ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Бијељина: Оглашава слободна радна мјеста на дан 4.05.2022. године

ЈУ ЗЗЗ РС
ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Бијељина: Оглашава слободна радна мјеста на дан 4.05.2022. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 4.05.2022. године.

 Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

*************

*********

ЕНЕЦО-Еколошки системи Д.О.О.

Бијељина, Петрова Гора бр.10

066 / 263–055

бр.01/22

 

На основу указане потребе Директор Д.О.О. „ЕНЕЦО-Еколошки системи“ Бијељина, расписује

О Г Л А С

за пријем у радни однос:

 

1. Варилац ......1 радник

2. Мајстор за рад на инсталисању централног гријања. ........................ 1 радник

3. Радник са познавањем рада са фреонима-расхладној техници или клима уређајима….1 радник

4. Радник са познавањем рада на вентилационој техници. ........1 радник

 

Услови:

- Завршена ССС (III, IV, V степен стручне спреме) техничког смјера

- Радно искуство на пословима инсталација централног гријања,клима уређаја или водоводних инсталација

 

Радни однос се заснива на неодређено радно вријеме након обавезног пробног рада.

Пријаве доставити на горе наведену адресу адресу или позвати телефоном на број 066/263–055.

Оглас остаје отворен 15 (петнаест) дана од дана објављивања.

***

Босна и Херцеговина                                             

Република Српска                                                                                               

ОСНОВНИ СУД У БИЈЕЉИН                                 

Број: 080-0-Су-22-000 378                                    

                        

 

Основни суд у Бијељини о б ј а в љ у ј е

ЈАВНИ КОНКУРС

 

   За пријем асистента (дактилографа) за рад на одређено вријеме, а најдуже до двије године …………1 извршилац

 

          Поред општих услова за заснивање радног односа предвиђених законом, кандидат треба да испуњава и посебне услове за заснивање радног односа предвиђене Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста овог суда, и то:

 

           Завршена средња стручна спрема IV степен и најмање II степен курса за компјутере, а изузетно осмогодишња школа са дактилографским курсом.

          - шест мјесеци радног искуства на истим или сличним пословима

          -обавезна провјера знања тестирањем и путем интервјуа, пробни рад у складу са законом

 

          УЗ ПРИЈАВУ ПРИЛОЖИТИ СЛИЈЕДЕЋЕ ДОКАЗЕ:

 

          - увјерење о држављанству

          - извод из матичне књиге рођених

          - доказ о одговарајућој школској спреми (оригинал или овјерена копија)

          - доказ о завршеном дактилографском курсу (оригинал или овјерена копија)

          - сертификат о завршеном II степену курса за компјутере

          - доказ о одговарајућем радном искуству

 

          Јавни конкурс остаје отворен 15 дана од дана објављивања.

 

Након избора кандидата, суд ће по службеној дужности за изабраног кандидата од надлежних органа затражити доказ о невођењу кривичног поступка и доказ да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање 6 мјесеци, или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у органима правосуђа, а изабрани кандидат је дужан прије ступања на рад доставити љекарско увјерење.

Предсједник суда задржава право попуне већег броја извршилаца од расписаног броја.

Пријаве доставити лично или на адресу: ОСНОВНИ СУД У БИЈЕЉИНИ улица Вука Караџића 3 са назнаком "Пријава на јавни конкурс".

 

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и копије тражене документације које нису овјерене, неће бити разматране. 

***

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ Основна школа „Свети Сава“                                                                      

Бијељина, Светог Саве 26

тел.: 055/490-191, е-mail: os133@skolers.org    

Број: 635/22

 

На основу члана 136. став (1) тачка 6) и члана 137. став (3) Закона о основном васпитању и образовању („Службени гласник Републике Српске“, бр. 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 и 63/20),  члана 2. став (1) Правилника о условима и поступку избора и разрјешења  директора основне школе („Службени гласник Републике Српске“, број: 49/18) и Одлуке о расписивању јавног конкурса за избор директора школе, број: 634/22 од 29.4.2022. године, Школски одбор ЈУ Основне школе „Свети Сава“ у Бијељини, расписује: 

 

ЈА В Н И   К О Н К У Р С

за избор директора ЈУ Основне школе „Свети Сава“ у Бијељини

 

I – Расписује се Јавни конкурс за избор директора ЈУ Основне школе „Свети Сава“ у Бијељини – 1 извршилац.

 

II – Надлежност

Директор руководи радом школе.

 

III -  Мандат

Мандат директора траје четири године и почиње од дана ступања на дужност.

 

IV - Општи и посебни услови за избор и именовање

За директора школе може да буде изабран наставник или стручни сарадник који испуњава опште услове прописане Законом о раду („Службени гласник Републике Српске“, бр 1/16, 66/18, 91/21 – Одлука Уставног суда Републике Српске  и 119/21) и посебне услове прописане Законом о основном васпитању и образовању („Службени гласник Републике Српске“, бр. 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 и 63/20) и Правилником о условима и поступку избора и разрјешења директора основне школе („Службени гласник Републике Српске“, бр. 49/18)  и то:

1) да је држављанин Републике Српске, односно Босне и Херцеговине,

2) да има завршен први циклус студија у трајању од четири године и остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент,

3) наставници и стручни сарадници који су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању („Службени гласник Републике Српске“, бр. 44/17 и 31/18, 84/19, 35/20 и 63/20), испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме, могу равноправно конкурисати за директора школе,

4) има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се

изучавају у основној школи након стицања дипломе из тачке 2) или 3),

5) да је психофизички способан за рад са ученицима,

6) није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем,

7) да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала,

службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем,

8) има предложен програм рада у наредном четворогодишњем мандату,

9) да има препоруку ранијег послодавца, односно наставничког вијећа школе у којој је запослен.

 

V - Документација коју су кандидати дужни приложити уз пријаву:

1) извод из матичне књиге рођених,

2) увјерење о држављанству,

3) диплому о завршеној стручној спреми,

4) потврду којом доказује да има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у основној школи након стицања дипломе,

5) љекарско увјерење о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима, које прилаже само

именовани кандидат прије ступања на дужност,

6) увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора за кривична дјела

учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем,

(наведено увјерење Школа ће прибавити службеним путем за именованог кандидата, а прије ступања на дужност),

7) увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства

личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем,

8) приједлог програма рада директора у наредном четворогодишњем мандату,

9) препоруку ранијег послодавца, односно наставничког вијећа школе у којој је кандидат запослен и

10) кратку биографију са подацима о претходним пословима и развоју каријере у струци и оствареним резултатима у раду.

         

VI – Објављивање конкурса

Овај конкурс ће бити објављен посредством Завода за запошљавање Републике Српске.

VII -  Подношење пријава

Пријаве се могу достављати лично или путем поште, на адресу: ЈУ Основна школа „Свети Сава“,  Светог Саве бр. 26,  Бијељина 76300.

Рок за подношење пријава је 15  дана од дана објављивања.

Кандидати су дужни доставити оригинале или овјерене копије свих докумената и исти неће бити враћени кандидатима.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

 

VIII – Обавјештавање кандидата

Школски одбор ће писменим путем обавијестити све учеснике конкурса о одлуци Владе Републике Српске о именовању директора у року од осам дана од дана пријема одлуке.

***

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ОПШТИНА ЛОПАРЕ

ЈУ ОШ“ВЕЉКО ЧУБРИЛОВИЋ“ ПРИБОЈ

П Р И Б О Ј

Број: 247 /22

Еmail: os150@skolers.org

Телефон: 055/664-101

 

 

На основу члана 113. став (1) и члана 139.став (3) тачка 15) Закона о основном васпитању и образовању («Службени гласник Републике Српске», број 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 и 63/20.), директор ЈУ Основна школа“ Вељко Чубриловић“ Прибој,   р а с п и с у ј е

 

 

К  О  Н  К  У  Р  С

за попуну упражњеног радног мјеста

у школској 2021/22

 

1. Рачуновођа школе –на неодређено вријеме (50% норме)  са радним искуством и лиценцом у складу са законом којим се уређује област рачуноводсва,   1 извршилац.

 

За наведено радно мјесто поред  општих услова утврђених  Законом о раду (''Службени гласник Републике Српске'' број: 1/16, 66/18, 91/21, 119/21) кандидати треба да испуњавају услове предвиђене чланом 129. став (3) Закона о основном васпитању и образовању („Службени гласник РС“, број: 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 и 63/20), односно, да имају завршен први циклус студијског програма економије, финансија или рачуноводства у трајању од четири године и остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент и који имају одговарајућу лиценцу у складу са законом којим се уређује област рачуноводства.

  У складу са чланом 113. тачка 5. Закона о основном васпитању и образовању. (''Службени гласник Републике Српске'' број: 44/17, 31/18, 84/19, 35/20. и 63/20),  право учешћа на конкурсу имају и лица која су по важећим прописима до ступања на снагу овог закона,  испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Пријем радника у радни однос извршиће се у складу са чланом 115. Закона о основном васпитању и образовању (''Службени гласник РС'' број: 44/17, 31/18, 84/19, 35/20. и 63/20.) и Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи („Службени гласник Републик Српске“, број: 74/18. и 26/19.).

Уз пријаву на расписани конкурс, потписану од стране кандидата који се пријављује на конкурс, потребно је да кандидати доставе и документацију на основу које се доказује испуњеност општих  услова и то:

а) да је држављанин Републике Српске или  Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству,
б) да је пунољетан, што се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,
в) да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,
г) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава, што се доказује увјерењем о неосуђиваности које ће школа прибавити службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа,

д) да није уписан у Регистар лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце што се доказује увјерењем о подацима из посебног Регистра које ће школа прибавити службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа и

ђ) да против кандидата није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјетето, или малољетним лицем, што се доказује увјерењем које је кандидат дужан доставити.

Кандидати су дужни да доставе  и документацију на основу које се  доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање  по критеријумима из члана 115. став  (5) Закона о основном васпитању и образовању («Службени гласник РС“ број: 44/17, 31/18.,84/19, 35/20. и 63/20.) и  Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи („Службени гласник Републике Српске“, број:74/18. и 26/19.) и то:

а) Овјерена фото-копија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у   којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно дипломе стечену након завршених интегрисаних  академских струдија у одређеној области;

б) лиценцу у складу са законом којим се урађује област рачуноводсва,

в) додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

г) увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење;

д) Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца.

Уколико се ради о кандидату из категорије члана породице погинулог борца,  ратног војног инвалида и борца Одбрамбено- отаџбинског рата кандидат је дужан доставити и документацију за одређивање предности у случају да два или више кандидата имају једнак број бодова и то:
а) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено- отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца; 
б) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном  статусу  ратног војног инвалида  Одбрамбено- отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида; 
в) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном  статусу борца  Одбрамбено- отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

Дана,17.05.2022. године (уторак) у  9:00 часова у просторијама ЈУ Основне школе ''Вељко Чубриловић'' у Прибоју, обавиће се тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно, који испуњавају услове конкурса.

Школа ће, након прегледа достављене документације, списак кандидата који испуњавају услове конкурса поставити на огласну таблу школе најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а уколико се не појаве на тестирању или интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Пријаве достављати лично или путем поште на адресу: ЈУ Основна школа ''Вељко Чубриловић'', Прибој 75 249, Друге Мајевичке бригаде 15.

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања путем Завода за запошљавање у Бијељини.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

***

СЛОБОМИР П УНИВЕРЗИТЕТ

Број:    67/22-СПУ

 

 

На основу члана 79. Закона о високом образовању ( Службени Гласник Републике Српске бр. 67/20), Слобомир П Универзитет расписује

 

 

К О Н К У Р С

 

 • За избор сарадника у звање виши асистент за ужу научну област  “Електроника и електронски системи”, 1 извршилац;
 • За избор наставника у звање доцент  за ужу научну област „Електроника и електронски системи“, 1 извршилац;
 • За избор  наставника у наставно-научно  звање доцент за ужу наставну област  “Камерна музика“ ,  и  “ Читање  с листа “,  1 извршилац;
 • За избор наставника у наставно-научно звање редовни професор за ужу наставну област Клавир, на предметима “Клавир”, “Клавирски практикум” и “Историја пијанизма”, 1 извршилац;

 

Уз пријаву доставити сљедећу документацију:

 

 • биографија,
 • библиографија,
 • диплома о стеченом звању,
 • увјерење о држављанству,
 • извод из матичне књиге рођених,
 • увјерење да није осуђиван за кривично дјело и да се против истог не води кривични поступак,
 • доказ о претходном избору у звање за прве три позиције (уколико га кандидат посједује).
 • одлука о избору у академско  звање редовног професора за четврту позицију.

 

Услови за избор наставника и сарадника дефинисани су Законом о високом образовању и Статутом Универзитета.

Пријаве са наведеном документацијом слати на адресу Слобомир П Универзитет, ПФ 70, Слобомир, 76 300 Бијељина.

 

Конкурс је отворен 7 дана од дана објављивања.

За све остале информације можете се обратити на телефоне:

С Л О Б О М И Р        055 231 180                                                                           

Д О Б О Ј 053 209 621

info@spu.ba

***

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“, БИЈЕЉИНА

Адреса: Војводе Степе 4, тел: 055/209-650; Бијељина ,

е-mail: os131@skolers.org

Број: 813/22.

 

             На основу члана 113. став 1. и члана 139.став 3. тачка 15) Закона о основном васпитању и образовању («Службени гласник Републике Српске», број 44/17 , 31/18 , 84/19,63/20), ЈУ Основна школа «Вук Караџић»,  Бијељина  о б ј а в љ у ј е

К О Н К У Р С

                             За пријем радника у радни однос и то:

 

 1. наставник у посебном одјељењу за дјецу са сметњама у развоју,1 извршилац, на 100% норме, на неодређено вријеме, са искуством.

 

ОПШТИ И ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

За наведена радна мјеста поред  општих услова утврђених  Законом којим се уређују радни односи и посебних услова прописаних у члану 104. став (1)и (6) Закона о основном васпитању и образовању («Службени гласник РС“ број 44/17 , 31/18 , 84/19,63/20), кандидати треба да испуњавају услове предвиђене  Правилником о стручним профилима и звањима  наставника, стручних сарадника и васпитача („Службени гласник Републике Српске“, број 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15). 

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању («Службени гласник РС“ број 44/17 , 31/18 , 84/19,63/20) испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.
Пријем радника у радни однос извршиће се у складу са чланом 115. став  (5) Закона о основном васпитању и образовању («Службени гласник РС“ број 44/17 ,31/18 , 84/19, 63/20) и одредбама Правилника о процедури пријема, критеријумима за  пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи („Службени гласник РС“, број 74/18 и 26/19).

Уз пријаву на расписани конкурс потписану од стране кандидата који се пријављује на конкурс са биографијом, потребно је да кандидати доставе и документацију на основу које се доказује испуњеност општих  услова и то:

 1. да је држављанин Републике Српске или  Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству,
 2. 2)  да је пунољетан, што се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,
 3. 3)  да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности,  које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

4)  да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета ,полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава, што се доказује увјерењем о неосуђиваности које ће школа прибавити службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа,
5) да није уписан у Регистар лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце што се доказује увјерењем о подацима из посебног Регистра које ће школа прибавити службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа и
6) да против кандидата није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом, или малољетним лицем, што се доказује увјерењем које је кандидат дужан доставити.

Кандидати су дужни да доставе  и документацију на основу које се  доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање  по критеријумима прописаним  чланом 115. став  (5) Закона о основном васпитању и образовању («Службени гласник РС“ број 44/17 , 31/18 , 84/19, 63/20) и Правилником о процедури пријема, критеријумима за  пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи („Службени гласник РС“, број 74/18 и 26/19), и то:

1) Овјерена фото-копија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у   којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,
2) увјерење о положеној педагошко – психолошкој и дидактичко – методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко – психолошку и дидактичко – методичку групу предмета,

3)увјерење о положеном стручном испиту ако је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са искуством и положеним стручним испитом;

4)увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи;
5)  додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,
6) увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење;

7)увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца ако је расписан конкурс за пријем у радни однослица са радним искуством.

Уколико се ради о кандидату из категорије члана породице погинулог борца,  ратног војног инвалида и борца Одбрамбено- отаџбинског рата кандидат је дужан доставити и документацију за одређивање предности у случају да два или више кандидата имају једнак број бодова и то:
1) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено- отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,
2) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном  статусу  ратног војног инвалида  Одбрамбено- отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида, 
3) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном  статусу борца  Одбрамбено- отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

 За радна мјеста под бројем: 1. обавиће се тестирање 18.05.2022.. године у 12,00 часова у просторијама  ЈУ Основне школе „Вук Караџић“ Бијељина  , а истог дана након теста биће интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно, који испуњавају услове конкурса.

Школа ће, након прегледа достављене документације, списак кандидата који испуњавају услове конкурса поставити на огласну таблу школе најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а уколико се не појаве на тестирању или интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.
Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Пријаве достављати лично или путем поште на адресу: ЈУ Основна школа “Вук Караџић“ Бијељина.

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања путем Завода за запошљавање у Бијељини.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

Пратите нас на нашој Фејсбук и Инстаграм страници и Твитер налогу.

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана