ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Добој: Оглашава слободна радна мјеста на дан 05.03.2020. године

ЈУ ЗЗЗ РС
ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Добој: Оглашава слободна радна мјеста на дан 05.03.2020. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 05.03.2020. године.

 Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени ао незапослено лице.

*****************

УСЗ Центар за специјалистичке социјалне услуге “ЗА МАЈКУ И ДИЈЕТЕ”

Старог Вујадина 53

78 000 БАЊАЛУКА

 

расписује:

КОНКУРС

за попуну радних мјеста:

 

 

1) Дипломирани дефектолог  – 1  извршилац;

 Услови: Завршен факултет, искуство је пожељно, не и обавезно.

 

2) Дипломирани логопед – 1 извршилац;

Услови: Завршен факултет, искуство је пожељно, не и обавезно.

 

Конкурс је отворен до 12.3.2020. Пријаве слати путем електронске поште centarzamajkuidijete@gmail.com .

***

ЈУ ОШ “СТЕВАН ДУШАНИЋ” ПРИБИНИЋ

74 276 ПРИБИНИЋ

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за избор и именовање директора Јавне установе Основне школе “Стеван Душанић” Прибинић

 

I - Предмет

Школски одбор Јавне установе Основне школе “Стеван Душанић” Прибинић, расписује јавни конкурс за избор и именовање директора Јавне установе Основне школе “Стеван Душанић” Прибинић.

 

II - Опис послова

Директор школе је одговоран за законитост рада и за успјешно обављање дјелатности школе. Директор за свој рад одговара Влади, школском одбору и министру.

 

III - Мандат

Школски одбор разматра пријаве кандидата који испуњавају услове конкурса за именовање директора, потом документацију и списак кандидата који испуњавају услове конкурса доставља министру, у року од осам дана од дана разматрања пријава.

На приједлог министра Влада именује за директора једног од кандидата са претходне алинеје.

Мандат директора траје четири године и почиње од дана ступања на дужност.

 

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

 

IV – Услови за учешће на конкурсу  

 

За директора Јавне установе Основне школе “Стеван Душанић” Прибинић,  може бити изабрано лице које испуњава услове утврђене Законом о раду (“Службени гласник РС”,  број 01/16), Законом о основном образовању и васпитању (“Службени гласник РС”, број 44/17 и 31/18), Правилником о условима и поступку избора и разрјешења директора основне школе (“Службени гласник РС” број 49/18) и Статутом школе, и то:

1. Општи услови:

- да је држављанин Републике Српске и Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству,

-        да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,

-        да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа.

-        да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава што се доказује увјерењем о неосуђиваности, које ће школа прибавити по службеној дужности за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа.

 

2. Посебни услови:

За директора школе може да буде изабран наставник или стручни сарадник који:

- Има завршен први циклус студија у трајању од четири године и остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент или испуњава услове у складу са чланом 177. став 1. и 2. Закона о основном образовању и васпитању (“Службени гласник РС”, број 44/17 и 31/18).

- Има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у основној школи након стицања дипломе из претходне ставке.

- Није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора, против којег није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

 

3. Поред општих и посебних услова које кандидат мора да испуњава, за директора не може бити изабрано лице на које се односи члан 9. став 1. Устава Босне и Херцеговине, односно ниједно лице које служи казну изречену од Међународног суда за бившу Југославију и ниједно лице које је под оптужницом тог суда, а није се повиновало налогу да се појави пред судом.

 

V Потребна документација

Кандидат који конкурише за радно мјесто директора школе уз потписану пријаву на конкурс прилаже сљедећа документа:

 

-        Диплому о завршеној стручној спреми,

-        Потврду којом доказује да има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у школи након стицања дипломе,

-        Љекарско увјерење о психофизичкој способности за рад са ученицима, које прилаже само именовани кандидат прије ступања на дужност,

-        Увјерења да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем,

-        Приједлог програма рада директора у наредном четворогодишњем мандату,

-        Препоруку ранијег послодавца, односно наставничког вијећа школе у којој је кандидат запослен,

-        Кратку биографију са подацима о претходним пословима и развоју каријере у струци и оствареним резултатима у раду.

Кандидати су дужни документе доставити у оригиналу или овјереној фотокопији.

 

VI – Рок за учешће на конкурсу и начин достављања пријаве

Пријаве се могу доставити у затвореној коверти, лично или поштом препоручено на адресу: Јавна установа Основна школа “Стеван Душанић” Прибинић, 74276 Прибинић, са назнаком “Пријава на конкурс за избор директора школе”

(НЕ ОТВАРАТИ).

Рок за подношење пријаве је 15 дана од дана објављивања посредством Завода за запошљавање Републике Српске.

Неблаговремене и непотпуне пријаве, као и неовјерене фотокопије приложене документације,  неће се узети у разматрање.

 

VII – Напомене

Школски одбор ће писменим путем обавијестити све учеснике о одлуци Владе Републике Српске о избору директора ЈУ ОШ “Стеван Душанић” Прибинић, у року од осам (8) дана од дана достављања рјешења школи.

***

ЈУ ОШ “ВУК СТЕФАНОВИЋ КАРАЏИЋ” ДОБОЈ

СРПСКИХ СОКОЛОВА 2

74 000 ДОБОЈ

 

ОГЛАС

за попуну упражњеног радног мјеста

 

1. Професор/наставник њемачког језика - пуна норма, на одређено вријеме до 30.6.2020. године са радним искуством и положеним стручним испитом

1 извршилац

 

 

1. Општи услови које кандидат треба да испуњава су:

- да је држављанин РС или БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству.

- да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте.

- да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем  о психофизичкој способности које не може бити старије од 6 мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу а прије заснивања радног односа.

- да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против  достојанства личности, морала, службене  дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава,

- Увјерење из става 1. тачка 4) и 5) овог члана за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа,

- Увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце,

- Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

 

2. Уз потписану пријаву кандидата и горе наведене документе, кандидат треба доставити сљедећу документацију на основу које доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које ће се извршити бодовање:

 

- Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,

- Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

- Увјерење о положеном стручном испиту ако је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством и положеним стручним испитом,

- Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи,

- Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или      увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

- Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

- Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца ако је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством,

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

- Увјерење општинског/градског органа  надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

- Увјерење општинског/градског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС уколико се ради о кандидату из категорије борца.

 

У случају да се расписује конкурс за лица са радним искуством, право учешћа на конкурс имају и лица из члана 104. став 6. Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске”, број: 44/17).

Право учешћа на конкурс имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске”, број: 44/17) испуњавала услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

 

 

Оглас је отворен 8 дана од дана објављивања.

 

Сви кандидати пријављени на оглас дужни су доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата на јавни конкурс комисија не разматра, већ их евидентира уз констатацију да пријаве на јавни конкурс нису достављене благовремено и /или нису потпуне, а након тога предлаже директору школе доношење закључка којом се пријава одбацује.

Кандидат који испуњава услове конкурса у случају да се не појави на тестирању или интервјуу, сматраће се да је кандидат одустао.

Тест и интервју је заказан за 18.3.2020. године са почетком у 9 часова у просторијама ЈУ ОШ “Вук С. Караџић”, за кандидате који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса.

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове поставити на огласну таблу школе, а по могућности и на интернет страницу школе, најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

 

Пријаве се могу доставити лично (ковертиране), на протокол школе или путем поште на адресу: ЈУ Основна школа “Вук Стефановић Караџић” Ул. Српских соколова бр. 2, 74000 Добој уз назнаку “Пријава на оглас” - навести на које радно мјесто се кандидат пријављује.

 

Пријем кандидата у радни однос вршиће се у складу са Правилником о процедури и критеријумима за пријем  у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи (“Сл. гласник РС”, бр.74/18, 26/19).

***

ЈУ ОШ “19. АПРИЛ” ДЕРВЕНТА

СВЕТОГ САВЕ 4

74 400 ДЕРВЕНТА

 

КОНКУРС

за упражњено радно мјесто

 

1. Професор математике - пуна норма, на одређено вријеме - до повратка раднице са породиљског боловања, приправник - 1 извршилац;

 

Сви кандидати морају испуњавати опште услове предвиђене Законом о раду (“Службени гласник Републике Српске”, број: 1/16, 66/18), посебне услове прописане чланом  104. Закона о основном  васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске”, број: 44/17, 31/18) и члана 3. Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача (“Службени гласник Републике Српске”, број: 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15).

Право учешћа на конкурсу имају и кандидати који су стекли радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају остале услове прописане Законом.

Право учешћа на конкурсу имају и кандидати који су, по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске”, број: 44/17, 31/18), испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Пријем у радни однос вршиће се у складу са Законом о основном  васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске” број: 44/17, 31/18) и Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи (“Службени гласник Републике Српске” број: 102/14 и 45/16).                                

 

Потребна документа:

Пријава на конкурс са потписом кандидата, кратком биографијом, адресом, контакт- телефон и списак приложене документације,

Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе сљедећа документа:

- Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у одређеној области и остварених најмање 180 ECTS бодова у трајању од три године или еквивалент,

- Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

- Увјерење о држављанству,

- Извод из матичне књиге рођених или овјерену копију личне карте,

- Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених  лица за незапослена лица која се налазе на тој евиденцији,

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије бораца,

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

Кандидат који буде примљен на упражњено радно мјесто, прије радног односа, обавезан је доставити увјерење о психофизичкој способности за рад са ученицима не старије од шест мјесеци;

Увјерење о неосуђиваности прибавиће школа службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа.

Тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве и који испуњавају услове конкурса, ће се обавити у просторијама школе,  17.3.2020. године, са почетком у 10 часова.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању и интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања у дневном листу “Глас Српске”.

Уколико се на конкурс не јаве кандидати са искуством и положеним стручним испитом, разматраће се молбе кандидата без искуства и положеног стручног испита.

- Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Пријаве слати на адресу :

ЈУ Основна школа “19. април” Дервента

Ул. Светог Саве бр. 4 , 74400 Дервента

са назнаком – пријава  на оглас , не отварати –

***

“КОМПАНИЈА МИЛОЈЕВИЋ ГИЉЕ ГАС” ДОО

ПЈ ТЕРМЕ ОЗРЕН КАКМУЖ

 

КОНКУРС

 

- За менаџера РУЦ “Терме Озрен” Петрово 1 извршилац

 

Потребан профил:

Завршен факултет економски, правни, факултет организациони наука, факултет за туристички и хотелијерски менаџмент или сродни факултет у трајању од 4 године

Активно знање енглеског језика, пожељно је и још једног

Познавање рада на рачунару (MS Office пакет)

Посједовање возачке дозволе “Б” категорије

Радно искуство у овој или сличним браншама минимум 3 године

Спремност на повремене одласке службених путовања (вишедневних) и рад викендом

Да поседује организационе способности и тимски дух

 

Све пријаве слати на мејл адресу giljegas@teol.net, а кандидати који буду задовољавали минимум критеријума биће позвани на информативни разговор.

 

Конкурс остаје отворен све док се не попуни радно мјесто са одговарајућим кадром.

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана