ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Добој: Оглашава слободна радна мјеста на дан 05.09. 2018. године

ЈУ ЗЗЗ РС

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 05.09. 2018. године.

Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

***************

РАФИНЕРИЈА УЉА МОДРИЧА

ВОЈВОДЕ СТЕПЕ СТЕПАНОВИЋА 49

74 480 МОДРИЧА

КОНКУРС

за пријем радника

1.       Организациона јединица Одјељење финансијско-економског контролинга „Рафинерије уља Модрича” а.д. Модрича

1.1.    Водећи специјалиста..................................................................................... 1

I Општи услови који су прописани законом.   

II Посебни услови:

Поред општих услова прописаних законом, кандидат треба да испуњава и посебне услове утврђене Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста “Рафинерије уља Модрича” а.д. Модрича и то:

-        VII степен стручне спреме, завршен економски факултет

-        Напредно познавање MS Office (Excel, Powoer Point),

-        Радно искуство на пословима плана и анализе или финансија додатна предност,

-        Искуство у раду са рачуноводственим програмима;

-        Аналитичко размишљање,

-        Поузданост и прецизност,

-        Додатно образовање је пожељно.

Опис посла:

1.       Формирање бизнис плана предузећа (плана прихода и расхода, плана кретања новчаних средства) и извјештаја о њиховом остварењу;

2.       Анализа цијене коштања, фактурна анализа пословања предузећа;

3.       Припрема аналитичких материјала (обрачуна и графика) у вези са пословањем предузећа.

III Потребна документа:

-        Копија дипломе (овјерена)

-        Биографија (CV) и фотографија

-        Потврда о радном искуству

Кандидат се прима у радни однос на неодређено вријеме уз обавезан пробни рад од три мјесеца.

Конкурс је отворен 30 дана од дана објављивања.

Обавјештавамо вас да смо сагласни да нашу потребу за радником објавите у дневним листовима, на други уобичајен начин (у вашим просторијама) или да нам понудите одређен избор лица за заснивање радног односа из ваше евиденције незапослених.

Документа се достављају поштом на адресу, са назнаком:

“Потреба за радником на упражњено радно мјесто”

“Рафинерија уља Модрича” а.д. Модрича, ул. Војводе Степе Степановића бр. 49, 74480 Модрича

Биографију (CV) са фотографијом кандидати могу послати на и-мејл: info@modricaoil.com.

Контакт телефон: 053/822-216

****************

ЈУ “ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ” ШАМАЦ

ЂЕНЕРАЛА ДРАЖЕ МИХАЈЛОВИЋА ББ

76 230 ШАМАЦ

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за пријем приправника у радни однос на одређено вријеме

I - Расписује се јавни конкурс за пријем приправника у радни однос на одређено вријеме у трајању од 1 (једне) године и то:

1.       Приправник - дипломирани ликовни умјетник, висока стручна спрема... 1 извршилац,

2.       Приправник - дипломирани правник, висока стручна спрема... 1 извршилац

II - Опис послова

Приправници ће обављати послове у сврху стручне обуке и оспособљавања за самосталан рад у професији за коју су образовани.

III - Општи услови

1.       Да је кандидат држављанин Републике Српске или БиХ,

2.       Да је старији од 18 година,

3.       Да има општу здравствену способност,

4.       Да се против кандидата не води кривични поступак.

IV - Посебни услови

-        за кандидата под редним бројем 1. висока стручна спрема - дипломирани ликовни умјетник

-        за кандидата под редним бројем 2. висока стручна спрема - дипломирани правник

-        да кандидат нема радног искуства у струци

-        да се кандидат налази на евиденцији Завода за запошљавање Републике Српске

V - Потребна документа

Уз пријаву на јавни конкурс кандидати су дужни приложити оригинал или овјерену фотокопију доказа о испуњености општих и посебних услова и то:

-        увјерење о држављанству (не старије од шест мјесеци),

-        извод из матичне књиге рођених,

-        доказ о општој здравственој способности (доставиће само изабрани кандидат),

-        овјерену фотокопију личне карте,

-        увјерење надлежног суда да се против кандидата не води кривични поступак (не старије од три мјесеца),

-        увјерење Завода за запошљавање да се води на евиденцији незапослених лица,

-        фотокопију дипломе или увјерење о дипломирању (увјерење не може бити старије од једне године, односно рока потребног за издавање дипломе). Кандидати који су високо образовање стекли по болоњском систему дужни су уз факултетску диплому доставити и додатак дипломи.

Кандидати чињеницу непостојања радног стажа у струци са ВСС, након њеног стицања, доказују сљедећом документацијом:

-        овјерена фотокопија радне књижице (насловна страница, као и странице са релевантним подацима: име, презиме и др. подаци о школској спреми, укључујући странице о запослењу и стажу) или потврда/увјерење Завода за запошљавање да није регистрован у подацима из матичне евиденције.

Кандидати који испуњавају услове из јавног конкурса и који су се благовремено пријавили на јавни оглас подлијежу провјери знања, коју у складу са Правилником о поступку запошљавања приправника у ЈУ “Центар за културу” Шамац спроводи комисија за пријем приправника.

VI - Рок и мјесто за подношење пријава

Рок за подношење пријава на јавни конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса од стране Завода за запошљавање Републике Српске.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

О резултатима конкурса кандидати ће бити писмено обавијештени.

Пријаве на конкурс са потребном документацијом могу се доставити лично или путем поште на адресу: Јавна установа “Центар за културу” Шамац, улица Ђенерала Драже Михајловића б.б., са назнаком Комисија за спровођење поступка по јавном конкурсу за пријем приправника.

**********

ОКРУЖНИ ПРИВРЕДНИ СУД ДОБОЈ

СВЕТОГ САВЕ 22

74 000 ДОБОЈ

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за пријем на праксу судијског приправника - волонтера

 

- Судијски приправник - волонтер

на период утврђен Законом о полагању правосудног испита у Републици Српској као услов за полагање правосудног испита................. 1 извршилац

1.       Кандидат треба испуњавати опште и посебне услове:

Општи услови:

-        да је држављанин БиХ,

-        да је пунољетан,

-        да има општу здравствену способност,

-        да се против њега не води кривични поступак

Посебни услови:

-        завршен правни факултет,

Сви кандидати за судијског приправника-волонтера који буду испуњавали опште и посебне услове конкурса биће позвани на разговор.

Пријаве се могу доставити лично или поштом на адресу Окружни привредни суд Добој, ул. Светог Саве 22, Добој.

Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни приложити доказе о испуњавању општих услова (увјерење о држављанству, родни лист, увјерење да се против њега не води кривични поступак) и доказе о испуњавању посебних услова (диплому о завршеној школи, просјек оцјена), у оригиналу или овјерене фотокопије. Доказ о општој здравственој способности је дужан доставити изабрани кандидат.

Рок за подношење пријаве је 15 дана од дана објављивања конкурса.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

Конкурс ће се објавити у дневном листу “Глас Српске”.

************

ЈПУ “ТРОЛ” ДЕРВЕНТА

МЛАДЕНА СТОЈАНОВИЋА ББ

74 400 ДЕРВЕНТА

КОНКУРС

за попуњавање упражњеног радног мјеста на неодређено вријеме и то:

1. Дипломирани васпитач предшколске дјеце 1 извршилац

Општи услови:

-        Да је држављанин Републике Српске односно БиХ

-        Да је старији од 18 година

-        Да има општу здравствену способност

-        Да није осуђиван за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова васпитача у предшколској установи

Посебни услови:

Поред општих услова кандидат треба да задовољава и посебне услове и то:

-        ВСС - дипломирани васпитач предшколске дјеце

-        Просјек оцјена током студирања

-        Вријеме проведено на евиденцији незапослених лица коју води Завод за запошљавање Републике Српске, након стицања одговарајуће стручне спреме

-        Резултати остварени на интервјуу

-        Положен стручни испит

-        Радно искуство најмање годину дана

Потребна документа:

Уз пријаву за конкурс са краћом биографијом кандидати су дужни приложити доказе о испуњавању општих и посебних услова:

-        Увјерење о држављанству (оригинал или овјерена фотокопија)

-        Извод из матичне књиге рођених (овјерена копија)

-        Љекарско увјерење

-        Овјерену фотокопију дипломе или потврду о дипломирању

-        Овјерену фотокопију личне карте

-        Увјерење о положеном стручном испиту

-        Доказ о радном стажу

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања у “Гласу Српске”.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

Са свим кандидатима који буду ушли у ужи избор Комисија за избор кандидата по конкурсу ће обавити разговор - интервју, о чему ће кандидати бити благовремено обавијештени.

Пријаве се могу доставити лично на протокол установе или путем поште на адресу:

ЈПУ “Трол”, ул. Младена Стојановића б.б., 74 400 Дервента.

*************

ЈУ ОШ “ЛИЈЕШЋЕ” БРОД

ЛИЈЕШЋЕ ББ

74 450 БРОД

КОНКУРС

за упражњена радна мјеста

 

1.       Наставник/професор демократије - 1 час на одређено вријеме - до 30.6.2019. године - 1 извршилац, радник са искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу.

2.       Наставник/професор хемије - 8 часова на одређено вријеме за школску 2018/19. годину, до 31.8.2019. године - 1 извршилац, радник са искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу.

3.       Наставник/професор географије - 4 часа на одређено вријеме за школску 2018/19. годину, до 31.8.2019. године - 1 извршилац, радник са искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу.

4.       Наставник/професор њемачког језика - 12 часова на неодређено вријеме - 1 извршилац, радник са искуством и положеним стручним испитом.

Услови: Поред општих услова утврђених Правилником о процедури и критеријумима пријема у радни однос радника у основној школи (“Службени Гласник Републике Српске” број 74/18) кандидати треба да испуњавају и посебне услове предвиђене овим правилником и Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача (“Службени гласник Републике Српске” број: 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15).

Општи услови које кандидати треба да испуњавају за наведено радно мјесто приликом пријављивања су:

1) да је држављанин Републике Српске и БиХ, што се доказује увјерењем о држављанству,

2) да је пунољетан, што се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте

3) да је радно способан, што се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности које не може бити старије од 6 мјесеци (прилаже само изабрани кандидат након завршеног избора по конкурсу а прије заснивања радног односа)

4) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављана дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава, што се доказује увјерењем о неосуђиваности - које ће за изабраног кандидата прибавити школа службеним путем, а прије заснивања радног односа.

Посебни услови које кандидати треба да испуњавају:

-        одговарајући ниво образовања - завршен први циклус студијског програма и стручно звање или еквивалент, односно високу или вишу стручну спрему - за тражено занимање - према Правилнику о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача.

-        радно искуство, након стицања звања прописаног за обављање послова наставника одређене струке, на пословима у васпитно-образовном процесу.

-        положен стручни испит за рад у васпитно-образовном процесу.

Уз потписану пријаву на конкурс кандидати су дужни доставити сљедеће документе (у оригиналу или овјереној копији):

1.       овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплому стечену након интегрисаних академских студија у одговарајућој области,

2.       увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета

3.       додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

4.       увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу

5.       увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи,

6.       увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење

7.       увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца код којег је кандидат био запослен,

8.       увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца

9.       увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије борца

10.     увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

Право учешћа на конкурсу на основу члана 104. став 6) Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске”, број 44/17 и 31/18) имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци уколико испуњавају остале услове прописане Законом о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске”, број: 44/17 и 31/18), као и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу овог закона испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Кандидати су дужни доставити овјерене фотокопије докумената (не старије од 6 мјесеци) и оне неће бити враћене кандидатима.

Непотпуне и неблаговремене пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају услове неће се узети у разматрање.

Пријем у радни однос извршиће се у складу са Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи (“Службени гласник РС” број 74/18).

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања у дневним новинама “Глас Српске” Бањалука од 5.9.2018. године, а траје од 6.9.2018. године.

Кандидати који су доставили потписане и благовремене пријаве и који испуњавају услове конкурса, писменим путем ће бити обавијештени о мјесту и датуму спровођења тестирања и интервјуа.

Напомена:

У случају да се за радно мјесто наставник/професор хемије не јави лице са искуством/положеним стручним испитом комисија ће разматрати пријаве кандидата без искуства/положеног стручног испита.

Пријаве слати на адресу:

Јавна установа

Основна школа “Лијешће”

Лијешће б.б.,

74450 Брод

са назнаком - Пријава на оглас, не отварати.

*********

ЈУ ОШ “СВЕТИ САВА” БРОД

ВУКА КАРАЏИЋА ББ

74 450 БРОД

КОНКУРС

за упражњена радна мјеста

 

1. Наставник енглеског језика

- 1 извршилац - на одређено вријеме, за 14 часова редовне наставе седмично, за школску 2018/19. годину, до повратка радника са функције, а најдуже до 31.8.2019. године, радник са искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу.

2. Наставник њемачког језика

- 1 извршилац - на одређено вријеме, за 6 часова редовне наставе, радник са искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу.

Општи услови које кандидати треба да испуњавају:

1) да је држављанин Републике Српске и БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству,

2) да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,

3) да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након завршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа

4) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава, а то се доказује увјерењем о неосуђиваности које ће за за изабраног кандидата прибавити школа службеним путем, а прије заснивања радног односа.

Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидати треба да испуњавају и посебне услове прописане Законом о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске” број 44/17 и 31/18), услове прописане Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача (“Службени гласник Републике Српске”, број 77/09,86/10, 25/14 и 76/15), услове прописане Правилником о процедури пријема, критеријима за пријем радника у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи (“Службени гласник РС” број 74/18).

Право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 104. став 6. Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске” број 44/17 и 31/18).

Право учешћа на конкурсу имају и кандидати који су, по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске” број 44/17 и 31/18) испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Уз пријаву потписану од стране кандидата, осим документације којом доказују испуњавање општих услова потребно је доставити сљедећу документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање:

1)      овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно дипломе стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области

2)      увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групи предмета,

3)      увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу,

4)      додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена

5)      увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење, коју води Завод за запошљавање за подручје јединице локалне самоуправе гдје је кандидат пријављен

6)      увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца,

7)      увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

8)      увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

9)      Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије борца.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената (не старије од 6 мјесеци) и те копије неће бити враћене кандидатима.

Пријем у радни однос извршиће се у складу са Правилником о процедури пријема, критеријима за пријем радника у радни однос и начином бодовања кандидата у основној школи (“Службени гласник РС” број 74/18).

Кандидате који доставе потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса, Комисија за пријем радника ће писаним путем обавијестити о датуму и мјесту спровођења тестирања и интервја.

Непотпуне и неблаговремене пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају услове неће се разматрати.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања у “Гласу Српске” Бањалука од 5.9.2018, а траје од 6.9.2018. године.

Пријаве са назнаком – “пријава на конкурс, не отварати”, могу се доставити лично у школу или путем поште на адресу:

ЈУ Основна школа “Свети Сава”

Ул. Вука Караџића б.б.

74450 Брод.

*************

ЈУ “УГОСТИТЕЉСКА И ТРГОВИНСКА ШКОЛА” ДОБОЈ

ЦАРА ДУШАНА 18

74 000 ДОБОЈ

КОНКУРС

за пријем наставника

I - на одређено вријеме, са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у настави, до 31.12.2018. године, и то:

1.       Дипломирани инжењер технологије - одсјек биотехнолошко прехрамбени, 20 часова седмично, један извршилац

II - на неодређено вријеме, са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у настави:

1.       Дипломирани инжењер прехрамбене технологије, смјер контрола квалитета и хигијенске исправности намирница, 10 часова седмично, један извршилац

Услови

Општи услови прописани Законом о раду (“Службени гласник Републике Српске”, број: 1/16) и Правилником о критеријумима и процедури пријема радника у радни однос у средњој школи (“Службени гласник Републике Српске”, број 102/14 и 42/16) које кандидати треба да испуњавају су:

1.       Да је држављанин Републике Српске и БиХ, што доказује увјерењем о држављанству;

2.       Да је пунољетан, што се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте;

3.       Да је радно способан, што се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат, након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа;

4.       Да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Поред општих услова кандидати треба да испуњавају и посебне услове прописане чланом 104. Закона о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник Републике Српске”, број 41/18) и Правилником о врсти стручне спреме наставник и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама (“Службени гласник Републике Српске”, број: 29/12, 80/14 и 83/15) и Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у гимназији (“Службени гласник Републике Српске”, број: 34/15 и 83/15) и то:

Поред општих услова предвиђених Законом о раду (“Сл. гласник РС” број 01/2016), кандидат треба да испуњава и посебне услове прописане Законом о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник РС” број 41/18) и услове Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у средњој школи (“Службени гласник” РС бр. 102/2014. и 42/2016).

         

1.       Да има одговарајући ниво образовања - завршен први циклус студијског програма у четворогодишњем трајању, са остварених најмање 240 ECTS бодова и стручно звање у одређеној области,

2.       Да има љекарско увјерење о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима,

3.       Да има положен стручни испит за рад у настави.

Напомена:

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник Републике Српске”, број 41/18) испуњавали услове у погледу профила и звања наставника (члан 106. став 9. Закона о средњем образовању и васпитању).

Уколико се на конкурс не пријаве кандидати који имају положен стручни испит за рад у настави, разматраће се и пријаве кандидата који немају положен стручни испит, али су стекли радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају остале услове прописане Законом (члан 104. став 7. Закона о средњем образовању и васпитању и члан 104. став 8).

Потребна документација:

Уз пријаву на конкурс, потписану од стране кандидата који се пријављује на конкурс, потребно је доставити и сљедеће документе:

1.       Увјерење о држављанству,

2.       Извод из матичне књиге рођених,

3.       Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

4.       Увјерење о положеном стручном испиту за рад у настави

5.       Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

6.       Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица,

7.       Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца које треба да садржи: врсту посла, степен стручне спреме и дужину оствареног радног стажа по врстама посла,

8.       Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

9.       Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске (ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида),

10.     Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске (ако се ради о кандидату из категорије борца).

Љекарско увјерење о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима, које није старије од 6 мјесеци (доставља кандидат који буде изабран по конкурсу, а прије заснивања радног односа).

Увјерење о неосуђиваности, којим се доказује да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

Кандидати су обавезни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

У пријави на конкурс кандидати су обавезни навести сва документа која прилажу уз пријаву.

Бодовање кандидата извршиће се у складу са Правилником о критеријумима и процедури пријема радника у радни однос у средњој школи (“Службени гласник Републике Српске”, број: 102/14 и 42/16).

Тестирање и интервју са кандидатима који испуњавају услове конкурса и који доставе потпуне и благовремене пријаве обавиће се 17.9.2018. године у 9 часова, у просторијама школе.

Кандидати неће посебно бити позивани на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању или интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања у дневном листу “Глас Српске”.

Школа ће писаним путем обавијестити све учеснике конкурса о резултатима конкурса у року од осам (8) дана од дана доношења одлуке.

Пријаве са потребном документацијом, у затвореној коверти, доставити лично у секретаријат школе или слати на адресу:

ЈУ Угоститељска и трговинска школа, Цара Душана 18. 74 000 Добој, са назнаком “Пријава на конкурс”.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

*************

ЈУ СШЦ “ПЕТРОВО” ПЕТРОВО

ОЗРЕНСКИХ ОДРЕДА 76

74 317 ПЕТРОВО

КОНКУРС

за пријем радника у радни однос на одређено вријеме

1. Професор историје....................................... 2 часа на одређено радно вријеме.

2. Професор филозофије и социологије……...... 2 часа на одређено радно вријеме.

2. У радни однос се примају лица са радним искуством.

3. Општи и посебни услови за пријем у радни однос

Општи услови:

1. Да је држављанин Републике Српске и БиХ, што се доказује увјерењем о држављанству;

2. Да је пунољетан, што се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте;

3. Да је радно способан, што се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат, након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа;

4. Да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Потребна документација:

Уз потписану пријаву и документацију из тачака 1. до 5. потребно је доставити документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима из члана 9. Правилника о критеријумима и процедури пријема радника у радни однос у средњој школи (“Службени гласник РС”, број: 102/2014 и 42/2016) и то:

1. Увјерење о држављанству,

2. Извод из матичне књиге рођених,

3. Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање 240 ECTS бодова којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

4. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

5. Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу за кандидате са радним искуством,

6. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица,

7. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске (ако се ради о кандидату из категорије бораца)

8. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске (ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида).

Увјерење о неосуђивању за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

Кандидати су обавезни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Тестирање и интервју са кандидатима који испуњавају услове конкурса и који доставе потпуне и благовремене пријаве обавиће се у просторијама школе 17.9.2018. у 13 часова.

Кандидати неће посебно бити позивани на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању или интервјуу сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања у дневном листу “Глас Српске”.

Пријаве са потребном документацијом слати на адресу: ЈУ Средњошколски центар Петрово, Озренских одреда 76, 74317 Петрово, са назнаком “пријава на конкурс”.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разматране.

**************

ЈУ ОШ “ДОЊИ ЖАБАР” ДОЊИ ЖАБАР

ТРГ МЛАДОСТИ 4

76 273 ДОЊИ ЖАБАР

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за пријем у радни однос

На одређено вријеме - до 31.8.2019.

1.       Наставник разредне наставе, са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу, …………………...1 извршилац

2.       Наставник разредне наставе, приправник…………………….3 извршиоца

3.       Наставник физичког васпитања, приправник (8 часова седмичне норме) ....1 извршилац

4.       Наставник српског језика, са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу, (5 часова седмичне норме) …..1 извршилац

5.       Наставник математике, са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу (4 часа седмичне норме) …...........1 извршилац

На одређено вријеме – до повратка директора са функције

6.       Наставник разредне наставе, са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу, …………………..1 извршилац

На одређено  вријеме - до повратка раднице са породиљског одсуства

7.       Наставник разредне наставе, са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу, …………………..1 извршилац

Услови конкурса

Пријављени кандидати морају да испуњавају опште услове прописане Законом о раду (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 1/16,66/18), услове прописане Законом о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 44/17, 31/18), услове из Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача (“Службени гласник Републике Српске бр. 77/09, 86/10, 25/14, 76/15).

Кандидати достављају сљедећа документа:

1.       потписану пријаву са кратком биографијом и контакт телефоном (у пријави обавезно навести тачну адресу становања и контакт телефон);

2.       увјерење о држављанству (не старије од шест мјесеци);

3.       извод из матичне књиге рођених или копију личне карте;

4.       љекарско увјерење о психофизичкој способности за рад;

(доставља само кандидат који буде изабран, а прије заснивања радног односа).

Љекарско увјерење не може бити старије од шест мјесеци.

5.       увјерење о неосуђиваности за изабраног кандидата школа ће тражити службеним путем, а прије заснивања радног односа;

6.       овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно дипломе стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области;

7.       увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета који је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета;

8.       увјерење о положеном стручном испиту (прилажу само кандидати који се пријављују за радна мјеста за које се тражи радно искуство);

9.       увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи;

10.     додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

11.     увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

12.     увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца (прилажу само кандидати који се пријављују за радна мјеста за које се тражи радно искуство);

13.     увјерење општинског / градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

14.     увјерење општинског / градског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида и

15.     увјерење општинског/градског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске уколико се ради о кандидату из категорије борца.

          Право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 104. став 6. Закона о основном васпитању и образовању (у случају да се расписује конкурс за лица са радним искуством), као и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Комисија писаним путем обавјештава кандидате који су доставили потпуне и благовремене пријаве о датуму и мјесту спровођења тестирања и интервјуа.

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања.

Све пријаве достављати лично или путем поште на адресу: ЈУ ОШ “Доњи Жабар” Трг младости бр. 4, 76 273 Доњи Жабар.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и копије се не враћају кандидатима.

Пријем у радни однос вршиће се у складу са чланом 115. Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске” број: 44/17 и 31/18) и Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи (“Службени гласник Републике Српске” број 74/18).

************

ЈУ ОШ “НИКОЛА ТЕСЛА” ДЕРВЕНТА

ТРГ ОСЛОБОЂЕЊА 10

74 400 ДЕРВЕНТА

КОНКУРС

за упражњена радна мјеста

1.       Наставник/професор разредне – радник са искуством на одређено вријеме до 31.8.2019. године – 1 извршилац

2.       Наставник/професор разредне наставе - приправник на одређено радно вријеме до повратка радника са функције а најдаље до 31.8.2019. године

-        1 извршилац;

Сви кандидати морају испуњавати опште услове предвиђене Законом о раду (“Службени гласник Републике Српске” број: 1/16), посебне услове прописане чланом  104. Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске” број: 44/17) и члана 3. Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача (“Службени гласник Републике Српске” број: 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15).

Право учешћа на конкурсу имају и кандидати који су стекли радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају остале услове прописане Законом.

Право учешћа на конкурсу имају и кандидати који су, по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске” број: 44/17), испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Пријем у радни однос вршиће се у складу са Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начин бодовања кандидата у основној школи (“Службени гласник Републике Српске” број: 74/18).

Општи услови који кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на јавни конкурс су:

*да је држављанин Републике Српске и Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству,

*да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,

*да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

* да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава,

- Увјерење о неосуђиваности за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

Уз потписану пријаву на конкурс са потписом кандидата, кратком биографијом, адресом, контакт-телефон, списком приложене документације, кандидати треба да приложе сљедећа документа:

− Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно дипломе стечену након завршених интегрисаних академских студија у одређеној области,

- Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошпко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

− Увјерење о положеном стручном испиту ако је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством и положеним стручним испитом,

- Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи,

- Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

− Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

− Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца ако је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством,

− Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

− Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

− Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања у дневном листу “Глас Српске”.

-        Тестирање кандидата обавиће се 20.8.2018. године у 9 часова у просторијама школе

-        Интервју кандидата обавиће се 21.8.2018. године у 9 часова у просторијама школе.

-        Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању и интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Пријаве слати на адресу:

Ју Основна школа “Никола Тесла”

Трг ослобођења 10, 74400 Дервента

Са назнаком – пријава на оглас, не отварати -

- Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

**********

ЈУ ОШ “СТЕВАН ДУШАНИЋ” ПРИБИНИЋ

74 276 ПРИБИНИЋ

ЈАВНИ КОНКУРС

1.       Наставник разредне наставе – 1 извршилац, са положеним стручним  испитом , на одређено вријеме (до повратка раднице са породиљског)

2.       Наставник разредне наставе – 1 извршилац, са положеним стручним  испитом, на одређено вријеме до повратка радника са неплаћеног одсуства, најдуже до 30.6.2019.

3.       Наставник српског језика – 1 извршилац (9 часова) са положеним стручним  испитом, на одређено вријеме, најдуже до 31.8.2019. године

4.       Наставник демократије и људских права – 1 извршилац (4 часа) са положеним стручним  испитом, на одређено вријеме, најдуже до 31.8.2019. године

5.       Наставник њемачког језика – 1 извршилац (2 часа) са положеним стручним испитом, на одређено вријеме, најдуже до 31.8.2019. године.

1.       Услови конкурса

1.1 . Општи услови:

Општи услови, које кандидат који се пријављује на јавни конкурс, треба испуњавати су:

а)       да је држављанин РС и БиХ, а то доказује доказује увјерењем о држављанству,

б)      да је пунољетан, а то доказује изводном из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,

в)       да је радно способан, а то доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

г)       да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем што се доказује увјерењем о неосуђиваности из став 1. тачка г) за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

1.2. Посебни услови:

Поред општих услова кандидат треба да испуњава и посебне услове прописане Законом о основном васпитању и образовању (“Службени гласник РС”, број 44/17), као и Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача (“Службени гласник РС”', број 77/09,86/10 и 25/14 и 76/15). прописани су посебни услови у погледу стручне спреме за горе наведено радно мјесто.

Право учешћа на конкурс имају и лица из члана 104. став 6. Закона о основном васпитању и образовању Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 44/17), као и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 44/17) испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

2.       Документација која се прилаже уз пријаву

У складу са чланом 6. Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи (“Службени гласник Републике Српске”, број 73/18) уз потписану пријаву на конкурс и документацију којом се доказује испуњеност општих услова конкурса потребно је доставити и документе којим се доказује испуњеност посебних услова конкурса и документацију на основу које се врши бодовање:

а)       Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

б)      Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјене током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

в)       извод из матичне књиге рођених – издат са неограниченим роком трајања,

г)       увјерење о држављанству (не старије од 6 мјесеци),

2.1.    Поред наведене документације кандидати могу доставити и остале доказе прописане Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи, који ће се бодовати од стране Комисије за избор:

а)       увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица за незапослена лица која се налазе на евиденцији,

б)      увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца,

в)       Увјерење општинског /градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

г)       Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске , уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

д)      Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС , ако се ради о кандидату из категорије борца.

3.       Рок за подношење пријаве

Јавни конкурс је отворен осам (8) дана од дана објављивања у дневном листу “Глас Српске”, посредством Завода за запошљавање Републике Српске.

4.       Адреса достављања пријаве

Пријаве са прилозима се достављају на адресу:

ЈУ ОШ “Стеван Душанић” 74276 Прибинић, општина Теслић, поштом или непосредно у управу школе у затвореној коверти уз назнаку “пријава на конкурс – комисија за избор наставника - НЕ ОТВАРАТИ”

5.       Интервју и тест

Са пријављеним кандидатима, који су доставили потпуне и благовремене пријаве, обавиће се интервју и тестирање дана 17.9.2018. у 8 часова у просторијама ЈУ ОШ “Стеван Душанић” Прибинић.

Кандидати се неће посебно позивати на интервју, а уколико се не појаве на интервју, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

6.       Напомена

Кандидати су дужни  доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Школа ће писменим путем обавијестити све учеснике о исходу конкурса у року од осам (8) дана од дана доношења одлуке о избору кандидата.

Неблаговремене, непотпуне и непотписане пријаве од стране кандидата који се пријављују на јавни конкурс, као и неовјерене фотокопије приложених докумената комисија за избор кандидата неће разматрати.

************

ЈУ СШЦ “НИКОЛА ТЕСЛА” ШАМАЦ

ЦАРА ЛАЗАРА 6

76 230 ШАМАЦ

               

КОНКУРС

за пријем у радни однос

1.       Једног наставника хемије на 2 часа наставе седмично са радним искуством од најмање годину дана, са положеним стручним испитом ради закључења уговора о раду на одређено вријеме, до 31.8.2019. године.

2.       Једног наставника стручних предмета - доктор медицине на 12 часова седмично, са положеним стручним испитом и радним искуством од најмање годину дана ради закључења уговора о раду на одређено вријеме, до 31.8.2019. године.

Општи и посебни услови за кандидата

Општи и посебни услови за пријем у радни однос:

Општи услови:

- да је држављанин Босне и Херцеговине или Републике Српске, а то се доказује увјерењем о држављанству

- да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених

- да има општу здравствену способност за рад, а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од 6 мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу а прије заснивања радног односа.

- да лице није осуђивано правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

Поред општих услова кандидати морају да испуњавају и посебне услове прописане Законом о средњем образовању и васпитању и Правилником о процедури и критеријумима за пријем радника у радни однос у средњој школи.

3. Потребна документација

Кандидати уз пријаву (у пријави обавезно навести адресу и број телефона) на јавни конкурс дужни су доставити овјерене копије свих докумената и то:

- Увјерење о држављанству,

- Извод из матичне књиге рођених,

- Љекарско увјерење не старије од шест мјесеци (прилаже само онај кандидат који буде изабран, након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа),

- Увјерење да лице није осуђивано правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

Поред наведене документације кандидати достављају и документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање према одредбама Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у средњој школи, и то:

- овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент

- додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

- увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица,

- увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу, (напомена - није потребно  за приправника)

- увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, (напомена - није потребно за приправника)

- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије борца,

- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник Републике Српске” број: 41/18), испуњавали услове у погледу профила и звања наставника.

Изузетно од услова из члана 104. став 1. тачка 3) Закона о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник Републике Српске” број: 41/18), право учешћа имају и лица која су радни стаж стекла ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају и остале услове прописане законом.

Уколико се на конкурс не јави лице са положеним стручним испитом и радним искуством, разматраће се и пријаве приправника.

4. Рок за учешће на конкурсу и начин достављања пријава

Пријаве се могу доставити лично или поштом препоручено на следећу адресу:

ЈУ Средњошколски центар “Никола Тесла” Шамац, са назнаком Јавни конкурс за попуну упражњеног радног мјеста.

Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања конкурса.

Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата неће се узети у разматрање.

Кандидати који испуњавају услове утврђене овим конкурсом, дужни су приступити интервјуу и тестирању, који ће са кандидатима обавити Комисија за избор.

Интервју са кандидатима и тестирање ће се одржати дана 17.9.2018. године у 10 часова, у просторијама школе.

Кандидати се неће посебно позивати на интервју и тестирање, а ако се не појаве, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Школа ће писменим путем обавијестити све учеснике о исходу конкурса у року од осам (8) дана од дана доношења одлуке.

***********

ЈУ ОШ “ВАСО ПЕЛАГИЋ” ПЕЛАГИЋЕВО

ВУКА КАРАЏИЋА 76

76256 ПЕЛАГИЋЕВО

ЈАВНИ КОНКУРС

за избор и пријем у радни однос

1. Наставник математике на одређено радно вријеме, тј. до 31.8.2019. године, са радним искуством и положеним стручним испитом, 4 часа редовне наставе седмично ............... 1 извршилац

Услови конкурса

Кандидати морају испуњавати сљедеће услове:

Општи услови које кандидати треба да испуњавају:

1.       да је држављанин Босне и Херцеговине;

2.       да је пунољетан;

3.       да је радно способан за вршење послова на наведеном радном мјесту;

4.       да није правоснажном пресудом осуђиван на кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Посебни услови

Поред општих услова кандидати за наставнике треба да имају и одговарајући ниво образовања из члана 104. Закона о основном образовању и васпитању (“Службени гласник Републике Српске” број 44/17, 31/18) и члана 3.  Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача (“Службени гласник Републике Српске” број. 77/09, 86/10 и 25/14).

          Право учешћа на конкурсу има и лице које је стекло радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњава услове прописане Законом о основном васпитању и образовању.

          Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске” број 44/17, 31/18) испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Кандидати уз пријаву достављају сљедећа документа:

1.       потписану пријаву на конкурс са кратком биографијом и контакт телефоном (у пријави обавезно навести тачну адресу становања и контакт телефон);

2.       увјерење о држављанству (не старије од шест мјесеци);

3.       извод из матичне књиге рођених;

4.       љекарско увјерење о психо-физичкој способности за рад са ученицима

(доставља само кандидат који буде изабран, а прије заснивања радног односа).

Љекарско увјерење не може бити старије од шест мјесеци);

5.       увјерење о неосуђиваности за изабраног кандидата школа ће тражити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

6.       овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области;

7.       увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

8.       увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу;

9.       увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи,

10.     додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

11.     увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица за незапослена лица која траже запослење,

12.     увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца;

13.     увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

14.     увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије борца;

15.     увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

Дана, 17.9. 2018. године у просторијама ове школе обавиће се тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса.

Тестирање ће се обавити у 9 часова, а интервју са кандидатима обавиће се у 11 часова.

Рок за подношење пријава је 8 (осам) дана од дана објављивања.

Све пријаве достављати лично или путем поште на адресу: ЈУ ОШ “Васо Пелагић” Пелагићево, Вука Караџића 76, 76 256 Пелагићево.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Кандидати су дужни приложити овјерене копије свих докумената и копије се не враћају кандидатима.

Избор кандидата врши се у складу са Законом о основном васпитању и образовању и Правилника о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи.

**************

ЈУ СШЦ “НИКОЛА ТЕСЛА” БРОД

КРАЉА ПЕТРА И ОСЛОБОДИОЦА ББ

74 450 БРОД

КОНКУРС

за пријем радника у радни однос

1.       Професор машинске групе предмета – 1 извршилац са искуством, на одређено вријеме (до краја школске године) за 10 часова седмично,

2.       Професор практичне наставе за машинску групу предмета за ИВ степен, на одређено вријеме (до краја наставне године) за 3 часа седмично.

Поред општих услова за заснивање радног односа предвиђених Законом о раду (“Сл. гласник Републике Српске”, број: 01/16), кандидати требају испуњавати и посебне услове прописане Законом о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник Републике Српске” број: 41/18) и услове из Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама (“Сл. гласник РС”, број 102/12).

Уз пријаву кандидати су дужни доставити:

1.       Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова , у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

2.       Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

3.       Овјерену фотокопију увјерења о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу,

4.       Извод из матичне књиге рођених или овјерену фотокопију личне карте,

5.       Увјерење о држављанству,

6.       Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која се налазе на тој евиденцији,

7.       Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца,

8.       Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

9.       Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије борца,

10.     Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

Право учешћа на конкурсу имају и лица која која су стекла радни стаж ван школе у трајању најмање годину дана у струци, уколико испуњавају остале услове прописане законом,

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник Републике Српске” број 41/18) испуњавала услове у погледу профила и звања наставника.

Кандидат који буде одабран по конкурсу ће прије заснивања радног односа доставити љекарско увјерење о здравственој способности за рад издато од стране надлежне установе, које не смије бити старије од шест мјесеци.

За кандидата који буде изабран по конкурсу школа ће прије заснивања радног односа од надлежног Центра јавне безбједности затражити увјерење о неосуђиваности.

Пријаве са потребном документацијом доставити искључиво поштом на горе наведену адресу.

Сви документи се достављају у овјереној фотокопији и те копије неће бити враћене кандидатима,

Непотпуне и неблаговремене, као и пријаве кандидата који не испуњавају услове неће се разматрати.

Са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве одн. који испуњавају услове конкурса, тестирање и интервју ће се обавити 17. септембра 2018. године у 8.30 часова у просторијама школе. Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању или интервју, сматраће да су одустали од пријаве на конкурс.

Пријем кандидата у радни однос вршиће се на основу Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у средњој школи (“Сл. гласник РС” број 102/14)

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања у дневним новинама.

***********

ЈУ “МЕДИЦИНСКА ШКОЛА” ДОБОЈ

ПОП ЉУБИНА 31

74 000 ДОБОЈ

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за пријем радника у радни однос

1.       Наставник стручних предмета – доктор медицине, са радним искуством, на одређено вријеме, до 31.08.2019. године, пуна норма.........................1 извршилац.

2.       Наставник стручних предмета – доктор медицине, са радним искуством, на одређено вријеме, до повратка раднице са породиљског одсуства, пуна норма.........................................................................................................1 извршилац.

(Уколико се на конкурс не јаве кандидати са радним искуством, разматраће се и пријаве приправника)

          Поред општих услова предвиђених Законом о раду (“Службени гласник Републике Српске” број 1/16) кандидат треба да испуњава и услове из Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама (“Службени гласник Републике Српске” број 29/12, 80/14) и Правилника о критеријумима и процедури пријема радника у радни однос у средњој школи (“Службени гласник Републике Српске” број 102/14 и 42/16).

         

Уз потписану пријаву кандидат је дужан доставити:

1. увјерење о држављанству,

2. извод из матичне књиге рођених или копију личне карте,

3. љекарско увјерење о психофизичкој способности за рад са ученицима које не може бити старује од шест мјесеци, кандидат ће накнадно доставити, уколико буде изабран, односно примљен у радни однос,

4. лице које је правоснажном пресудом осуђивано за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, злоупотребе опојних средстава, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицима не могу обављати рад у школи, а увјерење о неосуђиваности школа ће прибавити службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа,

5. овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

6. додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

7. увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица, за незапослена лица која се налазе на тој евиденцији,

8. увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца,

9. увјерење о положеном стручном испиту,

10. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

11. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије борца,

12. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

Право учешћа на конкурсу на основу члана 106. став (5) Закона о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник Републике Српске”, број 41/18) имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци уколико испуњавају остале услове прописане Законом о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник Републике Српске”, број 41/18).

Право учешћа на конкурсу на основу члана 106. став (9) Закона о средњем образовању и  васпитању (“Службени гласник Републике Српске”, број 41/18), имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу овог закона испуњавали услове у погледу профила и звања наставника.

Сви документи се достављају лично или путем Поште као овјерене копије не старије од шест мјесеци на адресу школе, Поп Љубина 31, 74000 Добој, у затвореној коверти на којој је потребно назначити “за конкурс”, за које радно мјесто се конкурише и иста се неће враћати кандидатима.

Непотпуне и неблаговремене пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају услове конкурса, неће се разматрати.

Тестирање кандидата који испуњавају услове предвиђене конкурсом обавиће се у понедјељак 17.9.2018. године у 9 часова у учионици број 10, а након тога обавиће се интервју.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервјуу, ако се не појаве сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања.

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана