ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Добој: Оглашава слободна радна мјеста на дан 06.10.2021. године

ЈУ ЗЗЗ РС
ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Добој: Оглашава слободна радна мјеста на дан 06.10.2021. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 06.10.2021. године.

Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

***********************

**********************

ЈУ ОШ "СВЕТИ САВА" МОДРИЧА

ЦАРА ЛАЗАРА 29

74 480 МОДРИЧА

 

КОНКУРС

за пријем радника у радни однос

 

 

1. Наставник математике са искуством и положеним стручним испитом .......................................................................1 извршилац

(на одређено вријеме до 31.12.2021. године - 12 часова)

 

2. Наставник разредне наставе - приправник  ..............................1 извршилац

(на одређено вријеме до повратка раднице са породиљског боловања)

 

3. Наставник физичког васпитања са искуством и положеним стручним испитом ...............................................................................1 извршилац

(на одређено вријеме до 31.8.2022. године - 2 часа)

 

4. Наставник ликовне културе са искуством и положеним стручним испитом .........................................................................................1извршилац

(на одређено вријеме до 31.8.2022. године - 3 часа)

 

Општи услови:.

 

1. Да је држављанин Републике Српске и БиХ

2. Да је старији од 18 година

3. Да има општу здравствену способност

4. Да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава, не може бити старије од шест мјесеци,

5. Увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце, не може бити старије од шест мјесеци,

6. Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, не може бити старије од шест мјесеци.

 

Уз потписану пријаву на конкурс, кандидати су дужни доставити доказе о испуњавању општих услова као и посебних услова а потребно је доставити и сљедећу документацију:

 

1. Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно дипломе стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,

2. Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидатичко-методичкој трупи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидатичко-методичку групу предмета,

3. Увјерење о положеном стручном испиту ако је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством и положеним стручним испитом,

4. Увјерење да се кандидат ослобађа полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи,

5. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

6. Увјерење о општој здравственој способности (прилаже кандидат који буде изабран по окончању процедуре и не може бити старије од шест мјесеци);

7. Увјерење о времену проведеном на евиденцији незапослених лица коју води Завод за запошљавање на подручју јединице локалне самоуправе гдје је кандидат пријављен;

8. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца ако је расписан конкурс за пријем у радни однос са радним искуством,

9. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

10. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС ,уколико  се ради о кандидату из категорије борца,

11. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату ратног војног инвалида,

 

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

 

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове поставити на огласну таблу школе, а по могућности и на интернет страницу школе,

Тестирање и интервју кандидата који испуњавају услове конкурса, обавиће се дана 15.10.2021 . године у просторији школе, с тим да ће се тестирање обавити у 9 часова, а интервју исти дан у 10 часова.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју.

 

Рок за пријављивање кандидата је 8 дана од дана објављивања у средству јавног информисања.

 

Пријаве са документима се достављају у ЈУ Основна школа "Свети Сава" Модрича, ул. Цара Лазара бр.29 . сваким радним даном од 8 до 14 часова.

 

На пријави кандидат треба да напише контакт телефон и е-маил адресу.

 

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

 

Кандидати који се не појаве на тетирању и интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

 

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса, након прегледа достављене документације, школа поставља на огласној табли школе, а по могућности на интернет страници школе, најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

***

ЈУ ОШ "ПЕТАР ПЕТРОВИЋ ЊЕГОШ" БОЉАНИЋ

74 322 БОЉАНИЋ

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

 

1. Дипломирани педагог, на неодређено вријеме – 1 извршилац, 80% норме са радним искуством и положеним стручним испитом.

 

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

У радни однос за наведена радна мјеста примају се лица са положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу, у случају да се на конкурс не пријави лице са искуством разматраће се пријаве приправника.

Поред општих услова предвиђених Законом о раду ("Службени гласник Републике Српске", број: 1/16 и 66/18) кандидат треба да испуњава и услове предвиђене чланом 104. 105. и 106. Закона о основном васпитању и образовању ("Службени гласник Републике Српске", број: 44/17, 31/18, 84/19, 35/20, 63/20.) као и услове предвиђене Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача ("Службени гласник Републике Српске", број: 77/09, 86/10, 25/14, и 76/15).

 

Уз пријаву потписану од стране кандидата који се пријављује на јавни конкурс, потребно је доставити сљедеће документе којима се доказују општи услови које кандидат треба да испуњава:

- Увјерење о држављанству Републике Српске или Босне и Херцеговине;

- Извод из матичне књиге рођених или овјерена копија личне карте;

- Љекарско увјерење о радној способности – не старије од шест мјесеци (прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа);

- Увјерење о неосуђиваности за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављана дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава (школа ће прибавити службеним путем за изабраног кандидата прије заснивања радног односа).

 

Документација на основу које се врши бодовање по критеријумима из члана 115. Закона о основном васпитању и образовању ("Службени гласник Републике Српске", број: 44/17, 31/18, 84/19, 35/20, 63/20) и члана 6. Правилника о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи ("Службени гласник Републике Српске", број: 74/18 и 26/19) је:

- Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплому након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области;

- Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

- Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовној установи

- Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење;

- Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца из којег се јасно види врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла;

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије борца.

 

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су стекла радни стаж  ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају остале услове прописане овим конкурсом и Законом о основном васпитању и образовању - чл. 104. став (6) ("Службени гласник Републике Српске" број: 44/17 и 31/18, 84/19, 35/20, 63/20).

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању ("Службени гласник Републике Српске", број: 44/17, 31/18, 84/19, 35/20, 63/20) испуњавала услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове конкурса поставити на огласну таблу школе;

Тестирање кандидата који испуњавају услове обавиће се 18.10.2021. у 9 часова у просторијама школе, а интервју у 10.30 часова у просторијама школе.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју.

Уколико се не појави на тестирању или интервјуу, сматраће се да је кандидат одустао од пријаве на конкурс.

Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата на јавни конкурс, комисија неће разматрати.

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана јавног објављивања.

Пријаве слати на адресу: Јавна установа Основна школа "Петар Петровић Његош" Бољанић, Брђани бб, 74322 Бољанић са назнаком "за конкурс".

***

ЈУ СШЦ "НИКОЛА ТЕСЛА" ШАМАЦ

ЦАРА ЛАЗАРА 6

76 230 ШАМАЦ

 

КОНКУРС

за пријем у радни однос

 

1. Једног професора њемачког језика за 6 часова наставе недјељно, са положеним стручним испитом и радним искуством од једне године, ради закључења уговора о раду на одређено вријеме, и то до повратка раднице са функције директора, али најкасније до 31.8.2022. године;

2. Једног професора хемије на 12 часова наставе недјељно, са положеним стручним испитом и радним искуством од једне године, ради закључења уговора о раду на одређено вријеме, и то до повратка раднице са плаћеног одсуства, али најкасније до 31.8.2022. године;

 

Општи и посебни услови за кандидата

 

Општи и посебни услови за пријем у радни однос:

Општи услови:

- да је држављанин Босне и Херцеговине или Републике Српске, а то се доказује увјерењем о држављанству

- да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених

- да има општу здравствену способност за рад, а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од 6 мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа.

- да лице није осуђивано правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

Поред општих услова кандидати морају да испуњавају и посебне услове прописане Законом о средњем образовању и васпитању и Правилником о процедури и критеријумима за пријем радника у радни однос у средњој школи.

3. Потребна документација 

Кандидати уз пријаву (у пријави обавезно навести адресу и број телефона) на јавни конкурс дужни су доставити овјерене копије свих докумената и то:

- Увјерење о држављанству,

- Извод из матичне књиге рођених ,

- Љекарско увјерење не старије од шест мјесеци (прилаже само онај кандидат који буде изабран, након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа),

- Увјерење да лице није осуђивано правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

Поред наведене документације кандидати достављају и документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање према одредбама Правилника о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем, и то:

- овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 EC­TS бодова, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент ;

- увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан доставити кандидат за наставника који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета ;

- додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,;

- увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица,

- увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно образовном процесу. (не треба за приправника)

- увјерење да се кандидат ослобађа полагања обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са правилником којим се регулише полагања стручног испита. (не треба за приправника)

- увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца. (не треба за приправника)

- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије борца,

- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

 

Напомена: Приправником се сматра лице које први пут заснива радни однос у занимању за које је стекло одређену врсту и степен стручне спреме или лице које има мање од годину дана радног искуства у струци и није остварило услове за полагање стручног испита.

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о средњем образовању и васпитању ("Службени гласник Републике Српске" број: 41/18), испуњавали услове у погледу профила и звања наставника.

Изузетно од услова из члана 104. став 1. тачка 3) Закона о средњем образовању и васпитању ("Службени гласник Републике Српске" број: 41/18), право учешћа имају и лица која су радни стаж стекла ван школе у трајању од најмање годину дана у струци , уколико испуњавају и остале услове прописане законом.

У случају да се на конкурс не јаве лица са искуством или положеним одговарајућим стручним испитом, разматраће се и молбе пријављених кандидата који не испуњавају ове услове, односно приправника.

4. Рок за учешће на конкурсу и начин достављања пријава

Пријаве се могу доставити лично или поштом препоручено на сљедећу адресу:

ЈУ Средњошколски центар "Никола Тесла" Шамац, ул. Цара Лазара 6, 76230, Шамац, са назнаком: Јавни конкурс за попуну упражњеног радног мјеста.

Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања конкурса.

Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата неће се узети у разматрање.

Кандидати који испуњавају услове утврђене овим конкурсом, дужни су приступити на интервју и тестирање, које ће са кандидатима обавити Комисија за избор.

Списак кандидата који испуњавају услове биће постављени на огласној табли школе дана: 19.10.2021. године.

Интервју са кандидатима и тестирање ће се одржати дана 22.10.2021. године у 11 часова, у просторијама школе.

Кандидати се неће посебно позивати на интервју и тестирање, а ако се не појаве, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Школа ће писаним путем обавијестити све учеснике о исходу конкурса у року од осам (8) дана од дана доношења одлуке.

***

ЈУ ЦЕНТАР ЗА ДЈЕЦУ И ОМЛАДИНУ СА СМЕТЊАМА

У РАЗВОЈУ "БУДУЋНОСТ" ДЕРВЕНТА

СТЕВАНА НЕМАЊЕ 12

74 400 ДЕРВЕНТА

 

КОНКУРС

за пријем радника у радни однос на неодређено вријеме

 

- Дефектолог, стручни сарадник, један извршилац - Професор специјалне едукације и рехабилитације; дипломирани дефектолог; специјални педагог; специјални едукатор и рехабилитатор; дипломирани едукатор и рехабилитатор; социјални педагог; за рад са дјецом са сметњама у развоју, или еквивалент, на неодређено вријеме, са пуним радним временом.           

 

Поред општих услова предвиђених Законом о раду ("Сл. гласник Републике Српске" број 1/2016 и 66/2018), кандидати треба да испуњавају и услове у складу са чл. 104., 106. став 4.  Закона о основном васпитању и образовању ("Сл. гласник РС", 44/2017, 31/18, 84/19, 35/20 и 63/20), члана 6. став 1. тачка д. подтачка 1. Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача ("Сл. гл. РС", број 77/09, 86/10, 25/2014 и 76/2015).

 

Уз пријаву (потписану од стране кандидата који се пријављује на конкурс) са биографијом и бројем контакт телефона, кандидати су дужни доставити:

Доказе о испуњавању општих услова:

а) да је држављанин РС и БиХ, то се доказује увјерењем о држављанству,

б) да је пунољетан, то се доказује изводом из Матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,

в) да је радно способан, то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од 6 мјесеци (прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа и

г) увјерење да није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем

д) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава

ђ) увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце (увјерење из тачке д) и ђ) конкурса, школа ће прибавити службеним путем, за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа).

 

Уз потписану пријаву и документацију о испуњености општих услова, кандидат доставља и документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање:

1) Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно дипломе стечене након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,

2) Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

3) Увјерење о положеном стручном испиту,

4) Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи,

5) Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

6) Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица за незапослена лица која траже запослење, 

7) Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца из кога се јасно види врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла,

8) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено отаџбинског рата Републике Српске (ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца),

9) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу РВИ Одбрамбено отаџбинског рата Републике Српске (ако се ради о кандидату из категорије РВИ),

10) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено отаџбинског рата Републике Српске (ако се ради о кандидату из категорије борца).

 

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Тестирање и интервју са кандидатима који доставе потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса, одржаће се 19.10.2021. године са почетком у 10 часова у просторијама Центра.

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса биће постављен на огласну таблу школе. Кандидати неће бити посебно позивани на тестирање и интервју.

 

Ако се не појаве на тестирању или интервјуу, сматраће се се да је кандидат одустао од пријаве на конкурс.

 

Пријаве са потребним документима доставити лично или поштом на адресу ЈУ Центар за дјецу и омладину са сметњама у развоју "Будућност", Стевана Немање број 12, 74400 Дервента, са назнаком „за конкурс за попуну упражњеног радног мјеста" или поштом на исту адресу.       

Контакт телефон: 053/333-340; 331-876;

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

 

Конкурс остаје отворен 08 (осам) дана од дана објављивања у дневном листу "Глас Српске".

***

ЈЗУ "ДОМ ЗДРАВЉА "ОЗРЕН" ПЕТРОВО

ТОДОРА ВУЈАСИНОВИЋА 12

74 317 ПЕТРОВО

 

ОГЛАС

за сљедеће радно мјесто

 

- Медицински техничар ................................ 3 извршиоца на одређено вријеме.

 

Услови: Да је лице старије од 18 година, да је држављанин БиХ, да има завршену средњу медицинску школу – општег смјера, да има положен стручни испит.

 

Уз пријаву са кратком биографијом, адресом пребивалишта и телефонским бројем, кандидат је дужан доставити доказе о испуњености услова (оригинали или овјерене копије) и то:

1. Диплома о стеченом образовању,

2. Увјерење о држављанству,

3. Родни лист,

4. Доказ о радном искуству,

5. Доказ о времену проведеном на евиденцији за запошљавање,

6. Увјерење о положеном стручном испиту,

7. Љекарско увјерење о психофизичкој и здравственој способности за рад (након избора кандидата).

 

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања.

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

Кандидати који буду испуњавали услове из конкурса ће накнадно бити обавијештени о времену и мјесту интервјуа и тестирања (тест из области медицинске струке).

Документа приложена уз пријаву на конкурс се неће поштом враћати кандидатима, али се могу лично преузети у секретаријату школе.

Пријаве слати поштом на адресу: ЈЗУ Дом здравља "Озрен" Петрово, Тодора Вујасиновића 12, 74317 Петрово са назнаком "Пријава на оглас за пријем у радни однос – Комисија за пријем радника у радни однос".

***

ЈУ ОШ "ВАСО ПЕЛАГИЋ" ПЕЛАГИЋЕВО

ВУКА КАРАЏИЋА 76

76 256 ПЕЛАГИЋЕВО

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за избор и пријем у радни однос

 

- Професор историје, дипломирани професор историје, на неодређено радно вријеме...14 часова редовне наставе ......... 1  извршилац

 

Услови конкурса

 

Пријављени кандидати морају да испуњавају опште услове прописане Законом о раду ("Службени гласник Републике Српске", бр. 1/16,66/18), те посебне услове прописане Законом о основном васпитању и образовању ("Службени гласник Републике Српске", бр.44/17, 31/18, 84/19, 35/20, 63/20), Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи ("Службени гласник Републике Српске", број: 74/18 и 26/19).

 

 Кандидати достављају сљедеће документе:

 

1.       потписану пријаву са кратком биографијом и контакт телефоном (у пријави обавезно навести тачну адресу становања и контакт телефон);

2.       увјерење о држављанству (не старије од шест мјесеци);

3.       извод из матичне књиге рођених или копију личне карте;

4.       љекарско увјерење о психофизичкој способности за рад;

(доставља само кандидат који буде изабран, а прије заснивања радног односа).

          Љекарско увјерење не може бити старије од шест мјесеци.

5.       увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце (школа ће тражити службеним путем, а прије заснивања радног односа);

6.       увјерење да није правоснажном пресудом осуђиван на кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава, ( школа ће тражити службеним путем, а прије заснивања радног односа);

7.       увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем,

8.       овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области;

9.       додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

10.     увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

11.     увјерење општинског / градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

12.     увјерење општинског / градског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида и

13.     увјерење општинског / градског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске уколико се ради о кандидату из категорије борца.

 

Право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 104. став 6. Закона о основном васпитању и образовању (у случају да се расписује конкурс за лица са радним искуством), као и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

 

Дана, 19.10.2021. године у просторијама школе обавиће се тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса.

 

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове конкурса поставити на огласну таблу школе најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

 

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а уколико се не појаве, сматра се да је кандидат одустао од пријаве на конкурс.

   Тестирање кандидата у 10 часова.

   Интервју са кандидатима у 12 часова.

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања.

Све пријаве достављати лично или путем поште на адресу: ЈУ Основна школа "Васо Пелагић" Пелагићево, Вука Караџића 76 Пелагићево

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и копије се не враћају кандидатима.

Напомена: Кандидати су приликом доласка у школу дужни поштовати све мјере и препоруке ЈЗУ Института за јавно здравство Републике Српске, а у циљу спречавања преношења вируса корона, обавезна дезинфекција руку при уласку у школу, поштовање физичке дистанце од два метра те обавезна употреба маски.

 

Пријем у радни однос вршиће се у складу са чланом 115. Закона о основном васпитању и образовању ("Службени гласник Републике Српске" број: 44/17 и 31/18, 84/19, 35/20,63/20) и Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи ("Службени гласник Републике Српске" број 74/18, 26/19).

***

ЈУ ОШ "ПЕТАР КОЧИЋ" УГОДНОВИЋ

74 275 БЛАТНИЦА

 

КОНКУРС

за упражњено радно мјесто у ЈУ Основној школи "Петар Кочић" Угодновић, Теслић

1.       Наставник/професор математике – 16 часова седмично, 1 извршилац, на неодређено вријеме, са радним искуством и положеним стручним испитом

2.       Наставник/ професор ликовне културе – 5 часова седмично, 1 извршилац на одређено вријеме, најкасније до 31.8.2022., са радним искуством и положеним стручним испитом

3.       Библиотекар - 30% норме - , 1 извршилац на одређено вријеме, најкасније до 31.8.2022., са радним искуством и положеним стручним испитом

 

Услови: Поред општих услова утврђених у Закону о раду – ("Службени гласник Републике Српске", број: 01/16), кандидати треба да испуњавају и посебне услове утврђене Законом о основном васпитању и образовању ("Службени гласник Републике Српске" број: 44/17 и 31/18), Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача ("Службени гласник Републике Српске", број: 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15) као и правилника о процедури и критеријумима пријема у радни однос радника у основној школи ("Службени гласник Републике Српске", број: 74/18

 

А) Општи услови које кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на конкурс:

а) да је држављанин РС или БиХ , а то доказује увјерењем о држављанству,

б) да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте,

в) да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

ц) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности трговине људима, злостављањем дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицима.

 

Увјерење о неосуђиваности кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

 

Б) Поред општих услова кандидати прилажу следећу документацију:

 

Документи (овјерени или у оригиналу) који се прилажу уз потписану пријаву:

а)       овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање или еквивалент,

б)      увјерење о положеном стручном испиту,

в)       додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

г)       увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која се налазе на тој евиденцији,

д)      увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца које треба да садржи податке о врсти посла, степену стручне спреме и дужину оствареног радног стажа по врстама посла, уколико је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са искуством,

ђ)       увјерење општинског/ градског органа управе надлежне за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

е)       увјерење општинског/градског органа управе надлежне за борачко инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије борца,

ж)      увјерење општинског/градског органа управе надлежне за борачко- инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

 

В) - Рок за подношење пријаве

Конкурс је отворен осам дана од дана објављивања у дневном листу посредством Завода за запошљавање Републике Српске.

 

Г) - Адреса достављања пријава

Пријаве се достављају на адресу : ЈУ Основна школа "Петар Кочић" Угодновић  74275 Блатница, Теслић или непосредно у канцеларију школе.

 

Д) - Интервју и тестирање

Са пријављеним кандидатима ће се обавити интервју и тестирање дана 15.10.2021. године са почетком у десет (10) часова.

 

Кандидати који испуњавају услове конкурса биће о томе обавијештени 14.10.2021. године, а уколико се не појаве на интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

 

Неблаговремене и непотпуне пријаве као и неовјерене фотокопије приложених докумената Комисија за избор неће разматрати.

***

ЈУ "ЕКОНОМСКА ШКОЛА" ДОБОЈ

ЦАРА ДУШАНА 18

74 000 ДОБОЈ

 

КОНКУРС

за попуну упражњених радних мјеста у школи

 

1. Професор правне групе предмета, 18 часова, на одређено вријеме, са радним искуством, до 31.8.2022. године;

2. Професор економске групе предмета, пуна норма , на одређено вријеме, са положеним стручним испитом, до 31.8.2022. године;

 

Општи и посебни услови за пријем у радни однос     

 

Општи услови за пријем у радни однос су :

1. Да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, што се доказује увјерењем о држављанству;

2. Да је пунољетан, што се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом  личне карте;

3. Да је радно способан, што се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од 6 (шест) мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа;

4. Да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицима, злоупотребе опојних средстава, доказ о некажњавању школа ће прибавити службени путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа,

5. Да се не налази на евиденцији која се воде у Регистру лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце, доказ ће школа прибавити службеним путем за изабраног кандидата а прије заснивања радног односа.

6. Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

 

Осим општих услова предвиђених Законом о раду ("Службени гласник Републике Српске" број 1/18 и 66/18), кандидати треба да испуњавају и посебне услове предвиђене Законом о средњем образовању и васпитању ("Службени гласник Републике Српске" број 41/18, 35/20 и 92/20) , и Правилника о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем ("Службени гласник Републике Српске" број 24/19).

Пријем у радни однос извршиће се у складу са Правилником о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем

У складу са чланом 104. став 7) и 8) Закона о средњем образовању и васпитању (за радна мјеста код којих се тражи положен стручни испит) право учешћа на конкурсу имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, као и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о средњем образовању и васпитању испуњавали услове у погледу профила и звања наставника.

 

Уз потписану пријаву са кратком биографијом, и-мејл адресом и контакт телефоном од стране кандидата који се пријављује на конкурс за пријем у радни однос, потребно је доставити документацију на основу које се доказују испуњеност општих и посебних услова и документација на основу које се врши бодовање критеријума за пријем и то :

1.       Овјерене фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање 240 бодова у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент;

2.       Увјерење о положеном стручном испиту (достављају кандидати за радна мјеста под редним бројем 2.)

3.       Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са правилником којим се регулише полагање стручног испита; (достављају кандидати за радна мјеста под редним бројем 2.)

4.       Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

5.       Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење;

6.       Увјерење о радном стажу стеченом након стицања стручне спреме тражене конкурсом, издато од ранијег(их) послодавца, а које треба да садржи податке из којих се јасно види врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла;

7.       Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

8.       Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

9.       Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђивању статуса борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије борца.

Кандидати достављају овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

 

Сви кандидати су дужни у пријави на конкурс навести тачну адресу и број телефона.

Непотпуне и неблаговремене пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају услове конкурса, неће се разматрати.

 

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове конкурса поставити на огласну таблу школе, најкасније 3 дана прије заказаног тестирања и интервјуа па се  кандидати неће посебно позивати, а ако се не појаве на тестирању или интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс

 

Тестирање и интервју са кандидатима који су доставили благовремене и потпуне пријаве, односно који испуњавају услове конкурса, биће обављен дана 19.10.2021. године (уторак) у просторијама школе са почетком у 10 часова. Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања у дневном листу "Глас Српске".  

 

Пријаве са потребним документима доставити лично или на адресу школе: ЈУ Економска школа Добој, ул. Цара Душана бр.18., 74 000 Добој, у затвореној коверти са назнаком "Пријава на конкурс".

***

ЈУ СШЦ "НИКОЛА ТЕСЛА" БРОД

КРАЉА ПЕТРА И ОСЛОБОДИОЦА ББ

74 450 БРОД

 

КОНКУРС

за пријем у радни однос

 

1. Професор економске групе предмета, један извршилац са искуством и положеним стручним испитом ради закључења уговора на одређено вријеме за 20 часова наставе седмично, до повратка раднице са породиљског одсуства.

 

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

 

Општи услови за пријем у радни однос су:

1. Да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству;

2. Да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте;

3. Да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од 6 (шест) мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа;

4. Да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицима, злоупотребе опојних средстава, доказ о некажњавању школа ће прибавити службени путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа,

5. Да се не налази на евиденцији која се воде у Регистру лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце, доказ ће школа прибавити службеним путем за изабраног кандидата а прије заснивања радног односа.

6. Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

 

Осим општих услова предвиђених Законом о раду ("Службени гласник Републике Српске" број 1/18 и 66/18), кандидати треба да испуњавају и посебне услове предвиђене Законом о средњем образовању и васпитању ("Службени гласник Републике Српске" број 41/18, 35/20 и 92/20), Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама ("Службени гласник Републике Српске" број 29/12, 80/14, 34/15 и 83/15), Правилником о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем ("Службени гласник Републике Српске" број 24/19) и Правилником о поступку и програму за полагање стручног испита у средњој школи ("Сл. гласник Републике Српске", број: 26/19).

 

Пријем у радни однос извршиће се у складу са Правилником о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем.

 

Потребна документација:

Уз потписану пријаву са кратком биографијом, и-мејл адресом и контакт телефоном од стране кандидата који се пријављује на конкурс за пријем у радни однос, потребно је доставити овјерене копије докумената на основу које се доказују испуњеност општих и посебних услова и документација на основу које се врши бодовање критеријума за пријем и то :

 

1.       Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 EC­TS бодова, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

2.       Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан доставити кандидат за наставника који у току студија није положио педагошко-психолошку  и дидактичко-методичку групу предмета,

3.       Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно образовном процесу, уколико је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством и положеним стручним испитом,

4.       Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дјела испита у складу са правилником којим се регулише полагање стручног испита;

5.       Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

6.       Извод из матичне књиге рођених или овјерену фотокопију личне карте,

7.       Увјерење о држављанству,

8.       Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији    незапослених лица  која траже запослење,

9.       Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, уколико је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством, издато од ранијег(их) послодавца, а које треба да садржи податке из којих се јасно види врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла,

10.     Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом  или малољетним лицем,

11.     Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

12.     Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије борца,

13.     Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

 

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о средњем образовању и васпитању ("Службени гласник Републике Српске" број 41/18, 35/20 и 92/20) испуњавала услове у погледу профила и звања наставника. Право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 104. став 7. Закона о средњем образовању и васпитању ("Службени гласник Републике Српске" број 41/18, 35/20 и 92/20").

Кандидат који буде одабран по конкурсу ће прије заснивања радног односа доставити љекарско увјерење о здравственој способности за рад издато од стране надлежне установе, које не смије бити старије од шест мјесеци.

За кандидата који буде изабран по конкурсу школа ће прије заснивања радног односа од надлежног Центра јавне безбједности затражити увјерење о неосуђиваности и увјерење да се не налази на евиденцији која се воде у Регистру лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце.

Пријаве са потребним документима доставити путем поште на адресу школе ЈУ Средњошколски центар "Никола Тесла" Брод, ул. Краља Петра Првог Ослободиоца бр.7. 74450 Брод, у затвореној коверти са назнаком "Пријава на конкурс" и назнаком на које радно мјесто.

Сви документи се достављају у овјереној фотокопији и те копије неће бити враћене кандидатима.

Непотпуне и неблаговремене, као и пријаве кандидата који не испуњавају услове неће се разматрати.

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове конкурса поставити на огласну таблу школе.

Са кандидатима   који су доставили потпуне и благовремене пријаве, тестирање и интервју ће се обавити   20.10.2021. године у   просторијама школе у 13 часова. Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању или интервју, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Пријем кандидата у радни однос вршиће се на основу Правилника о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријумима за пријем ("Сл. гласник РС" број 24/19) и Правилника о поступку и програму за полагање стручног испита у средњој школи ("Сл. гласник Републике Српске", број: 29/19).

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања у дневним новинама.

***

"ЕФТ - РУДНИК И ТЕРМОЕЛЕКТРАНА СТАНАРИ"

74 208 СТАНАРИ

 

ОГЛАС

за пријем радника

 

1. Геометар, ССС/ИВ – геодетски техничар ......................................... 1 извршилац

2. Хемијски аналитичар Б, ССС/ИВ – хемијског смјера .......................... 1 извршилац                                                                            

                                                                                                

Поред општих услова, кандидати треба да испуњавају и сљедеће посебне услове:

 

Редни број 1:

- 3 године радног искуства у струци,

- познавање рада на рачунару (владање софтверским пакетима Office и ACAD),

- посједовање возачке дозволе Б категорије,

Захтјев радног мјеста: рад на терену и канцеларији.

 

Редни број 2:

- 3 године радног искуства у лабораторији,

- познавање добре лабораторијске праксе, рад са хемикалијама, рад на аналитичким инструментима,

- познавање енглеског језика и рад на рачунару,

Захтјев радног мјеста: рад у смјенама.

 

Пријаве на оглас доставити путем поште на адресу: "ЕФТ – Рудник и Термоелектрана Станари" д.о.о. Станари, Станари бб, 74208 Станари, Република Српска, Босна и Херцеговина и/или на и-мејл: konkurs@eft-stanari.net  

 

Уз пријаву на оглас потребно је приложити детаљну радну биографију са референцама и копијом дипломе.

У случају да кандидат не буде изабран документа се не враћају, осим уколико то кандидат изричито не захтијева.

Кандидати који уђу у ужи избор биће позвани на разговор. Остале пријаве неће се даље разматрати у поступку пријема, а кандидати о томе неће бити посебно обавијештени.

 

Објављивање огласа не обавезује на пријем.

 

Рок за достављање пријава је 20.10.2021. године.

***

 

ЈУ ОШ "ВУК КАРАЏИЋ" ТЕСЛИЋ

СВЕТОГ САВЕ 78

74 270 ТЕСЛИЋ

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за пријем радника на упражњено радно мјесто

 

1.       Наставник/професор њемачког језика, један извршилац пуна норма, лице са радним искуством и положеним стручним испитом, до повратка радника са неплаћеног одсуства а најдуже до 31.8.2022. године,

2.       Наставник/професор њемачког језика, један извршилац 4 часа, лице са радним искуством и положеним стручним испитом, до повратка радника са неплаћеног одсуства а најдуже до 31.8.2022. године,

3.       Наставник/професор биологије, један извршилац 10 часова, са радним искуством и положеним стручним испитом, до повратка радника са функције а најдуже до 31.8.2022. године.

 

1.       Услови конкурса

 

1.1.  Општи услови:

     Општи услови, које кандидат који се пријављује на јавни конкурс, треба испуњавати су:

а)  да је држављанин Републике Српске и Босне и Херцеговине,

б)  да је пунољетан,

в)  да је радно способан,

г) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, што се доказује увјерењем о неосуђиваности које ће прибавити школа службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа.

 

1.2.  Посебни услови:  

Чланом 3. Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача ("Службени гласник Републике Српске" број 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15) прописани су посебни услови у погледу стручне спреме за горе наведено радно мјесто.

 

За наведена радна мјеста потребно је радно искуство у струци у трајању од најмање дванаест мјесеци и положен стручни испит за рад у васпитно-образовном процесу, а право учешћа имају и лица из члана 104. став 6. Закона о основном васпитању и образовању Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске" број 44/17, 31/18 и 84/19, 35/20 и 63/20). Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању ("Службени гласник Републике Српске", број 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 и 63/20) испуњавала услове у погледу степена стручне спреме.

Уколико се на конкурс не пријави лице са радним искуством и положеним стручним испитом, у обзир ће се узети и пријаве кандидата који имају статус приправника.

 

 

2. Документација која се прилаже уз пријаву

 

Кандидати који се пријављују на јавни конкурс су дужни уз пријаву потписану од стране кандидата који се пријављује, доставити:

-        Потписану пријаву на конкурс и кратку биографију са адресом; контакт телефоном и списком приложене документације,

-        овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

-        додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

-        овјерену фотокопију увјерења о положеном стручном испиту

-        извод из матичне књиге рођених - издат са неограниченим роком трајања или копију личне карте

-        увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца које треба да садржи податке из којих се јасно види врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла.

-        увјерење о држављанству (не старије од 6 мјесеци),

-        увјерење о невођењу кривичног поступка,

-        увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица за незапослена лица која се налазе на тој евиденцији,

-        увјерење градског/општинског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђивању статуса члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

-        увјерење градског/општинског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђивању статуса ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида

-        увјерење градског/општинског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђивању статуса борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

 

Кандидат који буде изабран након извршеног избора по конкурсу, обавезан је доставити љекарско увјерење о психофизичко, физичкој и здравственој способности које не може бити старије од шест мјесеци.

 

Увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета или малољетним лицима за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем.

 

3.       Рок за подношење пријава

 

Јавни конкурс је отворен осам (8) дана од дана објављивања у дневном листу "Глас Српске", посредством Завода за запошљавање Републике Српске.

 

4.       Адреса достављања пријава

 

Пријаве са прилозима се достављају на адресу: ЈУ Основна школа "Вук Караџић" Теслић, Ул. Светог Саве бр 78, или непосредно у канцеларију Школе у затвореној коверти уз назнаку "Пријава на конкурс".

 

5.       Интервју и тестирање

 

Са пријављеним кандидатима чије пријаве буду потпуне, благовремене и који буду испуњавали прописане услове конкурса, обавиће се тестирање и интервју у просторијама школе, 20.10.2021. године у 11 часова о чему се обавјештавају путем конкурса.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању или интервјуу сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

 

6.       Напомена:

 

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима. Школа ће писменим путем обавијестити све учеснике о исходу конкурса у року од осам (8) дана од дана доношења одлуке.

 

Неблаговремене, непотпуне и непотписане пријаве од стране кандидата који се пријављује, Комисија за избор неће разматрати.

***

ЈУ СШЦ "ЈОВАН ДУЧИЋ" ТЕСЛИЋ

КАРАЂОРЂЕВА ББ

74 270 ТЕСЛИЋ

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњених радних мјеста

 

1.       Доктор медицине за наставне предмете здравствене струке – 1 извршилац, 18 наставних часова, на одређено радно вријеме, до 31.8.2022. године, лице са радним искуством и положеним стручним испитом,

2.       Наставник хотелијерства (дипломирани економиста, дипломирани туризмолог, дипломирани менаџер туризма) – 1 извршилац, 4 наставна часа, на одређено радно вријеме, до повратка радника са боловања, а најкасније до 31.8.2022. године, лице са радним искуством и положеним стручним испитом,

3.       Наставник пословне информатике и практичне наставе - модул 11 и 12 у занимању економски техничар (дипломирани инжињер електротехнике - смјер рачунарства, професор електротехнике - смјер рачунарства, дипломирани инжењер електронике - смјер рачунарства, професор информатике, дипломирани економиста - смјер пословне информатике) – 1 извршилац, 12 наставних часова, на одређено радно вријеме, до повратка радника са боловања, а најкасније до 31.8.2022. године, лице са радним искуством и положеним стручним испитом,

 

Поред општих услова предвиђених Законом о раду ("Службени гласник РС" број: 01/16) кандидати требају да испуњавају и посебне услове предвиђене Законом о средњем образовању и васпитању ("Службени гласник РС" број: 41/18 и 35/20), Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама ("Службени гласник РС" број: 29/12, 80/14 и 83/16), Правилника о стручним профилима и звањима наставника и стручних сарадника у гимназији ("Сл. гласник РС" број: 120/20) и Правилника о критеријумима и процедури пријема радника у радни однос у средњој школи ("Службени гласник РС" број: 24/19).

 У случају да је на конкурсу тражено радно искуство, а не пријави се кандидат са радним искуством, разматраће се и пријаве кандидата без радног искуства-приправника.

 

Општи услови које кандидати треба да испуњавају:

 

1.       да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, што доказују увјерењем о држављанству,

2.       да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте,

3.       да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

4.       да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем

5.       увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце

6.       увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем

 

Увјерења из тачке 6. (које се издаје у основном суду надлежном по мјесту пребивалишта кандидата) кандидат доставља приликом пријаве на конкурс, док ће увјерења из тачке 4. и 5. за изабраног кандидата школа прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

 

Уз потписану пријаву на конкурс кандидати су обавезни доставити и сљедећу документацију:

1.       овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма  у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 EC­TS бодова, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент (лица која су завршила други циклус студијског програма достављају овјерене фотокопије дипломе за оба циклуса студијског програма),

2.       увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан доставити кандидат за наставника који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

3.       увјерење о положеном стручном испиту, уколико је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством и положеним стручним испитом,

4.       увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са правилником којим се регулише полагање стручног испита,

5.       додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена (лица која су завршила други циклус студијског програма достављају додатак дипломи за оба циклуса студијског програма),

6.       увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење

7.       увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, уколико са кандидат пријављује на расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством. Увјерење треба да садржи сљедеће податке:

врста посла, степен стручне спреме и дужина радног стажа по врстама посла.

8.       увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца.

9.       увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије борца;

10.     увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

 

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о средњем образовању и васпитању ("Службени гласник Републике Српске" број: 41/18, 35/20 и 92/20), испуњавали услове у погледу профила и звања наставника.

 

Пријаве се могу доставити лично или поштом препоручено на следећу адресу: ЈУ Средњошколски центар "Јован Дучић", ул. Карађорђева бб, 74 270 Теслић, са назнаком пријава за јавни конкурс за попуну упражњеног радног мјеста (навести за које радно мјесто се кандидат пријављује).

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања у дневним новинама "Глас Српске". Тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса, обавиће се у уторак, 19.10.2021. године, у 13 часова у просторијама школе. Школа ће истакнути на огласној табли списак кандидата који испуњавају услове конкурса. Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању и интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс. Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима. Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата на конкурс комисија неће разматрати, већ само евидентирати и донијети закључак којим се пријава одбацује.

***

"ГЛАС СРПСКИ-ТРГОВИНА" АД - Минутица

БАЊАЛУКА

 

ОГЛАС

за пријем радника у радни однос на одређено вријеме

 

 

Радно мјесто: Трговац у киоску

 

За подручја:       

- Дервента  – 1 извршилац

 

Потребне квалификације:

-        Минимално ССС

-        Радно искуство у трговини/малопродаји

-        Пожељно познавање рада на рачунару ("MC of­fi­ce")

 

Кандидати су дужни уз молбу доставити сљедећу документацију:      

•        Копију извода из матичне књиге рођених

•        Копију увјерења о држављанству

•        Копију дипломе о завршеној стручној спреми

 

 

Предност код запошљавања ће имати кандидати који су пријављени на Бироу за запошљавање па у ту сврху потребно доставити потврду са Бироа за запошљавање да су пријављени и да су незапослена лица.

 

Све информације о огласу могу се добити на телефоне: 051/249-896, 066/638-638 или путем мејл адресе: draganad@glassrpske.com

 

Молбе доставити на адресу:

ЗА ОГЛАС ТРГОВАЦ У КИОСКУ

"Глас српски - Трговина" АД - Минутица Бањалука,

Улица Скендера Куленовића бр.93, Бањалука.

 

Оглас остаје отворен петнаест (15) дана од дана објављивања.

***

ЈПУ "ТРОЛ" ДЕРВЕНТА

МЛАДЕНА СТОЈАНОВИЋА 11

74 400 ДЕРВЕНТА

 

КОНКУРС

за радна мјеста

 

На одређено вријеме:

1.       Дипломирани дефектолог-професор специјалне едукације и рехабилитације- приправник __________________________________1 извршилац

Општи услови:

-        Да је држављанин РС, односно БиХ

-        Да је старији од 18 година,

-        Да има општу здравствену способност,

-        Да није осуђиван за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у предшколској установи (Увјерење о некажњавању – СУП)

 

Посебни услови:

 ВСС, дипломирани дефектолог – Професор специјалне едукације и рехабилитације

 

Потребна документа:

Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни да приложе доказ о испуњавању општих и посебних услова:

 

-        Краћа биографија

-        Увјерење о држављанству (оригинал или овјерена копија),

-        Извод из матичне књиге рођених (овјерена копија),

-        Љекарско увјерење,

-        Овјерена фотокопија дипломе или увјерење о дипломирању

-        Овјерена фотокопија личне карте

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања.

Са свим кандидатима који буду ушли у ужи избор Комисија за избор кандидата на конкурсу ће обавити разговор – интервју, о чему ће кандидати бити благовремено обавијештени.

Пријаве доставити у административну службу ЈПУ "Трол" Дервента или путем поште на адресу: ЈПУ "Трол", М. Стојановића 11, 74400 Дервента.

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана