ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Добој: Оглашава слободна радна мјеста на дан 07.12.2022. године

ЈУ ЗЗЗ РС
ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Добој: Оглашава слободна радна мјеста на дан 07.12.2022. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању "Гласа Српске" од 07.12.2022. године.

 Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

***

***

ЈУ "САОБРАЋАЈНА И ЕЛЕКТРО ШКОЛА" ДОБОЈ

ЦАРА ДУШАНА 18

74 000 ДОБОЈ

 

ПОНИШТЕЊЕ ДИЈЕЛА КОНКУРСА

 

На основу Одлуке Школског одбора број: 03-2180 од 28.11.2022. године поништава се  Конкурс који је објављен, дана 26.10.2022. године, у дневном листу Глас Српске, у тачки 1. а односи се на предавача за предмет: Екологија и заштита животне средине, 4 часа на одређено радно вријеме (до 31.08.2023. године).

 

Конкурс се обнавља.

***

ЈПУ ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ "ПАЛЧИЋ" ТЕСЛИЋ

КНИНСКА ББ

74 270 ТЕСЛИЋ

 

Ј А В Н И  К О Н К У Р С

за попуњавање упражњеног радног мјеста

у ЈПУ Дјечији вртић „Палчић" Теслић

 

Директор ЈПУ Дјечији вртић „Палчић" Теслић расписује Јавни конкурс за попуњавање упражњеног радног мјеста у ЈПУ Дјечији вртић „Палчић".

 

 

 1. Дипломирани васпитач предшколске дјеце – 1 извршилац, на неодређено вријеме, најмање година дана радног искуства, са положеним стручним испитом.

 

Општи услови које кандидат треба да испуњава приликом пријављивања на конкурс и документација на основу које се доказују општи услови су:

 

Општи услови:
1. да је држављанин Републике Српске или  Босне и Херцеговине,
2. да је старији од 18 година, односно да је пунољетан,
3. да је  радно  способан,
4. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела која га чине недостојиним за рад, кривична дјела учињена против слобода и права грађана, достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, полног интегритета, сексуалног злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, искориштавања дјеце и малољетних лица за порнографију, производње и приказивања дјечије порнографије, одузимања малољетног лица, запуштања и злостављања малољетног лица и насиља у породици или породичној заједници и друга кривична дјела, а то се доказује увјерењем о неосуђиваности,
5. да се не води у посебном Регистру лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце, а то се доказује увјерењем о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце у складу са прописима којима је уређена област вођења Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце,
6. да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, искориштавања дјеце и малољетних лица за порнографију, производње и приказивања дјечије порнографије, одузимање малољетног лица, запуштања и злостављања малољетног лица и насиља у породици или породичној заједници и друга кривична дјела, а то се доказује увјерењем о невођењу кривичног поступка.

Увјерења из става 1. тачка 4) и 5) за изабраног кандидата установа прибавља службеним путем, а прије заснивања радног односа.

Посебни услови:


- Висока стручна спрема, завршен први циклус студијског програма или еквивалент и да су стекли високо образовање на студијском програму предшколског васпитања и образовања или програму за образовање васпитача, најмање једна година радног искуства са одговарајућим степеном образовања и положен стручни испит за васпитно-образовни рад или услов за полагање стручног испита уз изјаву да ће исти положити у року од 10 мјесеци од дана заснивања радног односа, љекарско увјерење о психичкој и физичкој способности за рад са дјецом (доставља кандидат који  буде изабран).

 

Уз потписану пријаву кандидати су дужни доставити:

1. да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству,
2. да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте,
3. овјерену копију дипломе о завршном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,
4. увјерење о положеном стручном испиту или увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са правилником којим се регулише полагање стручног испита, изузев за васпитача који је стекао радни стаж или искуство у својој струци уи трајању од годину дана, а није положио стручни испит дужан је положити стручни испит у року од 10 мјесеци од дана заснивања радног односа из члана 65а. став 1) Закона о предшколском васпитању и образовању,
5. додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена или овјерена фото-копија индекса,
6.увјерење издато од Завода за запошљавање Републике Српске, о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,
7. овјерена фото-копија радне књижице или увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца

8. увјерење општинског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

9. увјерење општинског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,
10. увјерење општинског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

Кандидати достављају овјерене копије свих докумената и те копије неће бити  враћене кандидатима.


Пријаве се могу доставити лично у просторије Установе или путем поште на адресу:  Јавна предшколска установа Дјечији вртић „Палчић" Теслић, Книнска бб, 74270 Теслић, са назнаком: „КОМИСИЈИ ЗА ИЗБОР".
Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати, а достављени документи се не враћају.

Са кандидатима који буду испуњавали услове конкурса биће обављен интервју у просторијама Установе, у четвртак, 22.12.2022. године, у 12 часова.


Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања на огласу Завода за запошљавање и у дневном листу „Глас Српске".

***

"БОЖИЋ СИЛОСИ" Д.О.О. ОБУДОВАЦ

ОБУДОВАЦ ББ

Тел: 066/913-884

mail: kobackole88@gmail.com

 

 

Радно мјесто: Радник у администрацији

 

Оглас траје до: До попуњења позиције

Потребних извршилаца: 1

Опис радног мјеста:

-        преуизимање наруџби од купаца за робу (директна комуникација са купцима)

-        прослеђивање наруџби магационерима отпремање робе (фактуре, интерни преноси)

-        организовање развоза робе

-        вођење евиденције о роби која је ускладиштена у нашим силосима

-        наручивање робе од добављача

 

Захтјеви:

Ниво образовања: средње опште образовање

Радно искуство: са искуством

Возачка дозвола: Б

Додатне информације:

Предност имају млађе особе које су креативне, енергичне и амбициозне. Ваш ЦВ можете слати на наведени mail, а особе које буду у ужем кругу биће позване на усмени дио разговора.

***

ЈУ СШЦ "НИКОЛА ТЕСЛА" БРОД

КРАЉА ПЕТРА И ОСЛОБОДИОЦА ББ

74 450 БРОД

 

КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ РАДНИКА У РАДНИ ОДНОС

 

Рачуновођа школе - 1 извршилац са искуством, на одређено вријеме до повратка раднице са боловања.

За ово радно мјесто потребна је лиценца у складу са законом којим се уређује област рачуноводства.

 

ОПШТИ И ПОСЕБНИ УСЛОВИ:

Уз потписану пријаву са кратком биографијом, е-mail адресом и контакт телефоном од стране кандидата који се пријављује на конкурс за пријем у радни однос, потребно је доставити документацију на основу које се доказују испуњеност општих и посебних услова и документације на основу које се врши бодовање критеријума за пријем.

 

Општи услови:

1.Да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству;
2. Да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте;
3. Да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа;
4. Да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицима, злоупотребе опојних средстава. Увјерење о  неосуђиваности школа прибавља службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа,

5.Увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце. Увјерење прибавља службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа,
6. Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Поред општих услова за заснивање радног односа предвиђених Законом о раду («Сл.гласник Републике Српске», број: 01/16, 66/18, 119/21- одлука Уставног суда и 32/22), кандидати требају испуњавати и посебне услове прописане Законом о средњем образовању и васпитању („Службени гласник Републике Српске број: 41/18, 35/20 и 92/20), Правилником о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем.

У складу са чланом 106. став 5. Закона о средњем образовању и васпитању („Службени гласник Републике Српске" број: 41/18, 35/20 и 92/20) право учешћа на конкурсу имају и лица  из члана 104. став 7. Закона о средњем образовању и васпитању („Службени гласник Републике Српске" број: 41/18, 35/20 и 92/20). Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о средњем образовању и васпитању („Службени гласник Републике Српске" број 41/18, 35/20 и 92/20) испуњавала услове у погледу профила и звања наставника.

 

Посебни услови:

 1. Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма економије, финансија или рачуноводства у трајању од најмање четири године и остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалентом,
 2. Важећу овјерену фотокопију лиценце за обављање послова цертификованог рачуновође,
 3. Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,
 4. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији  незапослених лица  која траже запослење,
 5. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца. Увјерење треба да садржи податке из којих се јасно види: врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла,
 6. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,
 7. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије борца,
 8. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

 

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Непотпуне и неблаговремене, као и пријаве кандидата који не испуњавају услове неће се разматрати.

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове конкурса поставити на огласну таблу школе тако да се кандидати неће позивати посебно на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању или интервју,сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

 

Тестирање и интервју ће се обавити 21.12.2022. године у 13,00 часова у просторијама школе.

 

Лично потписане пријаве са доказима о испуњавању општих и посебних услова конкурса доставити путем поште или лично на протокол школе на адресу ЈУ Средњошколски центар „Никола Тесла" Брод, Краља Петра Првог Ослободиоца бр. 7- Комисији за избор (навести радно мјесто на које се конкурише).

Пријем кандидата у радни однос вршиће се на основу Правилника о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријумима за пријем („Сл.гласник РС" број 24/19).

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања у дневним новинама.

***

ЈУ "САОБРАЋАЈНА И ЕЛЕКТРО ШКОЛА" ДОБОЈ

ЦАРА ДУШАНА 18

74 000 ДОБОЈ

 

КОНКУРС

О ПРИЈЕМУ РАДНИКА У РАДНИ ОДНОС - ПРИПРАВНИК

 

На одређено радно вријеме – до 31.12.2023. године

 

 1. Предавач  за предмет: Екологија и заштита животне средине ...............  4 часа

 

I      Поред општих услова предвиђених Законом о раду („Службени гласник РС" број 01/2016), кандидат треба да испуњава и посебне услове прописане Законом о средњем образовању и васпитању („Службени гласник РС" број: 41/18, 35/20 и 92/20), као и услове Правилника о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем („Службени гласник РС" број: 24/19).

 

II    У погледу врсте стручне спреме наставници треба да испуњавају услове у складу са Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школкама („Сл.гласник РС" бр.29/12), те Правилником о измјенама и допунама Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама („Сл.гласник РС" број: 80/14 и 83/15).

Право учешћа на Конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу новог Закона о средњем образовању и васпитању, испуњавали услове у погледу профила и звања наставника.

 

* Кандидати треба да доставе сљедећа документа:

 

1. Пријаву на конкурс

2. Увјерење о држављанству (да је држављанин РС или БиХ,

3. Извод из матичне књиге рођених (да је пунољетан) или копија личне карте,

4. Овјерену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми,

5. Увјерење високошколске установе или додатак дипломи о просјечној оцјени током студирања,

6. Увјерење Завода за запошљавање на подручју јединице локалне самоуправе гдје је кандидат пријављен, о времену проведеном на евиденцији незапослених лица након стицања стручне спреме тражене конкурсом,

7. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, које треба да садржи податке из којих се јасно види :

 • врста посла ,
 • степен стручне спреме и
 • дужина оствареног радног стажа  по врстама посла.

Уколико је кандидат радио са непуним радним временом, то вријеме је потребно прерачунати у пуно радно вријеме.

8. Увјерење од Суда да није осуђиван правоснажном пресудом (лице које је правоснажном пресудом осуђивано за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављање дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицима, злоупотребе опојних средстава - не могу обављати рад у школи),

9. Увјерење општинског / градског органа управе надлежног за борачко - инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено - отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату породице погинулог борца,

10. Увјерење општинског / градског органа управе надлежног за борачко - инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено - отаџбинског рата РС , ако се ради о кандидату из категорије борца,

11. Увјерење општинског / градског органа управе надлежног за борачко - инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено - отаџбинског рата РС , ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

 • Увјерење о некажњавању, из посебног регистра, (које се вади у МУП-у) школа ће накнадно прибавити службеним путем, за кандидата који буде изабран, односно примљен у радни однос.
 • Љекарско увјерење о психофизичкој и физичкој способности за рад са ученицима, кандидат ће накнадно доставити, када буде изабран, односно примљен у радни однос (не смије бити старије од 6 мјесеци).

Сва документа се достављају као овјерене копије на адресу Школе(путем поште), Ул. Цара Душана бр. 18. Добој и неће се враћати кандидатима.

Конкурс остаје отворен од 07.12.2021. године до 14.12.2021. године, а објавњен је у дневном листу " Глас Српске".

Списак кандидата који испуњавају услове биће постављен на огласној табли Школе: 16.12.2022.године, (од стране комисије).

Тестирање и интервју са кандидатима који испуњавају услове предвиђене конкурсом, обавиће се 19.12.2022. године у 15,30 часова у просторији бр. 10.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, ако се не појаве сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Изабрани кандидат почиње са радом послије истека жалбеног рока.

***

ЈУ ОШ "СТЕВАН ДУШАНИЋ" ПРИБИНИЋ

74 276 ПРИБИНИЋ

 

КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

 

 1. Наставник физике – радни однос се заснива до повратка радника са боловања, 14 часова непосредног рада, са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу – 1 извршилац.

          Поред општих услова предвиђених Законом о раду („Службени гласник РС", број: 1/16, 66/18, 91/21-Одлука Уставног суда и 119/21), кандидати треба да испуњавају услове прописане чланом 114, 115, 116 Закона о основном васпитању и образовању („Службени гласник РС", број: 81/22) и Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача („Службени гласник РС", број: 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15).

Право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 114 став 5 Закона о основном васпитању и образовању као и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу овог закона испуњавали услове који се односе на степен и врсту стручне спреме.

Пријем у радни однос извршиће се у складу са Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи („Службени гласник РС", број: 74/18 и 26/19).

 

Општи услови које кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на конкурс су:

 1. да је држављанин РС или БиХ, а то доказује увјерењем о држављанству,
 2. да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном фото-копијом личне карте,
 3. да је радно способан, а то доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од 6 мјесеци (прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа),
 4. да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем – што доказује увјерењем,
 5. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава,
 6. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце, што доказује увјерењем из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце.

Увјерења из тачке 5) и 6) за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

 

Уз потписану пријаву на конкурс и документацију којом се доказује испуњеност општих услова, потребно је доставити документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима прописаним Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи („Службени гласник РС", број: 74/18 и 26/19), а она подразумијева:

1) овјерену фото-копију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно дипломе стечене након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,

2) увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

3) увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу,

4) додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

5) увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

6) увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца,

7/ увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

8) увјерење општинског/градског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

9) увјерење општинског/градског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

 

Кандидати су дужни доставити овјерене фото-копије свих докумената и те фото-копије неће бити враћене кандидатима.

Непотпуне и неблаговремене пријаве кандидата комисија неће узети у разматрање.

Тестирање и интервју ће се обавити са кандидатима који су доставили благовремене и потпуне пријаве, односно који испуњавају услове конкурса 20.12.2022 године у 11.00 часова у просторијама школе у Прибинићу.

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове конкурса поставити на огласну таблу школе, најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

Кандидати се неће позивати посебно на тестирање и интервју, те ако се не појаве на интервјуу и тестирању сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања у „Гласу Српске". Пријаве и документацију доставити поштом на адресу: ЈУ Основна школа „Стеван Душанић" Прибинић, са назнаком „ЗА КОНКУРС", назначити за које радно мјесто је достављена пријава.

***

ЈПУ "НАША РАДОСТ" МОДРИЧА

ЦАРА ЛАЗАРА 7

74 480 МОДРИЧА

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за пријем психолога у ЈПУ „Наша радост" Модрича

 

 

I        Директор Јавне предшколске установе „Наша радост" Модрича, расписује Јавни конкурс за пријем на неодређено радно вријеме, и то :

 

1.  Дипломирани психолог (ВСС 240 ECTS бодова) ……………1 извршилац

 

II       ОПИС ПОСЛОВА

          1. Психолог у ЈПУ „Наша радост" врши израду програма за посебне облике рада, те континуирано пружа помоћ васпитно-образовним радницима у развијању програма и планирању васпитно-образовног рада, а посебно у процјени развојног нивоа васпитне групе.

 

III     ОПШТИ УСЛОВИ

 1. Да је држављанин Републике Српске и БиХ;
 2. Да је старији од 18 година;
 3. Доказ о општој здравственој способности доставиће изабрани кандидати по завршетку изборне процедуре;
 4. Увјерење да кандидат није правоснажно осуђиван за кривична дјела, прибавиће установа службеним путем за изабране кандидате, прије заснивања радног односа;
 5. Увјерење да се кандидат не води у Регистру правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце, прибавиће установа службеним путем за изабране кандидате, прије заснивања радног односа.

 

IV     ПОСЕБНИ УСЛОВИ

1. Висока стручна спрема – VII степен стручне спреме, дипломирани психолог.

2. Положен стручни испит за рад у предшколској установи.

 

V       ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Уз пријаву на конкурс, кандидат треба да достави:

 • Увјерење о држављанству не старије од 6 мјесеци;
 • Извод из матичне књиге рођених;
 • Овјерену копију личне карте;
 • Овјерену копију дипломе;
 • Овјерену копију додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку;
 • Увјерење о положеном стручном испиту
 • Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица које тражи запослење;
 • Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;
 • Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалдиску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико са ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;
 • Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалдиску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико са ради о кандидату из категорије борца.
 • Увјерење да се против кандидата не води кривични поступак ;
 • Доказ о општој здравственој способности доставиће изабрани кандидати по завршетку изборне процедуре;
 • Увјерење да кандидат није правоснажно осуђиван, прибавиће установа службеним путем за изабране кандидате, прије заснивања радног односа;
 • Увјерење да се кандидат не води у Регистру правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце, прибавиће установа службеним путем за изабране кандидате, прије заснивања радног односа.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

VI     РОКОВИ

Рок за подношење пријава је 7 дана од дана објављивања у Гласу Српске и огласној табли Завода за запошљавање у Модричи.

VII    ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ

Пријаве се могу доставити лично или путем поште, на адресу ЈПУ „Наша радост" Цара Лазара 7 , Модрича, са назнаком „ПРИЈАВА НА КОНКУРС-НЕ ОТВАРАЈ".

 

На пријави, кандидат је обавезан да напише контакт телефон.

Кандидати који су доставили потпуне и благовремене пријаве, биће позвани на интервју.

Кандидат који се не појави на интервјуу, сматраће се да је одустао.

***

ЈУ ОШ "ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ" ДОБОЈ

ХИЛАНДАРСКА 2

74 000 ДОБОЈ

 

КОНКУРС

ЗА  ИЗБОР  НАСТАВНИКА

 

 1. Наставник српског језика – 1 извршилац - на одређено, са искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу до 31.08.2023. године;

 

Уколико се на конкурс не јави лице са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно – образовном процесу, разматраће се пријаве кандидата без радног искуства и положеног стручног испита за рад у васпитно – образовном процесу – приправника.

 

УСЛОВИ:

 1. Поред општих услова предвиђених Законом о раду („Службени гласник РС" бр.1/16, 66/18.) кандидати треба да испуњавају и посебне услове предвиђене Законом о основном васпитању и образовању („Службени гласник РС" бр. 81/22.) Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача у основној школи („Службени гласник РС" бр. 77/09, 86/10, 25/14. и 76/15.) као и Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи („Службени гласник Републике Српске", број: 74/18 и 26/19).
 2. Право учешћа на конкурс на основу члана 114. став 5. Закона о основном васпитању и образовању („Службени гласник Републике Српске", број: 81/22) имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци уколико испуњавају остале услове прописане Законом о основном васпитању и образовању(Сл. Гласник Републике Српске", број: 81/22), као и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу овог закона испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

 

Уз потписану пријаву од стране кандидата који се пријављује на јавни конкурс, кандидати су дужни доставити овјерене фотокопије (не старије од 6 мјесеци) следећих докумената а на основу којих се доказује испуњеност општих и посебних услова, те документацију (овјерене копије) на основу које се врши бодовање по радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи.

Документација за опште услове које кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на јавни конкурс су:

 1. Да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству,
 2. Да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,
 3. Да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од шест (6) мјесеци и које прилаже само изабрани кандидати након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,
 4. Да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности,трговине људима, злостављање дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава,
 5. Увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце,
 6. Увјерење да није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем,
 7. Увјерење из тачке 4) и 5) за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

 

Документација за посебне услове и документација на основу које се врши бодовање по критеријумима из члана 9. Правилника о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начин бодовања кандидата у основној школи:

 1. Овјерена фото-копија дипломе о завршеном првом  циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно дипломе стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,
 2. Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан доставити кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,
 3. Додатак дипломи који садржи податке о просјечној оцјени током студирања или увјерење од високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,
 4. Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу
 5. Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи,
 6. Увјерење о радном стажу/радном искуству издато од ранијег послодавца код којег је кандидат био запослен, са подацима о врсти посла,степену стручне спреме и дужини оствареног радног стажа по врстама посла,
 7. Увјерење од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица у стручној спреми траженој конкурсом,
 8. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,
 9. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,
 10. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије борца,
 11. Кратку биографију,

 

- Оглас остаје отворен 8 дана од дана објављивања.

- Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата на јавни конкурс комисија не разматра, већ их евидентира уз констатацију да пријаве на јавни конкурс нису достављене благовремено и /или нису потпуне, а након тога предлаже директору школе доношење закључка којом се пријава одбацује.

- Тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса, обавиће се у просторијама школе дана 19.12.2022. године (понедјељак). Тестирање кандидата почиње у 07:00 часова а интервју у 09:00 часова.

Списак кандидата који доставе потпуне и благовремене пријаве ће бити постављен на огласној табли Школе.

Кандидат који достави потпуну и благовремену пријаву, а не појави се на тестирању или интервјуу, сматраће се да је одустао од пријаве на конкурс.

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса, након прегледа достављене документације, школа поставља на огласној табли школе, најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа. Кандитати се неће посебно позивати на тестирање и интервју. (Правилник о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начин бодовања кандидата у основној школи („Службени гласник РС" бр. 74/18 и 26/19).

- Сви кандидати биће обавијештени о резултатима конкурса, документи приложени уз молбу неће се враћати кандидатима.

 - Пријаве доставити лично или путем поште на адресу школе : ЈУ ОШ „Доситеј Обрадовић" Добој 74000, ул. Хиландарска бр. 2, за конкурс – обавезно назначити на које радно мјесто се пријављујете.

***

ЈЗУ ДОМ ЗДРАВЉА "СВЕТИ САВА" ТЕСЛИЋ

МАРКА ПЕЈИЋА 8

74 270 ТЕСЛИЋ

 

К О Н К У Р С

за пријем радника у радни однос на неодређено вријеме

 

 1. Подаци о радном мјесту

-медицинска сестра-техничар

-број извршилаца један (1)

-трајање рада – рад на неодређено вријеме

 

 1. Општи услови за пријем

-да је држављанин БиХ,

-да је старији од 18 година,

-да има општу здравствену способност.

 

 1. Посебни услови за пријем

Поред општих услова, потребно је да кандидат испуњава и посебне услове прописане Правилником о организацији и систематизацији радних мјеста ЈЗУ Дом здравља ,,Свети Сава" Теслић:

-да има завршену средњу медицинску школу (ССС 4.степен) са стеченим звањем Медицинска сестра - техничар

-положен стручни испит

 

 1. Потребна документација

Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни доставити доказе о испуњавању општих и посебних услова у оригиналу или овјереној копији:

-овјерену копију или оригинал увјерења о држављанству,

-овјерену копију или оригинал извод из матичне књиге рођених,

-овјерену копију Личне карте,

-овјерену копију или оригинал Љекарског увјерења (доставља изабрани кандидат у року од 5 дана од дана пријема одлуке о избору);

 

Кандидати су дужни доставити доказе о испуњавању посебних услова:

-овјерена копија дипломе о завршеној средњој медицинској школи (ССС 4.ст.) – Медицинска сестра техничар

-овјерена копија увјерења о положеном стручном испиту Медицинска сестра – техничар

 1. Подаци о пријави на конкурс

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања. Пријаве са потребном документацијом доставити у затвореној коверти са назнаком ,,Пријава на конкурс не отварај" на протокол Установе, путем поште на адресу: Јавна Здравствена установа Дом здравља ,,Свети Сава" Теслић, улица Марка Пејића, број 8 или посредством Завода за запошљевање. Непотпуне и неблаговремене пријаве кандидата, неће бити узете у разматрање.

***

ОПШТИНА МОДРИЧА

ВИДОВДАНСКА 1

74 480 МОДРИЧА

 

Ј А В Н И    К О Н К У Р С

за попуну упражњеног радног мјеста у

Општинској управи Општине Модрича

 

I Конкурс се расписује за попуну упражњеног радног мјеста у Општинској управи Модрича, на неодређено вријеме, са статусом намјештеника.

1.  Возач ........................................ 1 (један) извршилац

II Опис послова радног мјеста:

Запослени на радном мјесту из тачке И има статус намјештеника и ради на управљању моторним возилом Општинске управе на основу добијеног путног налога за вожњу, врши одржавање возила према задужењу, отклања ситне кварове и одговоран је за прање и чишћење возила, обавља и друге послове утврђене Правилником о организацији и систематизацији радних мјеста Општинске управе Модрича («Службени гласник општине Модрича», број: 12/21, 20/21 и 5/22).

III Општи услови за радно мјесто:

1. да је држављанин Републике Српске, односно Босне и Херцеговине,

2. да је старији од 18. година,

3. да има општу здраствену способност,

4.да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест

мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у

општинској управи, 

5.да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у БиХ три године прије објављивања конкурса,

6. да није под оптужницом Међународног суда за ратне злочине почињене на подручју бивше Југославије у Хагу и да није одбио наредбу да се повинује пред Трибуналом-члан IX став 1. Устава БиХ,

7.да не постоји неспојивост и сукоб интереса у складу са чланом 43 до 47. Закона о службеницима и намјештеницима у јединицама локалне самоуправе («Сл. гласник Републике Српске», број:97/16).

 

IV  Посебни услови за радно мјесто:

 -ВКВ возач, V степен сложености;

 -најмање једна година  радног искуства у траженом степену образовања;

 

V  Потребна документа за пријаву на конкурс:

Пријава на Јавни конкурс подноси се на прописаном обрасцу „Пријава на јавни конкурс (образац број 1.) који је доступан на интернет страници Општине Модрича, а исти се може преузети у шалтер сали Општинске управе Модрича.

 

1.Уз пријаву кандидат прилаже фотокопије доказа о испуњавању посебних услова и то

- свједочанство о завршеној средњој школи ВКВ возач, V степен сложености;

-исправа којом се доказује радно искуство у траженом степену образовања (потврда, увјерење или други акт послодавца из којег се види на којим пословима са којом стручном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство);

 

2. Као доказ о испуњавању општих услова кандидат треба приложити фотокопију:

-увјерења о држављанству Републике Српске и Босне и Херцеговине,

-изјаву у писаној форми:

а) да није под оптужницом Међународног суда за ратне злочине почињене на подручју бивше Југославије у Хагу и да није одбио наредбу да се повинује пред Трибуналом-члан IX став 1. Устава БиХ,

б) да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у општинској управи,

в) да није отпуштан из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у БиХ три године прије објављивања конкурса,

г) да не постоји неспојивост и сукоб интереса у складу са чланом 43. до 47. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе, која је саставни дио пријаве на јавни конкурс.

 

3.Са свим кандидатима који буду испуњавали опште и посебне услове конкурса Конкурсна комисија обавиће интервју, о чему ће кандидати бити благовремено обавијештени.

 

VI - Потребна документа по завршеном конкурсном поступку:

Прворангирани кандидат дужан је да у року од седам дана од дана пријема обавјештења комисије, доставити доказе о испуњавању општих и посебних услова у оригиналу или овјереној фотокопији из Поглавља V, тачка 1. и тачка 2. са овјереном писаном  изјавом за подтачке а), в), г), увјерење о некажњавању из полицијске станице и увјерење о здраственој способности;

Ако прворангирани кандидат у дозвољеном року не достави напријед наведене доказе или ако на основу достављених доказа комисија утврди да кандидат не испуњава опште и посебне услове, позваће сљедећег кандидата по броју освојених бодова са листе успјешних кандидата да достави доказе о испуњавању општих и посебних услова.

 

За давање додатних обавјештења о јавном конкурсу задужен је службеник Наташа Алаџић Стевановић, контакт телефон: 053/810-511 локал 181

Пријаве се могу доставити лично или путем поште, на адресу:

Општина Модрича, улица Видовданска 1. са назнакон «Пријава на конкурс за рад у Општинској управи Модрича» са назнаком за које радно мјесто.

 

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Јавни конкурс је отворен 15. дана од дана објаве у дневном листу «Глас Српске».

***

FACILITY SERVICES "RAS" ПЕЛАГИЋЕВО

ВУКА КАРАЏИЋА ББ

Тел: 065/669-051

Mail: [email protected]

 

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ РАДНИКА

У СТАЛНИ РАДНИ ОДНОС

 

 1. Потребна 2 извршиоца за радно мјесто -

Помоћни радник

Машинско прање аутомобила (унутрашње, вањско и дубинско), дубинско прање тепиха и тапацираног намјештаја. Одржавање и чишћење стамбених и пословних објеката. Одржавање и уређивање зелених површина (дворишта и паркова).

Напомена: није неопходна стручна спрема.

 

 1. Потребан 1 извршиоц за радно мјесто -

 

Секретарица

Административни послови и организациони послови:

Напомена: потребна је минимално средња стручна спрема економског или менаџерског профила, основна оспособљеност за рад на рачунару.

 

Сви заинтересовани кандидати могу да се јаве директно у наше просторије на адреси: Пелагићево, Вука Караџића бб, зграда бивше земљорадничке задруге у Пелагићеву или на тел: 065 669 051, mail: [email protected]

 

Пратите нас на нашој Фејсбук и Инстаграм страници и Твитер налогу.

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана