 

За директора школе може да буде изабрано лице које испуњава сљедеће услове:

 

 

Општи услови:

 

1. да је држављанин БиХ;

2. да је пунољетан;

3. да је здравствено способан за вршење послова на наведеном радном мјесту.

 

Посебни услови:

1. да има завршен први циклус студија у трајању од четири године и остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент. Наставници и стручни сарадници који су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске” број: 44/17, 31/18 и 84/19) испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме могу равноправно конкурисати на расписани конкурс за директора школе (члан 177. став 2. Закона);

 

2. да има најмање 5 (пет) година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у основној школи након стицања дипломе из тачке 1) овог става;

3. да није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора, против којег није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног или другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

 

 

Кандидати уз пријаву достављају сљедећа документа:

 

1. увјерење о држављанству;

2. извод из матичне књиге рођених;

3. диплому о завршеној стручној спреми;

4. потврду којом доказује да има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у школи након стицања дипломе;

5. љекарско увјерење о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима (прилаже само именовани кандидат прије ступања на дужност);

6. увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора (школа ће тражити службеним путем за изабраног кандидата);

7. увјерење да се против њега не води кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем;

8. приједлог програма рада директора у наредном четворогодишњем мандату;

9. препоруку ранијег послодавца, односно наставничког вијећа школе у којој је кандидат запослен и

10. кратку биографију са подацима о претходним пословима и развоју каријере у струци и оствареним резултатима у раду.

 

Директор школе се именује на период од четири године.

 

Конкурс остаје отворен 15 дана од дана објављивања у дневним новинама.

 

Сва документа која кандидат прилаже уз пријаву на конкурс морају бити оригинал или овјерене копије не старије од шест мјесеци и неће се враћати кандидатима.

 

Школски одбор ће размотрити пријаве свих кандидата и доставити министру документацију и списак кандидата који испуњавају услове конкурса за именовање директора школе, у року од осам дана од дана разматрања пријава.

 

Школски одбор ће писаним путем обавијестити све учеснике конкурса о одлуци Владе о именовању директора у року од осам (8) дана од дана пријема одлуке.

 

Пријаве са потребним документима доставити лично или путем поште на адресу:

ЈУ Основна школа “Обудовац”, 76 235 Обудовац,

са назнаком “Пријава на конкурс за избор директора школе”.

 

Непотпуне и неблаговремено пристигле пријаве неће се разматрати.

***

 

ЈУ ОШ “НИКОЛА ТЕСЛА” ДЕРВЕНТА

ТРГ ОСЛОБОЂЕЊА 6

74 400 ДЕРВЕНТА

 

КОНКУРС

за упражњено радно мјесто

 

1. Рачуновођа - радник са искуством на одређено вријеме на шест мјесеци пробног рада - 1 извршилац

 

Сви кандидати морају испуњавати опште услове предвиђене Законом о раду (“Службени гласник Републике Српске” број: 1/16), посебне услове прописане чланом 104. Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске” број: 84/19) и члана 3. Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача (“Службени гласник Републике Српске” број: 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15).

Право учешћа на конкурсу имају и кандидати који су стекли радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају остале услове прописане Законом.

Право учешћа на конкурсу имају и кандидати који су, по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске” број: 44/17,31/18,123/18), испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Пријем у радни однос вршиће се у складу са Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начин бодовања кандидата у основној школи (“Службени гласник Републике Српске” број: 74/18).                

 

Општи услови које кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на јавни конкурс су:

* да је држављанин Републике Српске и Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству,

* да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,

* да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

* да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава,

- Увјерење о неосуђиваности за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

 

Уз потписану пријаву на конкурс са потписом кандидата, кратком биографијом, адресом, контакт телефоном, списком приложене документације, кандидати треба да приложе сљедећа документа:

- Овјерену фотокопију дипломе о завршеној ВСС - VII степен стручне спреме, 240 ECTS бодова, дипломирани економиста са радним искуством у траженом степену образовања на пословима рачуноводства и књиговодства и познавање рада на рачунару,

 

- Увјерење о посједовању лиценце - сертификовани рачуновођа,

 

- Увјерење о положеном државном испиту,

 

- Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца,

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

 

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

 

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

 

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања у дневном листу “Глас Српске”.

1. Тестирање и интервју кандидата обавиће се 27.7.2020. године у девет (9) часова у просторијама школе.

2. Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању и интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

НАПОМЕНА: Уколико се на расписани конкурс не пријави ниједан кандидат са радним искуством, у обзир долази и приправник на одређено вријеме - 6 мјесеци пробног рада.

Пријаве слати на адресу:

ЈУ Основна школа “Никола Тесла”

Трг ослобођења бр. 6, 74400 Дервента

Са назнаком - Пријава на оглас, не отварати -

- Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана