ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Бијељина: Оглашава слободна радна мјеста на дан 30.11.2022. године

ЈУ ЗЗЗ РС
ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Бијељина: Оглашава слободна радна мјеста на дан 30.11.2022. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању "Гласа Српске" од 30.11.2022. године.

 Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

***

***

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ Музичка школа „Стеван Стојановић Мокрањац" Бијељина

Карађорђева 5,

 тел.: 055/206-382,

 е-mail: [email protected]

Број : 1485/22

 

На основу члана 125, став 1 и члана 152, став 3 Закона о основном васпитању и образовању ("Службени гласник РС", број 81/22 ), директор  ЈУ Музичке школе "Стеван Стојановић Мокрањац" Бијељина  р а с п и с у ј е :

 

К О Н К У Р С
     за попуну упражњеног радног мјеста

 • Наставник клавира ( основна музичка школа ) ..................................................... 2 часа, на одређено вријеме до 31.08.2023.године, приправник, 1 извршилац

 

ОПШТИ И ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

За наведено радно мјесто, поред општих услова утврђених  Законом којим се уређују радни односи и посебних услова прописаних у члану 114, став 1 Закона о основном васпитању и образовању, кандидати треба да испуњавају услове предвиђене Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача (,,Службени гласник Републике Српске" број  77/09, 86/10, 25/14 и 76/15 ). Пријем радника у радни однос извршиће се у складу са чланом 127 Закона о основном васпитању и образовању, и чланом 9 Правилника о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи ( "Службени гласник Републике Српске", број 74/18 и 26/19 ), а који нису у супротности са Законом о основном васпитању и образовању.

Приправником се сматра лице које се први пут запошљава у струци, односно лице које има мање од годину дана радног искуства у струци и није остварило услове за полагање стручног испита.

Уз пријаву потписану од стране кандидата који се пријављује на конкурс за пријем у радни однос са кратком биографијом и контакт телефоном, кандидат доставља документацију на основу које се доказује испуњеност општих  услова и то:
1) да је држављанин Републике Српске или  Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству,
2) да је пунољетан, доказује се  изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,
3) да је радно способан, а то се доказује  љекарским увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од шест мјесеци и прилаже га само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,
4) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злупотребе опојних средстава,
5) увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце,
6) увјерење да против њега није покренут кривични  поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.   
Увјерења под бројем  4 и 5 за изабраног кандидата школа прибавља службеним путем, а прије заснивања радног односа.


Кандидат доставља и документацију којом доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање:
1. овјерену фото-копију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ЕСТЅ бодова, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,
2. увјерење о положеној педагошко – психолошкој и дидактичко – методичкој групи предмета, које је дужан

доставити кандидат за наставника који у току студирања није положио педагошко-психолошку и дидактичко – методичку групу предмета,
3. додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

4. увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

5. увјерење о радном стажу, издато од ранијег послодавца,
6. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,
7. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида и
8.  увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштитуо утврђеном  статусу  борца  Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

Право учешћа на конкурс имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању испуњавала услове у погледу степена и врсте стручне спреме, односно у погледу профила и звања наставника.
Тестирање и интервју за кандидате који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса обавиће се дана 14.12.2022. године  у 10,00 часова, у просторијама ЈУ Музичке школе „Стеван Стојановић Мокрањац" Бијељина, ул. Карађорђева 5.
Школа ће истаћи на огласној табли списак кандидата који испуњавају услове конкурса.  Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а уколико се не појаве на тестирању или интервју, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.
Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене.
Неблаговремене  и непотпуне пријаве неће се разматрати.
Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања.
Пријаве са потребним документима слати на адресу ЈУ Музичка школа „Стеван Стојановић Мокрањац" Бијељина, ул. Карађорђева 5, 76300 Бијељина, са назнаком „ ПРИЈАВА НА КОНКУРС’. 

***

­­ РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ Основна школа „Вук Караџић"

Забрђе, Забрђе 57

 тел.: 055/773-068; 772-463,

е-mail: о[email protected]

Број: 1276/2022

 

На основу члана 114, 125. став (1) и члана 152. став (3) тачка 16) Закона о основном васпитању и образовању («Службени гласник Републике Српске», број: 81/2022), директор ЈУ Основна школа „Вук Караџић" Забрђе,  р а с п и с у ј е

 

К  О  Н  К  У  Р  С

за упражњено радно мјесто

 

 1. Психолог школе, 50% радне норме, приправник, на одређено вријеме, до повратка раднице са породиљског одсуства, 1 извршилац

 

ОПШТИ И ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

За наведено радно мјесто поред  општих услова утврђених  Законом о раду (''Службени гласник Републике Српске'' број: 1/2016, 66/2018, 91/2021-Одлука УС и 119/2021) и посебних услова прописаних у члану 114. Закона о основном васпитању и образовању (''Службени гласник РС'' број: 81/2022), кандидати треба да испуњавају услове предвиђене Правилником о стручним профилима и звањима  наставника, стручних сарадника и васпитача („Службени гласник Републике Српске", број: 77/2009, 86/2010, 25/2014 и 76/2015). 

 

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању (''Службени гласник Републике Српске'' број: 81/2022) испуњавала услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

 

Пријем радника у радни однос извршиће се у складу са чланом 127. Закона о основном васпитању и образовању (''Службени гласник РС'' број: 81/2022) и одредбама Правилника о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи („Службени гласник Републик Српске", број: 74/2018 и 26/2019).

 

Уз пријаву на расписани конкурс, потписану од стране кандидата који се пријављује на конкурс, потребно је да кандидати доставе и документацију на основу које се доказује испуњеност општих  услова и то:

а) да је држављанин Републике Српске или  Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству,
б) да је пунољетан, што се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,
в) да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

г) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава, што се доказује увјерењем о неосуђиваности које ће школа прибавити службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа,

д) да није уписан у Регистар лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце што се доказује увјерењем о подацима из посебног Регистра које ће школа прибавити службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа и

ђ) да против кандидата није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјетето, или малољетним лицем, што се доказује увјерењем које је кандидат дужан доставити.

 

Кандидати су дужни да доставе  и документацију на основу које се  доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање  по критеријумима из члана 127. став  (6) Закона о основном васпитању и образовању («Службени гласник РС" број: 81/2022) и  одредбама Правилника о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи („Службени гласник Републике Српске", број:74/2018 и 26/2019) и то:

 

а) Овјерена фото-копија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у   којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно дипломе стечену након завршених интегрисаних  академских струдија у одређеној области;

б) Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета;

в) Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи;

г)  додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

д) увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење;

 

Уколико се ради о кандидату из категорије члана породице погинулог борца,  ратног војног инвалида и борца Одбрамбено- отаџбинског рата кандидат је дужан доставити и документацију за одређивање предности у случају да два или више кандидата имају једнак број бодова и то:
а) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено- отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца; 
б) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном  статусу  ратног војног инвалида  Одбрамбено- отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида; 
в) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном  статусу борца  Одбрамбено- отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

 

Дана ___15.12.2022.___године у __12.00____ часова у просторијама ЈУ Основне школе "Вук Караџић" Забрђе, обавиће се тест, а у __13.00____ часова и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно, који испуњавају услове конкурса.

 

Тест и интервју ће се обавити са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно, који испуњавају услове конкурса.

Школа ће, након прегледа достављене документације, списак кандидата који испуњавају услове конкурса поставити на огласну таблу школе најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а уколико се не појаве на тестирању или интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Пријаве достављати лично или путем поште на адресу: ЈУ Основна школа „Вук Караџић", Забрђе, 76330 Угљевик. 

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања путем Завода за запошљавање у Бијељини.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

***

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ Основна школа „Свети Сава''  

Бијељина, Црњелово 76328 ,Главна улица 15

тел.: 055/301-278,

е-mail: о[email protected]

Број: 2495/2022

 

 

            На основу члана 111. и  члана 114. став 1. и члана 129.став 2) Закона о основном васпитању и образовању РС ("Службени гласник Републике Српске", број 81/2022), на основу Правилника о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи ("Службени гласник Републике Српске" , број 74/18, 26/2019) и Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача ("Службени Гласник Републике Српске", број 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15) директор/ца  ЈУ Основне школе "Свети Сава" Црњелово доноси одлуку и објављује:

 

К О Н К У Р С

За пријем радника у радни однос и то:

 

1.Наставник/ца Њемачког језика - 10 часова редовне наставе, 41,66% радне норме, приправник , на одређено вријеме, односно до повратка запослене са боловања ______________извршилац 1,

 

2.Наставник/ца Физике - 8 часова редовне наставе, 33,33% радне норме,са положеним стручним испитом, на одређено вријеме, односно до повратка запослене са боловања, а најкасније до 1.6.2023. године ____________извршилац 1 и

 

3.Наставник/ца Физичког и здравственог васпитања -2 часа редовне наставе, 08,33% радне норме, са положеним стручним испитом, на одређено вријеме, односно до 31.8.2023. године.

 

ОПШТИ И ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

За наведена радна мјеста поред општих услова утврђених Законом којим се уређују радни односи и посебних услова прописаних у члану 114. став 1. и став 2. тачка 5, 115. и 116. Закона о основном васпитању и образовању РС ( "Службени Гласник Републике Српске", број 81/2022), кандидати треба да испуњавају услове предвиђене Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача ("Службени Гласник Републике Српске", број 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15).

Право учешћа на Конкурсу имају у лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању РС ("Службени Гласник Републике Српске", број 81/2022) испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Пријем радника у радни однос извршиће се у складу са чланом 127. став 5. Закона о основном васпитању и образовању РС ("Службени Гласник Републике Српске", број 81/2022) и одредбама Правилника о процедури пријема, критеријума за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи ("Службени Гласник Републике Српске", број 74/18 и 26/19).

Уз пријаву на расписани Конкурс, потписану од стране кандидата који се пријављује на Конкурс ,са биографијом потребно је да кандидати доставе и документацију на основу које се доказује испуњеност општих услова.

Општи услови које кандидат треба да испуњава:

1) да је држављанин Републике Српске или  Босне и Херцеговине, а то се доказује Увјерењем о држављанству које не може бити старије од 6 мјесеци,
2) да је пунољетан, што се доказује Изводом из матичне књиге рођених или копијом Личне карте,
3) да је радно способан, а то се доказује Љекарским увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа, и
4) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, што се доказује Увјерењем о неосуђиваности,

5) да није уписан у Регистар лица правноснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце, што се доказује Увјерењем из посебног Регистра које ће школа прибавити службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа и

6) да против кандидата није покренут кривични впоступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетнимлицем, што се доказује Увјерењем које је кандидат дужан доставити.

Кандидати су дужни да доставе и документацијуна основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима прописаних чланом 127. став 5 Закона о основном васпитању и образовању РС ("Служени Гласник Републике Српске", број 81/22) и Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи ("Службени Гласник Републике Српске", број 74/18 и 26/19).

Посебни услови које кандидат треба да испуњава:

Уз потписану пријаву, кандидат је дужан доставити и сљедећу документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима из члана 9. члана 21. члана 22. и члана 23 Правилника о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи („Службени гласник Републике Српске", број 102/14, 45/16,74/18 и 26/19):

Одговарајућа стручна спрема, што се доказује овјереном копијом дипломе:

1) овјерена копија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,

2)  додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,
3) Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан доставити кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

4) Увјерење о положеном стручном испиту, уколико је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством и положеним стручним испитом,

5) Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагаља стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у основној школи,

6) Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

7) Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца ако је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством.

Уколико се ради о кандидату из категорије члана породице погинулог борца, ратног војног инвалида и борца Одбрамбено-отаџбинског рата, кандидат је дужан доставити и документацију за одређивање предности у случају да два или више кандидата имају једнак број бодова и то:

1) Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,
2) Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

3) Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

Дана 14.12.2022. године у просторијама ЈУ ОШ "Свети Сава" Црњелово одржаће се тест и интервју за учеснике Конкурса, са слиједећим редослиједом и терминима одржавања:

а) Њемачки језик у 8.00 часова,

б) Физика 10.00 часова и

 в) Физичко и здравствено васпитање у 12.00 часова.

Комисија ће, након прегледа достављене документације , сачинити списак кандидата који испуњавају услове конкурса и исту објавити на Огласну таблу школе.

Кандидати се неће посебно позивати на интервју, а уколико се не појаве и интервју, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Пријаве достављати лично или путем поште на адресу: ЈУ Основна школа " Свети Сава", Ул.  Главна улица 15, 76328 Црњелово Горње.

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања путем Завода за запошљавање у Бијељини, односно од дана објављивања у дневном листу "Глас Српске".

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

***

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ ОШ „Кнез Иво од Семберије", Бијељина 76300

Незнаних јунака 46,

тел.: +387 55 242 162,

е-mail: о[email protected]

Број: 2261/22

 

На основу члана 125. став 1. и члана 152.став 3. тачка 16) Закона о основном васпитању и образовању („Службени гласник Републике Српске", бр.81/22), ЈУ Основна школа „Кнез Иво од Семберије" Бијељина  о б ј а в љ у ј е

К О Н К У Р С

За упражњено радно мјесто

 

 1. Наставник разредне наставе, пуна норма, на одређено вријеме до 31.8.2023. године, лице са радним искуством и положеним стручним испитом, један извршилац.

 

ОПШТИ И ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

За наведена радна мјеста поред  општих услова утврђених Законом којим се уређују радни односи и посебних услова прописаних у члану 114. став (1)  Закона о основном васпитању и образовању („Службени гласник Републике Српске" бр. 81/22), кандидати треба да испуњавају услове предвиђене Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача („Службени гласник Републике Српске", број 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15).

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању („Службени гласник Републике Српске" бр. 81/22) испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме. Право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 114. став 5. Закона о основном васпитању и образовању („Службени гласник Републике Српске" бр. 81/22).

Пријем радника у радни однос извршиће се у складу са чланом 127. став  (5) Закона о основном васпитању и образовању („Службени гласник Републике Српске" бр. 81/22) и одредбама Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи („Службени гласник Републике Српске", број 74/18, 26/19) које нису у супротности са  Законом о основном васпитању и образовању („Службени гласник Републике Српске" број 81/22).

Уз пријаву на расписани конкурс, потписану од стране кандидата који се пријављује на конкурс са адресом пребивалишта и бројем телефона, потребно је да кандидати доставе и документацију на основу које се доказује испуњеност општих  услова и то:

1) да је држављанин Републике Српске или  Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству,

2) да је пунољетан, што се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,

3) да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа, и

4) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, злоупотребе опојних средстава, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, што се доказује увјерењем,

5) увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце,

6) увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног или другог насиља над дјететеом или малољетним лицем.

Увјерење из тачке 4) и 5) за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

Кандидати су дужни да доставе  и документацију на основу које се  доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање  по критеријумима из члана 127. став  (5) Закона о основном васпитању и образовању („Службени гласник Републике Српске" број 81/22) и одредбама Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи („Службени гласник Републике Српске", број 74/18, 26/19) које нису у супротности са  Законом о основном васпитању и образовању („Службени гласник Републике Српске" бр. 81/22) и то:

1) овјерена фото-копија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у  којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области;

2)  увјерење о положеној педагошко-психолошкој  и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета;

3) увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу;

4) увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или је положио разлику дијела испита у складу са Правичником о полагању стручног испита у школи;

5) додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

6) увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица који траже запослење,

7) увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца које садржи податке из којих се јасно види врста посла, степен стручне спреме и дужина остареног радног стажа по врстама посла.

Уколико се ради о кандидату из категорије члана породице погинулог борца,  ратног војног инвалида и борца Одбрамбено-отаџбинског рата кандидат је дужан доставити и документацију за одређивање предности у случају да два или више кандидата имају једнак број бодова и то:

а) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено- отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

б) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном  статусу  ратног војног инвалида  Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

в) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном  статусу борца  Одбрамбено- отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

 

Дана, 14.12.2022. године у 10 часова у просторијама ЈУ Основне школе „Кнез Иво од Семберије" Бијељина, обавиће се тестирање, а истог дана у 11 часова и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно, који испуњавају услове конкурса.

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове конкурса поставити на огласну таблу школе и на интернет страницу школе.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју. Ако се не појави на тестирању или интервјуу, сматраће се да је кандидат одустао од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Пријаве достављати лично или путем поште на адресу ЈУ Основна школа "Кнез Иво од Семберије" Бијељина, Незнаних јунка 46, 76300 Бијељина.

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања путем Завода за запошљавање у Бијељини и дневног листа „Глас Српске".

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

***

­РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ  Техничка школа „Михајло Пупин", Бијељина

Рачанска бб, тел.: 055/250-386,

е-mail: [email protected]

Број: 3000/22

 

     На основу члана 106. и 132. став (3) тачка 13. Закона о средњем образовању и васпитању („Службени гласник Републике Српске" број 41/18, 35/20 и 92/20) директор  Школе расписује

 

К О Н К У Р С

за попуну упражњеног радног мјеста

 

Координатор практичне наставе електро струке, 50% норме, лице са радним искуством и положеним стручним испитом, на одређено вријеме до 31.08.2023. године, 1 извршилац

 

Поред општих услова за заснивање радног односа предвиђених Законом о раду („Службени гласник Републике Српске" број 01/16, 66/18, 91/21- Одлука Уставног суда РС и 119/21)  кандидати треба да испуњавају и посебне услове у складу са чланом 104. Закона о средњем образовању и васпитању („Службени гласник Републике Српске" број 41/18, 35/20 и 92/20), Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама („Службени гласник Републике Српске" број 29/12, 80/14 и 83/15).  Пријем радника у радни однос извршиће се у складу са чланом 108. став 3. и 4. Закона о средњем образовању и васпитању („Службени гласник Републике Српске" број 41/18, 35/20 и 92/20) и одредби  Правилника о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем („Службени гласник Републике Српске" број 24/19), а који нису у супротности са Законом о средњем образовању и васпитању.

 

Уз пријаву потписану од стране кандидата који се пријављује на конкурс за пријем у радни однос координатора практичне наставе са кратком биографијом и контакт телефоном, кандидат доставља документацију на основу које се доказује испуњеност општих  услова и то:

 1. да је држављанин Републике Српске или  Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству,
 2. да је пунољетан, доказује се  изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,
 3. да је радно способан, а то се доказује  љекарским увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од шест мјесеци и прилаже га само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,
 4. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злупотребе опојних средстава,
 5. увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце,
 6. увјерење да против њега није покренут кривични  поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.    

Увјерења под бројем 4. и 5. за изабраног кандидата школа прибавља службеним путем, а прије заснивања радног односа.

 

Кандидат доставља и документацију којом доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање:

 1. овјерену фото-копију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ЕСТЅ бодова, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,
 2. увјерење о положеној педагошко – психолошкој и дидактичко – методичкој групи предмета, које је дужан доставити кандидат за наставника који у току студирања није положио педагошко-психолошку и дидактичко – методичку групу предмета,
 3. увјерење о положеном стручном испиту
 4. увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са правилником којим се регулише полагање стручног испита,
 5. додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,
 6. увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,
 7. увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, које треба да садржи податке: о врсти посла, степен стручне спреме и дужине оствареног радног стажа по врсти посла
 8. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,
 9. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида и
 10. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном  статусу  борца  Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

Тестирање и интервју за кандидате који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса обавиће се дана 15.12.2022. године у 12,00 часова у просторијама ЈУ Техничке школе ''Михајло Пупин'' Бијељина, ул. Рачанска бб.

Школа ће истакнути на огласној табли списак кандидата који испуњавају услове конкурса.  Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а уколико се не појаве на тестирању или интервју, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене.

 Неблаговремене  и непотпуне пријаве неће се разматрати.

 Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања.  

Пријаве са потребним документима слати на адресу ЈУ Техничка школа ''Михајло Пупин'' Бијељина, Рачанска бб, са назнаком „ ПРИЈАВА НА КОНКУРС" (Навести радно мјесто за које кандидат конкурише).  

 

Пратите нас на нашој Фејсбук и Инстаграм страници и Твитер налогу.

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана