ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Добој: Оглашава слободна радна мјеста на дан 03.07. 2019. године

ЈУ ЗЗЗ РС

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 03.07. 2019. године.

Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени ао незапослено лице.

 ****************

***********************

 

 

ЈУ ОМШ “МАРКОС ПОРТУГАЛ” ДОБОЈ

ВИДОВДАНСКА ББ

74 000 ДОБОЈ

 

КОНКУРС

за попуну радних мјеста

 

Наставник музике – Одсјек клавир

1. (2) извршиоца - 24 часа, радник са искуством, на одређено вријеме – до краја школске 2019/2020 године

2. (1) извршилац - 24 часа, са искуством, на одређено вријеме – до краја првог полугодишта школске 2019/2020 године 

Наставник музике – Одсјек виолина

3. (1) извршилац - 24 часа, радник са искуством, на одређено вријеме – до краја школске 2019/2020 године

4. (1) извршилац - 15 часова, радник са искуством, на одређено вријеме – до краја првог полугодишта школске 2019/2020 године

Наставник музике – Одсјек гитара

5. (1) извршилац - 24 часа, радник са искуством, на одређено вријеме – до краја школске 2019/2020 године

6. (1) извршилац – 18 часова, радник са искуством, на одређено вријеме - до краја првог полугодишта школске 2019/2020 године

Наставник музике – Одсјек солфеђо, хор и теоретска група предмета

7. (1) извршилац - 24 часа, радник са искуством, на одређено вријеме – до краја наставног процеса школске 2019/2020 године

 

Услови:

1) Завршена академија (седми степен) – дипломирани музичар – пијаниста, виолиниста и гитариста, и професор музике са завршеним теоретским одсјеком, дипломирани музички педагог или дипломирани професор солфеђа и музичке културе.

2) Дипломирани музички извођач или педагог са претходно завршеном средњом музичком школом, образовни профил музички извођач.

Сви кандидати морају испуњавати опште услове предвиђене Законом о раду (“Службени гласник Републике Српске”, број 1/16 и 31/18), посебне услове прописане чланом 104. и 105. Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске” број: 44/17 и 31/18 ) и члана 7. Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача (“Службени гласник Републике Српске”, број 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15).

Пријем у радни однос вршиће се у складу са чланом 115. Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске”, број: 44/17 и 31/18) и Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи (“Службени гласник Републике Српске”, број 74/18 и 26/19).

 

Општи услови, потребна документа:

1. Пријава на конкурс са потписом кандидата, кратком биографијом, адресом, контакт телефоном и списком приложене документације,

2. Увјерење о држављанству Републике Српске или Босне и Херцеговине;

3. Извод из матичне књиге рођених или овјерена копија личне карте;

4. Љекарско увјерење о психофизичкој способности за рад са ученицима – не старије од шест мјесеци (прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа);

5. Увјерење о неосуђиваности за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављана дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава,

6. Увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце (прибавља школа само за изабране кандидате након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа);

7. Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем (прибавља школа само за изабране кандидате након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа);

 

Потребна документација на основу које се врши бодовање по критеријумима из члана 115. Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске”, број: 44/17 и 31/18) и члана 6. Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи (“Службени гласник Републике Српске”, број 74/18 и 26/19) је:

1. Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплома стечена након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области;

2. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

3. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица;

4. Овјерена фотокопија увјерења о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу;

5. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца које треба да садржи податке из којих се јасно види врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла;

6. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

7. Увјерење општинског/градског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу РВИ Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије РВИ;

8. Увјерење општинског/градског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

 

У случају да се на конкурс не пријаве тражени наставници са искуством, у обзир могу доћи и лица без искуства која испуњавају остале услове прописане Законом..

Право учешћа на конкурсу имају и кандидати који су стекли радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају остале услове прописане Законом.

Право учешћа на конкурсу имају и кандидати који су, по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске” број 44/17 и 31/18), испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају остале услове прописане овим конкурсом и Законом о основном васпитању и образовању - чл. 104. став 6. (“Службени гласник Републике Српске” број: 44/17 и 31/18).

 

Конкурс је отворен осам (8) дана од дана објављивања.

 

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

Тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса, обавиће се 22.8.2019. године у 11 часова у просторијама школе.

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса, након прегледа достављене документације, школа поставља на огласној табли школе, најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

Ако се кандидат не појави на тестирању и интервјуу сматраће се да је одустао од пријаве на конкурс.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју

Пријаве доставити на адресу: ЈУ Основна музичка школа “Маркос Португал” Добој, Видовданска бб, 74 00 Добој, са назнаком “ЗА КОНКУРС”.

 

*****************

 

 

ЈУ ОШ “ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ” СТАНАРИ

74 208 СТАНАРИ

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за избор директора ЈУ Основна школа “Десанка Максимовић” Станари

 

I – Предмет

Школски одбор ЈУ Основна школа “Десанка Максимовић” Станари расписује јавни конкурс за избор директора ЈУ Основна школа “Десанка Максимовић” Станари.

 

II - Опис послова

Директор школе руководи радом школе и одговоран је за законитост рада и успјешно обављање дјелатности школе у складу са одредбама Закона о основном васпитању и образовању. За свој рад одговара Влади Републике Српске, Школском одбору и министру.

Директор школе одговоран је и за обављање осталих послова утврђених Законом о систему јавних служби и Статутом школе.

 

III – Мандат (вријеме за које се врши именовање)

Директор ЈУ Основна школа “Десанка Максимовић” Станари се бира на период од 4 (четири) године, тј. мандат директора траје четири године и почиње од дана ступања на дужност.

 

IV – Статус

Директор школе заснива радни однос и своја права из рада и по основу рада остварује у складу са општим и посебним законима, колективним уговорима, Статутом ЈУ Основна школа “Десанка Максимовић” Станари те Правилником о раду.

 

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

 

V - Услови за учешће на конкурсу

За директора ЈУ Основна школа “Десанка Максимовић” Станари може бити изабрано лице које испуњава услове утврђене Законом о раду, Законом о основном васпитању и образовању, Статутом Школе и Правилником о условима и поступку избора и разрјешења директора основне школе и то:

 

  Општи услови:

- да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине,

- да је старији од 18 година и

- да има општу здравствену способност за рад.

 

 Посебни услови:

- да има завршен први циклус први у трајању од четири године и остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент, а на мјесто директора школе могу конкурисати и лица из члана 177. став (2) Закона о основном васпитању и образовању,

- да има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у основној школи, након стицања дипломе,

- да није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора, против којег није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Поред општих и посебних услова за директора не може бити изабрано лице на који се односи члан IX став 1. Устава Босне и Херцеговине.

 

VI – Потребна документација

Као доказ о испуњавању општих и посебних услова кандидату су дужни уз пријаву да приложе:

1)      увјерење о држављанству;

2)      извод из матичне књиге рођених (овјерена копија),

3)      диплому о завршеној стручној спреми;

4)      потврду којом доказује да има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у школи након стицања дипломе;

5)      љекарско увјерење о психофизичкој способности за рад са ученицима, које прилаже само именовани кандидат прије ступања на дужност;

6)      увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора (Наведено увјерење школа ће прибавити службеним путем за именованог кандидата, а прије ступања на дужност);

7)      увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем;

8)      приједлог програма рада директора у наредном четворогодишњем мандату:

9)      препоруку ранијег послодавца, односно Наставничког вијећа школе у којој је кандидат запослен и кратку биографију са подацима о претходним пословима и развоју каријере у струци и оствареним резултатима у раду.

 

Докази (документа) се достављају у оригиналу или у овјереном препису у складу са законом.

 

VII – Рок за подношење пријава кандидата на конкурс и начин достављања пријаве

Пријаве се могу доставити лично или поштом препоручено, на сљедећу адресу:

ЈУ Основна школа “Десанка Максимовић” Станари, 74208 Станари, са назнаком - Јавни конкурс за избор директора основне школе.

Рок за подношење пријаве је 15 дана од дана објављивања конкурса у дневним новинама које излазе на подручју Републике Српске

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

Достављена документација (која је наведена у конкурсу) се неће враћати кандидатима.

 

VIII – Начин и рок обавјештавања кандидата о резултатима конкурса

Министарство просвјете и културе Републике Српске доставља Школском одбору одлуку Владе Републике Српске о именовању директора у року од осам дана од дана пријема одлуке.

Школски одбор писаним путем обавјештава све учеснике конкурса о одлуци Владе о именовању директора у року од осам дана од дана пријема одлуке.

 

********************

 

 

“ГЛАС СРПСКИ - ТРГОВИНА” АД - МИНУТИЦА

БАЊАЛУКА

 

ОГЛАС

за пријем радника у радни однос на одређено вријеме

 

 

Радно мјесто: Трговац у киоску

 

За подручје:

- Теслић – 2 извршиоца

 

Потребне квалификације:

- Минимално ССС

- Радно искуство у трговини/малопродаји

- Пожељно познавање рада на рачунару (“MC office”)

 

Кандидати су дужни уз молбу доставити сљедећу документацију:      

- Копију извода из матичне књиге рођених

- Копију увјерења о држављанству

- Копију дипломе о завршеној стручној спреми

 

Предност код запошљавања ће имати кандидати који су пријављени на Бироу за запошљавање па у ту сврху потребно доставити потврду са Бироа за запошљавање да су пријављени и да су незапослена лица.

 

Све информације о огласу могу се добити на телефоне: 051/249-896, 066/638-638 или путем мејл адресе: draganad@glassrpske.com

 

Молбе доставити на адресу:

За оглас трговац у киоску, “Глас српски - Трговина”АД - Минутица Бањалука,

улица Скендера Куленовића бр.93, Бањалука.

 

Оглас остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања.

 

**************

 

 

“ГЛАС СРПСКИ - ТРГОВИНА” АД - МИНУТИЦА

БАЊАЛУКА

 

ОГЛАС

за пријем радника у радни однос на одређено вријеме

 

 

Радно мјесто: Трговац у киоску

 

За подручје:

- Дервента – 2 извршиоца

 

Потребне квалификације:

- Минимално ССС

- Радно искуство у трговини/малопродаји

- Пожељно познавање рада на рачунару (“MC office”)

 

Кандидати су дужни уз молбу доставити сљедећу документацију:      

- Копију извода из матичне књиге рођених

- Копију увјерења о држављанству

- Копију дипломе о завршеној стручној спреми

 

Предност код запошљавања ће имати кандидати који су пријављени на Бироу за запошљавање па у ту сврху потребно доставити потврду са Бироа за запошљавање да су пријављени и да су незапослена лица.

 

Све информације о огласу могу се добити на телефоне: 051/249-896, 066/638-638 или путем мејл адресе: draganad@glassrpske.com

 

Молбе доставити на адресу:

За оглас трговац у киоску, “Глас српски - Трговина”АД - Минутица Бањалука,

улица Скендера Куленовића бр.93, Бањалука.

 

Оглас остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања.

 

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана