ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Бијељина: Оглашава слободна радна мјеста на дан 30.10.2019. године

ЈУ ЗЗЗ РС
ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Бијељина: Оглашава слободна радна мјеста на дан 30.10.2019. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 30.10.2019. године.

Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени ао незапослено лице.

********

*************

         

ЈУ ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ "ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ"

БИЈЕЉИНА

 

Расписује

 

ЈАВНИ ОГЛАС

за пријем радника

 

1. Дипломирани васпитач предшколске дјеце - 3 извршиоца на неодређено вријеме, на пуно радно вријеме

2. Дипломирани васпитач предшколске дјеце - 3 извршиоца на одређено вријеме (до повратка радница са боловања), на пуно радно вријеме

3. Дипломирани васпитач предшколске дјеце - 2 извршиоца, на пола радног времена  до 30.6.2020. године

      

 Општи услови за пријем у радни однос :

- Да је држављанин Републике Српске односно БиХ

- Да је старији од 18 година

- Да има општу здравствену способност

- Да се против кандидата не води кривични поступак

 

 Посебни услови за пријем у радни однос:

1. ВСС, педагошки факултет, смјер предшколско образовање и васпитање

2. Положен стручни испит

 

  Потребна документа:

 

Уз пријаву на јавни оглас, у којој кандидат наводи своје име, презиме, адресу становања, контакт телефон, неопходно је доставити доказе о испуњавању општих и посебних услова:

1. Диплома педагошког факултета (180 ECTS) - смјер предшколско васпитање и образовање

2. Увјерење о положеном стручном испиту,

3. Увјерење о држављанству (не старије од 6 мјесеци),

4. Извод из матичне књиге рођених (ако извод није трајни, не може бити старији од 6 мјесеци),

5. Увјерење Окружног суда да се против кандидата не води кривични поступак, не старије од три мјесеца,

6. Доказ о општој здравственој способности доставља кандидат који буде примљен у радни однос.

Наведена документа морају бити или оригинали или овјерене копије истих.

Рок за подношење пријава је осам дана од дана објављивања.

Непотпуне и неблаговремене пријаве Комисија неће разматрати.

Достављена документа неће се враћати кандидатима.

Са кандидатима, који буду испуњавали услове огласа, Комисија ће обавити интервју дана, 11.11.2019. године, са почетком у 10 часова у улици Светог Саве бр.9 у Бијељини.

Пријаве, са потребном документацијом, адресом и контакт телефоном, са назнаком: Пријава на конкурс за дипл. васпитача предшколске дјеце, кандидати могу доставити лично или путем поште на адресу: Јавна установа Дјечији вртић "Чика Јова Змај"  76300 Бијељина, Улица Светог Саве број: 9.

Број: 2372/19               

***

ЈУ ОШ "СВЕТИ САВА" ЛОПАРЕ

75240 Лопаре

Расписује:

 

КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

у школској 2019/2020. години

 

1. Наставник православне вјеронауке .......................... 1  извршилац, на неодређено вријеме –лице са радним искуством и положеним стручним испитом.

 

Општи услови прописани Законом о раду ("Сл. гл. РС", бр.1/16, 66/18) које кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на јавни конкурс су:

1) да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству,

2) да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте,

3) да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од шест мјесеци и прилаже га само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

4) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена.

5) увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалних злоупотреба и искоришћавања дјеце,

6) увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена.

Увјерење из тачке 4) и 5) овог члана за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

 

Посебни услови су:

1) завршен први циклус студијског програма у трајању од четири године и остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент,

2) положен стручни испит за рад у васпитно-образовном процесу

3) љекарско увјерење о психофизичкој способности за рад са ученицима

 

Кандидати уз потписану пријаву достављају документацију којом се доказује испуњеност општих услова и сљедећу документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање:

1) овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,

2) увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан доставити кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

3) увјерење о положеном стручном испиту

4) увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног  испита у школи,

5) додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања,

6) увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

7) увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, уколико је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством,

Уколико се ради о кандидату из категорије члана породице погинулог борца,  ратног војног инвалида и борца Одбрамбено-отаџбинског рата кандидат је дужан доставити и документацију за одређивање предности у случају да два или више кандидата имају једнак број бодова и то:

1) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца  Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

2) увјерење општинског/градског органа надлежног за борачко-инвалидску   заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

3) увјерење општинског/градског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса, а након прегледа достављене документације, школа ће поставити на огласној табли школе најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

Тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса, обавиће се 12. новембра 2019. године, у просторијама школе у 9 часова.

 Кандидати се неће посебно позивати на тестирања и интервју, а уколико се не појаве на тестирању и интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Непотпуне и неблаговремене пријаве кандидата неће се узимати у разматрање.

Пријаве на конкурс са потпуном документацијом доставити лично или путем поште на адресу ЈУ Основна школа "Свети Сава", Школска 3, 75240 Лопаре.

Конкурс ће бити отворен 8 (осам) дана од дана објављивања

***

ЈУ ОШ "ПЕТАР КОЧИЋ"

БРОДАЦ - БИЈЕЉИНА

 

Расписује 

  

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

 

1. Наставник разредне наставе ..................  1 извршилац на одређено вријеме до повратка раднице са породиљског одсуства за рад у ПО Велино Село, лице са радним искуством - положен стручни испит,                                                        

2. Наставник физике...........  1 извршилац, 14 часова седмично, на одређено вријеме до повратка раднице са породиљског одсуства, лице без радног искуства – приправник,

3. Наставник хемије .........   1 извршилац, 10 часова седмично, на одређено вријеме до повратка раднице са породиљског одсуства, лице без радног искуства – приправник, 

 

Услови конкурса

 

Уз потписану пријаву на конкурс са краћом биографијом кандидати прилажу сљедећа документа:

 

I – Општи услови

- Да је држављанин Републике Српске и Босне и Херцеговине, што доказује увјерењем о држављанству,

- Да је пунољетан, што доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,

- Да је радно способан, што доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

- Да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена

Увјерење о неосуђиваности из тачке 4. за изабраног кандидата школа ће прибавити

службеним путем, а прије заснивања радног односа.

 

II –Посебни услови

- Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма,

- Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања,

- Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

- Увјерење о положеном стручном испиту, под тачком 1, за наставника разредне наставе,

- Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца ,

- Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији

незапослених лица,

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради

о кандидату из категорије борца,

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида

 

Конкурс ће бити отворен 8 (осам) дана од дана објављивања.

Кандидат пријаву на конкурс са адресом пребивалишта, телефонским бројем и доказима о испуњавању услова, доставља на адресу: ЈУ ОШ "Петар Кочић" Бродац, 76313, или лично доноси у секретаријат школе.

 

Кандидати који испуњавају услове конкурса неће се накнадно позивати на тест и интервју.

Уколико се не појаве на тесту и интервјуу сматраће се као да су одустали од конкурса.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Непотпуна и неблаговремено достављена документа неће се узимати у разматрање.

Са кандидатима који испуњавају услове конкурса обавиће се тест дана, 12.11.2019. године, са почетком у 9 сати, након теста обавиће се интервју са почетком у 10 сати.

Сви кандидати ће писаним путем бити обавијештени о одлуци о пријему.

***

ЈУ ОШ "СВЕТИ САВА"             

БИЈЕЉИНА,

ул. Светог Саве 26

 

Расписује:

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњених радних мјеста

 

1)      Наставник биологије, приправник, пуна норма, на одређено вријеме, до повратка раднице са боловања - 1 извршилац и

2)      Наставник демократије и људских права, приправник, 6 часова седмично непосредног васпитно-образовног рада, на одређено вријеме, до повратка раднице са боловања, а најкасније до 31.8.2020. године - 1 извршилац.

 

Општи услови које кандидат треба да испуњава:

1) да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству,

2) да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте,

3) да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

4) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена, што се доказује увјерењем о неосуђиваности које ће школа прибавити службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа,

5) да није уписан у Регистру лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце, што се доказује увјерењем из посебног регистра, које ће школа прибавити службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа и

6) да није покренут кривични поступак за дјела учињена, што се доказује увјерењем које доставља кандидат.

 

Уз потписану пријаву, поред наведеног, кандидат је дужан доставити документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање и то:

 

1. овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно дипломе стечене након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области, у складу са чланом 3. Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача, 

2. увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

3. додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања

4. увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

5. увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, које треба да садржи податке из којих се види:

врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла,

6. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

7. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

8. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

 

Дана, 14.11.2019. године, у са почетком у 9 часова у просторијама ЈУ Основне школе "Свети Сава", улица Светог Саве 26, Бијељина, обавиће се тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно, који испуњавају услове конкурса.

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове конкурса поставити на огласној табли и на интернет страници школе.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се кандидат не појави на тестирању и интервјуу, сматраће се да је одустао од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Пријаве достављати лично или путем поште на адресу: ЈУ Основна школа "Свети Сава" улица Светог Саве 26, Бијељина, 76300.

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

***

"ГЛАС СРПСКИ - ТРГОВИНА" АД - Минутица

БАЊАЛУКА

 

ОГЛАС

за пријем радника у радни однос на одређено вријеме

 

 

Радно мјесто: Трговац у киоску

 

За подручја:       

- Бијељина - 2 извршиоца

 

 

Потребне квалификације:

- Минимално ССС

- Радно искуство у трговини/малопродаји

- Пожељно познавање рада на рачунару ("MC office")

 

Кандидати су дужни уз молбу доставити сљедећу документацију:      

- Копију извода из матичне књиге рођених

- Копију увјерења о држављанству

- Копију дипломе о завршеној стручној спреми

 

Предност код запошљавања ће имати кандидати који су пријављени на Бироу за запошљавање па у ту сврху потребно доставити потврду са Бироа за запошљавање да су пријављени и да су незапослена лица.

 

Све информације о огласу могу се добити на телефоне: 051/249-896, 066/638-638 или путем мејл адресе: draganad@glassrpske.com

 

Молбе доставити на адресу:

ЗА ОГЛАС ТРГОВАЦ У КИОСКУ

"Глас српски - Трговина" АД - Минутица Бањалука,

Улица Скендера Куленовића бр.93, Бањалука.

 

Оглас остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања.

***   

 

"ВЕЗУВ РС" ДОО БАЊАЛУКА

У сврху јачања нашег тима и отварања нових пословница "Везув РС" д.о.о. Бањалука расписује

КОНКУРС

за позицију

 

Радник промотер

За мјеста Бањалука, Лакташи, Приједор, Градишка, Бијељина, Источно Сарајево, Рогатица, Требиње, Добој

 

Ми нудимо:

- Стимулативна и редовна примања

- Рад у младом и динамичном колективу

- Могућност усавршавања и напредовања

- Изазовну и динамичну позицију

- Добру тимску сарадњу

 

Уколико сте спремни за:

 

- Укључивање апарата и исплату добитака

- Пријем уплата и исплаћивање добитних тикета

- Промоцију игара на срећу

- Комуникацију са играчима и давање потребних савјета за услуге, резултате, услове и начин играња

- Штампање резултата, дневних понуда и добитака, укључивање преноса спортских догађаја

- Старање о безбједности новчаних средстава, као и о стању опреме и уређаја на уплатном мјесту

 

Ако имате:

• Минимум IV степен стручне спреме

• Познавање рада на рачунару

• Одговорност, лојалност и професионалност

• Савјесност, сталоженост, комуникативност

• Оријентисаност према тимском раду као и способност за самосталан рад

 

Уколико желите да градите своју каријеру у динамичном окружењу, волите рад са клијентима придружите нам се.

Оно што је потребно да би постао дио нашег тима јесте сљедеће:

• Твоја биографија са фотографијом

• Мотивационо писмо

 

Пријави се на мејл: kadrovska@vezuvrs.com  

Конкурс остаје отворен мјесец дана од дана објављивања.

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана