ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Добој: Оглашава слободна радна мјеста на дан 07.09.2022. године

ЈУ ЗЗЗ РС
ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Добој: Оглашава слободна радна мјеста на дан 07.09.2022. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању "Гласа Српске" од 07.09.2022. године.


Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

*****

*****

ЈУ ОШ ""ПЕТАР ПЕТРОВИЋ ЊЕГОШ" ТЕСЛИЋ

КАРАЂОРЂЕВА 37

74 270 ТЕСЛИЋ

ОДЛУКА

о поништењу дијела Јавног конкурса

Поништава се дио Јавног конкурса за попуну упражњених радних мјеста број: 457/22 од 15.08.2022. године, објављен дана 17.08.2022. године у дневним новинама "Глас Српске" и то за радно мјесто под редним бројем 7.

Одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се путем Завода за запошљавање Републике Српске.

Образложење

Директор је расписао Јавни конкурс број 457/22 од 15.08.2022. године ради пријема радника на радном мјесту водитељ продуженог боравка (6 извршиоца), на одређено вријеме до 30.06.2023. године.

Дио Јавног конкурса који се односи на тачку 7 (водитељ продуженог боравка) поништава се због техничке приликом састављања конкурса.

Одлуку објавити у дневном листу "Глас Српске" путем Завода за запошљавање Републике Српске.

На основу изнесеног одлучено је као у диспозитиву.

***

ЈУ ОШ "ИВО АНДРИЋ" ЂУЛИЋИ

ЂУЛИЋИ 515

74 270 ТЕСЛИЋ

ЈАВНИ КОНКУРС

за пријем радника на упражњено радно мјесто

 

Наставник физичког васпитања, на одређено вријеме, до краја школске 2022/23. године, 2 часа седмично, приправник, 1 извршилац.

Наставник информатике, на одређено вријеме, до краја школске 2022/23. године, 2 часа седмично , приправник, 1 извршилац,

Наставник енглеског језика, на одређено вријеме, до краја школске 2022/23. године, 4 часа седмично, један извршилац, положен стручни испит.

 

 1. УСЛОВИ КОНКУРСА

1.1.    Општи услови:

Општи услови, које кандидат који се пријављује на јавни конкурс, треба испуњавати су:

 

а)      да је држављанин Републике Српске и Босне и Херцеговине

б)      да је пунољетан,

в)      да је радно способан

г)       да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, што се доказује увјерењем о неосуђиваности које ће прибавити прије заснивања радног односа.

 

1.2.    Посебни услови:

Поред општих услова кандидат треба да испуњава и посебне услове прописане Законом о основном образовању и васпитању ( ''Службени гласник Републике Српске''), број: 44/17 и 31/18) као и Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача.

 

 1. ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ ПРИЛАЖЕ УЗ ПРИЈАВУ

 

Кандидати који се пријављују на јавни конкурс су дужни уз пријаву потписану од стране кандидата, доставити:

 • кратку биографију са адресом, контакт телефоном и списком приложене документације ,
 •  овјерену фото-копију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма,у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,
 • додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,
 • овјерену фотокопију увјерења о положеном стручном испиту,
 • извод из матичне књиге рођених - издат са неограниченим роком трајања или копију личне карте,
 • увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца које треба да садржи податке из којих се јасно види врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла,
 • увјерење о држављанству (не старије од 6 мјесеци).
 • увјерење о невођењу кривичног поступка,
 • увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица за незапослена лица која се налазе на тој евиденцији,
 • увјерење градског/општинског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђивању статуса члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,
 • увјерење градског/општинског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђивању статуса  ратног војног инвалида  Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске,уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида
 • увјерење градског/општинског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђивању статуса борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије борца

 

Кандидат који буде изабран након извршеног избора по конкурсу, обавезан је доставити :

 • љекарско увјерење о психофизичко, физичкој и здравственој способности које не може бити старије од шест мјесеци
 • Увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанстав личности, морала, сужбене дужности, трговине људима, злостављања дјетета или малољетним лицима

 

 1. РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА

 

Јавни конкурс је отворен осам (8) дана од дана објављивања у дневном листу ''Глас Српске", посредством Завода за запошљавање Републике Српске.

 

 1. АДРЕСА ДОСТАВЉАЊА ПРИЈАВА

 

Пријаве са прилозима се достављају на адресу: ЈУ Основна школа ''Иво Андрић'' Ђулићи, 515. Теслић 74270 , или непосредно у канцеларију школе у затвореној коверти уз назнаку ''Пријава на конкурс''.

 

 1. ИНТЕРВЈУ И ТЕСТИРАЊЕ

 

Са пријављеним кандидатима чије пријаве буду потпуне, благовремене и који буду испуњавали прописане услове конкурса, обавиће се тестирање и интервју у просторијама школе, 19.09.2022. године (понедјељак) са почетком у 10,00 часова.

Кандидати који се не појаве на тестирању или интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

 

 1. НАПОМЕНА:

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима. Школа ће писменим путем обавијестити све учеснике о исходу конкурса у року од осам (8) дана од дана доношења одлуке.

Неблаговремене, непотпуне и непотписане пријаве од стране кандидата који се пријављује, Комисија за избор неће разматрати.

***

ОПШТИНА ПЕТРОВО

ОЗРЕНСКИХ ОДРЕДА 25

74 317 ПЕТРОВО

 

Ј А В Н И   К О Н К У Р С

за попунуњавање  упражњеног  радног мјеста службеника  у Општинској управи  општине Петрово

 

I.-Начелник општине расписује Јавни конкурс за попуњавање упражњеног радног мјеста службеника у Општинској управи општине Петрово на неодређено вријеме, за радно мјесто:

 1. Самостални стручни сарадник за људске ресурсе и борачко-инвалидску заштиту у Одјељењу за општу управу ........................................... 1 извршилац;

 

II. - Опис послова

Опис послова утврђен је Правилником о организацији и систематизацији радних мјеста Општинске управе општине Петрово („Службени гласник општине Петрово", број: 11/17, 3/18, 4/18, 1/20, 5/20 , 10/20, 6/21, 12/21 и 7/22).

 

III. - Општи услови

Кандидати морају испуњавати следеће опште услове:

1. да је држављанин Републике Српске, односно Босне иХерцеговине,

2. да је старији од 18 година,

3. да има општу здравствену способност,

4. да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у општинској управи,

5. да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти БиХ три године прије објављивања Конкурса,

6. да се на њега не односи члан IX 1. Устава Босне и Херцеговине,

7. да није у сукобу интереса, односно да не обавља дужност која је неспојива са   дужношћу службеник ау општинској управи у складу са чланом 44. и 45. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе („Службени гласник  Републике Српске", број 97/16).

 

IV. - Посебни услови

Завршен четворогодишњи студиј, правни факултет или први циклус студија са остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент, најмање једна година радног искуства у траженом степену образовања, положен стручни испит за рад у општинској управи, познавање рада на рачунару.

Лице које је у другом органу или организацији радило, а нема положен стручни испит за рад у управи, може да се прими у радни однос уз обавезу да положи стручни испит у року од шест мјесеци од дана запослења.

         

V. - Пријава

Пријава на Јавни конкурс подноси се на прописаном обрасцу (Образац број 1.), који је доступан на интернет страници Министарства управе и локалне самоуправе Републике Српске, а може се преузети и на инфо-пулту Општинске управе општине Петрово.

 

VI. - Потребна документа

Приликом подношења пријаве на Јавни конкурс кандидат прилаже фото-копије доказа о испуњавању општих и посебних услова прописаних законом и правилником:

- извод из матичне књиге рођених,

- увјерење о држављанству,

- диплома о завршеној стручној спреми,

- увјерење о положеном стручном испиту за рад у управи или изјава којом се кандидат обавезује да ће у року од шест мјесеци положити стручни испит ако буде изабран,

- потврду о радном искуству у траженом степену образовања,

- доказ о познавању рада на рачунару ,

- изјаве:

1. да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у општинској управи,

2. да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти БиХ три године прије објављивања Конкурса,

3. да се на њега не односи члан IX 1. Устава Босне и Херцеговине,

4. да није у сукобу интереса, односно да не обавља дужност која је неспојива са дужношћу службеника у општинској управи у складу са чланом 44. и 45. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске", број 97/16),

5. да испуњава и друге услове утврђене Јавним конкурсом су саставни дио пријаве.

 

VII.-Поступак избора

Поступак избора кандидата спроводи Конкурсна комисија коју именује начелник општине.

Са свим кандидатима који испуњавају услове Јавног конкурса Комисија ће обавити интервју, а о времену одржавања интервјуа кандидати ће бити благовремено обавијештени.

Прворангирани кандидат по приједлогу Комисије дужан у року од седам дана од дана пријема обавјештења Комисији достави доказе о испуњавању општих и посебних услова у оригиналу или овјереној фото-копији, овјерене изјаве из поглавља III.тачке 5.,6. и 7. Јавног конкурса и увјерење о општој здравственој способности.

 

VIII. - Подношење пријава

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања Јавног конкурса. Јавни конкурс биће објављен у дневном листу „Глас Српске" и у „Службеном гласнику Републике Српске". Ако конкурс не буде објављен истовремено, рок ће се рачунати од дана последњег објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Пријаве се могу доставити лично или путем поште у затвореној коверти, на адресу Општина Петрово, ул.Озренских одреда бр. 25, 74317 Петрово са назнаком: „Комисија за спровођење поступка пријема службеника и намјештеника у Општинску управу општине Петрово ".

Службеник задужен за давање додатних обавјештења о Јавном конкурсу је Зоран Стјепановић, контакт телефон 053/262-704.

***

ЈУ ГИМНАЗИЈА "ЈОВАН ДУЧИЋ" ДОБОЈ

ХИЛЕНДАРСКА 2

74 000 ДОБОЈ

 

К О Н К У Р С

за попуну упражњеног радног мјеста

 

 1. Професор информатике , 6 часова ,са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у образовању, на одређено вријеме до 30.06.2023. године, односно до повратка радника са неплаћеног одсуства .......................... 1 извршилац

 

Осим општих услова предвиђених Законом о раду (Службени гласник РС 1/16), кандидати треба да испуњаваху и посебне услова предвиђене чланом 104 .став 1 тачка 1, 2 и 3 Законом о средњем образовању и васпитању (Службени гласник РС 41/18, 35/20 и 92/20), и Правилником о врстама стручне спреме наставника и сарадника у гимназији.

Пријем у радни однос извршиће се у складу са Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у средњој школи.

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци ,као и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о средњем образовању и васпитању испуњавали услове у погледу профила и звања наставника.

 

Општи услови за пријем у радни однос:

1. Да је држављанин РС или БиХ, а то доказује увјерењем о држављанству

2. да је пунољетан, а то доказује извод из матичне књиге рођених или фото копијом личне карте

3. да је радно способан ,а то доказује љекарским увјерењем о психофизичкој и физичкој способности за рад са ученицима, које не може бити старије од 6 мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат,након извршеног избора по конкурсу,а прије заснивања радног односа

4.да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности,трговине људима, злостављања дјетета,полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицима, злоупотребе опојних средстава , а доказ о некажњавању Школа ће прибавити службени путем за изабраног кандидата прије заснивања радног односа,

5. да се не налази на евиденцији која се воде у Регистру лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце, а доказ ће школа прибавити службеним путем за изабраног кандидата прије заснивања радног односа.

6.увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности,морала,службене дужности,полног интегритета,злостављања дјетета,полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

 

Уз пријаву потписану од стране кандидата који се пријављује на конкурс за пријем у радни однос, потребно је доставити и документацију на основу које се доказују испуњеност посебних услова и документација на основу које се врши бодовање критеријума за пријем и то:

 1. Овјерене фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четверогодишњем трајању са најмање 240 бодова у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент
 2. Увјерење високошколске установе или додатак дипломи о просјечној оцијени током школовања,ако у дипломи не постоје подаци опросјеку оцјена

3. увјерење о положеној педагошко- психолошкоји дидактичкој- медодичкој групи предмета,који је дужан доставити кандидат  за наставника који у току студија није положио  педагошко-психолошку  и дидактичко –методичку групу предмета

4. увјерење о положеном стручном испиту

5. увјерењеда се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дјела испитау складу са правилником којим се регулише полагање стручног испита,

6. Увјерење о радном стажу стеченом након стицања стручне спреме тражене огласом,издато од стране послодавца код кога је кандидат био запослен а које треба да садржи податке из којих се јасно види врста посла,степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла, уколико је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством

7. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

8. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко –инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца или борца Одбрамбено –отаџбинског рата Републике Српске , ако се ради о кандидату из категорије погинулог борца.

9.Увјерење општинског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђивању статуса борца Одбрамбено отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије борца

10. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко –инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике српске, ако се о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

 

Напомена: У складу са чланом 104. став 7 и 8 Закона о средњем образовању и васпитању, на упражњено радно мјесто, гдје се као услов тражи положен стручни испит, може се ангажовати лице које је стекло радни стаж ван школеу трајању од најмање годину дана у струци,уколико испуњава друге услове прописане законом.

 

Уколико се на радно мјесто под редним бројем 1 не пријави кандидат са радним искуством и положеним стручним испитом,школа задржава право да прими радника без радног искуства.

Сва напријед наведена документа треба доставити као овјерене фотокопије на адресу школе и неће се враћати кандидатима.

Сви кандидати су дужни у пријави на конкурс навести тачну адресу и број телефона.

 

Тестирање и интервју са кандидатима биће обављен дана 19.09.2022 године (понедељак) у просторијама школе са почетком у 10 часова.

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове конкурса поставити на огласну таблу школе ,најкасније 3 дана прије заказаног тестирања и интервјуа па се кандидати неће посебно  позивати ,а ако се не појаве на тестирању или интервјуу,сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс

 

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања у дневном листу „Глас Српске".

 

Пријаве са потребним документима доставити лично или на адресу школе: ЈУ Гимназија „Јован Дучић" Добој, Хилендарска 2, са назнаком „Пријава на конкурс".

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

***

ЈУ СШЦ "НИКОЛА ТЕСЛА" ВУКОСАВЉЕ

ОМЛАДИНСКА ББ

74 470 ВУКОСАВЉЕ

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњених радих мјеста

 

I - На одређено вријеме, са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у настави, до краја школске 2022/2023.године потребни наставници за сљедеће наставне предмете:

 

 1. Српски језик ................................. 8 часова седмично,1 извршилац
 2. Физичко васпитање...................... 6 часова седмично, 1 извршилац
 3. Исламска вјеронаука.................... 4 часа седмично, 1 извршилац
 4. Математика .................................. 5 часова седмично, 1 извршилац
 5. Историја ........................................ 2 часа седмично, 1 извршилац.

 

ОПШТИ И ПОСЕБНИ УСЛОВИ

Општи услови прописани Законом о раду („Службени гласник Републике Српске", број:01/16, 66/18, 91/21 и 119/21) и Правилником о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем („Службени гласник Републике Српске", број: 24/19), које кандидати треба да испуњавају су:

 

 1. Да је држављанин Републике Српске и Босне и Херцеговине, што доказује увјерењем о држављанству;
 2. Да је пунољетан, што се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте;
 3. Да је радно способан, што се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат, након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа;
 4. Да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава (за изабраног кандидата школа прибавља службеним путем, а прије заснивања радног односа).
 5. Увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце (за изабраног кандидата школа прибавља службеним путем, а прије заснивања радног односа).
 6. Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

 

Поред општих услова, кандидати треба да испуњавају и посебне услове прописане чланом 104. Закона о средњем образовању и васпитању („Службени гласник Републике Српске", број: 41/18, 35/20 и 92/20) и Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама („Службени гласник Републике Српске", број: 29/12, 80/14 и 83/15) и то:

 1. Да има одговарајући ниво образовања – завршен први циклус студијског програма у четворогодишњем трајању , са остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент и стручно звање у одређеној области ,
 2. Да има љекарско увјерење о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима,
 3. Да има положен стручни испит за рад у настави.

 

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о средњем образовању и васпитању („Службени гласник Републике Српске", број: 41/18,35/20 и 92/20) испуњавали услове у погледу профила и звања наставника (члан 106.став 9. Закона о средњем образовању и васпитању).

Уколико се на конкурс не пријаве кандидати који имају положен стручни испит за рад у настави, разматраће се и пријаве кандидата који немају положен стручни испит, али су стекли радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају остале услове прописане Законом (члан 104. став 7. и 8. Закона о средњем образовању и васпитању).

 

Потребна документација:

Уз пријаву на конкурс, потписану од стране кандидата који се пријављује на конкурс, потребно је доставити и сљедеће документе:

 1. Увјерење о држављанству,
 2. Извод из матичне књиге рођених,
 3. Овјерена фото-копија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова у којој је наведено стручно  звање у одређеној области или еквивалент,
 4. Увјерење о положеном стручном испиту за рад у настави.
 5. Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан доставити кандидат за наставника који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко – методичку групу предмета.
 6. Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са правилником којим се регулише полагање стручног испита.
 7. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,
 8. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица.
 9. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, које треба да садржи: врсту посла, степен стручне спреме и дужину оствареног радног стажа по врстама посла,
 10. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одрбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске(уколико се ради о кандидату из категорије породице погунулог борца).
 11. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске (ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида),
 12. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске (ако се ради о кандидату из категорије борца),
 13. Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

 

Љекарско увјерење о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима, које није старије од 6 мјесеци доставља кандидат који буде избаран по конкурсу, а прије заснивања радног односа.

Кандидати су обавезни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

 

Кандидати су обавезни на пријави навести све документе које достављају уз пријаву.

Бодовање и избор кандидата извршиће се у складу са Правилником о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем („Службени гласник Републике Српске", број: 24/19).

 

Тестирање и интервју са кандидатима који испуњавају услове конкурса и који доставе потпуне и благовремене пријаве обавиће се 23.9.2022.године, у 11 часова у просторијама школе.

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса и који су доставили потпуну документацију школа ће објавити на огласној табли школе 20.9.2022.године.

 

Кандидати неће посебно бити позивани на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању или интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања у дневном листу „Глас Српске".

Школа ће писаним путем обавијестити све учеснике конкурса о резултатима конкурса у року од осам (8) дана од дана доношења одлуке.

 

Пријаве са потребном документацијом, у затвореној коверти, доставити лично у секретаријат школе или слати на адресу:

ЈУ СРЕДЊОШКОЛСКИ ЦЕНТАР „НИКОЛА ТЕСЛА", Ул. Омладинска бб, 74470 ВУКОСАВЉЕ, са назнаком „ПРИЈАВА НА КОНКУРС".

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

***

ЈУ ОШ "АЛЕКСА ШАНТИЋ" ВУКОСАВЉЕ

ОМЛАДИНСКА 3

74 470 ВУКОСАВЉЕ

 

ОДЛУКА

О РАСПИСИВАЊУ КОНКУРСА

 

 1. Наставник/професор енглеског језика и књижевности-1 извршилац,2 часа, на одређено вријеме, а најдуже до 31.08.2023.године-са радним искуством
 2. Наставник/професор физике- 1 извршилац,2 часа, на одређено вријеме, а најдуже до 31.08.2023. Године-са радним искуством

 

Поред општих услова прописаних Законом о раду и чланом 6. Правилника о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи („Службени гласник Републике Српске" број: 74/18 и 26/19) кандидат треба да испуњава услове прописане чланом 104. Закона о основном васпитању и образовању („Службени гласник Републике Српске" број: 44/17 , 31/18, 84/19, 35/20, 63/20), Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача („Службени гласник Републике Српске" број: 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15) и члана 6.Правилника о начину организовања проширеног програма (Службени глансик РС, број: 37/19, 13,20).

Право учешћа на конкурс имају и лица из члана 104.став 6. Закона о основном васпитању и образовању (Службени гласник Републике Српске, број: 44/17, 31/18, 84/19, 35/20, 63/20) и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

 

Општи услови које кандидат треба да испуњава приликом пријављивања на јавни конкурс су:
1) да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству,
2) да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или  копијом личне карте,
3) да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем  које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа, 
4) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем,
5) увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце,
6) увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.
Увјерење из тачке 4) и 5) за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

 

Уз потписану пријаву и документацију којом доказују испуњеност општих услова, потребно је доставити документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање кандидата:
1) овјерену фото копију диплому о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,

2) Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета;
3) увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу,
4) додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,
5) увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење, након стицања одговарајуће стручне спреме,
6) увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, са подацима о дужини радног стажа, на којим пословима је остварен радни стаж и са којом стручном спремом,

7) увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилникокм о полагању стручног испита у школи,
8) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,
9) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,
10) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.
Тестирање и интревју кандидата који су доставили потпуну и благовремену пријаву, односно који испуњавају услове конкурса, обавиће се у уторак 20.09.2022. године: тест у 9:00 часова, а интервју у 10,00 часова.
Списак кандидата који испуњавају услове конкурса школа ће поставити на огласну таблу три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.
Кандидати се неће посебно позивати и уколико се не појаве на тестирању или интервјуу сматраће се да је кандидат одустао од пријаве на конкурс.
Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Пријаве на Конкурс могу се доставити лично или путем поште на адресу ЈУ Основна школа „Алекса Шантић" Вукосавље, улица Омладинска 3., 74 470 Вукосавље.

***

ЈУ "ЕКОНОМСКА ШКОЛА" ДОБОЈ

ЦАРА ДУШАНА 18

74 000 ДОБОЈ

 

К О Н К У Р С

за попуну упражњених радних мјеста у школи

 

 1. Професор дерматологије, 2 часа, (доктор медицине), на одређено радно вријеме, приправник, до 31.08.2023. године;
 2. Професор анатомије и физиономије, 2 часа, (доктор медицине), на одређено радно вријеме, приправник, до 31.08.2023. године;

 

 

ОПШТИ И ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

Општи услови за пријем у радни однос су:

1. Да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, што се доказује увјерењем о држављанству;

2. Да је пунољетан, што се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте;

3. Да је радно способан, што се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од 6 (шест) мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа;

4. Да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицима, злоупотребе опојних средстава, доказ о некажњавању Школа ће прибавити службени путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа,

5. Да се не налази на евиденцији која се воде у Регистру лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце, доказ ће школа прибавити службеним путем за изабраног кандидата а прије заснивања радног односа.

6. Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

 

Осим општих услова предвиђених Законом о раду („Службени гласник Републике Српске" број 1/18 и 66/18), кандидати треба да испуњаваху и посебне услова предвиђене Законом о средњем образовању и васпитању („Службени гласник Републике Српске" број 41/18, 35/20 и 92/20), и Правилника о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем („Службени гласник Републике Српске" број 24/19).

Пријем у радни однос извршиће се у складу са Правилником о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем.

У складу са чланом 104. став 7) и 8) Закона о средњем образовању и васпитању (за радна мјеста код којих се тражи положен стручни испит) право учешћа на конкурсу имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, као и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о средњем образовању и васпитању испуњавали услове у погледу профила и звања наставника.

 

Уз потписану пријаву са кратком биографијом, е-mail адресом и контакт телефоном од стране кандидата који се пријављује на конкурс за пријем у радни однос, потребно је доставити документацију на основу које се доказују испуњеност општих и посебних услова и документација на основу које се врши бодовање критеријума за пријем и то:

 1. Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четверогодишњем трајању са најмање 240 бодова у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент;
 2. Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;
 3. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење;
 4. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко – инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено –отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;
 5. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко – инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено –отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;
 6. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђивању статуса борца Одбрамбено отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије борца.

Кандидати достављају овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Сви кандидати су дужни у пријави на конкурс навести тачну адресу и број телефона.

Непотпуне и неблаговремене пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају услове конкурса, неће се разматрати.

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове конкурса поставити на огласну таблу школе, најкасније 3 дана прије заказаног тестирања и интервјуа па се кандидати неће посебно позивати, а ако се не појаве на тестирању или интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс

 

Тестирање и интервју са кандидатима који су доставили благовремене и потпуне пријаве, односно који испуњавају услове конкурса, биће обављен дана 20.09.2022. године (уторак) у просторијама школе са почетком у 10.00 часова.

 

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања у дневном листу „Глас Српске".

 

Пријаве са потребним документима доставити лично или на адресу школе: ЈУ Економска школа Добој, ул. Цара Душана бр.18., 74 000 Добој, у затвореној коверти са назнаком „Пријава на конкурс".

***

ЈУ "СТРУЧНА И ТЕХНИЧКА ШКОЛА" ДЕРВЕНТА

СВЕТОГ САВЕ 1

74 400 ДЕРВЕНТА

 

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ПОПУНУ УПРАЖЊЕНИХ РАДНИХ МЈЕСТА

- Директор Средње школе „ЈУ Стручна и техничка школа" из Дервенте расписује Јавни конкурс за попуну упражњеног радног мјеста и то:

1. Наставник Српског језика и књижевности - 6 часова, на одређено вријеме до 31.08.2023.године, са радним искуством и положеним стручним испитом

 

2. Наставник Основа услуживања -2 часа на одређено вријеме до 31.08.2023.године, са радним искуством и положеним стручним испитом 

3.Наставник физичког васпитања -2 часа на одређено вријеме до 31.08.2023.године, са радним искуством и положеним стручним испитом

4.Наставник латинског језика-2 часа на одређено вријеме до 31.08.2023.године, са радним искуством

Услови за учешће на конкурсу

 

Општи услови:

1. да је држављанин Босне и Херцеговине и Републике Српске,а то се доказује увјерењем о држављанству

2. да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених

3. да је радно способан ,а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од 6 мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу а прије заснивања радног односа.

4. да лице није осуђивано правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

5.Увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце, за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

6.увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности,морала службене дужности,полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Поред општих услова кандидати морају да испуњавају и посебне услове прописане Законом о средњем образовању и васпитању и Правилником о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем.

 

Потребна документација:

Кандидати уз пријаву (у пријави обавезно навести адресу и број телефона) на јавни конкурс дужни су доставити овјерене копије свих докумената и то:

 

- Пријава на конкурс

- Увјерење о држављансту, (не старије од 6 мјесеци)

- Извод из матичне књиге рођених,

- Љекарско увјерење не старије од шест мјесеци (прилаже само онај кандидат који буде изабран, након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа),

- Увјерење да лице није осуђивано правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем,злоупотребе опојних средстава (за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа).

- Увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце ( за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа).

- Увјерење да против кандидата није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, не старије од 6 мјесеци.

Поред наведене документације кандидати достављају и документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање према одредбама Правилника о поступку за пријем  у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем („Службени гласник Републике Српске" број: 24/19), и то:

- овјерену фото-копију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240  ECTS бодова, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент

-увјерење о положеној педагошко психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета,које је дужан доставити кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко –методичку групу предмета ,

- увјерење о положеном стручном испиту  за рад у настави,( осим наставника латинског језика)

- Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у скаладу са Правилником којим се регулише полагање стручног испита,

- додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

- увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

- увјерење о радном стажу издато од ранијих послодаваца, (обавезно увјерење да садржи врсту посла коју је радник обављао и стручну спрему потребну за тај посао),

- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије борца,

- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

 

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о средњем образовању и васпитању („Службени гласник Републике Српске" број: 41/18, 35/20 и 92/20), испуњавали услове у погледу профила и звања наставника.

Право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 104. став 7. Закона о средњем образовању и васпитању („Службени гласник Републике Српске" број: 41/18, 35/20 и 92/20)

 

Рок за учешће на конкурсу и начин достављања пријава:

 

Пријаве се могу доставити лично или поштом препоручено на следећу адресу:

ЈУ Стручна и техничка школа", ул. Светог Саве бр 1., Дервента, са назнаком Јавни конкурс за попуну упражњеног радног мјеста.

Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања конкурса.

 

Неблаговремене и непотпуне пријаве канидата неће се узети у разматрање.

 

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове конкурса поставити на огласну таблу школе.

Кандидати који испуњавају услове утврђене овим конкурсом, дужни су приступити интервјуу и тестирању, који ће са кандидатима обавити Комисија за избор.

Интервју са кандидатима и тестирање ће се одржати дана 23.09.2022. године у 08 часова у просторијама школе.

 

Кандидати се неће посебно позивати на интервју и тестирање, а ако се не појаве, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима

Напомена:

Школа ће писменим путем обавјестити све учеснике о исходу конкурса у року од осам (8) дана од дана доношења одлуке.

***

ЈУ ОШ "ДОЊИ ЖАБАР" ДОЊИ ЖАБАР

ТРГ МЛАДОСТИ 4

76 273 ДОЊИ ЖАБАР

 

ИСПРАВКА ЈАВНОГ КОНКУРСА

Дана 31.8.2022. године у дневном листу „Глас Српске" објављен је Јавни конкурс за пријем у радни однос, број: 664-2/22.

Дана 5.9.2022. директор школе исправља објављени Јавни конкурс, број: 664-2/22.

 

Исправљени текст сада гласи:

 

НА НЕОДРЕЂЕНО ВРИЈЕМЕ

 

 1. Наставник разредне наставе, са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу…..1 извршилац

 

Сви пристигле пријаве на конкурс остају у процедури.

 

Рок за подношење пријава се продужава за 8 дана од одана објављивања ове исправке.

 

Дана 22.9.2022. у просторијама школе обавиће се тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве на позицију наставник разредне наставе, односно који испуњавају услове конкурса.

 

Остале одредбе јавног конкурса, остају непромјењене.

***

ЈУ "ТЕХНИЧКА ШКОЛА" ДОБОЈ

ЦАРА ДУШАНА 18

74 000 ДОБОЈ

 

КОНКУРС

ЗА ПОПУНУ УПРАЖЊЕНИХ РАДНИХ МЈЕСТА

 1. Практична настава машинство и обрада метала, 21 час, 1 извршилац, на одређено вријеме до 31.08.2023. године;
 2. Физика, 6 часова, 1 извршилац, на одређено вријеме до 31.08.2023. године;
 3. Машинска група предмета, 4 часа, 1 извршилац, на одређено вријеме до 31.08.2023. године;

 

1. ОПШТИ И ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

Кандидат поред општих услова предвиђених Законом о раду (Службени Гласник РС број 01/2016), треба да испуњава и посебне услове прописане чланом 105. и 106. Закона о средњем образовању и васпитању (Службени гласник РС, број 41/18) и чланом 5. Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама (Службени гласник РС, број 29/12, 80/14 и 83/15) и услове Правилника о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем(„Службени гласник"  РС бр 24/2019).

На основу члана 106, став (5) Закона о средњем образовању и васпитању (Службени гласник РС, број 41/18) право учешћа на конкурсу имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци уколико испуњавају остале услове прописане Законом.

На основу члана 106 став (9) Закона о средњем образовању и васпитању (Службени гласник РС, број 41/18) право учешћа на Конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу новог Закона о средњем образовању и васпитању, испуњавали услове у погледу профила и звања наставника.

 

Уз потписану пријавџ кандидати су дужни доставити:
1. Увјерење о држављанству,
2. Извод из матичне књиге рођених ,
3. Љекарско увјерење о психофизичкој способности за рад са ученицима, које не може бити старије од шест мјесеци, и прилаже га само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,
4. Овјерену фото- копију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова или еквивалент и стручно звање у одређеној области,
5. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,
6. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење ,
7. Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу,

8. Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са правилником којим се регулише полагање стручног испита,
9. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко - инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено - отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца ,
10. Увјерење општинског / градског органа управе надлежног за борачко - инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено - отаџбинског рата РС , ако се ради о кандидату из категорије борца,
11. Увјерење општинског / градског органа управе надлежног за борачко - инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено - отаџбинског рата РС , ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида ,
12. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца. Увјерење треба да садржи податке из који се јасно види: врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла.
Уколико је кандидат радио са непуним радним временом, то вријеме је потребно прерачунати у пуно радно вријеме.

Увјерење о неосуђиваности, увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце и увјерење да није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, школа прибавља службеним путем након избора кандидата на конкурсу, а прије заснивања радног односа.

Тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса, ће се обавити у ЈУ Техничкој школи Добој у Добоју дана 19.9.2022. године у 11,00 часова у просторији бр. 6.

Школа ће истакнути на огласној табли списак кандидата који испуњавају услове конкурса и кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању или интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Пријаве са потребном документацијом слати поштом или лично на адресу ЈУ Техничка школа, Цара Душана 18, 74000 Добој

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.
Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања у дневном листу „Глас Српске".
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

***

ЈУ СШЦ "ЈОВАН ЦВИЈИЋ" МОДРИЧА

БЕРЛИНСКА ББ

74 480 МОДРИЧА

 

Ј А В Н И  К О Н К У Р С

за попуну упражњеног радног мјеста за школску 2022/2023. годину

 

 

На одређено вријеме, са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у настави, до повратка раднице са боловања, за наставни предмет:

 

1. Хемија, 8 часова седмично

 

Општи услови прописани Законом о раду („Службени гласник Републике Српске", број:1/16, 66/18, 91/21 - Одлука Уставног суда Републике Српске и 119/21) и Правилником о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем („Службени гласник Републике Српске", број: 24/19) које кандидати треба да испуњавају су:

 

 1. Да је држављанин Републике Српске и Босне и Херцеговине, што доказује увјерењем о држављанству;
 2. Да је пунољетан, што се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте;
 3. Да је радно способан, што се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат, након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа;
 4. Да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава (за изабраног кандидата школа прибавља службеним путем, а прије заснивања радног односа);
 5. Увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце ( за изабраног кандидата школа прибавља службеним путем, а прије заснивања радног односа);
 6. Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

 

Поред општих услова, кандидати треба да испуњавају и посебне услове прописане чланом 104. Закона о средњем образовању и васпитању („Службени гласник Републике Српске", број: 41/18, 35/20 и 92/20) и Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама („Службени гласник Репбулике Српске", број : 29/12, 80/14 и 83/15) и Правилником о стручним профилима и звањима наставника и стручних сарадника у гимназији („Службени гласник Републике Српске", број: 120/20), и то:

 1. Да има одговарајући ниво образовања - завршен први циклус студијског програма у четворогодишњем трајању, са остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент и стручно звање у одређеној области,
 2. Да има љекарско увјерење о психичкој и физичкој способности  за рад са ученицима,
 3. Да има положен стручни испит за рад у настави.

 

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о средњем образовању и васпитању („Службени гласник Републике Српске", број: 41/18, 35/20 и 92/20), испуњавали услове у погледу профила и звања наставника (члан 106. став 9. Закона о средњем образовању и  васпитању).

 

Потребна документација:

 

Уз пријаву на конкурс, потписану од стране кандидата који се пријављује на конкурс, потребно је доставити и сљедеће документе:

 1. Увјерење о држављанству,
 2. Извод из матичне књиге рођених,
 3. Овјерена фото-копија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова у којој је наведено стручно  звање у одређеној области или еквивалент,
 4. Увјерење о положеном стручном испиту за рад у настави,
 5. Увјерење о положеној педагошко-психолопкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан доставити кандидат за наставника који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета;
 6. Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са правилником којим се регулише полагање стручног испита;
 7. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;
 8. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица;
 9. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, које треба да садржи: врсту посла, степен стручне спреме и дужину оствареног радног стажа по врстама посла,
 10. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено- отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,
 11. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске (ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида),
 12. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске (ако се ради о кандидату из категорије борца);
 13. Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанстава личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насињља над дјететом или малољетним лицем.

Љекарско увјерење о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима, које није старије од 6 мјесеци, доставља кандидат који буде избаран по конкурсу, а прије заснивања радног односа.

Кандидати су обавезни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

У пријави на конкурс, кандидати су обавезни навести сва документа која прилажу уз пријаву.

Бодовање и избор кандидата извршиће се у складу са Правилником о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем („Службени гласник Републике Српске", број: 24/19).

Тестирање и интервју са кандидатима који испуњавају услове конкурса и који доставе потпуне и благовремене пријаве обавиће се 22.9.2022. године у 12,00 часова у просторијама школе.

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса, школа ће објавити на огласној табли школе и њеб страници школе, 19.9. 2022. године.

Кандидати неће посебно бити позивани на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању или интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања у дневном листу „Глас Српске".

Школа ће писаним путем обавијестити све учеснике конкурса о резултатима конкурса у року од осам (8) дана од дана доношења одлуке.

Пријаве са потребном документацијом, у затвореној коверти, доставити лично у секретаријат школе или на адресу:

ЈУ СРЕДЊОШКОЛСКИ ЦЕНТАР „ЈОВАН ЦВИЈИЋ", Берлинска бб, 74 480 МОДРИЧА, са назнаком „ПРИЈАВА НА КОНКУРС" УЗ НАЗНАКУ НАЗИВА РАДНОГ МЈЕСТА НА КОЈЕ СЕ ПРИЈАВЉУЈЕ.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

***

ЈУ ОШ "ПЕТАР КОЧИЋ" УГОДНОВИЋ

УГОДНОВИЋ 37

74 275 БЛАТНИЦА

 

КОНКУРС

За упражњено радно мјесто у ЈУ Основној школи „Петар Кочић" Угодновић, Теслић

 

 

 1. Наставник / професор њемачког језика -1 извршилац 8 часова, приправник на одређено радно вријеме до 31.08.2023. године.

 

Услови: Поред општих услова утврђених у Закону о раду – („Службени гласник Републике Српске", број: 01/16), кандидати треба да испуњавају и посебне услове утврђене Законом о основном васпитању и образовању („Службени гласник Републике Српске" број: 44/17, 31/18, 84/19, и 35/20), Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача („Службени гласник Републике Српске", број: 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15) као и Правилника о процедури и критеријумима пријема у радни однос радника у основној школи („Службени гласник Републике Српске", број: 74/18).

 

Општи услови које кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на конкурс:

а) да је држављанин РС или БиХ , а то доказује увјерењем о држављанству,

б) да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте,

в) да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

ц) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности,морала,службене дужности трговине људима, злостављањем дјетета, полног и другог насиља  над дјететом или малољетним лицима.

 

_ Увјерење о неосуђиваности кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

 

Б) Поред општих услова кандидати прилажу следећу документацију:

Документи (овјерени или у оригиналу) који се прилажу уз потписану пријаву:

 1. овјерена фото-копија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно званје или еквивалент,

б)      увјерење о положеном стручном испиту,

в)       додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерње високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

г)       увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која се налазе на тој евиденцији,

д)      увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца које треба да садржи податке о врсти посла, степену стручне спреме и дужину оствареног радног стажа по врстама посла, уколико је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са искуством,

ђ)       увјерење општинског/ градског органа управе надлежне за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

е)       увјерење општинског/градског органа управе надлежне за борачко инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије борца,

ж)      увјерење општинског/градског  органа управе надлежне за борачко- инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено –отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

 

В)- рок за подношење пријаве

Конкурс је отворен осам дана од дана објављивања у дневном листу посредством Завода за запошљавање Републике Српске.

 

Г)- адреса достављања пријава

Пријаве се достављају на адресу: ЈУ Основна школа „Петар Кочић" Угодновић 74275 Блатница, Теслић.

 

Д)-интервју и тестирање

Са пријављеним кандидатима ће се обавити интервју и тестирање дана 20.09.2022. године са почетком у десет (10) часова у просторијама ЈУ ОШ „Доситеј Обрадовић" Блатница – Теслић ,немогућност обављања поменутог интервјуа и тестирања у просторијама Ју Основне школе „Петар Кочић" Угодновић, Теслић је тренутно извођење радова у унутрашњем дијелу школе.

Неблаговремене и непотпуне пријаве као и неовјерене фотокопије приложених докумената Комисија за избор неће разматрати.

***

ЈУ ОШ "ВУК КАРАЏИЋ" ПЕТРОВО

ОЗРЕНСКИХ ОДРЕДА 74

74 317 ПЕТРОВО

К О Н К У Р С

за попуну упражњеног радног мјеста

I

Расписује се јавни конкурс за попуњавање сљедећег радног мјеста:

1. Наставник информатике ,1 извршиоц на одређено вријеме до 31.8.2023. године, непуна норма 3 часа, лице са радним искуством и положеним стручним испитом.

II

 1. Поред општих услова прописаних Законом о раду ( „Службени гласник РС број 1/16 и 66/18) кандидати треба да испуњавају и услове прописане чланом 104 Закона о основном васпитању и образовању „Службени гласник РС број 44/17, 31/18, 84/19,35/20 и 63/20 ) ,Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача („ Сл. гласник РС број 77/09, 86/10,25/14 и 76/15).

2. Право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 114.став 5 Закона о основном васпитању и образовању („Службени гласник Републике Српске", број: 81/22).

3. Право учешћа на конкурс имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању („Службени гласник Републике Српске", број: 81/22) испуњавала услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

III

Уз потписану пријаву, кандидати треба да доставе документацију и то овјерене копије, на основу које се доказује испуњеност општих и посебних услова, те документацију (овјерене копије) на основу које се врши бодовање по критеријумима из Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи.

Документација за опште услове које кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на јавни конкурс су:

 1. да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству,
 2. да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,
 3. да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,
 4. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, злоупотребе опојних средстава, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,
 5. увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупоребе искоришћавања дјеце и
 6. увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

 

Увјерења из тачке 4. и 5. овог члана, за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

IV

Документација за посебне услове и документација на основу које се врши бодовање по критеријумима из члана 9. Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи:

Документација за посебне услове и документација на основу које се врши бодовање по критеријумима из члана 9. Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи:

 

 1. овјерена фото - копија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,
 2. увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета,које је дужан доставити кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,
 3. додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошкослске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена
 4. увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица за незапослена лица,
 5. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбранбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца
 6. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,
 7. увјерење општинског/градског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ,уколико се ради о кандидату из категорије борца.
 8. Кратку биографију.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће им се враћати.

V

Јавни конкурс је отворен осам (8) дана од дана објављивања у дневном листу „Глас Српске", посредством Завода за запошљавање.

У слујчају да се на конкурс не пријаве лица са радним искуством и положеним стручним испитом, уобзириће се и пријаве кандидата без радног искуства.

VI

Пријаве се могу доставити лично, или поштом на сљедећу адресу:

ЈУ ОШ "Вук Караџић" Петрово, Озренских одреда 74 74317 Петрово, са назнаком „Јавни конкурс за пријем у радни однос".

VII

Са пријављеним кандидатима чије пријаве буду потпуне и благовремене, и који буду испуњавали услове конкурса, обавиће се тестирање и интервју у просторијама школе у Петрову дана 19.9.2022.године (понедјељак) у сљедећим терминима:

-Тестирање са почетком у 13,00 часова

- Интервју са почетком у 14,00 часова.

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове конкурса, поставити на огласну таблу школе.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју. Ако се кандидат не појави на тестирању или инервјуу, сматраће се да је одустао од пријаве на конкурс.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

***

ЈУ ОШ "19. АПРИЛ" ДЕРВЕНТА

СВЕТОГ САВЕ 4

74 400 ДЕРВЕНТА

КОНКУРС

за упражњена радна мјеста

 

1. Наставник енглеског језика - 1 извршилац , лице са радним искуством и положеним стручним испитом, за 12 часова редовне наставе,на одређено вријеме, до повратка раднице са боловања, а најкасније до 08.03.2023. године

 

2. Наставник њемачког језика - 1 извршилац, лице са радним искуством и положеним стручним испитом, за 14 часова редовне наставе, на одређено вријеме, до повратка радника са неплаћеног одсуства

 

Сви кандидати морају испуњавати опште услове предвиђене Законом о раду („Службени гласник Републике Српске" број: 1/16, 66/18, 91/21 ) и чл. 5. Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи („Службени гласник РС" број 74/18, 26/19), те посебне услове прописане чланом 114. Закона о основном васпитању и образовању („Службени гласник Републике Српске" број: 81/22) и члана 3. Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача ("Службени гласник Републике Српске" број: 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15) и чл. 6. Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи („Службени гласник РС" број 74/18, 26/19).

Право учешћа на конкурсу имају и кандидати који су стекли радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, као и лица која су стекла радни стаж у школи ван наставног преоцеса, уколико испуњавају остале услове прописане Законом.

Право учешћа на конкурсу имају и кандидати који су, по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању („Службени гласник Републике Српске" број: 81/22) испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Пријем у радни однос вршиће се у складу са Законом о основном васпитању и образовању („Службени гласник Републике Српске" број: 81/22) и Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи („Службени гласник Републике Српске" број: 74/18, 26/19).

Потребна документа:

- Пријава на конкурс са потписом кандидата, кратком биографијом, адресом, контакт- телефон и списак приложене документације.

Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе сљедећа документа:

− Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у одређеној области и остварених најмање 180 ECTS бодова у трајању од три године или еквивалент,

- Увјерење о положеној педагошко -психолошкој и дидактичко – методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко -психолошку и дидактичко – методичку групу предмета,
− Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,
−Увјерење о држављанству, 
−Извод из матичне књиге рођених или овјерена копија личне карте,
−Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу за радна мјеста за која се конкурсом тражи радно искуство и положен стручни испит,

- Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем

- Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи,
−Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, које треба да садржи: врсту посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла, ако је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са искуством,
−Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених  лица која траже запослење,
−Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,
−Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије бораца,
−Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

Кандидат који буде примљен на упражњено радно мјесто, прије радног односа, обавезан је доставити увјерење о психофизичкој способности за рад са ученицима не старије од шест мјесеци;

Увјерење о неосуђиваности прибавиће школа службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа.

Тестирање кандидата који су доставили потпуне и благовремене пријаве и који испуњавају услове конкурса, ће се обавити у просторијама школе, дана 20.09.2022. године, са почетком у 09,00 часова, а интервју истог дана , са почетком у 10,00 часова.

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове поставити на огласну таблу школе.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању и интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања у дневном листу „Глас Српске".

Уколико се на конкурс не јаве кандидати са искуством и положеним стручним испитом, разматраће се молбе кандидата без искуства и положеног стручног испита.

-Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Пријаве слати на адресу :

ЈУ Основна школа „ 19.април" Дервента

Ул. Светог Саве бр. 4 , 74400 Дервента

са назнаком – пријава  на оглас , не отварати –

***

ЈУ ОШ "ВУК СТЕФАНОВИЋ КАРАЏИЋ" ДОБОЈ

СРПСКИХ СОКОЛОВА 2

74 000 ДОБОЈ

 

ЈАВНИ  КОНКУРС

ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈУ ОШ „ВУК СТЕФАНОВИЋ КАРАЏИЋ"  Добој

 

 

Опис радног мјеста
Школски одбор ЈУ ОШ ‘Вук Стефановић Караџић" Добој расписује Јавни конкурс за избор директора ЈУ Основне школе ‘Вук Стефановић Караџић" Добој.


Директор школе руководи радом школе и одговоран је за законитост рада и успјешно обављање дјелатности школе. За свој рад одговара Влади, школском одбору и министру. Директор школе одговаран је и за обављање осталих послова утврђених Законом о систему јавних служби и статутом школе, као и послове предвиђене у члану 139. став 3. Закона о основном васпитању и образовању РС.


Мандат директора школе траје 4 (четири) године и почиње од дана ступања на дужност. Школски одбор министру доставља документацију и списак кандидата који испуњавају услове конкурса за именовање директора, у року од осам дана од дана разматрања пријава.
На приједлог министра Влада именује за директора једног од кандидата са списка из претходне алинеје.

 

Општи и посебни услови за пријем у радни однос


За директора ЈУ ОШ ‘Вук Стефановић Караџић" Добој може бити изабрано лице које испуњава услове утврђене Уставом Босне и Херцеговине, Законом о раду, Законом о основном васпитању и образовању, Статутом школе и Правилником о условима и поступку избора и разрјешења директора основне школе, и то:
1. Општи услови:
- да има општу здравствену способност за рад ,
-да је држављанин Босне и Херцеговине/Републике Српске,
- да је старији од 18 година.
2. Посебни услови:
- да има завршен први циклус студија у трајању од четири године и остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент, односно да испуњава услове из члана 198.  Закона о основном васпитању и образовању („Службени гласник Републике Српске" број: 81/22.),
- да има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у основној школи након стицања дипломе,
- да није осуђивано правоснажном пресудом на безусловну казну затвора, против којег није  покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем,
3. други услови утврђени прописима.

 

-Поред општих и посебних услова, за директора не може бити изабрано лице на које се односи члан IX став 1. Устава Босне и Херцеговине, тј. ниједно лице које служи казну изречену од Међународног суда за бившу Југославију и ниједно лице које је под оптужницом тог суда, а није се повиновало налогу да се појави пред Судом.
 

Кандидат који конкурише за директора школе уз пријаву на конкурс прилаже сљедећа документа:

1) диплому о завршеној стручној спреми,

2) потврду којом доказује да има најмање 5 (пет) година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у школи након стицања дипломе,

3) љекарско увјерење о психофизичкој способности за рад са ученицима које прилаже само именовани кандидат прије ступања на дужност,

4) увјерење да није осуђиван правноснажном пресудом на безусловну казну затвора (школа ће прибавити службеним путем за именованог кандидата, а прије ступања на дужност),

5) увјерење да против њега није покренут кривични поступак за кривична дјела учињена против

достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем,

6) приједлог програма рада директора у наредном четворогодишњем мандату,

7) препоруку ранијег послодавца, односно наставничког вијећа школе у којој је кандидат запослен  

8) кратку биографију са подацима о претходним пословима и развоју каријере у струци и оствареним резултатима у раду.

 

Право учешћа на конкурсу на мјесто директора школе имају и лица која испуњавају услове из члана 198. Закона о основном васпитању и образовању („Службени гласник Републике Српске" број: 81/22).

Докази (документа) се достављају у оригиналу или овјереном препису у складу са законом.


Пријаве се могу доставити у затвореној коверти лично или поштом препоручено на следећу адресу: ЈУ ОШ „Вук Стефановић Караџић" Добој, Српских соколова бр.2, 74 000 Добој: са назнаком Јавни конкурс за избор и именовање директора Основне школе (НЕ ОТВАРАТИ).
Рок за подношење пријаве је 15 (петнаест) дана од дана објављивања конкурса у дневним новинама које излазе на подручју Републике Српске.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
Достављена документација школи по овом конкурсу се неће враћати кандидатима, осим на лични захтјев.

Школски одбор ће писменим путем обавјестити све учеснике о одлуци Владе о именовању директора ЈУ Основне школе ‘Вук Стефановић Караџић" Добој, у року од осам (8) дана од дана пријема одлуке.

***

ЈУ ОШ "СРБИЈА" ЦРКВИНА

76 239 ЦРКВИНА

 

ПОНИШТАВАЊЕ КОНКУРСА

за попуњавање упражњених радних мјеста

 

 

I

Поништава се расписани конкурс који је објављен у Гласу Српске 10.8.2022. године за радно мјесто:

 

 1. НАСТАВНИК РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ.......1 извршилац за рад у продуженом боравку, са искуством и положеним стручним испитом на одређено вријеме до краја школске 2022/2023. године

 

II

           Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

***

ЈУ ОШ "СРБИЈА" ЦРКВИНА

76 239 ЦРКВИНА

 

К  О  Н  К  У  Р С

за попуњавање упражњених радних мјеста

 

 1. НАСТАВНИК РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ.......1 извршилац за рад у продуженом боравку, са искуством и положеним стручним испитом на неодређено вријеме

 

 1. НАСТАВНИК РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ.......1 извршилац  - 60% радног времена за рад у продуженом боравку, са искуством и положеним стручним испитом на одређено вријеме до краја школске 2022/2023. године

 

Кандидати морају да испуњавају следеће услове:

Општи услови:

 1. да је држављанин РС или БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству (датум издавања да није старији од 6 мјесеци)
 2. да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте
 3. да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности које не може бити старије од 6 мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу а прије заснивања радног односа,
 4. да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног или другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава, као и да није  уписано у посебан Регистар лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце које се доказује Увјерењима које ће за изабраног кандидата школа  прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа,
 5. да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, а које се доказује увјерењем  издатим од надлежног суда по мјесту пребивалишта које кандидат доставља.

 

Уз потписану пријаву  и документацију којом доказује испуњеност општих услова кандидат је дужан да достави и документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима из члана 6. Правилника о процедури пријема,  критеријумима за  пријема у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи, и то:

 1. овјерену фото-копију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање  у одређеној области или еквивалент, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,
 2. увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,
 3. увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно образовној установи,
 4. увјерење да се кандидат ослобађа обавеза полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи
 5. додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,
 6. увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,
 7. увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца за радно мјесто,
 8. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,
 9. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,
 10. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије борца.

 

Право учешћа на конкурс имају и кандидати који су стекли радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају остале услове прописане Законом о основном васпитању и образовању (члан 104. став 6. Законом о основном васпитању и образовању).

Такође, право учешћа на конкурс имају и кандидати који су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању  испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и исте се неће враћати кандидатима.

    

Тест и интервју ће се одржати 22.9.2022.године (четвртак) у просторијама школе са почетком у 11,30 часова.

На огласној табли школе ће бити објављен списак кандидата који испуњавају услове конкурса.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју.

Кандидати који се не појаве на тесту или интервју сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

 

Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања путем Завода за запошљавање.

Све непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Пријаве се могу доставити лично у  просторије  школе сваким радним даном од 7:00 до 12:00 часова или путем поште на адресу:    

ЈУ Основна школа „Србија", 76 239 Црквина.

***

ЈУ "МЕДИЦИНСКА ШКОЛА" ДОБОЈ

ПОП ЉУБИНА 31

74 000 ДОБОЈ

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за пријем радника у радни однос

 

 1. Наставник основа предузетништва, 4 часа,  на одређено вријеме, до 31.08.2023. године, са радним искуством..............................................1 извршилац.

 

Уколико се на конкурс не јаве кандидати са радним искуством разматраће се и пријаве приправника.

  

Поред општих услова предвиђених Законом о раду („Службени Гласник Републике Срспке" број 1/18 и 66/18) кандидати треба да испуњавају и посебне услове предвиђене Законом о средњем образовању и васпитању („Службени гласник Републике Српске" број 41/18, 35/20 и 92/20), Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама („Службени  гласник  Републике Срспке" број 29/12, 80/14, 83/15) и Правилника о о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем („Службени гласник Републике Српске" број 24/19).

Пријем у радни однос извршиће се у складу са Правилником о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем.

 

       Уз потписану  пријавџ  кандидат  је  дужан доставити:

1. увјерење  о  држављанству,

2. извод  из  матичне  књиге рођених или копију личне карте,

3. љекарско  увјерење  о  психофизичкој  способности  за  рад  са  ученицима које не може бити старије од шест мјесеци, и прилаже га само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

4. увјерење да није осуђиван правоснажном  пресудом за  кривична  дјела  учињена  против  достојанства  личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава, (школа ће прибавити службеним  путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа),

5. увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце (школа ће прибавити службеним  путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа),

6. увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем (не старије од 3 мјесеца),

7. овјерену копију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четверогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

8. увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан доставити кандидат за наставника који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

9. увјерење о положеном стручном испиту,

10. увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дјела испита у складу са правилником којим се регулише полагање стручног испита,

11. додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

12. увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица, за незапослена лица која се налазе на тој евиденцији,

13. увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца,

14. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

15. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије борца,

16. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

 

Право учешћа на конкурсу на основу члана 106. став (5) Закона о средњем образовању и  васпитању  ("Службени гласник Републике Српске", број 41/18, 35/20 и 92/20) имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци уколико испуњавају остале услове прописане Законом о средњем образовању и васпитању ("Службени гласник Републике Српске", број 41/18, 35/20 и 92/20).

 

Право учешћа на конкурсу на основу члана 106. став (9) Закона о средњем образовању и  васпитању ("Службени гласник Републике Српске", број 41/18, 35/20 и 92/20), имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу овог закона испуњавали услове у погледу профила и звања наставника.

 

Сви документи се достављају лично или путем поште као овјерене копије на  адресу: Поп Љубина 31, 74000 Добој, у затвореној коверти на којој је потребно назначити „за конкурс" и за које радно мјесто наставник конкурише. Иста се неће враћати кандидатима.

 

Непотпуне и неблаговремене пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају услове конкурса, неће се разматрати.

 

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове конкурса поставити на сајт школе и на огласну таблу школе најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа, те се кандидати неће посебно позивати на тестирање и интервју, а уколико се не појаве на тестирању или интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

 

Тестирање кандидата који испуњавају услове предвиђене конкурсом одржаће се у просторијама школе, у сриједу, 21.09.2022. године у 10.00 часова.

 

Након тестирања обавиће се интервју.

 

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања.

***

ЈУ ОШ "ВУК СТЕФАНОВИЋ КАРАЏИЋ" ДОБОЈ

СРПСКИХ СОКОЛОВА 2

74 000 ДОБОЈ

ОГЛАС

за попуну упражњених радних мјеста

 

 1. Професор/наставник техничког образовања 20 часова–на одређено вријеме до   повратка радника са функције – приправник ................. 1 извршилац

                                                                                 

1. Општи услови које кандидат треба да испуњава су:

- да је држављанин РС или БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству,

- да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте,

- да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем  о психофизичкој способности које не може бити старије од 6 мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

- да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против  достојанства личности, морала, службене  дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава,

-Увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце,

-Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала,службене дужности,полног интегритета,злостављања дјетета,полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем,

Увјерење из става 1. тачка 4) и 5) овог члана за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

 

2. Уз потписану пријаву кандидата и горе наведене документе, кандидат треба доставити сљедећу документацију на основу које доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које ће се извршити бодовање:

 

-Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,

-Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој  групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

-Увјерење о положеном стручном испиту ако је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством и положеним стручним испитом,

-Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи,

- Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или      увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

- Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

-Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца ако је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством,

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС ,ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

- Увјерење општинског/градског органа  надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

- Увјерење општинског/градског органа  надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС уколико се ради о кандидату из категорије борца.

У случају да се расписује конкурс за лица са радним искуством, право учешћа на конкурс имају и лица из члана 114. став 5. Закона  о основном васпитању и образовању („Службени гласник Републике Српске", број:81/22).

Право учешћа на конкурс имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању („Службени гласник Републике Српске", број: 81/22) испуњавала услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Оглас је отворен 8 дана од дана објављивања.

Сви кандидати пријављени на оглас дужни су доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата на јавни конкурс комисија не разматра, већ их евидентира уз констатацију да пријаве на јавни конкурс нису достављене благовремено и /или нису потпуне, а након тога предлаже директору школе доношење закључка којом се пријава одбацује.

Кандидат који испуњава услове конкурса у случају да се не појави на тестирању или интервјуу, сматраће се да је кандидат одустао.

Тест и интервју је заказан за сриједу  21.09.2022.године са почетком у  09:00 часова, у просторијама ЈУ ОШ „Вук С. Караџић" Добој, за кандидате који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса.

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове поставити на огласну таблу школе, а по могућности и на интернет страницу школе, најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

Пријаве се могу доставити лично (ковертиране), на протокол школе или путем поште на адресу: ЈУ Основна школа "Вук Стефановић Караџић" Ул. Српских соколова бр. 2, 74000 Добој уз назнаку „ПРИЈАВА НА ОГЛАС"-навести на које радно мјесто се кандидат пријављује.

Пријем кандидата у радни однос вршиће се у складу са Правилником о процедури и критеријумима за пријем  у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи („Службени гласник РС", бр.74/18., 26/19.).

Пратите нас на нашој Фејсбук и Инстаграм страници и Твитер налогу.

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана