ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Добој: Оглашава слободна радна мјеста на дан 05.02.2020. године

ЈУ ЗЗЗ РС
ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Добој: Оглашава слободна радна мјеста на дан 05.02.2020. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 05.02.2020. године.

 Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени ао незапослено лице.

****

ЈУ “ЕКОНОМСКА ШКОЛА” ДОБОЈ

ЦАРА ДУШАНА 18

74 000 ДОБОЈ

 

ПОНИШТЕЊУ ДИЈЕЛА КОНКУРСА

 

Поништава се дио јавног конкурса под дјеловодним бројем - 05-13 од 13.1.2020. године, објављеног 15.1.2020. године у “Гласу Српске”, из техничких разлога.

Поништење се односи на тачку 1. наведеног конкурса, Наставник економске групе предмета, са радним искуством и положеним стручним испитом, 18 часова, на одређено вријеме до 31.8.2020. године ..... 1 извршилац.

***

ЈУ ОШ “ПЕТАР ПЕТРОВИЋ ЊЕГОШ” БОЉАНИЋ

БРЂАНИ ББ

74 322 БОЉАНИЋ

 

ОДЛУКА

о поништавању конкурса за избор и именовање директора ЈУ ОШ “Петар Петровић Његош” Бољанић

 

Члан 1.

 

Поништава се јавни конкурс број 382/19 и одлука број 374-02/19 за избор и именовање директора ЈУ ОШ “Петар Петровић Његош” Бољанић објављени у дневном листу “Глас Српске” 11.9.2019. године.

 

Члан 2.

 

Конкурс из члана 1 ове одлуке се поништава на основу обавјештења број 07.041/610-449/19 од 26.12.2019. године од стране Министарства просвјете и културе Републике Српске.

 

Члан 3.

 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се у дневном листу “Глас Српске” путем Завода за запошљавање Републике Српске, филијала Добој

***

ЈУ ОШ “ПЕТАР ПЕТРОВИЋ ЊЕГОШ” БОЉАНИЋ

БРЂАНИ ББ

74 322 БОЉАНИЋ

 

КОНКУРС

за избор и именовање директора

ЈУ Основне школе “Петар Петровић Његош” Бољанић

 

 

I - Опис послова

Директор школе руководи радом школе и одговоран је за законитост рада и успјешно обављање дјелатности школе. За свој рад одговара Школском одбору и министру просвјете и културе Републике Српске.

Директор школе одговоран је и за обављање осталих послова утврђених Законом о систему јавних служби и Статутом школе.

 

II - Мандат

Директор школе се бира на период од 4 (четири) године.

 

III – Статус

Директор школе заснива радни однос и своја права из рада и по основу рада остварује у складу са општим и посебним законима, колективним уговорима, Статутом ЈУ ОШ “Петар Петровић Његош” Бољанић те Правилником о раду.

 

IV - Услови за учешће на конкурсу

За директора  може бити изабран наставник или стручни сарадник који испуњава опште и посебне услове.

 

1.       Општи услови

  - да је држављанин БиХ

  - да је пунољетан

  - да је здравствено способан

 

2.       Посебни услови:

-  да има завршен први циклус студија у трајању од четири године и најмање 240 ECTS бодова или еквивалент, односно да испуњава услове из Члана 177 тачка 2. Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске” број 44/17, 31/18, 84/19),

- има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у основној школи након стицања дипломе из тачке 1.,

- није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора, против којег није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања, полног или другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

 

Кандидати који конкуришу за директора школе уз пријаву достављају и сљедећу документацију на основу које се доказује испуњеност општих и посебних услова:

 

- извод из матичне књиге рођених,

- увјерење о држављанству,

- љекарско увјерење о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима

- диплома о стеченој стручној спреми,

- потврда којом доказује да има пет година радног искуства на пословима из тачке 2. посебних услова,

- увјерење да се против њега не води кривични поступак издато од надлежног суда,

- програм рада директора у наредном мандату,

- препоруку претходног послодавца, односно наставничког вијећа школе у којој је кандидат запослен,

- увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора,

- кратку биографију о подацима о кретању у струци и до сада оствареним резултатима рада.

 

Напомена: По правилнику о условима и поступку избора и разрјешења директора основне школе (“Службени гласник Републике Српске” број 49/18, прописано чланом 3. став 1 тачка 3) прописано је да љекарско увјерење о психофизичкој способности за рад са ученицима прилаже само именовани кандидат прије ступања на дужност, док увјерење да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора школа службеним путем прибавља за именованог кандидата, а прије ступања на дужност.

 

Мандат директора траје 4 године и почиње од дана ступања директора на дужност.

Конкурс остаје отворен 15 дана од дана објављивања.

 

Сва документа која кандидат прилаже морају бити оригинал или овјерене копије, не старије од 6 мјесеци и неће се враћати кандидатима. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Школски одбор ЈУ ОШ “Петар Петровић Његош” Бољанић ће размотрити пријаве свих кандидата и доставити министру просвјете и културе Републике Српске документацију и списак свих кандидата који испуњавају услове конкурса за именовање директора школе.

 

Све учеснике конкурса Школски одбор ће писмено обавијестити у року од 8 дана од дана пријема одлуке од ресорног министарства путем Е-mail поште.

 

Пријаве са потребном документацијом доставити лично или путем поште на адресу ЈУ ОШ “Петар Петровић Његош” Бољанић, 74 322 Бољанић са назнаком “Пријава за избор директора школе.”

***

ЈУ ОШ “МИЛАН РАКИЋ” ВЕЛИКА БУКОВИЦА

74 213 ВЕЛИКА БУКОВИЦА

 

КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

 

1. Наставник разредне наставе, један извршилац, на одређено радно вријеме до повратка радника са боловања а најкасније до 31.8.2020. године.

2. Библиотекар, један извршилац, на одређено радно вријеме до повратка радника са трудничког боловања - приправник

 

 

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

Поред општих услова предвиђених Законом о раду (“Службени гласник Републике Српске” број: 01/16) кандидати треба и да испуњавају посебне услове прописане чланом 104, 105. и 106. Закона о основном образовању и васпитању (“Службени гласник Републике Српске” број: 44/17) и Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача (“Службени гласник Републике Српске”, број: 77/09, 86/10 и 25/14).

 

Општи услови:

- да је држављанин Босне и Херцеговине и Републике Српске,

- да има општу здравствену способност за рад,

- да је старији од 18 година.

 

Посебни услови:

- одговарајући ниво образовања - завршен први циклус студијског програма и стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно високу или вишу стручну спрему, и

- увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава.

- увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце,

- увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

 

Увјерења за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем а прије заснивања радног односа.

- Кандидати који се пријављују на јавни конкурс дужни су уз потписану пријаву доставити овјерене копије свих докумената не старије од шест мјесеци:

- Увјерење о држављанству,

- Извод из матичне књиге рођених,

- Доказ о стеченом степену стручне спреме или еквивалент,

- Увјерење о положеном стручном испиту само за кандидата под редним бројем један,

- Увјерење о дужини радног стажу у струци , издато од ранијег послодавца које треба да садржи податке из којих се јасно види: врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла,

- Љекарско увјерење (прилаже само онај кандидат који буде први на ранг-листи прије заснивања радног односа),

- Друге доказе о потврђивању знања и способности, препоруке и слично.

 

Поред наведене документације кандидати могу доставити доказе прописане Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи (“Службени гласник Републике Српске” број: 74/18) и то:

-  Потврду о времену проведеном на евиденцији незапослених лица коју води Завод за запошљавање на подручју јединице локалне самоуправе гдје је кандидат пријављен,

-  Просјек оцјена који је кандидат остварио током студирања,

Достављени докази ће се бодовати од стране комисије на начин и у складу са одредбама Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи (“Службени гласник Републике Српске”, број: 74/18, 26/19).

 

Рок за учешће на конкурсу и начин достављања пријаве:

Пријаве са и-мејл адресом се могу доставити лично или поштом препоручено на сљедећу адресу:

Јавна установа основна школа “Милан Ракић”, Буковица Велика 74213 Велика Буковица, са назнаком: Јавни конкурс за попуну упражњеног радног мјеста.

Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања конкурса у дневним новинама “Глас Српске”.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

 

Кандидати који буду испуњавали услове утврђене овим конкурсом, дужни су приступити тесту и интервју, који ће се одржати дана, 18.2.2020. године, са почетком у 8 часова, а који ће са кандидатима обавити Комисија за избор која броји три члана а која је именована од стране Школског одбора.

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса школа ће поставити на огласну таблу школе,

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, ако се не појаве на тесту и интервјуу, сматраће се да је кандидат одустао од пријаве на конкурс.

Достављена документација школи по овом конкурсу се неће враћати кандидатима.

Школа ће писменим путем обавијестити све учеснике о исходу конкурса у року од осам (8) дана од дана доношења одлуке.

***

ОПШТИНА ДЕРВЕНТА

ТРГ ОСЛОБОЂЕЊА 3

74 400 ДЕРВЕНТА

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњених  радних  мјеста у статусу службеника у

Општинској управи Дервента

 

I -  У Општинску  управу Дервента прима се у радни однос на неодређено вријеме у статусу службеника :

1.       У Одјељење за просторно уређење:

- Самостални стручни сарадник за урбанистичко-грађевинске послове ...........................................................................................  један извршилац

Категорија радног мјеста: пета, звање службеника: друго звање.

 

2.       У Одјељење за финансије:

- Стручни сарадник за одобравање плаћања и поравнања уплата ................................................................................................. један извршилац

Категорија радног мјеста: седма, звање службеника друго.

 

II - Опис послова

- Опис послова које обавља самостални стручни сарадник за урбанистичко-грађевинске послове: врши утврђивање усклађености пројектне документације са издатим локацијским условима, израђује урбанистичко-техничке услове за грађење једноставних грађевинских објеката и објеката комуналне инфраструктуре, учествује у изради стручног мишљења и урбанистичко-техничких услова за грађење једноставних грађевинских објеката и објеката комуналне инфраструктуре ван подручја покривеног планом, рукује и чува планску  пројектну документацију, израђује изводе из планова обавља послове везане за парцелацију и комплетирање грађевинског земљишта, обавља и друге послове које одреди начелник Одјељења.

Опис послова које обавља стручни сарадник за одобравање плаћања и поравнања уплата: врши сва плаћања кроз систем трезорског пословања за потребе општинске управе и осталих буџетских корисника, свакодневно прикупља, разврстава и одлаже све банковне изводе, врши поравнање и усаглашавање са банкама, свакодневно води евиденцију о расположивим средствима на жиро рачунима и о оствареном приливу буџетских средстава , уноси у систем трезора добављаче за општинску управу и остале буџетске кориснике, врши контролу реализације захтјева и о томе обавјештава овлашћено лице општинске управе и буџетске кориснике (извјештај о претходним плаћањима),

користи апликацију трезора општине, пријава и одабир рада у оквиру својих овлашћења, протоколише и одлаже трезорске обрасце са одговарајућом књиговодственом документацијом за општинску управу, заприма, протоколише, контролише и одлаже захтјеве и обрасце осталих корисника у оквиру трезорског пословања,  припрема податке за усаглашавање обавеза са добављачима, обавља и друге послове по налогу начелника Одјељења.

 

III - Општи услови:

1.       да је држављанин Републике Српске односно Босне и Херцеговине,

2.       да је старији од 18 година,

3.       да има општу здравствену способност,

4.       да није осуђен за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у градској односно општинској управи,

5.       да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у БиХ три године прије објављивања конкурса,

6.       да није у сукобу интереса односно да не обавља дужност која је неспојива са дужношћу службеника у градској односно општинској управи.

 

IV – Посебни услови

Посебни услови за радно мјесто под I-1. :

-        Поред општих услова из поглавља III овог јавног конкурса, посебни услови су: ВСС, дипломирани инжењер грађевинарства или први циклус студија са најмање 240 ECTS бодова или еквивалент , најмање двије ( 2 ) година радног искуства у струци и положен стручни испит за рад у општинској управи,

 

Посебни услови за радно мјесто под I-2.

-        Поред општих услова из поглавља III овог јавног конкурса, посебни услови су: ССС , математички техничар, математичко-физичко рачунарска школа, IV степен стручне спреме, најмање једна (1) година радног искуства у струци и положен стручни испит за рад у општинској управи.

 

V – Потребна документа

Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни приложити фотокопије доказа о испуњавању посебних услова, како слиједи:

1. диплома о завршеној високој стручној спреми за радно мјесто под I-1. односно свједочанство о завршеној средњој стручној спреми под I-2. (кандидат који је високо образовање стекао по Болоњском систему студирања уз диплому доставља и додатак дипломи , у складу са одредбама прописа из области високог образовања),

2. увјерење о положеном стручном испиту за рад у општинској управи, односно изјава којом се кандидат обавезује да ће у року од шест мјесеци положити стручни испит уколико буде запослен, или рјешење о ослобађању од обавезе полагања стручног испита за рад у управи у складу са Уредбом о стручном испиту за рад у управи Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 68/11, 85//11 и 7/15).

3. исправа којом се доказује радно искуство у струци односно у траженом степену образовања (потврда, рјешење или други акт из којег се види на којим пословима са којом стручном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство),

 

Као доказ о испуњавању општих услова кандидат прилаже:

- фотокопију увјерења о држављанству Републике Српске односно Босне и Херцеговине,

- фотокопију личне карте

Саставни дио пријаве на јавни конкурс је изјава да кандидат:

а) није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у општинској управи јединице локалне самоуправе,

б) није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере, на било којем нивоу власти у БиХ, три године прије објављивања конкурса,

в) не постоји неспојивост у складу са члановима од 43. до 47. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе (“Службени гласник Републике Српске”, број 97/16).

 

Испуњеност других услова наведених у јавном конкурсу кандидати доказују изјавом која је саставни дио обрасца пријаве на конкурс.

Са свим кандидатима који буду испуњавали услове Комисија за спровођење јавног конкурса за пријем службеника, обавиће интервју о чему ће кандидати бити благовремено обавијештени.

Уколико више кандидата на ранг листи има исти број бодова предност ће имати кандидат који има статус члана породице погинулог борца, ратног војног инвалида и борца , како је прописано члановима 36. 54. и 73. Закона о правима бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 134/11, 9/12 , 40/12 и 18/15). Да би остварили наведене предности кандидати су дужни да приложе одговарајући доказ о испуњавању услова 30, 39. и 60. наведеног Закона.

 

Прворангирани кандидат по приједлогу Комисије, дужан је у року од седам дана од дана пријема обавјештења Комисије да достави доказе о испуњавању општих и посебних услова у оригиналу или овјереној фотокопији као и овјерене изјаве:

а) да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у општинској управи јединице локалне самоуправе,

б) да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере , на било којем нивоу власти у БиХ, три године прије објављивања конкурса,

в) да не постоји неспојивост у складу са члановима од 43. до 47. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе (“Службени гласник Републике Српске”, број 97/16), и

г) увјерење о општој здравственој способности

 

Ако прворангирани кандидат не достави доказе у прописаном року или ако на основу достављених доказа Комисија утврди да кандидат не испуњава опште или посебне услове, позваће сљедећег кандидата по броју освојених бодова са ранг-листе успјешних кандидата , да достави тражене доказе.

 

VI - Рок за подношење пријаве

Рок за подношење пријаве је 15 дана од дана објављивања конкурса.

Пријава за учешће на јавном конкурсу подноси се на прописаном обрасцу, који се може преузети у Општинској управи Дервента – шалтер сала или на страници општине Дервента www.derventa.ba

Све рубрике у пријавном обрасцу морају бити читко попуњене , уз обавезан својеручни потпис.

Неблаговремене, непотпуне, недопуштене  и неразумљиве пријаве биће одбачене.

 

Пријаве се могу доставити лично (пријемна канцеларија) или путем поште на адресу: Општина Дервента – начелник општине, Трг ослобођења број 3. Дервента, са назнаком: Пријава на јавни конкурс за попуну упражњених радних мјеста у статусу службеника у Општинској управи Дервента”.

Јавни конкурс биће објављен у дневном листу “Гласу Српске” и у “Службеном гласнику Републике Српске”

Ако конкурс не буде објављен истовремено, рок ће се рачунати од дана посљедњег објављивања

Јавни конкурс ће се објавити и у “Дервентском листу” и на званичној интернет страници општине Дервента, али се те објаве неће рачунати у рокове за пријављивање на конкурс.

Контакт особа: Нада Ђурић, тел. број 053/315-107.

***

ЈУ ОШ “ИВО АНДРИЋ” ЂУЛИЋИ

ЂУЛИЋИ 515

74 270 ТЕСЛИЋ

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за пријем радника на упражњено радно мјесто

 

 

1. Професор разредне наставе, положен стручни испит, на одређено вријеме, до повратка раднице са боловања, 1 извршилац.

 

 

1.       Услови конкурса

 

1.1.  Општи услови:

Општи услови, које кандидат који се пријављује на јавни конкурс, треба испуњавати су:

а) да је држављанин Републике Српске и Босне и Херцеговине

б) да је пунољетан,

в) да је радно способан,

г) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, што се доказује увјерењем о неосуђиваности које ће прибавити Школа службеним путем за изабраног кандидата,а прије заснивања радног односа.

 

1.2.  Посебни услови:

Поред општих услова кандидат треба да испуњава и посебне услове прописане Законом о основном образовању и васпитању  (“Службени гласник Републике Српске”, број: 44/17 и 31/18) као и Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача.

 

2.       Документација која се прилаже уз пријаву

 

Кандидати који се пријављују на јавни конкурс су дужни уз пријаву потписану од стране кандидата који се пријављује, доставити:

- кратку биографију са адресом; контакт телефоном и списком приложене документације ,

- овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

- додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

- овјерену фотокопију увјерења о положеном стручном испиту

- извод из матичне књиге рођених - издат са неограниченим роком трајања или копију личне карте

- увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца које треба да садржи податке из којих се јасно види врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла.

- увјерење о држављанству (не старије од 6 мјесеци).

- увјерење о невођењу кривичног поступка,

- увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица за незапослена лица која се налазе на тој евиденцији,

- увјерење градског/општинског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђивању статуса члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца

- увјерење градског/општинског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђивању статуса ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида

- увјерење градског/општинског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђивању статуса борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије борца

Кандидат који буде изабран након извршеног избора по конкурсу, обавезан је доставити:

- љекарско увјерење о психофизичко, физичкој и здравственој способности које не може бити старије од шест мјесеци,

Увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета или малољетним лицима за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем.

 

3. Рок за подношење пријава

 

Јавни конкурс је отворен осам (8) дана од дана објављивања у дневном листу “Глас Српске”, посредством Завода за запошљавање Републике Српске.

 

4. Адреса достављања пријава

 

Пријаве са прилозима се достављају на адресу: ЈУ Основна школа “Иво Андрић” Ђулићи 515, Теслић 74270, или непосредно у канцеларију секретара школе у затвореној коверти уз назнаку, Пријава на конкурс.

 

5. Интервју и тестирање

 

Са пријављеним кандидатима чије пријаве буду потпуне, благовремене и који буду испуњавали прописане услове конкурса, обавиће се тестирање и интервју у просторијама школе, о чему ће бити обавијештени путем телефона који наведу на пријави за конкурс.

Кандидати који  се не појаве на тестирању или интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

 

Напомена:

 

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Школа ће писменим путем обавијестити све учеснике о исходу конкурса у року од осам (8) дана од дана доношења одлуке.

 

Неблаговремене, непотпуне и непотписане пријаве од стране кандидата који се пријављује, Комисија за избор неће разматрати.

***

“КОМПАНИЈА МИЛОЈЕВИЋ ГИЉЕ ГАС” ДОО

ПЈ ТЕРМЕ ОЗРЕН КАКМУЖ

 

КОНКУРС

 

- За менаџера РУЦ “Терме Озрен” Петрово  1 извршилац

 

Потребан профил:

Завршен факултет економски, правни, факултет организациони наука, факултет за туристички и хотелијерски менаџмент или сродни факултет у трајању од 4 године

Активно знање енглеског језика, пожељно је и још једног

Познавање рада на рачунару  (MS Office пакет)

Посједовање возачке дозволе “Б” категорије

Радно искуство у овој или сличним браншама минимум 3 године

Спремност на повремене одласке службених путовања (вишедневних) и рад викендом

Да посједује организационе способности и тимски дух

 

Све пријаве слати на мајл адресу giljegas@teol.net , а кандидати који буду задовољавали минимум критеријума биће позвани на информативни разговор.

 

Конкурс остаје отворен све док се не попуни радно мјесто са одговарајућим кадром.

***

ЈУ ОШ “ВУК СТЕФАНОВИЋ КАРАЏИЋ” ДОБОЈ

СРПСКИХ СОКОЛОВА 2

74 000 ДОБОЈ

 

ОГЛАС

за попуну упражњених радних мјеста

 

1. Професор/наставник математике - 16 часова, на одређено вријеме до 31.8.2020. године са радним искуством и положеним стручним испитом 1 извршилац

 

2. Професор/наставник разредне наставе, на одређено вријеме до повратка раднице са неплаћеног одсуства, са радним искуством и положеним стручним испитом

1 извршилац

 

1. Општи услови које кандидат треба да испуњава су:

- да је држављанин РС или БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству.

- да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте.

- да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем  о психофизичкој способности које не може бити старије од 6 мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу а прије заснивања радног односа.

- да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против  достојанства личности, морала, службене  дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава,

- увјерење из става 1. тачка 4) и 5) овог члана за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа,

- увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце,

- увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

 

2. Уз потписану пријаву  кандидата и горе наведене документе, кандидат треба доставити сљедећу документацију на основу које доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које ће се извршити бодовање:

 

- Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,

- Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој  групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

- Увјерење о положеном стручном испиту ако је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством и положеним стручним испитом,

- Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи,

- Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или      увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

- Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

- Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца ако је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством,

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС ,ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

- Увјерење општинског/градског органа  надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

- Увјерење општинског/градског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС уколико се ради о кандидату из категорије борца.

 

У случају да се расписује конкурс за лица са радним искуством, право учешћа на конкурс имају и лица из члана 104. став 6. Закона  о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске”, број: 44/17).

Право учешћа на конкурс имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске”, број: 44/17) испуњавала услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

 

 

Оглас је отворен 8 дана од дана објављивања.

 

Сви кандидати пријављени на оглас дужни су доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата на јавни конкурс комисија не разматра, већ их евидентира уз констатацију да пријаве на јавни конкурс нису достављене благовремено и /или нису потпуне, а након тога предлаже директору школе доношење закључка којом се пријава одбацује.

Кандидат који испуњава услове конкурса у случају да се не појави на тестирању или интервјуу, сматраће се да је кандидат одустао.

Тест и интервју је заказан за 19.2.2020. године са почетком у  9 часова у просторијама ЈУ ОШ “Вук С. Караџић”, за кандидате који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса.

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове поставити на огласну таблу школе, а по могућности и на интернет страницу школе, најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

 

Пријаве се могу доставити лично (ковертиране) , на протокол школе или путем поште на адресу: ЈУ Основна школа “Вук Стефановић Караџић” Ул. Српских соколова бр. 2, 74000 Добој уз назнаку “Пријава на оглас”- навести на које радно мјесто се кандидат пријављује.

 

Пријем кандидата у радни однос вршиће се у складу са Правилником о процедури и критеријумима за пријем  у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи (“Сл. гласник РС”, бр.74/18, 26/19).

***

ОПШТИНА ШАМАЦ

К. А. КАРАЂОРЂЕВИЋА 4

76 230 ШАМАЦ

 

КОНКУРС

за упражњено радно мјесто у

Општинској управи општине Шамац

 

I - Расписује се јавни конкурс за попуњавање упражњеног радног мјеста на неодређено вријеме у Општинској управи општине Шамац и то:

 

1.       –Административно технички радник за послове Савјета мјесних заједница –             1 (један) извршилац;  категорија: намјештеник;

 

II – Опис послова

- обавља техничко-административне послове за савјете мјесних заједница,

- води регистар мјесних заједница, прати и уноси, без одлагања, све промјене у регистар,

- води записник на састанку Збора грађана и савјета мјесних заједница,

- води рачуна о одржавању просторија мјесних заједница,

- води евиденцију о текућој потрошњи у просторијама мјесних заједница, те саставља опомене за њено прекорачење,

- стара се о кућном реду, истицању и скидању застава на просторијама мјесних заједница,

- стара се о извршењу и провођењу одлука које доноси савјет мјесних заједница,

- врши дистрибуцију материјала од значаја за рад и функционисање мјесних заједница, као и дистрибуцију аката које је донијела Скупштина општине Шамац и општинска управа,

- обавља и друге послове по налогу предсједника савјета мјесних заједница и начелника одјељења.

 

 

III - Општи услови за заснивање радног односа:

 

1. да је држављанин Републике Српске, односно БиХ,

2. да је лице старије од 18 година,

3. да има општу здравствену способност,

4. да није осуђиван за кривично дјело безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у општинској управи јединице локалне самоуправе,

5. да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у БиХ три године прије објављивања конкурса,

6. да није под оптужницом Међународног суда за ратне злочине почињене на подручју бивше Југославије у Хагу и да није одбио наредбу да се повинује пред Трибуналом – члан IX став 1. Устава БиХ,

7. да није у сукобу интереса, односно да не обавља дужност која је неспојива са дужношћу службеника у општинској управи, у складу са чл. 44. и 45. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе (“Службени гласник Републике Српске”, број: 97/16).

 

IV - Посебни услови за заснивање радног односа:

 

Средња стручна спрема друштвеног смјера, IV или III степен стручне спреме, најмање једна (1) година радног искуства на истим или сличним пословима и задацима.

 

V - Потреба документа

 

Приликом подношења пријаве на конкурс кандидат је дужан да приложи доказе о испуњавању општих и посебних услова.

1. Као доказ о испуњавању општих услова кандидат прилаже фотокопију пасоша или личне карте, увјерење о држављанству РС, односно БиХ и овјерене изјаве у писаној форми:

- да није под оптужницом Међународног суда за ратне злочине почињене на подручју бивше Југославије у Хагу и да није одбио наредбу да се повинује пред Трибуналом – члан IX став 1. Устава БиХ,

- да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у општинској управи јединице локалне самоуправе,

- да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере, на било којем нивоу власти у БиХ, три године прије објављивања конкурса,

- да није у сукобу интереса, односно да не обавља дужности која је неспојива са дужношћу службеника у општинској управи, у складу са чл. 44. и 45. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе.

2. Као доказ о испуњености посебних услова кандидат је дужан приложити овјерену фотокопију:

- дипломе о стручној спреми,

- исправе којим доказује искуство у струци (потврда, рјешење или други акт из којег се види на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство),

 

VI - Сукоб интереса

         

Кандидат не може обављати дужности, активности или бити на положају који доводи до сукоба интереса у смислу одредби чл. 43. до 47.  Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе (“Службени гласник Републике Српске”, број: 97/16).

 

VII - Интервју и избор кандидата

 

Са свим кандидатима који испуњавају опште и посебне услове Конкурсна комисија обавиће писмену провјеру, а о мјесту и времену одржавања исте кандидати ће бити обавијештени појединачно писменим путем и огласом на интернет страници Општинске управе. На дан писмене провјере кандидати ће добити обавјештење о мјесту и датуму  обављања усменог интервјуа.

Прворангирани кандидат по приједлогу Комисије дужан је да у року од седам дана од дана пријема обавјештења Комисије достави доказе о испуњењу  општих и посебних услова у оригиналу или овјереној фотокопији, увјерење о некажњавању, увјерење о невођењу кривичног поступка, као и увјерење о здравственој способности.

Ако прворангирани кандидат не достави тражене доказе у прописаном року или ако на основу достављаних доказа Комисија утврди да кандидат не испуњава опште или посебне услове, позваће сљедећег кандидата по броју освојених бодова са листе успјешних кандидата да достави тражене доказе.

 

VIII – Рок за подношење пријава и објављивање конкурса

 

          Рок за подношење пријава је 15 дана од дана посљедњег објављивања јавног конкурса. Јавни конкурс биће објављен у дневном листу “Глас Српске”.

          Формулар за пријављивање на овај конкурс може се подићи у просторијама Општинске управе општине Шамац. Попуњене пријаве могу се доставити лично или поштом на адресу: Општинска управа општине Шамац, 76230 Шамац, К. А. Карађорђевића бр.4. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. О резултатима јавног конкурса сви кандидати ће бити писмено обавијештени.

Особа задужена за давање додатних информација о јавном конкурсу је Смиљанић Срђан самостални стручни сарадник за грађанска стања, персоналне послове, послове са одбором за жалбе и опште управне послове, контакт телефон: 054/620-230.

***

ЈУ ОШ “СТЕВАН ДУШАНИЋ” ПРИБИНИЋ

74 276 ПРИБИНИЋ

 

ЈАВНИ  КОНКУРС

 

1. Библиотекар - 1 извршилац, пола норме, на одређено вријеме а најдуже до 31.8.2020. године. са положеним стручним испитом за рад у библиотеци

 

1.1 . Општи услови:

 

Општи услови, које кандидат који се пријављује на јавни конкурс, треба испуњавати су:

а) да је држављанин РС и БиХ, а то доказује доказује увјерењем о држављанству

б) да је пунољетан, а то доказује изводном из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте

в) да је радно способан, а то доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа

г) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем што се доказује увјерењем о неосуђиваности из став 1. тачка г) за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

 

1.2. Посебни услови:

Поред општих услова кандидат треба да испуњава и посебне услове прописане Законом о основном васпитању и образовању (“Службени гласник РС”, број 44/17), као и Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача (“Службени гласник РС”, број 77/09, 86/10 и 25/14 и 76/15). прописани су посебни услови у погледу стручне спреме за горе наведено радно мјесто.

 

Право учешћа на конкурс имају и лица из члана 104. став 6. Закона о основном васпитању и образовању Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 44/17), као и лица  која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 44/17) испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

 

1. Документација која се прилаже уз пријаву

 

У складу са чланом 6. Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи (“Службени гласник Републике Српске “, број 73/18) уз потписану пријаву на конкурс и документацију којом се доказује испуњеност општих услова конкурса потребно је доставити и документе којим се доказује испуњеност посебних услова конкурса и документацију на основу  које се врши бодовање:

 

а) Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма , у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент

б) Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјене током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

г) Извод из матичне књиге рођених – издат са неограниченим роком трајања,

д) Увјерење о држављанству (не старије од 6 мјесеци),

ђ) Увјерење о радном стажу издато од послодавца код кога је кандидат био запослен.

 

1.1.    Поред наведене документације  кандидати могу доставити и остале доказе прописане Правилником  о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи, који ће се бодовати од стране Комисије за избор:

 

а)       Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица за незапослена лица која се налазе на евиденцији,

б)      Увјерење општинског /градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца

в)       Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске , уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

г)       Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије борца

 

2. Рок за подношење пријаве

 

Јавни конкурс је отворен осам (8) дана од дана објављивања у дневном листу “Глас Српске”, посредством Завода за запошљавање Републике Српске.

 

3. Адреса достављања пријаве

 

Пријаве са прилозима се достављају на адресу:

ЈУ ОШ “Стеван Душанић” 74276 Прибинић, општина Теслић, поштом или непосредно у управу  школе у затвореној коверти уз назнаку “пријава на конкурс – комисија за избор библиотекара - НЕ ОТВАРАТИ” .

Кандидати су дужни да на коверти за пријаву на конкурс наведу своју мејл адресу.

 

4. Интервју и тест

 

Са пријављеним кандидатима, који су доставили потпуне и благовремене пријаве, обавиће се интервју и тестирање дана 17.2.2020. године у 9 часова у просторијама ЈУ ОШ “Стеван Душанић” Прибинић.

Кандидати се неће посебно позивати на интервју, а уколико се не појаве на интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

 

5. Напомена

 

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Школа ће писменим путем обавијестити све учеснике о исходу конкурса у року од осам (8) дана од дана доношења одлуке о избору кандидата.

 

Неблаговремене, непотпуне и непотписане пријаве од стране кандидата који се пријављују на јавни конкурс, као и неовјерене фотокопије приложених докумената комисија за избор кандидата неће разматрати.

***

ЈУ СШЦ “ЈОВАН ДУЧИЋ” ТЕСЛИЋ

КАРАЂОРЂЕВА ББ

74 270 ТЕСЛИЋ

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњених радних мјеста

 

1. Наставник њемачког језика (професор њемачког језика и књижевности, дипломирани филолог - германиста) - 1 извршилац, пуна наставна норма, на одређено радно вријеме, до повратка радника са неплаћеног одсуства, а најкасније до краја школске 2019/20. године, лице са радним искуством и положеним стручним испитом,

2. Наставник музичке културе (дипломирани музички умјетник, дипломирани композитор, дипломирани теоретичар умјетности, академски музичар, дипломирани музичар – музички педагог или дипломирани музички педагог, дипломирани музичар – композитор или дипломирани композитор, дипломирани музичар - диригент или дипломирани диригент, дипломирани музичар – музиколог или дипломирани музиколог, дипломирани етно-музиколог) - 1 извршилац, 2 часа, на одређено радно вријеме, до повратка радника са боловања, а најкасније до краја школске 2019/20. године, лице са радним искуством и положеним стручним испитом,

3. Наставник физике (професор физике, дипломирани физичар, професор математике и физике, професор физике и информатике) - 1 извршилац, пуна наставна норма, на одређено радно вријеме до повратка раднице са породиљског одсуства, а најкасније до краја школске 2019/20. године, лице са радним искуством и положеним стручним испитом,

4. Наставник физике (професор физике, дипломирани физичар, професор математике и физике, професор физике и информатике) - 1 извршилац, 4 наставна часа, на одређено радно вријеме до краја школске 2019/20. године, лице са радним искуством и положеним стручним испитом,

 

Поред општих услова предвиђених Законом о раду (“Службени гласник РС” број: 01/16) кандидати треба да испуњавају и посебне услове предвиђене Законом о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник РС” број: 41/18), Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама (“Службени гласник РС” број: 29/12, 80/14 и 83/16), Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у гимназији (“Службени гласник РС” број: 34/15 и 83/15) и Правилника о критеријумима и процедури пријема радника у радни однос у средњој школи (“Службени гласник РС” број: 24/19).

У случају да се је на конкурсу тражено радно искуство, а не пријави се кандидат са радним искуством, разматраће се и пријаве кандидата без радног искуства-приправника.

 

Општи услови које кандидати треба да испуњавају:

 

1. да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, што доказују увјерењем о држављанству,

2. да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте,

3. да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

4. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против  достојанства личности, морала, службене  дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем

5. увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце

6. увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем

Увјерења из тачке 6. (које се издаје у основном суду надлежном по мјесту пребивалишта кандидата) кандидат доставља приликом пријаве на конкурс, док ће увјерења из тачке 4. и 5. за изабраног кандидата школа прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

 

Уз потписану пријаву на конкурс кандидати су обавезни доставити и сљедећу документацију:

1. овјерену фотокопију дипломе о завршеном  првом циклусу студијског програма  у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент (лица која су завршила други циклус студијског програма достављају овјерене фотокопије дипломе за оба циклуса студијског програма),

2. увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан доставити кандидат за наставника који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

3. увјерење о положеном стручном испиту, уколико је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством и положеним стручним испитом,

4.  увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са правилником којим се регулише полагање стручног испита,

5. додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена (лица која су завршила други циклус студијског програма достављају додатак дипломи за оба циклуса студијског програма),

6. увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

7. увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, уколико са кандидат пријављује на расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством. Увјерење треба да садржи сљедеће податке:

врста посла, степен стручне спреме и дужина радног стажа по врстама посла,

8. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

9. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије борца,

10.     увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

 

Право учешћа на конкурсу  имају и лица која су по прописима важећим  до ступања на снагу Закона о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник Републике Српске” број: 41/18), испуњавали услове у погледу профила  и звања наставника.

 

Пријаве се могу доставити лично или поштом препоручено на следећу адресу: ЈУ Средњошколски центар “Јован Дучић”, ул. Карађорђева бб, 74 270 Теслић, са назнаком пријава за јавни конкурс за попуну упражњеног радног мјеста (навести за које радно мјесто се кандидат пријављује).

 

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања у дневним новинама “Глас Српске”.

 

Тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса, обавиће се у понедјељак, 17.2.2020. године, у 13 часова у просторијама школе. Школа ће истаћи на огласној табли списак кандидата који испуњавају услове конкурса. Кандидати  се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању и интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс. Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима. Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата на конкурс комисија неће разматрати, већ само евидентирати и донијети закључак којим се пријава одбацује.

***

ОКРУЖНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У ДОБОЈУ

СВЕТОГ САВЕ 22

74 000 ДОБОЈ

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за пријем радника у радни однос на неодређено вријеме

уз обавезан пробни рад у складу са Законом

 

 

I - Назив и позиција радног мјеста

 

1. Референт за унос података и управљање предметима - уписничар…. 1 извршилац

 

Опис послова радног мјеста

 

Региструје документе (поднеске) пристигле на већ постојеће предмете и документе који иницирају отварање новог предмета, односно фазе, издаје потврде о пријему, креира омот списа са новом наљепницом (бројем), врши припремање и преузимање предмета, улагање поднесака и доставница, давање списа на увид странкама или другим лицима уз претходно одобрење поступајућег тужиоца или главног тужиоца, обавља и друге послове предвиђене Правилником о систему за аутоматско управљање предметима у тужилаштвима и друге послове по налогу непосредног руководиоца.

 

Посебни услови за радно мјесто под тачком 1.

 

1. Завршена средња стручна спрема (ССС), IV степен, шест мјесеци радног искуства на истим или сличним пословима и познавање рада на рачунару.

 

 

II – Општи услови које  кандидати морају испуњавати

 

1)      да је држављанин Босне и Херцеговине или Републике Српске

2)      да је старији од 18 година,

3)      да има општу здравствену способност,

4)      да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кажњиво дјело које га чини неподобним за обављање послова у државним органима, и да се не води кривични поступак пред судовима.

5)      да није отпуштен из државних органа као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у БиХ три године прије објављивања конкурса.

 

 

III – Потребни документи и рок за пријаву на конкурс

Пријава за учешће на јавном конкурсу подноси се на прописаном обрасцу Пријаве на јавни конкурс, који је доступан на интернет страници тужилаштва а може се добити и лично у тужилаштву.

Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни приложити доказе о испуњавању општих и посебних услова и то овјерене фотокопије сљедећих докумената:

- диплому о завршеној стручној спреми,

- увјерење или потврду о радном искуству у траженом степену образовања,

- увјерење или потврду о познавању рада на рачунару,

- личне карте или пасоша,

Испуњеност других услова тражених конкурсом, кандидат доказује изјавом која је саставни дио Пријаве на јавни конкурс.

 

Изабрани кандидат је дужан да у року од седам дана након објаве резултата спроведеног јавног конкурса, а прије заснивања радног односа, достави Комисији за спровођење поступка избора кандидата оригинале или овјерене фотокопије следећих докумената: диплому о завршеној стручној спреми, увјерење или потврду о радном искуству у траженом степену образовања, извод из матичне књиге рођених, увјерење о држављанству (важеће увјерење које није старије од 6 мјесеци) увјерење о невођењу кривичног поступка, увјерење о некажњавању и увјерење о општој здравственој способности (љекарско увјерење).

Кандидате који испуне опште и посебне услове из јавног конкурса, Комисија за спровођење поступка избора кандидата за наведено радно мјесто ће позвати на разговор, о чему ће кандидати бити обавијештени поштом или телефонским путем на контакт телефон који су дужни навести у пријави.

 

Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања јавног конкурса у дневном листу “Глас Српске”, посредством Завода за запошљавање.

Неблаговремене и непотпуне пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају опште и посебне услове јавног  конкурса, неће се узети у разматрање.

 

IV – Адреса за подношење пријаве за учешће на јавном конкурсу

 

Пријаве на јавни конкурс, заједно са доказима о испуњавању општих и посебних услова, достављају се лично у Тужилаштво или поштом на адресу: Окружно јавно тужилаштво у Добоју ул. Светог Саве 22, 74000 Добој, са назнаком: “Пријава на јавни конкурс”.

***

ЈУ “ТЕХНИЧКА ШКОЛА” ДОБОЈ

ЦАРА ДУШАНА 18

74 000 ДОБОЈ

 

 

КОНКУРС

о пријему радника у радни однос

 

На одређено радно вријеме, радник са искуством и положеним стручним испитом

 

1. Професор математике, 1/2 наставне норме, до повратка раднице са боловања,

2. Професор математике, 4 часа, до краја шк. 2019/20 године

 

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

 

Кандидат поред општих услова предвиђених Законом о раду (“Службени гласник РС”, број 01/2016), треба да испуњава и посебне услове прописане чланом 105. и 106. Закона о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник РС”, број 41/18) и чланом 5. Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама (“Службени гласник РС”, број 29/12, 80/14 и 83/15) и услове Правилника о поступку за пријем  у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем (“Службени гласник РС”, бр 24/2019 ). На основу члана 106, став (5) Закона о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник РС”, број 41/18) право учешћа на конкурсу имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци уколико испуњавају остале услове прописане Законом.

На основу члана 106 став (9) Закона о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник РС”, број 41/18) право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу новог Закона о средњем образовању и васпитању , испуњавали услове у погледу профила и звања наставника.

 

Уз потписану пријавџ кандидати су дужни да доставе:

1. Увјерење о држављанству,

2. Извод из матичне књиге рођених ,

3. Љекарско увјерење о психофизичкој способности за рад са ученицима, које не може бити старије од шест мјесеци, и прилаже га само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

4. Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова или еквивалент и стручно звање у одређеној области,

5. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

6. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење ,

7. Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу,

8. Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са правилником којим се регулише полагање стручног испита,

9. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко - инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено - отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца ,

10. Увјерење општинског / градског органа управе надлежног за борачко- инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС , ако се ради о кандидату из категорије борца,

11. Увјерење општинског / градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС , ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

12. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца. Увјерење треба да садржи податке из који се јасно види: врста посла, степен стручне спреме и  дужина оствареног радног стажа  по врстама посла.

Уколико је кандидат радио са непуним радним временом, то вријеме је потребно прерачунати у пуно радно вријеме.

Увјерење о неосуђиваности, увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце и увјерење да није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, школа прибавља службеним путем након избора кандидата на конкурсу, а прије заснивања радног односа.

Тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовреме пријаве, односно који испуњавају услове конкурса, ће се обавити у ЈУ Техничкој школи Добој у Добоју дана 19.2.2020. године у 11 часова у просторији бр. 6.

          Школа ће истакнути на огласној табли списак кандидата који испуњавају услове конкурса и кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању или интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Пријаве са потребном документацијом слати поштом или лично на адресу ЈУ  Техничка школа, Цара Душана 18, 74000 Добој

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања у дневном листу “Глас Српске”.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана