ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Бијељина: Оглашава слободна радна мјеста на дан 31.03.2021. године

ЈУ ЗЗЗ РС
ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Бијељина: Оглашава слободна радна мјеста на дан 31.03.2021. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 31.03.2021. године.

Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода  www.zzzrs.net   или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

***************

******************

ЈУ ОШ “ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ”, СУВО ПОЉЕ

 

објављује

 

КОНКУРС

за пријем радника у радни однос и то:

 

1. Наставник математике, 12 часова, лице са радним искуством, на неодређено вријеме, 1 извршилац

 

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

 

Уз пријаву на расписани конкурс потписану од стране кандидата који се пријављује на конкурс са биографијом, потребно је да кандидати доставе и документацију на основу које се доказује испуњеност општих услова и то:

1)  да је држављанин Републике Српске или  Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству,

2)  да је пунољетан, што се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,

3)  да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности,  које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

4)  да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена, што се доказује увјерењем о неосуђиваности које ће школа прибавити службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа,

5) да није уписан у Регистар лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце што се доказује увјерењем о подацима из посебног Регистра које ће школа прибавити службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа и

6) да против кандидата није покренут кривични поступак за дјела учињена, што се доказује увјерењем које је кандидат дужан доставити.

Кандидати су дужни да доставе и документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање и то:

1) Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,

2) увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

3) додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања

4) увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

5) увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца,

Уколико се ради о кандидату из категорије члана породице погинулог борца, ратног војног инвалида и борца Одбрамбено-отаџбинског рата кандидат је дужан доставити и документацију за одређивање предности у случају да два или више кандидата имају једнак број бодова и то:

1) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено- отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

2) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном  статусу  ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

3) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном  статусу борца  Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

Дана 20.4.2021. године у 10 часова у просторијама ЈУ Основне школе “Доситеј Обрадовић” Суво Поље, обавиће се тестирање, а истог дана у 11 часова и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно, који испуњавају услове конкурса.

Школа ће, након прегледа достављене документације, списак кандидата који испуњавају услове конкурса поставити на огласну таблу школе најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а уколико се не појаве на тестирању или интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Пријаве достављати лично или путем поште на адресу: ЈУ Основна школа “Доситеј Обрадовић” Суво Поље, 76321 Суво Поље.

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

***

ЈУ ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ “ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ”

БИЈЕЉИНА

Доноси

 

ОДЛУКУ

о поништењу конкурса за пријем радника

 

Члан 1.

 

Поништава се конкурс за пријем радника у радни однос број: 481/21 од 19.3.2021. године, објављен у дневним новинама “Глас Српске” дана 24.3.2021. године.

Члан 2.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

***

ЈУ ТЕХНИЧКА ШКОЛА “МИХАЈЛО ПУПИН”

 БИЈЕЉИНА

 

Расписује

 

КОНКУРС

за избор директора ЈУ Техничке школе “Михајло Пупин” Бијељина

 

Општи услови:

- да је старији од 18 година,

- да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине,

- да има општу здравствену (психофизичку) способност за рад са ученицима.

 

Посебни услови:

1. има завршен најмање први циклус студија у трајању од најмање четири године и остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент

2. има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у школи након стицања дипломе из тачке 1. овог става,

3.  није осуђивано правоснажном пресудом на безусловну казну  затвора, нити је против њега покренут кривични поступак за дјела учињена,

4. има предложен програм рада и истиче се својим радом и способностима за организовање образовно-васпитног рада школе,

5. испуњава услове за радно мјесто наставника и стручног сарадника у школи у којој конкурише.

 

Након избора, директор школе мора проћи едукацију по програму који прописује министар.

 

Потребна документација

Као доказ о испуњавању општих и посебних услова, кандидати су дужни уз пријаву на конкурс, која је потписана од стране кандидата, са биографијом приложити оригинал или овјерену копију сљедеће документације:

1. извод из матичне књиге рођених,

2. увјерење о држављанству, не старије од 6 (шест) мјесеци од дана издавања увјерења од стране надлежног органа,

3. љекарско  увјерење о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима (доставиће изабрани кандидат, прије заснивања радног односа, издато од надлежне здравствене установе, које не може бити старије од 6 (шест) мјесеци),

4. диплому о завршеном најмање првом циклусу студијског програма стечену након четири године студија или еквивалент,

5. увјерење којим доказује да има најмање 5 (пет) година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у школи након стицања дипломе,

6. увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом  на безусловну казну затвора,

7. увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем,

8. приједлог програма рада директора.

 

Начин и рок обавјештавања кандидата о резултатима конкурса

Школски одбор ће писменим путем обавијестити све учеснике конкурса о одлуци о именовању директора, у року од 8 (осам) дана од дана доношења одлуке

Рок за подношење пријава на конкурс је 15 (петнаест) дана од дана објављивања.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Пријаве са потпуном документацијом кандидати могу доставити лично од 8 до 11 часова у просторијама школе или путем поште, на адресу: ЈУ Техничка школа “Михајло Пупин” Бијељина, Рачанска бб, 76 300 Бијељина, са назнаком “Конкурс за директора”.

 

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана