ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Бијељина: Оглашава слободна радна мјеста на дан 6.11.2019. године

ЈУ ЗЗЗ РС
ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Бијељина: Оглашава слободна радна мјеста на дан 6.11.2019. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 6.11.2019. године.

Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени ао незапослено лице.

*********

******

 

ГРАД БИЈЕЉИНА

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА

 

Расписује

 

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњених радних мјеста у статусу службеника

у Градску управу града Бијељина

 

 

I – У Градску управу града Бијељина прима се у радни однос, у статусу службеника, на неодређено вријеме, на радно мјесто:

  

Одјељење за финансије:

1. Стручни сарадник за послове благајне ................................................................. 1 извршилац

 

Одјељење за општу управу:

2. Стручни сарадник за овјеру потписа, преписа и рукописа, издавање радних књижица и увјерења о чињеницама о којима се не води службена евиденција ...................... 1 извршилац

 

Одјељење за друштвене дјелатности:

3. Самостални стручни сарадник за културу ............................................................ 1 извршилац

4. Самостални стручни сарадник за рад са младима ............................................... 1 извршилац

5. Самостални стручни сарадник за рад са невладиним организацијама .............. 1 извршилац

 

Одсјек за локални економски развој и европске интеграције:

6. Самостални стручни сарадник за локални економски развој и инвестиције....1 извршилац

7. Самостални стручни сарадник за развојне пројекте ............................................ 2 извршиоца

 

Одсјек за послове мјесних заједница:

8. Стручни сарадник за послове мјесних заједница ................................................ 4 извршиоца

 

Јединица за интерну ревизију:

9. Интерни ревизор ...............................................................................1 извршилац

 

 

Општи услови за заснивање радног односа:

1. да је држављанин Републике Српске, односно Босне и Херцеговине,

2. да је старији од 18 година,

3. да има општу здравствену способност,

4. да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у градској управи јединице локалне самоуправе,

5. да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере, на било којем нивоу власти у БиХ, три године прије објављивања конкурса,

6. да није под оптужницом Међународног суда за ратне злочине почињене на подручју бивше Југославије у Хагу и да није одбио наредбу да се повинује пред Трибуналом - члан ИЏ став 1. Устава БиХ,

7. да није у сукобу интереса, односно да не обавља дужност која је неспојива са дужношћу службеника, односно намјештеника у градској управи, у складу са члановима од 43. до 47. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе ("Службени гласник Републике Српске", број 97/16).

 

Посебни услови:

За радно мјесто означено под бројем 1.

ИВ степен, средња стручна спрема, економског смјера, шест мјесеци радног искуства у траженом степену образовања, положен стручни испит за рад у градској управи, познавање рада на рачунару

 

За радно мјесто означено под бројем 2.

IV степен гимназија, економска, управна или друга средња школа у четворогодишњем трајању, шест мјесеци радног искуства у траженом степену образовања, положен стручни испит за рад у градској управи, познавање рада на рачунару

 

За радно мјесто означено под бројем 3.

ВСС, завршен факултет или први циклус студија са најмање 240 ECTS бодова - друштвеног смјера, једна година радног искуства у траженом степену образовања, положен стручни испит за рад у градској управи, познавање рада на рачунару

 

За радно мјесто означено под бројем 4.

ВСС, завршен факултет или први циклус студија који се вреднује са најмање 240 ECTS бодова - филозофски, филолошки, правни или други факултет друштвеног смјера, једна година радног искуства у траженом степену образовања, положен стручни испит за рад у градској управи, познавање рада на рачунару

 

За радно мјесто означено под бројем 5.

ВСС, завршен факултет или први циклус студија са најмање 240 ECTS бодова - филозофски, филолошки, правни или други факултет друштвеног смјера, једна година радног искуства у траженом степену образовања, положен стручни испит за рад у градској управи, познавање рада на рачунару        

 

За радно мјесто означено под бројем 6.

ВСС, завршен економски факултет или први циклус студија са најмање 240 ECTS бодова, економског смјера, најмање двије године радног искуства у траженом степену образовања, положен стручни испит за рад у Градској управи, познавање процеса стратешког планирања, познавање методологије управљања пројектним циклусом, познавање рада на рачунару, одлично познавање писаног и говорног енглеског језика, висок степен вјештина интерперсоналне комуникације, вјештине фацилитације и координације, вјештине презентовања

 

За радно мјесто означено под бројем 7.

ВСС, завршен факултет друштвеног или техничког смјера, или први циклус студија са најмање 240 ECTS бодова, одговарајућег смјера, најмање двије године радног искуства, положен стручни испит за рад у Градској управи, познавање процеса стратешког планирања, познавање методологије управљања пројектним циклусом, познавање рада на рачунару, одлично познавање писаног и говорног енглеског језика, вјештине фацилитације и координације

 

За радно мјесто означено под бројем 8.

IV, средња стручна спрема у четворогодишњем трајању, гимназија, економска, школа управно-правног смјера или друга средња школа, шест мјесеци радног искуства у траженом степену образовања, положен стручни испит за рад у градској управи

 

За радно мјесто означено под бројем 9.

ВСС, завршен економски факултет (VII 1) или први циклус студија са најмање 240 ECTS бодова, економског смјера, три године радног искуства у траженом степену образовања, од чега најмање двије године на пословима интерне или екстерне ревизије у јавном сектору, посједовање цертификата и лиценце ревизора односно звање условљено правилима које објави Централна јединица за хармонизацију, положен стручни испит за рад у градској управи, познавање рада на рачунару (Microsoft office, Интернет)

 

Изузетно статус градског службеника може стећи лице које је у другим органима и организацијама радило, а нема положен стручни испит за рад у градској управи уколико у року од шест мјесеци од дана запослења положи стручни испит за рад у градској управи. Уколико не положи стручни испит за рад у градској управи у року од шест мјесеци престаје му радни однос.

 

Потребна документа:

Пријава на конкурс доставља се на прописаном обрасцу за пријаву који је на интернет страници Министарства управе и локалне самоуправе Републике Српске, као и на интернет страници града Бијељина, а може се преузети и у Градској управи града Бијељина (пријемна канцеларија).

 

Кандидат који се пријављује на више радних мјеста доставља једну пријаву на јавни конкурс - пријавни образац, у којој наводи на које се позиције пријављује, са осталом траженом документацијом како је наведено у тексту јавног конкурса.

 

На прописаном обрасцу пријаве на јавни конкурс кандидати су обавезни навести тачне податке о радном мјесту и објављеном јавном конкурсу, личне податке, податке о образовању, положеном стручном испиту, радном искуству, додатним способностима (знање страних језика и служење рачунаром) као и посебне изјаве, а тачност ових података кандидат потврђује својим потписом - уз напомену да је чланом 141. став 1. тачка 13) Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе, прецизирано да службенику престаје радни однос, поред осталог, и у случају ако је приликом заснивања радног односа прећутао или дао нетачне податке који су били од значаја за заснивање радног односа.

 

Уз пријаву на јавни конкурс, кандидати прилажу копије сљедећих докумената:

1) увјерење о држављанству Републике Српске, односно Босне и Херцеговине;

2) диплому о завршеној стручној спреми;

3) увјерење о положеном стручном испиту за рад у управи или изјаву којом се кандидат који нема положен стручни испит обавезује да ће у року од шест мјесеци положити стручни испит уколико буде запослен или рјешење о ослобађању од обавезе полагања стручног испита за рад у управи у складу са Уредбом о стручном испиту за рад у управи Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", бр. 68/11, 85/11 и 7/15);

4) увјерења или потврде о радном искуству у траженом степену образовања;

5) доказ о познавању рада на рачунару за радно мјесто означено под бројем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. и 9.;

6) доказ о познавању енглеског језика за радно мјесто означено под бројем 6. и 7.; 

7) доказ о познавању методологије управљања пројектним циклусом за радно мјесто означено под бројем 6. и 7.;

8) сертификат о стеченом звању овлашћени интерни ревизор у јавном сектору за радно мјесто означено под бројем 9.;

9) лиценца за обављање професионалне стручне активности у звању овлашћени интерни ревизор у јавном сектору под бројем 9.;

 

Докази - копије документа уз пријаву се достављају на једном од језика који су у службеној употреби у Републици Српској.

 

Прворангирани кандидат, по приједлогу Конкурсне комисије, дужан је да у року од седам дана од дана пријема обавјештења Конкурсне комисије достави доказе о испуњавању општих и посебних услова у оригиналу или у овјереној фотокопији, овјерене изјаве из поглавља III – Општи услови за заснивање радног односа, тачка 4), 5), 6) и 7) овог конкурса, као и увјерење о здравственој способности.

 

Ако прворангирани кандидат не достави наведене доказе у прописаном року или ако на основу достављених доказа Конкурсна комисија утврди да кандидат не испуњава опште и посебне услове позваће сљедећег кандидата по броју освојених бодова са листе успјешних кандидата да достави наведене доказе о испуњавању општих и посебних услова и одговарајуће овјерене изјаве.

 

Са свим кандидатима који буду испуњавали услове Конкурсна комисија ће обавити интервју, на коме ће се вршити провјера знања кандидата о општем управном поступку, познавању начина функционисања и организације јединице локалне самоуправе и познавању послова радног мјеста за које је кандидат конкурисао.

 

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају опште и посебне услове из јавног конкурса, на приједлог Конкурсне комисије, биће одбачене закључком.

 

Рок за подношење пријава је 15 (петнаест) дана од дана објављивања

Пријаве се могу подносити непосредно у пријемној канцеларији Градске управе града Бијељина (пријемна канцеларија) сваким радним даном од 8 до 16 часова или путем поште на адресу: Градоначелник града Бијељина, Трг Краља Петра I Карађорђевића бр. 1, 76300 Бијељина (са назнаком: Пријава на јавни конкурс за попуну упражњеног радног мјеста у статусу службеника у Градску управу града Бијељина).

Особа задужена за давање додатних обавјештења о јавном конкурсу је Дејан Благојевић, шеф Одсјека за управљање људским ресурсима, контакт телефон: 055/233-186.

Уколико више кандидата на ранг-листи има исти број бодова, предност ће имати кандидат који има статус члана породице погинулог борца, ратног војног инвалида и бораца, како је прописано чланом 36, 54. и 73. Закона о правима бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број: 134/11, 9/12 и 40/12). Да би остварили наведене предности, кандидати су дужни да приложе одговарајући доказ о испуњавању услова из члана 30, 39. и 60. Закона о правима бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске.

***

ЈУ ОШ "КНЕЗ ИВО ОД СЕМБЕРИЈЕ"

БИЈЕЉИНА

Објављује

 

КОНКУРС

за упражњено радно мјесто

 

1. Наставник ликовне културе, 2 часа, на одређено вријеме до повратка радника са неплаћеног одсуства, лице са радним искуством и положеним стручним испитом, један извршилац.

 

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

Уз пријаву на расписани конкурс, потписану од стране кандидата који се пријављује на конкурс са адресом пребивалишта и бројем телефона, потребно је да кандидати доставе и документацију на основу које се доказује испуњеност општих услова и то:

1) да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству,

2) да је пунољетан, што се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,

3) да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа, и

4) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена, што се доказује увјерењем,

5) увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце,

6) увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена.

Увјерење из тачке 4) и 5) за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

 

Кандидати су дужни да доставе и документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање и то:

1) овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у  којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области;

2) увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета;

3) увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу за радна мјеста;

4) увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи;

5) додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања,

6) увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица који траже запослење,

7) увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца које садржи податке из којих се јасно види врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла.

Уколико се ради о кандидату из категорије члана породице погинулог борца, ратног војног инвалида и борца Одбрамбено-отаџбинског рата кандидат је дужан доставити и документацију за одређивање предности у случају да два или више кандидата имају једнак број бодова и то:

а) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено- отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

б) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

в) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

Дана, 19.11.2019. године, у 9 часова у просторијама ЈУ Основне школе "Кнез Иво од Семберије" Бијељина, обавиће се тестирање, а истог дана у 10 часова и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно, који испуњавају услове конкурса.

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове конкурса поставити на огласну таблу школе и на интернет страницу школе.

 

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју. Ако се не појави на тестирању или интервјуу, сматраће се да је кандидат одустао од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Пријаве достављати лично или путем поште на адресу ЈУ Основна школа "Кнез Иво од Семберије" Бијељина, Незнаних јунака 46, 76300 Бијељина.

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања .

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

***

 

СЛОБОМИР П УНИВЕРЗИТЕТ

 

Расписује

 

                              КОНКУРС

 

- За избор у наставно-научно звање ванредни професор за ужу научну област Међународна економија, 1 извршилац;

- За избор у умјетничко-наставно звање ванредни професор за ужу научну област Умјетност (стваралаштво - сви облици стваралаштва), за наставне предмете: Корепетиција, Контрапункт, Камерна музика, Клавир, 1 извршилац;

- За избор у умјетничко-наставно звање ванредни професор за ужу научну област Умјетност (стваралаштво - сви облици стваралаштва), за наставне предмете из области Графичког дизајна, 1 извршилац;

- За избор у умјетничко-наставно звање ванредни професор за ужу научну област Умјетност (стваралаштво - сви облици стваралаштва), за наставне предмете: Солфеђо и Методика солфеђа, 1 извршилац;

- За избор у сарадничко звање асистент за ужу научну област Умјетност (стваралаштво - сви облици стваралаштва), за наставне предмете: Солфеђо и методика солфеђа, 1 извршилац;

 

Уз пријаву доставити сљедећу документацију:

1. биографију,

2. библиографију,

3. диплому о стеченом звању,

4. увјерење о положеним испитима (за избор у сарадничка звања),

5. увјерење о држављанству,

6. доказ о претходном избору у звање (уколико га кандидат посједује).

 

Услови за избор наставника и сарадника дефинисани су Законом о високом образовању и Статутом Универзитета.

Пријаве са наведеном документацијом слати на адресу Слобомир П Универзитет, ПФ 70, Слобомир, 76 300 Бијељина.

 

Конкурс је отворен 7 дана од дана објављивања.

За све остале информације можете се обратити на телефоне

 

СЛОБОМИР, 055 231 153 ДОБОЈ, 053 209 621, info@spy.ba

 

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана