ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Добој: Оглашава слободна радна мјеста на дан 04.09.2019. године

ЈУ ЗЗЗ РС
ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Добој: Оглашава слободна радна мјеста на дан 04.09.2019. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 04.09.2019. године.

Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени ао незапослено лице.

***

ЈУ ОШ “СВЕТИ САВА” МОДРИЧА

ЦАРА ЛАЗАРА 29

74 480 МОДРИЧА

 

КОНКУРС

за избор директора школе

         

Директор школе руководи радом школе и одговоран је за законитост рада и успјешно обављање дјелатности школе у складу са позитивно-правним прописима. Директор школе одговаран је и за обављање осталих послова утврђених Законом о систему јавних служби и статутом школе.

 

За свој рад директор одговара Влади, школском одбору и министру.

 

Директора школе именује Влада на приједлог министра.

 

Мандат директора траје 4 године и почиње од дана ступања на дужност.

 

Општи и посебни услови за именовање директора школе су:

За директора ЈУ Основне школе “Свети Сава” Модрича може да буде изабрано лице које испуњава сљедеће услове:

 

Општи услови:

1. да је држављанин БиХ;

2. да је пунољетан;

3. да је здравствено способан за вршење послова на наведеном радном мјесту;

 

Посебни услови:

1.       - да има завршен први циклус студија у трајању од четири године и остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент,

- наставник и стручни сарадник из става 1. члана 177. Закона о основном васпитању и образовању,

2.       да има најмање 5 (пет) година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у основној школи након стицања дипломе,

3.       да није осуђивано правоснажном пресудом на безусловну казну затвора, против којег није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног или другог насиља над дјететом или малољетним лицем,

4.       има предложен програм рада и истиче се у реализацији или организацији  васпитно-образовног процеса у школи.

 

(1)     Кандидат који конкурише за директора школе уз пријаву на конкурс достављају сљедећа документа:

 

1.       диплому о завршеној стручној спреми;

2.       потврду којом доказује да има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у основној школи након стицања дипломе,

3.       љекарско увјерење о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима, које прилаже само именовани кандидат прије ступања на дужност,

4.       увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора,

5.       увјерење да се против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем,

6.       приједлог програма рада директора у наредном четворогодишњем мандату;

7.       препоруку ранијег послодавца, односно наставничког вијећа школе у којој је кандидат запослен;

8.       кратку биографију са подацима о кретању у струци и до сада оствареним резултатима у раду.

(2)     Увјерење из става 1. тачка 4). школа ће прибавити службеним путем за именованог кандидата, а прије ступања на дужност.

 

Конкурс остаје отворен 15 дана од дана објављивања у дневним новинама.

 

Сва документа која кандидат прилаже уз пријаву на конкурс морају бити оригинал или овјерене копије.

 

Школски одбор ће размотрити пријаве свих кандидата и доставити министру документацију и списак свих кандидата који испуњавају услове конкурса за именовање директора школе.

 

Школски одбор ће писаним путем обавијестити све учеснике конкурса о одлуци о именовању директора у року од 8 дана од дана пријема одлуке од ресорног Министарства.

 

Пријаве са потребним документима доставити лично или путем поште на адресу: ЈУ Основна школа “Свети Сава” Модрича, ул. Цара Лазара бр.29. 74480 Модрича са назнаком “Пријава на конкурс за избор директора школе”.

***

 

ЈУ СРЕДЊА ШКОЛА “НИКОЛА ТЕСЛА” ТЕСЛИЋ

КАРАЂОРЂЕВА 10А

74 270 ТЕСЛИЋ

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњених радних мјеста

 

1. Наставник енглеског језика - 1 извршилац, 12 часова на одређено вријеме, до 31.8.2020. године, лице са радним искуством и положеним стручним испитом,

2.       Наставник технологије материјала - 1 извршилац, 6 часова на одређено вријеме, до 31.8.2020. године, лице са радним искуством и положеним стручним испитом,

3.       Наставник саобраћајне географије - 1 извршилац, 2 часа на одређено вријеме, до повратка радника са неплаћеног одсуства, а најдаље до 5.2.2020. године, лице са радним искуством и положеним стручним испитом,

4.       Наставник саобраћајне психологије - 1 извршилац, 2 часа на одређено вријеме, до повратка раднице са породиљског одсуства, лице са радним искуством и положеним стручним испитом.

 

Поред општих услова предвиђених Законом о раду (“Службени гласник РС” број: 01/16), кандидати требају да испуњавају и посебне услове предвиђене Законом о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник РС” број: 41/18), Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама (“Службени гласник РС” број: 29/12, 80/14 и 83/16) и Правилника о критеријумима и процедури пријема радника у радни однос у средњој школи (“Службени гласник РС” број: 24/19).

 У случају да је конкурсом тражено радно искуство и положен стручни испит, а не пријави се кандидат који испуњава ове услове, разматраће се и пријаве кандидата без радног искуства - приправника.

 

Општи услови које кандидати треба да испуњавају:

 

1.       да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, што доказују увјерењем о држављанству,

2.       да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте,

3.       да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

4.       да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против  достојанства личности, морала, службене  дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем

5.       увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце

6.       увјерење да  против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

 

Увјерења из тачке 4. и 5. за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

 

Уз потписану пријаву на конкурс кандидати су обавезни доставити и сљедећу документацију:

-        овјерену фотокопију дипломе о завршеном  првом циклусу студијског програма  у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент (лица која су завршила други циклус студијског програма достављају овјерене фотокопије дипломе за оба циклуса студијског програма),

-        увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан доставити кандидат за наставника који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко – методичку групу предмета,

-        увјерење о положеном стручном испиту, уколико је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством и положеним стручним испитом,

-        увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са правилником којим се регулише полагање стручног испита,

-        додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена (лица која су завршила други циклус студијског програма достављају додатак дипломи за оба циклуса студијског програма),

-        увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

-        увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, уколико се кандидат пријављује на расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством. Увјерење треба да садржи сљедеће податке:

врста посла, степен стручне спреме и дужина радног стажа по врстама посла.

-        увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

-        увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије борца,

-        увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко- инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

 

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник Републике Српске” број: 41/18), испуњавали услове у погледу профила и звања наставника.

 

Пријаве се могу доставити лично или поштом препоручено на сљедећу адресу:

ЈУ Средња школа “Никола Тесла” Теслић, Карађорђева 10 А, 74 270 Теслић, са назнаком пријава за јавни конкурс за попуну упражњеног радног мјеста (навести за које радно мјесто се кандидат пријављује).

Конкурс остаје отворен осам дана од дана објављивања у дневним новинама “Глас Српске”. Тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса, обавиће се у петак, 17.9.2019. године у 11 часова у просторијама школе. Школа ће истакнути на огласној табли списак кандидата који испуњавају услове конкурса. Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању и интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс. Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената, чија овјера не може бити старија од шест мјесеци, и те копије неће бити враћене кандидатима.

 

Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата на конкурс комисија неће разматрати, већ само евидентирати и донијети закључак којим се пријава одбацује.

***

 

ОСНОВНИ СУД У ДОБОЈУ

СВЕТОГ САВЕ 22

74 000 ДОБОЈ

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за пријем у радни однос на неодређено вријеме

 

 

1.  Возач - судски достављач

извршилаца 1

 

Опис послова радног мјеста

 

•        Врши прање и одржавање возила и отклања ситне кварове,

•        Управља моторним возилом на основу добијеног путног налога за вожњу потписаног од овлашћеног лица,

•        Води књигу евиденције на основу путног налога са именом и презименом лица које је возило користило, ознаком времена и мјеста путовања, пређеном километражом у складу са законом и подзаконским актима из области саобраћаја,

•        Редовно контролише исправност возила и у том правцу уз обавјештење секретара суда предузима мјере на отклањању кварова,

•        Врши припрему возила за технички преглед и регистрацију,

•        Води евиденцију о утрошку горива, моторног уља, антифриза и другог потрошног материјала,

•        Преузима поштанске пошиљке и врши доставу поште и предмета за овај суд,

•        Обавља и друге послове по наредби предсједника суда и секретара суда,

 

Општи услови:

 

1)      да је држављанин БиХ или РС,

2)      да је пунољетан,

3)      да има општу здравствену способност,

4)      да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кажњиво дјело које га чини неподобним за обављање послова у државним органима,

5)      да није отпуштен из државних органа као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у Босни и Херцеговини три године прије објављивања конкурса,

 

Посебни услови:

 

- Завршена средња саобраћајна школа друмског смјера или друга средња школа техничког смјера и посједовање возачке дозволе за управљање моторним возилом,

- Шест мјесеци радног искуства на истим или сличним пословима.

 

За кандидате који буду примљени у радни однос обавезан је пробни рад у складу са Законом.

 

Уз пријаву на јавни конкурс кандидати су дужни приложити доказе о испуњавању општих и посебних услова и то фотокопије сљедећих докумената:

 

а) личну карту или пасош,

б) диплому о завршеној школи,

ц) увјерење или потврду о радном искуству на истим или сличним пословима.

д) возачку дозволу за управљање моторним возилом,

 

Изабрани кандидат је дужан да у року од седам дана након објаве резултата спроведеног јавног конкурса, а прије заснивања радног односа достави Комисији за спровођење поступка избора радника оригинале или овјерене фотокопије сљедећих докумената: увјерење о држављанству Републике Српске или БиХ, извод из матичне књиге рођених, увјерење о општој здравственој способности, увјерење о невођењу кривичног поступка, увјерење о некажњавању, изјаву да није отпуштен из државних органа као резултат дисциплинске мјере, диплому о одговарајућој школи, увјерење или потврду о радном искуству на истим или сличним пословима и возачку дозволу за управљање моторним возилом.

 

          Кандидате који испуњавају опште и посебне услове из јавног конкурса Комисија за спровођење поступка избора радника ће позвати на разговор.

 

Јавни конкурс ће бити објављен у дневном листу “Глас Српске” и на интернет страници овог суда оссуд-добој.правосудје.ба а рок за подношење пријаве је 15 дана од дана објављивања.

 

Пријаве за учешће на јавном конкурсу подносе се на прописаном обрасцу – Пријава на јавни конкурс која се налази у просторијама суда и на интернет страници овог суда оссуд-добој.правосудје.ба Пријаве са доказима о испуњавању услова слати на адресу: Основни суд у Добоју, улица Светог Саве број 22.

 

Пријаве које нису поднесене на прописаном обрасцу, непотпуне и неблаговремене неће бити узете у разматрање.

***

ЈУ СШЦ “НИКОЛА ТЕСЛА” БРОД

КРАЉА ПЕТРА И ОСЛОБОДИОЦА ББ

74 450 БРОД

 

КОНКУРС

за пријем радника у радни однос

 

 

1.       Професор њемачког језика – 1 извршилац – са искуством, на одређено вријеме (до краја школске године) – 2 часа седмично,

2.       Професор психологије – 1 извршилац са искуством, на одређено вријеме (до краја школске године ) за 8 часа седмично,

 

Поред општих услова за заснивање радног односа предвиђених Законом о раду (“Сл. гласник Републике Српске”, број: 01/16 и 66/18), кандидати треба да испуњавају и посебне услове прописане Законом о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник Републике Српске број: 41/18) и услове из Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама (“Сл. гласник РС”,број 102/12).

 

Уз пријаву кандидати су дужни да доставе:

1.       Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

2.       Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан доставити кандидат за наставника који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

3.       Увјерење о положеном стручном испиту, уколико је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством и положеним стручним испитом,

4.       Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са правилником којим се регулише полагање стручног испита,

5.       Додатак дипломи , који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

6.       Извод из матичне књиге рођених или овјерену фотокопију личне карте,

7.       Увјерење о држављанству,

8.       Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

9.       Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, уколико је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством,

10.     Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем,

11.     Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

12.     Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије борца,

13.     Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

 

Право учешћа на конкурсу имају и лица која која су стекла радни стаж ван школе у трајању најмање годину дана у струци, уколико испуњавају остале услове прописане законом,

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник Републике Српске” број 41/18) испуњавала услове у погледу профила и звања наставника.

 

Кандидат који буде одабран по конкурсу ће прије заснивања радног односа доставити љекарско увјерење о здравственој способности за рад издато од стране надлежне установе, које не смије бити старије од шест мјесеци.

 

За кандидата који буде изабран по конкурсу школа ће прије заснивања радног односа од надлежног Центра јавне безбједности затражити увјерење о неосуђиваности.

 

Пријаве са потребном документацијом доставити искључиво поштом на горе наведену адресу.

Сви документи се достављају у овјереној фотокопији и те копије неће бити враћене кандидатима.

 

Непотпуне и неблаговремене, као и пријаве кандидата који не испуњавају услове неће се разматрати.

 

Са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве одн. који испуњавају услове конкурса, тестирање и интервју ће се обавити 16. септембра 2019. године у 13 часова у просторијама школе. Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању или интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

 

Пријем кандидата у радни однос вршиће се на основу Правилника о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријумима за пријем (“Сл. гласник РС” број 24/19).

 

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања у дневним новинама.

***

ДОО “ЂУРИЋ” МОДРИЧА

ШАМАЧКИ ПУТ 6

74 480 МОДРИЧА

 

ОГЛАС

за пријем радника

 

1.       Административни радник (м/ж) - 1 извршилац

 

Опис посла:

 

Обављање административних послова

 

Услови:

-        ССС/ВСС

-        Познавање рада на рачунару /Microsoft Word и Excel, служење интернетом/,

-        Посједовање организационих способности,

-        Одговорност и сналажљивост,

-        Пожељно радно искуство на истим или сличним пословима,

-        Пожељно посједовање возачке дозволе Б категорије,

-        Способност индивидуалног рада и рада у тиму.

 

Нудимо:

-        Уговор на одређено вријеме, уз могућност заснивања сталног радног односа,

-        Рад у динамичној средини,

-        Могућност напредовања и усавршавања,

-        Сусретљив и разумљив надлежни тим.

 

Заинтересовани кандидати могу доставити пријаву лично на адресу фирме.

***

ЈУ ОШ “ВУК СТЕФАНОВИЋ КАРАЏИЋ” ДОБОЈ

СРПСКИХ СОКОЛОВА 2

74 000 ДОБОЈ

 

ПОНИШТЕЊЕ ДИЈЕЛА ОГЛАСА

од 14.8.2019. године и исправка истог

 

Поништава се дио огласа под редном тачком 10 објављен у листу “Глас Српске” од 14.8.2019. године.

“Водитељ продуженог боравка (4 извршиоца) на одређено вријеме до 30.6.2020. године, са радним искуством и положеним стручним испитом”,

 

Исправка горе наведеног огласа:

“Водитељ продуженог боравка (4 извршиоца) на одређено вријеме до окончања наставног процеса, са радним искуством и положеним стручним испитом”

 

Кандидати треба да испуњавају услове предвиђене Правилника о процедури и критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи (“Сл. гласник РС”, бр.74/18.) и Правилника о измјенама и допунама Правилника о процедури, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи (“Службени гласник РС” бр.26/19.) и чл. 6 Правилника о начину организовања проширеног програма (“Сл. гласник РС” бр.37/19).

 

Тест и интервју је заказан за 17.9.2019. године са почетком у 9 часова у просторијама ЈУ ОШ “Вук С. Караџић”, за кандидате који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса.

***

 

ЈУ ОШ “19. АПРИЛ” ДЕРВЕНТА

СВЕТОГ САВЕ 4

74 400 ДЕРВЕНТА

 

КОНКУРС

за упражњена радна мјеста

 

1. Наставник/професор математике, пуна норма, на неодређено вријеме, са искуством - 1 извршилац;

 

Сви кандидати морају испуњавати опште услове предвиђене Законом о раду (“Службени гласник Републике Српске” број: 1/16) и чл. 5. Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи (“Службени гласник РС„ број 74/18, 26/19), те посебне услове прописане чланом 104. Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске” број: 44/17, 31/18) и члана 3. Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача (“Службени гласник Републике Српске” број: 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15) и чл. 6. Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи (“Службени гласник РС”, број 74/18, 26/19).

 

Право учешћа на конкурсу имају и кандидати који су стекли радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају остале услове прописане Законом.

Право учешћа на конкурсу имају и кандидати који су, по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске”, број: 44/17, 31/18), испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Пријем у радни однос вршиће се у складу са Законом о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске”, број: 44/17, 31/18) и Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи (“Службени гласник Републике Српске”, број: 74/18).

 

Потребна документа:

Пријава на конкурс са потписом кандидата, кратком биографијом, адресом, контакт- телефон и списак приложене документације.

Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе сљедећа документа:

 

- Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у одређеној области и остварених најмање 180 ECTS бодова у трајању од три године или еквивалент,

- Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

- Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

- Увјерење о држављанству,

- Извод из матичне књиге рођених или овјерена копија личне карте,

- Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу за радна мјеста за која се конкурсом тражи радно искуство и положен стручни испит,

- Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем

- Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи,

- Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, које треба да садржи: врсту посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла, ако је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са искуством,

- Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије бораца,

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

Кандидат који буде примљен на упражњено радно мјесто, прије радног односа, обавезан је доставити увјерење о психофизичкој способности за рад са ученицима не старије од шест мјесеци;

Увјерење о неосуђиваности прибавиће школа службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа.

 

Тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве и који испуњавају услове конкурса, ће се обавити у просторијама школе, 17.9.2019. године, са почетком у 10 часова.

 

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове поставити на огласну таблу школе.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању и интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

 

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

 

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања у дневном листу “Глас Српске”.

 

Уколико се на конкурс не јаве кандидати са искуством и положеним стручним испитом, разматраће се молбе кандидата без искуства и положеног стручног испита.

 

- Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

Пријаве слати на адресу :

ЈУ Основна школа “19. април” Дервента

Ул. Светог Саве бр. 4 , 74400 Дервента

са назнаком – пријава на оглас , не отварати –

***

 

ЈУ ОШ “ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ” БЛАТНИЦА

74 275 БЛАТНИЦА

 

ЈАВНИ КОНКУРС

опис радног мјеста

 

1. Водитељ продуженог боравка - 2 извршиоца, професор разредне наставе са искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу; пуна наставна норма; рад на одређено вријеме у продуженом боравку ученика до краја наставног процеса у школској 2019/2020. години. 

2. Водитељ продуженог боравка - 1 извршиоца, професор разредне наставе са искуством  за рад у васпитно-образовном процесу; пуна наставна норма; рад на одређено вријеме у продуженом боравку ученика до краја наставног процеса у школској 2019/2020. години.

3. Наставник српског језика,  1 извршилац – 4 часа  са искуством , на одређено радно вријеме до 31.8.2020. године.

 

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

Услови конкурса

 Пријављени кандидати морају да испуњавају услове прописане Законом о раду (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 1/16,66/18), услове прописане Законом о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске”, бр.44/17, 31/18), услове из Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача (“Службени гласник Републике Српске бр.77/09, 86/10, 25/14, 76/15).

 

Општи услови:

I

1. увјерење о држављанству (не старије од шест мјесеци);

2. извод из матичне књиге рођених или копију личне карте;

3. љекарско увјерење о психофизичкој способности за рад, (доставља само кандидат који буде изабран, а прије заснивања радног односа). Љекарско увјерење не може бити старије од шест мјесеци.

4. увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце (школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа);

5. увјерење да није правоснажном пресудом осуђиван на кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета , полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава, (школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа);

6. увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, (школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа);

 

II

Уз потписану пријаву и документацију којом доказује испуњеност општих услова кандидат је дужан да достави и документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима из члана 6. Правилника о процедури пријема, критеријумима за  пријема у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи, и то:

1) овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,

2) увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

3) увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно образовној установи,

4) увјерење да се кандидат ослобађа обавеза полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи

5) додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

6) увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

7) увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца за радно мјесто,

8) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

9) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

10) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије борца.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и исте се неће враћати кандидатима.

III

Право учешћа на конкурс имају и кандидати који су стекли радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају остале услове прописане Законом о основном васпитању и образовању (члан 104. став 6. Законом о основном васпитању и образовању).

Такође, право учешћа на конкурс имају и кандидати који су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске” број 44/17, 31/18) испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

 

IV

Тест и интервју са кандидатима који испуњавају услове конкурса ће се одржати у просторијама ЈУ ОШ “Доситеј Обрадовић” Блатница дана,

18.9.2019. продужни боравак - тест у 9 часова, интервју у 10 часова.

Српски језик 18.9.2019 - тест у 11 часова, интервју у 12 часова

На огласној табли школе ће бити објављен списак кандидата који испуњавају услове конкурса.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју.

Кандидати који се не појаве на тесту или интервју сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања путем Завода за запошљавање.

Све непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Пријаве се могу доставити лично у просторије  школе, или путем поште на адресу: ЈУ Основна школа “Доситеј Обрадовић”, 74275 Блатница.

***

ЈУ ТО “МОДРИЧА” МОДРИЧА

СВЕТОСАВСКА 3

74 480 МОДРИЧА

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за пријем приправника у радни однос на одређено вријеме у

ЈУ ТО “МОДРИЧА” Модрича

 

I Директор ЈУ ТО “МОДРИЧА” Модрича, расписује јавни конкурс за пријем у радни однос на одређено вријеме  приправника са високом стручном спремом, и то:

1. Дипломирани правник ___________________________________ 1 извршилац

2. Дипломирани економиста ________________________________ 1 извршилац

 

II Опис послова

Стручно оспособљавање приправника обавиће се према Програму стручног оспособљавања приправника у ЈУ ТО “Модрича” Модрича.

Приправником се сматра лице које први пут заснива радни однос у свом занимању, а приправнички стаж траје 12 мјесеци.

 

III Општи услови

1. Да је држављанин Републике Српске односно Босне и Херцеговине

2. Да је старији од 18 година

3. Да има општу здравствену способност

4. Да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неспособним за обављање послова у Установи.

5. Да се налази на евиденцији Завода за запошљавање РС и да није заснивао радни однос.

 

IV Посебни услови

Под 1. ВСС/VII – Правни факултет – дипломирани правник

Под 2. ВСС/VII – Економски факултет – дипломирани економиста

Под 3. Да је лице из категорије дјеце погинулих бораца (позиција 1. конкурса)

 

V Сукоби интереса

Кандидат не може обављати дужност, активност или бити на положају који доводи до сукоба интереса у складу са Законом о локалној самоуправи.

 

VI Потребна документа

Уз пријаву за конкурс кандидат треба доставити:

- Увјерење о држављанству (не старије од шест мјесеци).

- Извод из матичне књиге рођених.

- Увјерење да кандидат није осуђиван за кривично дјело сходно тачки III општих услова, издато од стране МУП-а према мјесту рођења (не старије од шест мјесеци).

- Овјерену личну изјаву да није члан управних и других одбора, органа политичких странака или одборник у Скупштини општине, да се не бави самосталном дјелатношћу нити да је власник приватног или другог предузећа, сходно тачкама V Сукоба интереса.

- Овјерену фотокопију дипломе или увјерење о завршеном факултету.

- Увјерење Завода за запошљавање РС да се кандидат налази на евиденцији незапослених лица и да нема радно искуство у струци.

- Овјерену фотокопију личне карте.

- Увјерење да је кандидат дијете породице погинулог борца ВРС (позиција 1. конкурса)

- Доказ о општој здравственој способности изабрани кандидат ће доставити по завршетку изборне процедуре.

Кандидати су дужни доставити документа у оригиналу или овјереној копији.

Сви кандидати који испуњавају опште услове биће позвани на интервју.

О времену и мјесту обављања интервјуа кандидати ће бити накнадно обавијештени, ако се не појаве на интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

 

VII РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА

Рок за подношење пријаве је 8  дана од дана објављивања конкурса у дневном листу “Глас Српске” и на огласној табли ЈУ ТО “Модрича” Модрича.

 

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

Пријаве се могу доставити лично или путем поште на адресу:

Јавна установа Туристичка организација “Модрича” Модрича, Светосавска 3, или лично сваки радни дан од 8 до 14 часова, са назнаком “Пријава на конкурс – не отварај”!

 

На пријави кандидат је обавезан да напише контакт телефон.

***

 

ОПШТИНА МОДРИЧА

ВИДОВДАНСКА 1

74 480 МОДРИЧА

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за пријем приправника

 

I Начелник општине Модрича расписује јавни конкурс за пријем у радни однос на одређено вријеме за 2. приправника са високом стручном спремом према “Програму подршке запошљавању младих са ВСС у статусу приправника у 2019. години” и то:

 

1. Дипломирани правник ..............................................................  1 (један) извршилац,

2. Дипломирани економиста ...........................................................1 (један) извршилац,

 

II Општи услови:

 

1.       да је држављанин Републике Српске, односно Босне и Херцеговине,

2.       да је старији од 18 година,

3.       да има општу здравствену способност,

4.       да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у општинској управи, 

5.       да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у БиХ три године прије објављивања конкурса,

6.       да није под оптужницом Међународног суда за ратне злочине почињене на подручју  бивше Југославије у Хагу и да није одбио наредбу да се повинује пред Трибуналом - члан IX став 1. Устава БиХ,

7.       да није у сукобу интереса, односно да не обавља дужност која је неспојива са дужношћу службеника у општинској управи у складу са чланом 43. до 47. Закона о службеницима и намјештеницима у јединицама локалне самоуправе (“Службени  гласник Републике Српске”, број: 97/16).

 

III  Посебни услови:

 

Под 1. ВСС, дипломирани правник, први циклус студија са 240 ECTS бодова,

Под 2. ВСС, дипломирани економиста, први циклус студија са 240 ECTS бодова,

 

IV  Потребна документа и поступак избора:

 

Пријава за учешће на јавни конкурс подноси се на прописаном обрасцу “Пријава на јавни конкурс” (Образац број 1.), који је доступан на интернет страници општине Модрича и инфо-пулту Општинске управе Модрича.  

 Уз пријавни образац кандидат прилаже доказе о испуњавању општих и посебних услова.

 Као доказ о испуњавању општих услова, кандидати прилажу фотокопију увјерења о држављанству РС, односно БиХ и изјаву да кандидат:

1. није под оптужницом Међународног суда за ратне злочине почињене на подручју  бивше Југославије у Хагу и да није одбио наредбу да се повинује пред Трибуналом – члан IX тачка 1. Устава БиХ,

2. није осуђен за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање 6 (шест) мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у  општинској управи,

3. није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем  нивоу власти у БиХ три године прије објављивања конкурса и

4. није у сукобу интереса, односно да не обавља дужност која је неспојива са  дужношћу службеника у општинској управи, у складу са чланом 43. до 47. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе, која је саставни дио пријаве на јавни конкурс за пријем приправника.

 

 Као доказ о испуњавању посебних услова кандидат прилаже:

 

1. фотокопију дипломе о завршеном факултету (кандидат који је високо образовање стекао по Болоњском систему студирања уз диплому доставља и додатак дипломи. Ако високошколска установа додатак дипломи није уопште издавала, кандидат је дужан да уз диплому о стеченом образовању достави увјерење високошколске установе да додатак дипломи није издаван, односно да се не издаје),

2. увјерење да кандидат није заснивао радни однос у струци и да се налази на евиденцији Завода за запошљавање РС са статусом незапосленог лица, без радног искуства у траженом степену стручне спреме,

 

Са кандидатима који буду испуњавали опште и посебне услове конкурса, Конкурсна комисија обавиће интервју, о чему ће кандидати бити благовремено обавијештени.

 

 Прворангирани кандидат дужан је да у року од седам дана од дана пријема обавјештења Комисије, достави доказе о испуњавању општих и посебних услова у оригиналу или овјереној фотокопији и увјерење о здравственој способности.

Ако прворангирани кандидат у прописаном року не достави напријед наведене доказе или ако на основу достављених доказа Комисија утврди да кандидат не испуњава опште и посебне услове, позваће сљедећег кандидата по броју освојених бодова са листе успјешних кандидата да достави горе наведене доказе о испуњавању општих и посебних услова и одговарајуће овјерене изјаве.

 

VI Рок за подношење пријаве

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања јавног конкурса.

Јавни конкурс ће бити објављен у дневном листу “Глас Српске”. 

 

Пријаве се могу доставити лично или путем поште, на адресу:

Општина Модрича, улица Видовданска 1. са назнаком “Пријава на јавни конкурс за пријем приправника”, са бројем позиције за коју конкурише. 

 

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

За додатна обавјештења о јавном конкурсу, контакт особа Олга Суботић, телефон: 053/810-511 локал 181.

***

 

“ГЛАС СРПСКИ - ТРГОВИНА” АД - Минутица

БАЊАЛУКА

 

ОГЛАС

за пријем радника у радни однос на одређено вријеме

 

 

Радно мјесто: Трговац у киоску

 

За подручја:

•        Дервента – 2 извршиоца

 

Потребне квалификације:

-        Минимално ССС

-        Радно искуство у трговини/малопродаји

-        Пожељно познавање рада на рачунару (“MC office”)

 

Кандидати су дужни уз молбу доставити сљедећу документацију:      

-        Копију извода из матичне књиге рођених

-        Копију увјерења о држављанству

-        Копију дипломе о завршеној стручној спреми

 

Предност код запошљавања ће имати кандидати који су пријављени на Бироу за запошљавање па у ту сврху потребно доставити потврду са Бироа за запошљавање да су пријављени и да су незапослена лица.

 

Све информације о огласу могу се добити на телефоне: 051/249-896, 066/638-638 или путем мејл адресе: draganad@glassrpske.com  

 

Молбе доставити на адресу:

За оглас трговац у киоску

“Глас српски - Трговина”АД - Минутица Бањалука,

Улица Скендера Куленовића бр.93, Бањалука.

 

Оглас остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања.

***

 

ЈУ ТЕХНИЧКА ШКОЛА ДОБОЈ

ЦАРА ДУШАНА 18

74000 ДОБОЈ

 

КОНКУРС

о пријему радника у радни однос

 

са радним искуством на одређено радно вријеме (до 31.8.2020. г.)

 

1. Професор математике, 4 часа

2. Професор електротехнике, 6 часова

3. Професор физике, 2 часа

4. Вјероучитељ православне вјеронауке, 8 часова

5. Вјероучитељ исламске вјеронауке, 3 часа

 

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

 

Кандидат поред општих услова предвиђених Законом о раду (“Службени гласник РС”, број 01/2016), треба да испуњава и посебне услове прописане чланом 105. и 106. Закона о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник РС”, број 41/18) и чланом 5. Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама (“Службени гласник РС”, број 29/12, 80/14 и 83/15) и услове Правилника о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем (“Службени гласник РС”, бр 24/2019 ). На основу члана 106, став (5) Закона о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник РС”, број 41/18) право учешћа на конкурсу имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци уколико испуњавају остале услове прописане Законом.

На основу члана 106 став (9) Закона о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник РС”, број 41/18) право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу новог Закона о средњем образовању и васпитању, испуњавали услове у погледу профила и звања наставника.

 

Уз потписану пријавџ кандидати су дужни да доставе:

1. Увјерење о држављанству,

2. Извод из матичне књиге рођених,

3. Љекарско увјерење о психофизичкој способности за рад са ученицима, које не може бити старије од шест мјесеци, и прилаже га само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

4. Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова или еквивалент и стручно звање у одређеној области,

5. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

6. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење ,

7. Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу,

8. Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са правилником којим се регулише полагање стручног испита,

9. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко - инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца ,

10. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС , ако се ради о кандидату из категорије борца,

11. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС , ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида ,

12. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца. Увјерење треба да садржи податке из који се јасно види: врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла.

Уколико је кандидат радио са непуним радним временом, то вријеме је потребно прерачунати у пуно радно вријеме.

Увјерење о неосуђиваности, увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце и увјерење да није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, школа прибавља службеним путем након избора кандидата на конкурсу, а прије заснивања радног односа.

Тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса, ће се обавити у ЈУ Техничкој школи Добој у Добоју дана, 16.9.2019. године, у 11 часова у просторији бр. 10.

          Школа ће истакнути на огласној табли списак кандидата који испуњавају услове конкурса и кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању или интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Пријаве са потребном документацијом слати поштом или лично на адресу ЈУ  Техничка школа, Цара Душана 18, 74000 Добој

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања у дневном листу “Глас Српске”.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

***

 

ЈУ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД МОДРИЧА

ТРГ НЕМАЊИЋА 4

74 480 МОДРИЧА

 

ЈАВНИ КОНКУРС

За пријем приправника у радни однос на одређено вријеме у ЈУ Центар за социјални рад Модрича

 

I Директор ЈУ Центра за социјални рад Модрича, расписује јавни конкурс за пријем у радни однос на одређено вријеме једног (1) приправника са високом стручном спремом и то:

1.       Дипломирани правник, 240 ECTS бодова …… (приправник ………. 1 извршилац)

 

II Опис послова

Стручно оспособљавање приправника обавиће се према програму стручног оспособљавања приправника у ЈУ Центру за социјални рад Модрича.

Приправником се сматра лице које први пут заснива радни однос у свом занимању, а приправнички стаж за ВСС траје 12 мјесеци.

 

III Општи услови

1.       Да је држављанин Републике Српске и БиХ,

2.       Да је старији од 18 године,

3.       Да има општу здравствену способност,

4.       Да се против кандидата не води кривични поступак

5.       Да није заснивао радни однос у струци и да се налази на евиденцији Завода за запошљавање Републике Српске

 

IV Посебни услови

1. Висока стручна спрема - VII степен стручности, завршен први циклус студијског програма правни факултет, 240 ETCS бодова или одговарајући еквивалент.

 

V Сукоб интереса

Кандидат не може обављати дужност, активност или бити на положају који доводи до сукоба интереса у складу са Законом о локалној самоуправи.

 

VI Потребна документа

Уз пријаву на конкурс, кандидат треба доставити:

- Увјерење о држављанству (не старије од 6 мјесеци),

- Увјерење да се против кандидата не води кривични поступак (не старије од 6 мјесеци),

- Овјерену личну изјаву да није члан управних и других одбора, органа политичких странака или одборник у Скупштини општине, да се не бави самосталном дјелатношћу, нити да је власник приватног или другог предузећа, сходно тачки В  (Сукоб интереса),

- Овјерена копија личне карте,

- Овјерена копија дипломе или увјерења о завршеном факултету,

- Увјерење Завода за запошљавање РС да се кандидат налази на евиденцији незапослених лица и да нема радно искуство у струци,

- Доказ о општој здравственој способности доставиће изабрани кандидат по завршетку изборне процедуре.

 

Кандидати су дужни доставити документа у оригиналу или овјереној копији.

Сви кандидати који испуњавају опште услове, биће позвани на интервју.

О времену и мјесту обављања интервјуа, сви кандидати ће бити накнадно обавијештени, а ако се не појаве на интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

 

VII Рок за подношење пријава

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса у дневном листу “Глас Српске” и на огласној табли ЈУ Центра за социјални рад Модрича.

 

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

Пријаве се могу доставити путем поште на адресу: ЈУ Центар за социјални рад Модрича, Трг Немањића 4 или лично сваким радним даном од 8 до 14 часова, са назнаком “Пријава на конкурс- не отварај”.

На пријави, кандидат је обавезан да напише контакт телефон.

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана