ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Добој: Оглашава слободна радна мјеста на дан 06.01.2020. године

ЈУ ЗЗЗ РС
ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Добој: Оглашава слободна радна мјеста на дан 06.01.2020. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 06.01.2020. године.

 

 Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени ао незапослено лице.

*************

****************

ЈАВНА ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ТРОЛ”

МЛАДЕНА СТОЈАНОВИЋА ББ

74400 ДЕРВЕНТА

 

КОНКУРС

за радна мјеста

 

 

На одређено вријеме:

1. Дипломирани васпитач предшколске дјеце – приправник ________ 2 извршиоца

 

Општи услови:

- Да је држављанин РС, односно БиХ

- Да је старији од 18 година,

- Да има општу здравствену способност,

- Да није осуђиван за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова васпитача и сарадника у предшколској установи.

 

Посебни услови:

- ВСС, дипломирани васпитач предшколске дјеце

 

Потребна документа:

Уз пријаву на конкурс, са краћом биографијом, кандидати су дужни да приложе доказ о испуњавању општих и посебних услова:

- Увјерење о држављанству (оригинал или овјерена копија),

- Извод из матичне књиге рођених (овјерена копија),

- Љекарско увјерење,

- Овјерена фотокопија дипломе или потврда о дипломирању,

- Овјерена фотокопија личне карте,

 

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања.

Са свим кандидатима који буду ушли у ужи избор Комисија за избор кандидата на конкурсу ће обавити разговор – интервју, о чему ће кандидати бити благовремено обавијештени.

 

Пријаве доставити искључиво путем поште на адресу ЈПУ “Трол”, М. Стојановића 11, 74400 Дервента.

***

СИГМА КОМЕРЦ ДОО

ЈАСЕНИК ББ

76230 ШАМАЦ

тел/моб. 065 532 446

 

 

 

ЈАВНИ КОНКУРС

 

за пријем

економисте или економског техничара

на неодређено вријеме

 

 

1)      Расписује се јавни конкурс за пријем на мјесто:

административног радника на неодређено вријеме.

 

2)      Општи услови:

1.       Искуство пожељно (шпедиција, књиговодство),

2.       Да је са подручја које гравитира фирми.

 

3)      Посебни услови:

Да има положену категорију за возача “Б” категорије.

 

4)      Опис посла:

Шпедитерски – административни послови.

 

5)      Остале одредбе:

Пријавити се може на горе наведени број, те заказати разговор.

 

6)      Рок за подношење пријава је отворен до пријема.

 

За сва додатна питања или нејасноће можете позвати горе наведени број или послати упит на е-маил: сигма.комерцЖхотмаил.цом

***

ЈУ СШЦ “ЈОВАН ЦВИЈИЋ” МОДРИЧА

БЕРЛИНСКА ББ

74 480 МОДРИЧА

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

 

На одређено вријеме, до повратка радника са неплаћеног одсуства, до 19.3.2020. године:

 

1. Професор физичког васпитања, пуна норма (20 часова), са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у настави, један извршилац

 

Општи услови прописани Законом о раду (“Службени гласник Републике Српске”, број:1/16 и 66/18) и Правилником о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем (“Службени гласник Републике Српске”, број: 24/19) које кандидати треба да испуњавају су:

 

1. Да је држављанин Републике Српске и Босне и Херцеговине, што доказује увјерењем о држављанству;

2. Да је пунољетан, што се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте;

3. Да је радно способан, што се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат, након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа;

4. Да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава (за изабраног кандидата школа прибавља службеним путем, а прије заснивања радног односа);

5. Увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце (за изабраног кандидата школа прибавља службеним путем, а прије заснивања радног односа);

6. Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

 

Поред општих услова, кандидати треба да испуњавају и посебне услове прописане чланом 104. Закона о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник Републике Српске”, број: 41/18) и Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама (“Службени гласник Републике Српске”, број: 29/12, 80/14 и 83/15) и Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у гимназији (“Службени гласник Републике Српске”, број: 34/15 и 83/15), и то:

1. Да има одговарајући ниво образовања – завршен први циклус студијског програма у четворогодишњем трајању, са остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент и стручно звање у одређеној области,

2. Да има љекарско увјерење о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима,

3. Да има положен стручни испит за рад у настави.

 

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник Републике Српске”, број:41/18), испуњавали услове у погледу профила и звања наставника (члан 106. став 9. Закона о средњем образовању и васпитању).

Уколико се на конкурс не пријаве кандидати који имају положен стручни испит за рад у настави, разматраће се и пријаве кандидата који немају положен стручни испит , али су стекли радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају остале услове прописане Законом (члан 104. став 7. Закона о средњем образовању и васпитању и члан 104. став 8).

 

Потребна документација:

 

Уз пријаву на конкурс, потписану од стране кандидата који се пријављује на конкурс, потребно је доставити и сљедеће документе:

1. Увјерење о држављанству,

2. Извод из матичне књиге рођених,

3. Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

4. Увјерење о положеном стручном испиту, уколико је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством и положеним стручним испитом

5. Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан доставити кандидат за наставника који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета;

6. Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са правилником којим се регулише полагање стручног испита;

7. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

8. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица;

9. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, које треба да садржи: врсту посла, степен стручне спреме и дужину оствареног радног стажа по врстама посла

10.     Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено- отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

11.     Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске (ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида),

12.     Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске (ако се ради о кандидату из категорије борца);

13.     Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Љекарско увјерење о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима, које није старије од 6 мјесеци, доставља кандидат који буде изабран по конкурсу, а прије заснивања радног односа.

Кандидати су обавезни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

У пријави на конкурс, кандидати су обавезни навести сва документа која прилажу уз пријаву.

Бодовање и избор кандидата извршиће се у складу са Правилником о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем (“Службени гласник Републике Српске”, број: 24/19).

Тестирање и интервју са кандидатима који испуњавају услове конкурса и који доставе потпуне и благовремене пријаве обавиће се 23.1.2020. године (четвртак) у 7.30 часова, у просторијама школе.

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса, школа ће објавити на огласној табли.

Кандидати неће посебно бити позивани на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању или интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања у дневном листу “Глас Српске”.

Школа ће писаним путем обавијестити све учеснике конкурса о резултатима конкурса у року од осам (8) дана од дана доношења одлуке.

 

Пријаве са потребном документацијом, у затвореној коверти, доставити лично у секретаријат школе или на адресу:

ЈУ Средњошколски центар “Јован Цвијић”, Берлинска бб, 74 480 Модрича, са назнаком “ПРИЈАВА НА КОНКУРС”.

Неблаговремене и непотпуне пријаве  неће се разматрати.

***

ЈУ ОШ “ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ” СТАНАРИ

74 208 СТАНАРИ

 

КОНКУРС

за упражњена радна мјеста

 

1. Наставник енглеског језика – 1 извршилац – са искуством и положеним стручним испитом – на одређено вријеме, до повратка раднице са мјеста помоћника директора, а најдуже до 31. августа 2023. године – 14 часова;

2. Наставник хемије – 1 извршилац – са искуством и положеним стручним испитом – на одређено вријеме, до краја школске 2019/20. године – 4 часа;

3. Наставник информатике – 1 извршилац, без искуства, приправник – на одређено вријеме – до повратка раднице са породиљског боловања, а најдуже до краја школске 2020/21. године – 9 часова;

 

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

Кандидати  су  дужни  да  поред општих услова предвиђених Законом о раду (“Службени гласник Републике Српске”, број: 1/16 и 66/18) испуњавају и услове предвиђене Законом о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске”, број: 44/17 и 31/18), Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача (“Службени гласник Републике Српске”, број: 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15) и Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи (“Службени гласник Републике Српске”, број: 74/18 и 26/19).

Право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 104. став 6. Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске”, број: 44/17 и 31/18) – лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају остале услове прописане Законом о основном васпитању и образовању.

Право учешћа имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу овог Закона испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

 

Уз потписану пријаву од стране кандидата на којој ће обавезно бити назначена адреса и контакт телефон кандидати достављају сљедећа документа:

1. Увјерење да је држављанин Републике Српске и Босне и Херцеговине,

2. Извод из матичне књиге рођених или овјерену копију личне карте, којом се доказује да је кандидат пунољетан,

3. Овјерена копија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у одређеној области и остварених најмање 180 ECTS бодова у трајању од три године или еквивалент (дипломе одговарајуће стручне спреме које нису издате у Босни и Херцеговини и Републици Србији или на територији бивше СФРЈ до 6. априла 1992. године морају бити нострификоване),

4. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

5. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица, након стицања одговарајуће стручне спреме – за лица која нису запослена;

6. Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

7. Увјерење о положеном стручном испиту – за кандидате са искуством и положеним стручним испитом;

8. Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи – за кандидате са искуством и положеним стручним испитом;

9. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца код којег је кандидат био запослен:

- на радном мјесту који одговара стручној спреми и профилу који се тражи овим конкурсом

- на радном мјесту у школи на другим пословима, а који одговарају стручној спреми која се тражи овим конкурсом

- на радном мјесту ван васпитно-образовног рада, а који одговарају стручној спреми и профилу који се тражи овим конкурсом

Из увјерења треба јасно да се види врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла. Уколико је кандидат радио с непуним радним временом, то радно вријеме је потребно прерачунати у пуно радно вријеме.

10.     Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко – инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

11.     Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко – инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено – отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

12.     Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко – инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије борца,

13.     Љекарско увјерење (о психичкој и физичкој способности за рад са дјецом), доставиће кандидат који буде изабран по конкурсу, а прије заснивања радног односа.

14.     Увјерење да није правоснажном пресудом осуђиван за кривична дјела из члана 105. став 1. Закона о основном васпитању и образовању (Школа ће службеним путем тражити за кандидата који буде изабран, а прије заснивања радног односа).

- Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

- Тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса биће обављен у сриједу, 17. јануара 2020. године у 7.30 часова (тестирање) и 8.30 часова (интервју) у просторијама школе.

- Списак кандидата који испуњавају услове конкурса, након прегледа достављене документације, школа ће поставити на огласној табли и на интернет страници школе, најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

- Уколико се кандидат који испуњава услове конкурса не појави на тестирању или интервјуу, сматраће се да је исти одустао од пријаве на конкурс

- Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата на јавни конкурс комисија неће разматрати.

- Оглас остаје отворен 8 дана од дана објављивања у “Гласу Српске”, Бањалука.

 

Пријаве слати на адресу: ЈУ Основна школа “Десанка Максимовић” Станари, 74208 Станари бб, са назнаком – пријава на оглас, не отварати.

***

ЈУ ОШ “ЛИЈЕШЋЕ” БРОД

ЛИЈЕШЋЕ ББ

74 450 БРОД

 

КОНКУРС

за упражњена радна мјеста

 

1. Наставник/професор информатике – 3 часа редовне наставе седмично до 31.8.2020. године, радник са искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу;

2. Наставник/професор демократије – 1 час седмично до 30.6.2020. године, радник са искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу;

 

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

 

Општи услови које кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на јавни конкурс су:

1) да је држављанин Републике Српске и Босне и Херцеговине, што се доказује увјерењем о држављанству,

2) да је пунољетан, што се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте,

3) да је радно способан, што се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности које не може бити старије од 6 мјесеци које прилаже само изабрани кандидат након завршеног избора по конкурсу а прије заснивања радног односа,

4) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава,

5) увјерење о подацима из Посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце,

6) увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Увјерења под тачком 4) и 5) школа ће за изабраног кандидата прибавити службеним путем а прије заснивања радног односа.

 

Поред општих услова утврђених у Закону о раду - (“Службени гласник Републике Српске” број: 01/16), кандидати треба да испуњавају и посебне услове предвиђене Законом о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске” број: 44/17, 31/18 и 84/19), Правилником о стручним профилима и звањима наставника , стручних сарадника и васпитача (“Службени гласник Републике Српске” број: 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15) као и Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем радника у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи (“Службени гласник РС” број 74/18 и 26/19).

          Право учешћа на конкурсу на основу члана 104. став 6) Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске”, број: 44/17, 31/18 и 84/19) имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци уколико испуњавају остале услове прописане Законом о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске”, број: 44/17, 31/18 и 84/19), као и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу овог закона испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

 

          Уз пријаву потписану од стране кандидата, осим документације којом доказују испуњавање општих услова, потребно је доставити сљедећу документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање:

1. овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,

2. увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

3. увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу,

4. увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи,

5. додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања , или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања , уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

6. увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

7. увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца код којег је кандидат био запослен,

8. увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

9. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца

10. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

11.     увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије борца

 

          Кандидати су дужни доставити оригинале или овјерене копије докумената и исте неће бити враћене кандидатима.

Непотпуне и неблаговремене пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају услове неће се узети у разматрање.

 

          Пријем у радни однос извршиће се у складу са Правилником о процедури пријема, критеријима за пријем радника у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи (“Службени гласник РС” број 74/18 и 26/19).

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове конкурса, након прегледа достављене документације, поставити на огласној табли школе а по могућности и на интернет страници школе, најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа. Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју.

          Са кандидатима који доставе потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса интервју и тестирање ће се обавити 21.1.2020. године, са почетком у 9 часова у просторијама Јавне установе Основне школе “Лијешће”. За кандидата који се не појави на тестирању и интервјуу сматраће се да је одустао од конкурса.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања у дневним новинама “Глас Српске” Бањалука од 8.1.2020. године а траје од 9.1.2020. године.

 

Пријаве слати на адресу: Јавна установа Основна школа “Лијешће”

Лијешће бб, 74450 БРОД

са назнаком – Пријава на оглас, не отварати-

***

ЈУ ОМШ “МАРКОС ПОРТУГАЛ” ДОБОЈ

ВИДОВДАНСКА ББ

74 000 ДОБОЈ

 

ИСПРАВАК ТЕКСТА КОНКУРСА

продужетак рока објављеног конкурса

 

Наведени рок за пријаву на конкурс објављен 31.12.2019. године у “Гласу Српске”, у трајању од 8 дана од дана објављивања, продужава се на 14 дана од дана објављивања конкурса.

 

Остали дијелови конкурса, рачунајући и дио текста који се односи на термин за интервју и тест, се не мијењају.

***

ЈУ ОШ “ПЕТАР КОЧИЋ” УГОДНОВИЋ

74 275 БЛАТНИЦА

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за избор и именовање директора ЈУ Основне школе “Петар Кочић”

Угодновић, Теслић

 

I –Предмет

     Школски одбор ЈУ Основне школе “Петар Кочић” Угодновић, Теслић расписује јавни конкурс за избор и именовање директора ЈУ Основне школе “Петар Кочић” Угодновић, Теслић.

 

II-  Опис послова

     Директор школе руководи радом школе и одговоран је за законитост рада и успјешно обављање дјелатности школе. За свој рад одговара Влади, Школском одбору и министру.

     Директор школе одговоран је и за обављање осталих послова утврђених Законом о систему јавних служби и статутом школе.

 

III – Мандат

      Директор ЈУ Основне школе “Петар Кочић” Угодновић, Теслић се бира на период од 4 (четири) године. Мандат се рачуна од дана ступања на дужност.

      Школски одбор министру доставља документацију и списак кандидата који испуњавају услове конкурса за именовање директора, у року од осам дана од дана разматрања пријава.

      Министарство просвјете и културе доставља школском одбору одлуку Владе Републике Српске о именовању директора у року од осам дана од дана пријема одлуке.

      Школски одбор писаним путем обавјештава све учеснике конкурса о одлуци Владе о именовању директора у року од осам дана од дана пријема одлуке.

 

IV - Услови за учешће на конкурсу

  За директора ЈУ Основне школе “Петар Кочић” Угодновић, Теслић може бити изабрано лице које испуњава услове утврђене Законом о раду, Законом о основном васпитању и образовању и то:

1. Општи услови:

   1)   Да има општу здравствену способност за рад,

   2)   Да је држављанин Босне и Херцеговине /Републике Српске,

   3)   Да је старији од 18 година.

2. Посебни услови:

1) да има завршен први циклус студија у трајању од четири године и остварених

најмање 240 ECTS бодова или еквивалент,

2) да има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник

на предметима који се изучавају у основној школи након стицања дипломе из тачке 1. Овог става.

3) да није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора против

којег није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

На мјесту директора школе могу конкурисати и лица из члана 177. Став 2. Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске” број: 44/17 и 31/18).

 

V – Потребна документација

Као доказ о испуњавању општих и посебних услова кандидати су дужни приложити:

1)      Пријаву у којој кандидат, између осталог, наводи сву документацију коју прилаже као доказ о испуњавању општих и посебних услова тражених конкурсом,

2)      Кратку биографију са подацима о кретању у струци и до сада оствареним резултатима рада,

3)      Извод из матичне књиге рођених,

4)      Увјерење о држављанству,

5)      Диплому о завршеној стручној спреми,

6)      Потврду којом доказује да има најмање пет година радног искуства као стручни

сарадник или наставник на предметима који се изучавају у школи након стицања дипломе,

7)      Љекарско увјерење о психофизичкој способности за рад са ученицима, које прилаже само именовани кандидат прије ступања на дужност,

8)      Увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора,

школа ће прибавити службеним путем за именованог кандидата, а прије ступања на дужност,

9)      Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем,

10) Препоруке ранијег послодавца или Наставничког вијећа школе у којој је кандидат запослен,

11) Приједлог програма рада директора у наредном четворогодишњем мандату,

12) Друге доказе о потврђивању знања и способности кандидата. 

     Докази (документа) се достављају у оригиналу или овјереном препису-копији у складу са законом,

 

VI –Рок за учешће на конкурсу и начин достављања пријаве

      Пријаве се могу доставити у затвореној коверти лично или поштом препоручено на следећу адресу: ЈУ Основна школа “Петар Кочић” Угодновић, 74275 Блатница општина Теслић, са назнаком “за јавни конкурс за избор и именовање директора”.

      Рок за подношење пријаве је 15 дана од дана објављивања конкурса у дневним новинама које излазе на подручју Републике Српске и Босне и Херцеговине.

 

VII – Напомена

     Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

     Достављена документација школи по овом конкурсу се неће враћати кандидатима.

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана