ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Дервента: Оглашава слободна радна мјеста на дан 29.08. 2018. године

ЈУ ЗЗЗ РС

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 29.08. 2018. године.

Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

*******

ОСНОВНИ СУД У ДЕРВЕНТИ

КРАЉА ПЕТРА И ББ

74 400 ДЕРВЕНТА

ЈАВНИ КОНКУРС

за пријем асистента - оператера (дактилографа)

Опис радног мјеста

- Асистент - оператер - 1 извршилац, на неодређено вријеме

- креирање судских писмена, сређивање списа, регистровање свих поднесака који стижу у спис предмета и регистровање свих радњи по наредби судије; дактилографски послови по диктату и у CMS систему; учествовање као записничара на расправама, рочиштима, сједницама; попуњавање образаца о накнадама трошкова свједоцима и вјештацима; те други послови по наредби предсједника суда и судија.

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

Кандидат треба да испуњава сљедеће опште услове:

- да је држављанин Босне и Херцеговине

- да је пунољетан

- да се против њега не води кривични поступак

- да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у суду

- да се на њега не односе одредбе члана 9. став 1. Устава БиХ

- да има општу здравствену способност

Кандидат треба да испуњава сљедеће посебне услове:

- завршена средња школа друштвеног смјера - IV степен, познавање рада на рачунару,

најмање 6 мјесеци радног искуства на истим или сличним пословима и положен стручни испит

Радни однос може се засновати и са кандидатом који нема положен стручни испит, с тим да је исти дужан положити у року од годину дана од дана заснивања радног односа.

За кандидата који буде примљен на рад обавезан је пробни рад у складу са Законом.

Уз писмену пријаву на конкурс кандидати су обавезни да доставе документа о испуњавању општих и посебних услова, у оригиналу или овјереној копији и то:

- фотокопију личне карте

- извод из матичне књиге рођених

- увјерење о држављанству (не старије од шест мјесеци)

- диплому о завршеној средњој школи (оригинал или овјерену фотокопију)

- увјерење о невођењу кривичног поступка,

- увјерење или потврду о радном искуству на истим или сличним пословима

- увјерење о положеном стручном испиту

- овјерену – посебну изјаву сљедећег садржаја:

“Под пуном кривичном и материјалном одговорношћу изјављујем:

да нисам под оптужницом Међународног суда за ратне злочине почињене на подручју бивше Југославије у Хагу и да нисам одбио/ла наредбу да се повинујем пред Трибуналом – члан IX став 1. Устава БиХ

да нисам осуђиван/а за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које ме чини неподобним/неподобном за обављање послова у државним органима.”

Доказ о општој здравственој способности - љекарско увјерење (не старије од три мјесеца), доставиће изабрани кандидат по окончању конкурсне процедуре.

Рок за пријављивање кандидата је 15 дана од дана објављивања конкурса у дневним новинама “Глас Српске”.

Пријаве на конкурс, заједно са доказима о испуњавању општих и посебних услова из овог конкурса слати путем поште, препоручено, на адресу: Основни суд у Дервенти, ул. Краља Петра И бб - 74 400 Дервента или лично предати у просторијама суда, са назнаком “Пријава на конкурс за пријем асистента-оператера”.

У пријави за конкурс потребно је обавезно навести потпуну и тачну адресу пребивалишта и контакт телефон а у противном ће се пријава сматрати непотпуном.

Неблаговремене и непотпуне пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају услове, неће се узимати у разматрање о чему ће се доставити писмено обавјештење.

Кандидати који испуњавају формалне услове конкурса биће позвани на тестирање ради провјере вјештина битних за обављање послова асистента-оператера (дактилографа). За кандидата који не приступи тестирању сматраће се да је повукао пријаву за овај конкурс.

Тестирање се састоји од познавања рада на персоналном рачунару (писање и обрада текста, познавање основа персоналног рачунара и оперативног система MS windows), диктата текста у трајању од 5 минута и преписа текста у трајању од 5 минута. Листа кандидата са резултатима тестирања биће објављена на огласној табли суда.

Чланови Комисије ће обавити разговор (интервју) са кандидатима како би  кроз разговор утврдили интересе, професионалне циљеве и мотивацију кандидата.

**********

ОСНОВНИ СУД У ДЕРВЕНТИ

КРАЉА ПЕТРА И ББ

74 400 ДЕРВЕНТА

ЈАВНИ КОНКУРС

- За пријем судског извршитеља-достављача за рад на неодређено вријеме .......................1 извршилац

Кандидат треба да испуњава опште услове:

а) да је држављанин БиХ;

б) да је пунољетан;

в) да је здравствено способан за вршење послова упражњеног радног мјеста;

г) да се против њега не води кривични поступак;

д) да се на то лице не односи члан IX став (1) Устава БиХ;

ђ) да у посљедње 3 (три) године почев од дана објављивања конкурса или огласа за попуњавање упражњене позиције није отпуштено из државне службе у институцијама БиХ, односно ентитета и Дистрикта, усљед правоснажно изречене дисциплинске мјере.

Поред општих услова за заснивање радног односа предвиђених законом, кандидати треба да испуњавају и посебне услове за заснивање радног односа и то:

а) завршена средња школа IV степен,

б) познавање рада на рачунару,

в) најмање 6(шест) мјесеци радног искуства на истим или сличним пословима,

г) положен стручни испит,

д) положен возачки испит А или Б категорије.

Радни однос може се засновати и са кандидатом који нема положен стручни испит, с тим да је исти дужан положити у року од годину дана од дана заснивања радног односа.

Уз пријаву приложити сљедеће доказе:

- увјерење о држављанству

- родни лист

- доказ о одговарајућој школској спреми (оригинал или овјерену копију)

- увјерење о положеном стручном испиту (оригинал или овјерену копију)

- сертификат о завршеном курсу за компјутере

- доказ о одговарајућем радном искуству

- доказ о положеном возачком испиту за “А” или “Б” категорију возила.

За тачност података наведених у пријави одговорни су кандидати.

Комисија за избор кандидата по расписаном јавном конкурсу утврђује термин интервјуа, на који се позивају само они кандидати чије су пријаве означене као потпуне. Потребно је да у својој пријави наведете контакт телефон на који вас можемо позвати на разговор.

Непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање.

Изабрани кандидат ће бити у обавези да, прије ступања на рад, овом Суду достави доказ о невођењу кривичног поступка, доказ да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање 6 мјесеци, или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у органима правосуђа и љекарско увјерење.

Изабраном кандидату, у одлуци о пријему у радни однос, одређује се обавеза пробног рада на период од 3 мјесеца.

Јавни конкурс остаје отворен 15 дана од дана објављивања у дневним новинама “Глас Српске”.

Пријаве са контакт телефоном доставити лично или на адресу: Основни суд у Дервенти, ул. Краља Петра Првог бб. са назнаком “Пријава на јавни конкурс”.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и копије тражене документације које нису овјерене, неће бити разматране.

**************

ЈУ ОШ “ПЕТАР ПЕТРОВИЋ ЊЕГОШ” ТЕСЛИЋ

КАРАЂОРЂЕВА 37

74 270 ТЕСЛИЋ

ЈАВНИ КОНКУРС

1. Библиотекар, један извршилац - лице са искуством, на одређено вријеме, до повратка радника са породиљског одсуства, пуна норма;

Услови конкурса

I Општи услови:

Општи услови које кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на конкурс су:

а) да је држављанин Републике Српске и Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству,

б) да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,

в) да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа и

г) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем - увјерење о неосуђиваности за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

II Посебни услови:

Чланом 5. Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача (“Службени гласник Републике Српске”, број 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15) прописани су посебни услови у погледу стручне спреме за горе наведено радно мјесто.

За радно мјесто под тачком 1. потребно је радно радно искуство у струци у трајању од најмање дванаест мјесеци и положен стручни испит за рад у васпитно-образовном процесу, а право учешћа имају и лица из члана 104. став 6. Закона о основном васпитању и образовању Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 44/17 и 31/18).

III

У складу са чланом 6. Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи (“Службени гласник Републике Српске” број 74/18) уз потписану пријаву на конкурс и документацију којом се доказује испуњеност општих услова конкурса потребно је доставити и документе којим се доказује испуњеност посебних услова конкурса и документацију на основу које се врши бодовање:

1) овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање или еквивалент, односно дипломе стечене након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,

2) увјерење о положеној педагошкој-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошко и дидактичко-методичку групу предмета,

3) увјерење о положеном стручном испиту ако је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством и положеним стручним испитом,

4) увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи,

5) додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

6) увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

7) увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца ако је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством,

8) увјерење општинског/градског органа управе надлежне за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

9) увјерење општинског/градског органа управе надлежне за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

10) увјерење општинског/градског органа управе надлежне за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије борца.

Пријаве са потребним документима слати на адресу или предати непосредно у просторије ЈУ Основне школе “Петар Петровић Његош” Теслић, Карађорђева 37, 74 270 Теслић, са назнаком “ЗА КОНКУРС”.

Са пријављеним кандидатима, који су доставили потпуне и благовремене пријаве, обавиће се интервју и тестирање дана, 7.9.2018. године, у 11 сати у просторијама школе. Кандидати се неће накнадно позивати на интервју а ако се на истом не појаве, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Поднесена овјерена документација се не враћа кандидатима.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања у “Гласу Српске”.

************

ЈУ СШЦ “НИКОЛА ТЕСЛА” БРОД

КРАЉА ПЕТРА I ОСЛОБОДИОЦА ББ

74 450 БРОД

ИСПРАВКА

дијела текста конкурса

 

          У конкурсу објављеном дана 22.8.2018. године у “Гласу Српске” иза тачке 4. мијења се текст пасуса па умјесто објављеног треба да гласи:

“Поред општих услова за заснивање радног односа предвиђених Законом о раду (“Службени гласник Републике Српске”, број: 01/16), кандидати треба да испуњавају и посебне услове прописане Законом о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник Републике Српске” број: 41/18) и услове из Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама (“Службени гласник Републике Српске” број:102/12).

Остали дио текста конкурса за попуну упражњених радних мјеста остаје исти.

Ова исправка остаје објављена до 3.9.2018. године од дана објављивања у дневним новинама.

***********

ЈУ СШЦ “НИКОЛА ТЕСЛА” БРОД

КРАЉА ПЕТРА I ОСЛОБОДИОЦА ББ

74 450 БРОД

КОНКУРС

за пријем радника у радни однос

1. Професор информатичке групе предмета – 1 извршилац са искуством, на одређено вријеме (до повратка радника са неплаћеног одсуства, а најдуже једну годину) за 21 час седмично,

2. Професор практичне наставе за техничаре рачунарства – 1 извршилац са искуством, на одређено вријеме (до краја школске године) за 8 часова седмично.

Поред општих услова за заснивање радног односа предвиђених Законом о раду (“Сл. гласник Републике Српске”, број: 01/16), кандидати треба да испуњавају и посебне услове прописане Законом о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник Републике Српске”, број: 41/18) и услове из Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама (“Сл. гласник РС”, број 102/12).

Уз пријаву кандидати су дужни доставити:

1. Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

2. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

3. Овјерену фотокопију увјерења о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу,

4. Извод из матичне књиге рођених или овјерену фотокопију личне карте,

5. Увјерење о држављанству,

6. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која се налазе на тој евиденцији,

7. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца,

8. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

9. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије борца,

10.     Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

Право учешћа на конкурсу имају и лица која која су стекла радни стаж ван школе у трајању најмање годину дана у струци, уколико испуњавају остале услове прописане законом.

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник Републике Српске”, број 41/18) испуњавала услове у погледу профила и звања наставника.

Кандидат који буде одабран по конкурсу ће прије заснивања радног односа доставити љекарско увјерење о здравственој способности за рад издато од стране надлежне установе, које не смије бити старије од шест мјесеци.

За кандидата који буде изабран по конкурсу школа ће прије заснивања радног односа од надлежног Центра јавне безбједности затражити увјерење о неосуђиваности.

Пријаве са потребном документацијом доставити искључиво поштом на горе наведену адресу.

Сви документи се достављају у овјереној фотокопији и те копије неће бити враћене кандидатима,

Непотпуне и неблаговремене, као и пријаве кандидата који не испуњавају услове неће се разматрати.

Са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве одн. који испуњавају услове конкурса, тестирање и интервју ће се обавити 10. септембра 2018. године у 8.30 часова у просторијама школе. Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању или интервју, сматраће да су одустали од пријаве на конкурс.

Пријем кандидата у радни однос вршиће се на основу Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у средњој школи (“Сл. гласник РС” број 102/14)

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања у дневним новинама.

*********

ЈПУ “РАДОСТ” ШАМАЦ

ОБИЛИЋЕВ ВИЈЕНАЦ ББ

76 230 ШАМАЦ

КОНКУРС

за пријем приправника

На одређено вријеме (девет мјесеци),

1.       Економиста ..........................1 извршилац

Поред општих услова прописаних Законом о раду (“Службени гласник РС” бр.1/16) кандидати треба да испуњавају и посебне услове и то:

- ВШС - VI степен стручне спреме - економиста

- без радног искуства

Уз пријаву на конкурс, кандидати су обавезни да приложе:

1. Овјерену копију дипломе о завршеној школи,

2. Увјерење о држављанству,

3. Извод из матичне књиге рођених,

4. Љекарско увјерење доставиће изабрани кандидат прије заснивања радног односа,

5. Увјерење о времену проведеном на евиденцији незапослених лица,

6. Кратку биографију са наведеном адресом и бројем телефона.

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Документација послата уз пријаву се не враћа кандидату.

Кандидати који испуњавају услове конкурса биће обавијештени путем телефона о времену интервјуа.

Пријаве слати на адресу: ЈПУ “Радост”, Обилићев вијенац бб, 76230 Шамац.

*************

ЈУ ОШ “МИЛАН РАКИЋ” БУКОВИЦА ВЕЛИКА

74 213 БУКОВИЦА ВЕЛИКА

КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

 

1. Професор/наставник хемије - приправник (10 часова) - 1 извршилац на одређено вријеме до повратка радника са трудничког боловања.

2. Професор/наставник математике - приправник (16 часова) - 1 извршилац на одређено вријеме до повратка радника са боловања.

3. Професор/наставник разредне наставе – приправник - 1 извршилац на одређено вријеме до повратка радника са боловања.

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

Поред општих услова предвиђених Законом о раду (“Службени гласник Републике Српске” број: 01/16) кандидати треба да испуњавају и посебне услове прописане чланом 104, 105. и 106. Закона о основном образовању и васпитању (“Службени гласник Републике Српске” број: 44/17) и Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача (“Службени гласник Републике Српске” број: 77/09, 86/10 и 25/14).

Општи услови:

- да је држављанин Босне и Херцеговине и Републике Српске,

- да има општу здравствену способност за рад,

- да је старији од 18 година.

Посебни услови:

- одговарајући ниво образовања – завршен први циклус студијског програма и стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно високу или вишу стручну спрему,

- увјерење о положеном стручном испиту и

- љекарско увјерење о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима.

- да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним  лицем, злоупотребе опојних средстава.

Увјерење о неосуђиваности за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем а прије заснивања радног односа.

Кандидати који се пријављују на јавни конкурс дужни су уз потписану пријаву доставити овјерене копије свих докумената не старије од шест мјесеци:

* Увјерење о држављанству,

* Извод из матичне књиге рођених,

* Доказ о стеченом степену стручне спреме или еквивалента,

* Увјерење о дужини радног стажу у струци, издато од ранијег послодавца које треба да садржи податке из којих се јасно види: врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла,

- Љекарско увјерење (прилаже само онај кандидат који буде први на ранг-листи прије заснивања радног односа),

- Друге доказе о потврђивању знања и способности, препоруке и слично.

Поред наведене документације кандидати могу доставити доказе прописане Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи (“Службени гласник Републике Српске” број: 74/18). и то:

- Потврду о времену проведеном на евиденцији незапослених лица коју води Завод за запошљавање на подручју јединице локалне самоуправе гдје је кандидат пријављен,

- Просјек оцјена који је кандидат остварио током студирања,

Достављени докази ће се бодовати од стране комисије на начин и у складу са одредбама Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи (“Службени гласник Републике Српске” број: 74/18).

Рок за учешће на конкурсу и начин достављања пријаве:

Пријаве са мејл адресом се могу доставити лично или поштом препоручено на сљедећу адресу:

Јавна установа основна школа “Милан Ракић”, Буковица Велика 74213 Велика Буковица, са назнаком Јавни конкурс за попуну упражњеног радног мјеста.

Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања конкурса у дневним новинама “Глас Српске”.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

Кандидати се неће посебно позивати на тест и интервју, а уколико се не појаве, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати који буду испуњавали услове утврђене овим конкурсом, дужни су приступити интервју, који ће са кандидатима обавити Комисија за избор која броји три члана а која је именована од стране Школског одбора. Уколико се на конкурс не пријаве кандидати са положеним стручним испитом разматраће се и приправници.

Комисија писаним путем обавјештава кандидате који су доставили потпуне и благовремене пријаве о датуму и мјесту спровођења тестирања и интервјуа.

Достављена документација школи по овом конкурсу се неће враћати кандидатима.

Школа ће писменим путем обавијестити све учеснике о исходу конкурса у року од осам (8) дана од дана доношења одлуке.

***********

ЈУ ОШ “НИКОЛА ТЕСЛА” ДЕРВЕНТА

ТРГ ОСЛОБОЂЕЊА 10

74 400 ДЕРВЕНТА

ПОНИШТЕЊЕ

дијела конкурса

Директор школе донио је Одлуку о поништењу дијела конкурса који је изашао у “Гласу Српске” дана, 15.8.2018. године и који се односи на пријем радника под редним бројем 6. Наставника разредне наставе – 2 извршиоца – приправника - 1 на одређено радно вријеме до 31.8.2019. године, а 2 на одређено радно вријеме до повратка радника са функције, а објавиће нови конкурс за 1. Наставника разредне наставе – 2 извршиоца – 1. радник са искуством на одређено радно вријеме до 31.8.2019. године, а 2. приправник до повратак радника са функције а најдаље до 31.8.2019. године.

**********

ЈУ СШЦ “НИКОЛА ТЕСЛА” ВУКОСАВЉЕ

ОМЛАДИНСКА ББ

74 470 ВУКОСАВЉЕ

 

КОНКУРС

за пријем наставника у школској 2018/19. години

I - На одређено вријеме , са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у настави:

1. Професор њемачког језика...........2 часа седмично (1 извршилац), до краја наставне 2018/19. године,

2. Професор српског језика..............4 часа седмично (1 извршилац), до краја наставне 2018/19. године,

Услови

Општи услови прописани Законом о раду (“Службени гласник Републике Српске”, број:01/16) и Правилником о критеријумима и процедури пријема радника у радни однос у средњој школи (“Службени гласник Републике Српске”, број: 102/14 и 42/2016) које кандидати треба да испуњавају су:

1. Да је држављанин Републике Српске и Босне и Херцеговине, што доказује увјерењем о држављанству;

2. Да је пунољетан, што се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте;

3. Да је радно способан, што се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат, након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа;

4. Да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Поред општих услова, кандидати треба да испуњавају и посебне услове прописане чланом 104. Закона о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник Републике Српске”, број: 41/18) и Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама (“Службени гласник Републике Српске”, број: 29/12, 80/14 и 83/15) и то:

1. Да има одговарајући ниво образовања – завршен први циклус студијског програма у четворогодишњем трајању, са остварених најмање 240 ECTS бодова и стручно звање у одређеној области

2. Да има љекарско увјерење о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима,

3. Да има положен стручни испит за рад у настави.

Напомена:

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник Републике Српске”, број: 41/18) испуњавали услове у погледу профила и звања наставника (члан 106. став 9. Закона о средњем образовању и васпитању).

Уколико се на конкурс не пријаве кандидати који имају положен стручни испит за рад у настави, разматраће се и пријаве кандидата који немају положен стручни испит, али су стекли радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају остале услове прописане Законом (члан 104. став (7) и (8) Закона о средњем образовању и васпитању).

Потребна документација:

Уз пријаву на конкурс, потписану од стране кандидата који се пријављује на конкурс, потребно је доставити и сљедеће документе:

1. Увјерење о држављанству,

2. Извод из матичне књиге рођених,

3. Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

4. Увјерење о положеном стручном испиту за рад у настави.

5. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

6. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица.

7. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, које треба да садржи: врсту посла, степен стручне спреме и дужину оствареног радног стажа по врстама посла,

8. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца.

9. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске (ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида),

10.     Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске (ако се ради о кандидату из категорије борца),

Љекарско увјерење о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима, које није старије од 6 мјесеци (доставља кандидат који буде изабран по конкурсу, а прије заснивања радног односа).

Увјерење о неосуђиваности, којим се доказује да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

Кандидати су обавезни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Кандидати су обавезни на пријави навести све документе које достављају уз пријаву.

Бодовање и избор кандидата извршиће се у складу са Правилником о критеријумима и процедури пријема радника у радни однос у средњој школи (“Службени гласник Републике Српске”, број:102/2014 и 42/2016).

Тестирање и интервју са кандидатима који испуњавају услове конкурса и који доставе потпуне и благовремене пријаве обавиће се 10.9.2018. године, у 12 часова у просторијама школе.

Кандидати неће посебно бити позивани на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању или интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања у дневном листу “Глас Српске”.

Школа ће писаним путем обавијестити све учеснике конкурса о резултатима конкурса у року од осам (8) дана од дана доношења одлуке.

Пријаве са потребном документацијом, у затвореној коверти, доставити лично у секретаријат школе или слати на адресу:

ЈУ Средњошколски центар “Никола Тесла”, Ул. Омладинска бб, 74470 Вукосавље, са назнаком “Пријава на конкурс за радно мјесто______”.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

**********

ЈУ “ТЕХНИЧКА ШКОЛА” ДОБОЈ

ЦАРА ДУШАНА 18

74 000 ДОБОЈ

 

КОНКУРС

о пријему радника у радни однос,

приправник, одређено радно вријеме

1. Професор српског језика, 7 часова, до 31.8.2019. године,

          Поред општих услова предвиђених Законом о раду (“Службени гласник РС” број 1/2016), кандидат треба да испуњава и услове из Правилника о врсти стручне спреме наставника и сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама (“Службени гласник РС”, бр: 29/2012, 80/2014 и 83/2015) и Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у средњој школи (“Службени гласник РС”, број 102/14 и 42/16).

         

Уз потписану пријаву кандидати су дужни да доставе:

1. Увјерење о држављанству,

2. Извод из матичне књиге рођених,

3. Љекарско увјерење о психофизичкој и физичкој способности за рад са ученицима, кандидат ће накнадно доставити, уколико буде изабран, односно примљен у радни однос,

4. Лице које је правоснажном пресудом осуђивано за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављање дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицима не могу обављати рад у школи, а доказ о некажњавању прибавиће школа за изабраног кандидата прије заснивања радног односа,

5. Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

6. Увјерење високошколске установе или додатак дипломи о просјечној оцјени током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

7. Увјерење Завода за запошљавање на подручју јединице локалне самоуправе гдје је кандидат пријављен о времену проведеном на евиденцији незапослених лица након стицања стручне спреме тражене конкурсом ,

8. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату породице погинулог борца,

9. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије борца,

10.     Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

Право учешћа на конкурсу на основу члана 106. став 5. Закона о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник РС”, број 41/18) имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци уколико испуњавају остале услове прописане Законом о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник РС”, број 41/18).

Право учешћа на конкурсу на основу члана 106. став 9. Закона о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник РС”, број 41/18), имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу овог закона испуњавали услове у погледу профила и звања наставника.

Сви документи се достављају као овјерене копије не старије од шест мјесеци на адресу школе (путем поште), Ул. Цара Душана бр. 18. Добој, у затвореној коверти на којој је потребно назначити “за конкурс” за које радно мјесто се конкурише и неће се враћати кандидатима.

Непотпуне и неблаговремене пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају услове конкурса, неће се разматрати.

Тестирање кандидата који испуњавају услове предвиђене конкурсом, обавиће се 10.9.2018. године у 11 часова у просторији број 10, а након тога обавиће се интервју.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју. а ако се не појаве сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања у “Гласу Српске”.

****************

ЈУ ОШ “ВУК СТЕФАНОВИЋ КАРАЏИЋ” ДОБОЈ

СРПСКИХ СОКОЛОВА 2

74 000 ДОБОЈ

ИЗМЈЕНА ДИЈЕЛА ОГЛАСА

У огласу објављеном у дневном листу “Глас Српске” 22.8.2018. године текст за радно мјесто под редним бројем 6.

“Наставник разредне наставе на одређено вријеме до 9.5.2019. године, са радним искуством и положеним стручним испитом, 1 извршилац

се мијења и гласи:

“Наставник разредне наставе на одређено вријеме до 31.8.2019. године”, са радним искуством и положеним стручним испитом, 1 извршилац

Остали дио текста се не мијења.

**************

ЈУ ОШ “СУТЈЕСКА” МОДРИЧА

МАКСИМА ГОРКОГ 2

74 480 МОДРИЧА

КОНКУРС

на упражњено радно мјесто

1. Наставник енглеског језика 12 часова – ПО Ждребан, Доњи Кладари, Толиса и Крчевљани, на одређено вријеме са искуством и положеним стручним испитом, до повратка раднице са породиљског боловања, 1 извршилац.

2. Наставник енглеског језика на одређено вријеме без искуства – приправник, годину дана по Програму подршке запошљавања младих са ВСС односно Одлуци о одобравању средстава за финансирање зарада приправника са ВСС ЈУ Завода за запошљавање Републике Српске Пале, 1 извршилац.

3. Наставник разредне наставе, на одређено вријеме са искуством и положеним стручним испитом, до 31.8.2019. године, ПО Крчевљани и ПО Ждребан - 2 извршиоца

4. Наставник њемачког језика 4 часа – ПО Милошевац, на одређено вријеме са искуством и положеним стручним испитом, до 31.8.2019. године, 1 извршилац.

5. Наставник физике, 10 часова - ПО Милошевац и Скугрић на одређено вријеме без искуства – приправник, до 31.8.2019. године, 1 извршилац.

6. Наставник српског језика 13 часова – ПО Скугрић на одређено вријеме са искуством и положеним стручним испитом, до повратка раднице са породиљског боловања, 1 извршилац.

7. Наставник за рад у специјалном одјељењу - дефектолог, на одређено вријеме са искуством и положеним стручним испитом, до 31.8.2019. године, 1 извршилац.

8. Наставник демократије 5 часова – ЦШ, ПО Скугрић и ПО Милошевац на одређено вријеме са искуством и положеним стручним испитом, до 31.8.2019. године, 1 извршилац.

Кандидат који се пријављује на конкурс мора да испуњава сљедеће опште услове предвиђене Законом о раду (“Службени гласник Републике Српске”, број 1/16 и 66/18 ):

- да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине што доказује увјерењем о држављанству,

- да је пунољетан што доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,

- да је радно способан што доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа и

- да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава а које ће школа службеним путем прибавити за изабраног кандидата прије заснивања радног односа.

Уз потписану пријаву кандидат који се пријављује поред горе наведених докумената потребно је да достави документацију којом доказује да испуњава посебне услове у погледу стручне спреме прописане чланом 104. и 106. Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске”, број 44/17 и 31/18) и Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача (“Службени гласник Републике Српске”, број 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15 ) као и документацију на основу које се врши бодовање приликом утврђивања листе кандидата а то су:

- Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно дипломе стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области.

- Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена.

- Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета.

- Увјерење о положеном стручном испиту ако је конкурс расписан за пријем у радни однос лица са радним искуством и положеним стручним испитом.

- Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи.

- Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену на евиденцији незапослених лица која траже запослење.

- Увјерење о радно стажу издато од ранијег послодавца ако је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством.

- Право учешћа на конкурсу имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци уколико испуњавају остале услове прописане Закона о основном васпитању и образовању.

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца  Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије борца,

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

Избор кандидата вршиће се у складу са Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске”, број 44/17 и 31/18) и Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи (“Службени гласник Републике Српске”, број 74/18).

Рок за пријављивање кандидата је 8 дана од дана објављивања конкурса у средствима јавног информисања. Пријаве са документима слати на адресу школе, Максима Горког бр.2 или лично сваког радног дана од 8 до 13 часова.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената које се неће враћати пријављеним кандидатима.

Непотпуне и неблаговремено приспјеле пријаве неће се узимати у разматрање, само ће бити евидентиране.

Комисија ће писаним путем обавијестити кандидате који су доставили благовремене и потпуне пријаве о датуму и мјесту спровођења тестирања и интервјуа, а уколико се не појаве на истом, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Школа ће обавијестити све кандидате пријављене на конкурс о извршеном избору кандидата по конкурсу.

**********

ЈУ СШЦ “ЈОВАН ДУЧИЋ” ТЕСЛИЋ

КАРАЂОРЂЕВА ББ

74 270 ТЕСЛИЋ

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњених радних мјеста

1. Наставник практичне наставе у занимању текстилни техничар - 1 извршилац, 11 часова на одређено вријеме до 31.8.2019. године, лице са радним  искуством и положеним стручним испитом,

2. Наставник анатомије и анатомије и физиологије –1 извршилац, 5 часова на одређено вријеме до 31.8.2019. године, лице са радним искуством и положеним стручним испитом

3. Наставник здравствене његе и рехабилитације у занимању физиотерапеутски техничар (за часове праксе и теорије) – 1 извршилац, 5 часова на одређено вријеме до 31.8.2019. године, лице са радним искуством и положеним стручним испитом,

4. Наставник здравствене заштите са првом помоћи у занимању фармацеутски техничар (за часове праксе и теорије) - 1 извршилац, 4 часа на одређено вријеме до 31.8.2019. године, лице са радним искуством и положеним стручним испитом.

Поред општих услова предвиђених Законом о раду (“Службени гласник РС” број: 01/16) кандидати треба да испуњавају и посебне услове предвиђене Законом о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник РС” број: 41/18), Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама (“Службени гласник РС” број: 29/12, 80/14 и 83/16), Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у гимназији (“Службени гласник РС” број: 34/15 и 83/15) и Правилника о критеријумима и процедури пријема радника у радни однос у средњој школи (“Службени гласник РС” број: 102/14 и 42/16).

У случају да се је на конкурсу тражено радно искуство, а не пријави се кандидат са радним искуством, разматраће се и пријаве кандидата без радног искуства-приправника..

Општи услови које кандидати треба да испуњавају:

1. да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, што доказују увјерењем о држављанству,

2. да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених,

3. да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

4. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против  достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем. Увјерење о неосуђиваности из тачке 4. за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

Уз потписану пријаву на конкурс кандидати су обавезни доставити и сљедећу документацију:

1. овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент (лица која су завршила други циклус студијског програма достављају овјерене фотокопије дипломе за оба циклуса студијског програма),

2. додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена (лица која су завршила други циклус студијског програма достављају додатак дипломи за оба циклуса студијског програма),

3. увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица (уколико је лице тренутно пријављено на евиденцији незапослених лица),

4. увјерење о положеном стручном испиту за рад у образовању (уколико се кандидат пријављује за радно мјесто за које се тражи положен стручни испит),

5. увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, уколико са кандидат пријављује на расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством,

6. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца.

7. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије борца;

8. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-   инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

          Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник Републике Српске”, број: 41/18), испуњавали услове у погледу профила и звања наставника.

          Изузетно од услова из члана 104. став 1. тачка 3) Закона о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник Републике Српске” број: 41/18), право учешћа имају и лица која су радни стаж стекла ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају и остале услове прописане законом.

          Пријаве се могу доставити лично или поштом препоручено на сљедећу адресу: ЈУ Средњошколски центар “Јован Дучић”, ул. Карађорђева бб, 74 270 Теслић, са назнаком пријава за јавни конкурс за попуну упражњеног радног мјеста (навести за које радно мјесто се кандидат пријављује).

          Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања у дневним новинама “Глас Српске”.

          Тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса, обавиће се у петак, 7.9.2018. године, у 12 часова у просторијама школе.

          Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању и интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

          Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

          Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата на конкурс комисија неће разматрати, већ само евидентирати и донијети закључак којим се пријава одбацује.

*************

ЈУ ОШ “ОЗРЕН” ДОЊА ПАКЛЕНИЦА

74 255 ДОЊА ПАКЛЕНИЦА

КОНКУРС

1. Професор српског језика и књижевности – 1 извршилац (са радним искуством и положеним стручним испитом ) – 17 часова, на одређено вријеме до повратка раднице са неплаћеног одсуства а најдаље до 31.8.2019. године

2. Професор енглеског језика и књижевности – 1 извршилац (са радним искуством и положеним стручним испитом ) – 8 часова, на одређено вријеме до повратка раднице са неплаћеног одсуства, а најдаље до 31.8.2019. године

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

Кандидат мора испуњавати опште услове предвиђене Законом о раду (“Сл. гласник РС” број: 1/16 и 31/18), услове прописане чланом 104. Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник РС” број: 44/17 и 31/18) и Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача (“Сл. гласник РС”, број: 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15).

Пријем у радни однос извршиће се у складу са Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи (“Службени гласник РС” број: 73/18).

Право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 104. став 6. Закона о основном васпитању и образовању као и лица која су прије ступања на снагу овог закона испуњавала услове у погледу врсте и степена стручне спреме у складу са чланом 177. Закона.

Кандидати су дужни уз пријаву доставити и овјерене копије докумената

- потписану пријаву на конкурс са контакт информацијама;

- овјерену копију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно дипломе стечене након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области;

- увјерење о држављанству;

- извод из матичне књиге рођених или овјерена копија личне карте;

- увјерење о радном стажу;

- потврду о положеном стручном испиту;

- овјерену копију додатка дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања ако у дипломи не стоје подаци о просјеку оцјена;

- увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење;

- увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко методичку групу предмета;

- увјерење од општинског/ градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

- увјерење од општинског/ градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

- увјерење од општинског/ градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије борца

- кандидат који буде изабран накнадно ће донијети увјерење о здравственој физичкој и психичкој способности за рад у просвјети,

- увјерење о неосуђиваности прибавиће школа службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа.

Напомена: Кандидат је дужан доставити копије свих докумената, не старије од 6 мјесеци и те копије неће бити враћене кандидатима.

Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата неће бити узете у разматрање.

Комисија ће писменим путем обавијестити кандидате који су доставили потпуне и благовремене пријаве о датуму и мјесту спровођења теста и интервјуа.

Пријаве са документацијом слати на адресу школе у року од 8 дана од дана објављивања конкурса.

****************

ЈУ “МЕДИЦИНСКА ШКОЛА” ДОБОЈ

ПОП ЉУБИНА 31

74 000 ДОБОЈ

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за пријем радника у радни однос

 

1.       Наставник стручних предмета – доктор медицине, са радним искуством, на одређено вријеме, до 31.8.2019. године, пуна норма. (Уколико се на конкурс не јаве кандидати са радним искуством, разматраће се и пријаве приправника).........................................................................................1 извршилац.

          Поред општих услова предвиђених Законом о раду (“Службени гласник Републике Српске” број 1/16) кандидат треба да испуњава и услове из Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама (“Службени гласник Републике Српске” број 29/12, 80/14) и Правилника о критеријумима и процедури пријема радника у радни однос у средњој школи (“Службени гласник Републике Српске” број 102/14 и 42/16).

         

Уз потписану пријаву кандидат је дужан доставити:

1. увјерење о држављанству,

2. извод из матичне књиге рођених или копију личне карте,

3. љекарско увјерење о психофизичкој способности за рад са ученицима које не може бити старује од шест мјесеци, кандидат ће накнадно доставити, уколико буде изабран, односно примљен у радни однос,

4. лице које је правоснажном пресудом осуђивано за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, злоупотребе опојних средстава, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицима не могу обављати рад у школи, а увјерење о неосуђиваности школа ће прибавити службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа,

5. овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

6. додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

7. увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица, за незапослена лица која се налазе на тој евиденцији,

8. увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца,

9. увјерење о положеном стручном испиту,

10. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

11. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије борца,

12. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

Право учешћа на конкурсу на основу члана 106. став (5) Закона о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник Републике Српске”, број 41/18) имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци уколико испуњавају остале услове прописане Законом о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник Републике Српске”, број 41/18).

Право учешћа на конкурсу на основу члана 106. став (9) Закона о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник Републике Српске”, број 41/18), имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу овог закона испуњавали услове у погледу профила и звања наставника.

          Сви документи се достављају лично или путем Поште као овјерене копије не старије од шест мјесеци на адресу школе, Поп Љубина 31, 74000 Добој, у затвореној коверти на којој је потребно назначити “за конкурс”, за које радно мјесто се конкурише и иста се неће враћати кандидатима.

          Непотпуне и неблаговремене пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају услове конкурса, неће се разматрати.

          Тестирање кандидата који испуњавају услове предвиђене конкурсом обавиће се у понедјељак, 10.9.2018. године, у 9 часова у учионици број 10, а након тога обавиће се интервју.

          Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервјуу, ако се не појаве сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

         

          Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања.

***************

ЈУ ОШ “СВЕТИ САВА” ДОБОЈ

СТЕВАНА СИНЂЕЛИЋА 10

74 000 ДОБОЈ

КОНКУРС

за попуну упражњених радних мјеста

I

Расписује се конкурс за попуњавање сљедећих радних мјеста:

1. Наставник/професор њемачког језика на одређено вријеме до повратка раднице са неплаћеног одсуства, а најдуже до 31.8.2019. године, приправник – 1 извршилац.

2. Наставник/професор физичког васпитања на неодређено вријеме, приправник – 1 извршилац.

II                                                         

Наставу и друге облике образовно-васпитног рада у предметној настави може да изводи лице које има високу или вишу стручну спрему за одговарајући предмет, и то:

а) Њемачки језик:

1) професор њемачког језика и књижевности или професор који у дипломи о завршеном факултету има уписану двопредметну групу у којој је њемачки језик самостални или равноправни предмет,

2) наставник који има завршену педагошку академију, група њемачки језик и књижевност, или другу двопредметну групу у којој је њемачки језик уписан у дипломи о завршеној школи,

3) дипломирани филолог – германистика,

4) дипломирани професор језика и књижевности – на студијском програму Језик, књижевност, култура, модул њемачки језик, књижевност, култура.

б) Физичко васпитање:

1) професор физичке културе,

2) професор физичког васпитања,

3) професор физичког васпитања и спорта,

4) наставник који има завршену педагошку академију, група физичко васпитање са другим наставним предметом.

3. У случају да се расписује конкурс за лица са радним искуством, право учешћа на конкурс имају и лица из члана 104. став 6. Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске”, број: 44/17).

4. Право учешћа на конкурс имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске”, број: 44/17) испуњавала услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

III

Уз потписану пријаву, кандидати треба да доставе документацију и то овјерене копије, на основу које се доказује испуњеност општих и посебних услова, те документацију (овјерене копије) на основу које се врши бодовање по критеријумима из Правилника о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи.

Документација за опште услове које кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на јавни конкурс су:

1. да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству,

2. да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,

3. да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа, и

4. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против  достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа.

Документација за посебне услове и документација на основу које се врши бодовање по критеријумима прописаним Правилником о процедури пријема,  критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи:

1. овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно дипломе стечене након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,

2. увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

3. додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

4. увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

5. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца

6. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

7. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије борца.

IV

Комисија писаним путем обавјештава кандидате који су доставили потпуне и благовремене пријаве о датуму и мјесту спровођења тестирања и интервјуа.

V

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

VI

Конкурс ће бити објављен у дневном листу “Глас Српске” посредством Завода за запошљавање.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања.

VII

Након закључења јавног конкурса, Комисија за избор именована од стране директора школе, разматра достављене пријаве, прегледа документацију, обавља тестирање и интервју са кандидатима, сачињава и предлаже директору школе ранг-листу кандидата који испуњавају услове конкурса.

Комисија сачињава ранг-листу кандидата који испуњавају услове конкурса, на основу критеријума утврђених Законом о основном васпитању и образовању и Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи и објављује је на огласној табли школе.

На приједлог Комисије директор школе ће извршити пријем кандидата у радни однос.     

VIII

Пријаве се могу доставити лично или путем поште на сљедећу адресу:

ЈУ Основна школа “Свети Сава” Добој, Ул. Стевана Синђелића број 10, са назнаком Јавни конкурс за попуну упражњеног радног мјеста (обавезно навести на које радно мјесто кандидат конкурише).

IX

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

X

Школа обавјештава све кандидате пријављене на расписани конкурс о извршеном избору кандидата по конкурсу.

************************

ЈУ ОШ “ШАМАЦ” ШАМАЦ

ДОСИТЕЈА ОБРАДОВИЋА 4

76 230 ШАМАЦ

ПОНИШТЕЊЕ ДИЈЕЛА КОНКУРСА

Поништава се дио конкурса број: 668/2018 објављен у “Гласу Српске” дана 22. августа 2018. године који се односи на пријем радника у радни однос: наставник информатике, на 6 часова, са радним искуством, на одређено вријеме до 31.8.2019. године због допуне норме радницима на подручју актива директора.

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана