ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Добој: Оглашава слободна радна мјеста на дан 01.04.2020. године

ЈУ ЗЗЗ РС
ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Добој: Оглашава слободна радна мјеста на дан 01.04.2020. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 01.04.2020. године.

  Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени ао незапослено лице.

***********

*************

 

ЈЗУ ДОМ ЗДРАВЉА ШАМАЦ

ДОСИТЕЈА ОБРАДОВИЋА ББ

76 230 ШАМАЦ

 

 

ОДЛУКА

о поништењу јавног конкурса и Одлуке о пријему радника у радни однос на неодређено вријеме

 

I

По налогу Републичког инспектора рада, Рјешење број: 24.100/173-196-9-9/20 од 13.3.2020. године, поништава се јавни конкурс број:01-118-1/20 од 29.1.2020. године и исправка јавног конкурса, број 01-118-2/20 од 31.1.2020. године, за попуну упражњеног радног мјеста на неодређено вријеме, дипломирани психолог, 1 извршилац, пола радног времена и Одлука о избору кандидата број: 01-118-11/20 од 24.2.2020. године.

 

II

Нови оглас за пријем радника на радно мјесто психолога биће накнадно објављен.

 

III

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

 

Образложење

 

На основу Одлуке о потреби за заснивањем радног односа, број: 01-118/20 од 29.1.2020. године, објављен је јавни конкурс, број 01-118-1/20 од 29.1.2020. године,  за попуну упражњеног радног мјеста на неодређено вријеме, дипломирани психолог, 1 извршилац, пола радног времена, Исправка јавног конкурса, број 01-118-2/20 од 31.1.2020. године, који су објављени на интернет страници Завода за запошљавање Републике Српске, као и на огласној табли Дома здравља Шамац.

 

Директор ЈЗУ Дом здравља Шамац је, Одлуком број 01-118-3/20 од 12.2.2020. године, именовао Конкурсну комисију за спровођење поступка за попуну упражњеног радног мјеста у ЈЗУ Дом здравља Шамац на неодређено вријеме, пола радног времена, дипломирани психолог, 1 извршилац, у саставу:

1. др Благоје Симић,

2. др Јока Симић,

3. Мирко Кајтез.

 

Комисије за спровођење поступка за попуну упражњеног радног мјеста у ЈЗУ Дом здравља Шамац на неодређено вријеме, дипломирани психолог, 1 извршилац, пола радног времена, сходно обавези утврђеној Одлуком о именовању, Извјештај и Листу за избор кандидата доставила је директору ЈЗУ Дом здравља Шамац са једногласним приједлогом да се са кандидаткињом Сањом Мијанић закључи уговор на неодређено вријеме.

 

Директор ЈЗУ Дом здравља Шамац уважио је приједлог Комисије и донио Одлуку о избору кандидата, број:01-118-11/20 од 24.2.2020. године, Сање Мијанић, Писари бб, 76230 Шамац, за попуну упражњеног радног мјеста у ЈЗУ Дом здравља Шамац на неодређено вријеме, пола радног времена, у Центру за заштиту менталног здравља, на радном мјесту дипломирани психолог.

 

Дана 25.2.2020. године извршен је ванредни инспекцијски надзор у ЈЗУ Дом здравља Шамац, којим се утврђивала законитост провођења конкурсне процедуре и избор кандидата на упражњено радно мјесто дипломирани психолог, 1 извршилац на неодређено вријеме, пола радног времена.

 

Републички инспектор рада је донио Рјешење број: 24.100/173-196-9-9/20 од 13.3.2020. године, којим се налаже да ЈЗУ Дом здравља Шамац, отклони неправилности утврђене приликом вршења ванредног инспекцијског надзора над примјеном прописа из области радних односа, те предузме сљедеће мјере:

 

1. донесе одлуку о поништењу јавног конкурса број:01-118-1/20 од 29.1.2020. године и исправку јавног конкурса, број 01-118-2/20 од 31.1.2020. године за попуну упражњеног радног мјеста на неодређено вријеме, дипломирани психолог, 1 извршилац, пола радног времена и Одлуку о избору кандидата број:01-118-11 од 24.2.2020. године на упражњено радно мјесто,

2. конкурс за упражњено радно мјесто огласи у складу са чланом 17. и 18. Закона о посредовању у запошљавању и правима за вријеме незапослености (“Службени гласник Републике Српске”, број:30/10, 102/12 и 94/19) и интерним актима установе, и у складу са истим изврши избор кандидата.

 

 

Поступајући по Рјешењу Републичког инспектора рада, одлучено је као у диспозитиву Одлуке.

 

Поука о правном лијеку: Против ове Одлуке дозвољена је жалба Управном одбору ЈЗУ Дом здравља Шамац у року од осам (8) дана од дана пријема.

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана