ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Бијељина: Оглашава слободна радна мјеста на дан 29.01.2020. године

ЈУ ЗЗЗ РС
ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Бијељина: Оглашава слободна радна мјеста на дан 29.01.2020. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 29.01.2020. године.

 Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени ао незапослено лице.

****

ЈУ СРЕДЊА СТРУЧНА ШКОЛА

ЈАЊА

Расписује:

 

КОНКУРС

за избор и именовање директора ЈУ Средње стручне школе у Јањи

 

Услови за учешће на конкурсу

За директора ЈУ Средње стручне школе у Јањи може бити изабрано лице које испуњава услове утврђене Законом о раду, Законом о средњем образовању и васпитању, Правилника о условима и начину избора директора школе и Статутом школе и то:

1. Општи услови:

1) да има општу здравствену способност за рад,

2) да је држављанин БиХ/Републике Српске,

3) да је старији од 18 година.

 

2. Посебни услови:

1) да има завршен најмање први циклус студија у трајању од најмање четири године и остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент,

2) да има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у школи ,

3) да није осуђивано правоснажном пресудом на безусловну казну затвора, нити је против њега покренут кривични поступак за дјела учињена ,

4) да има предложен програм рада и истиче се својим радом и способностима за организовање васпитно-образовног рада школе,

5) да испуњава услове за радно мјесто наставника и стручног сарадника у школи

 у којој конкурише.

 

Поред општих и посебних услова које кандидат треба да испуњава, за директора не може бити изабрано лице на које се односи члан IX став 1. Устава Босне и Херцеговине.

 

Потребна документација

Као доказ о испуњавању опших и посебних услова кандидати су дужни, уз пријаву на конкурс, приложити:

- кратку биографију са подацима о кретању у струци и до сада оствареним резултатима рада,

- извод из матичне књиге рођених,

- увјерење о држављанству РС /БиХ,

- љекарско увјерење о физичкој и здравственој способности за рад са ученицима (не

старије од шест мјесеци),

- диплому о завршеном првом циклусу студијског програма стечен након четири године студија или еквивалент,

- увјерење о положеном стручном испиту за обављање васпитно-образовног рада,

- потврду о радном искуству у васпитно-образовном раду у школи, као наставник,

 или стручни сарадник (најмање пет година) ,

- увјерење да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну

 затвора,

 - увјерење да се против кандидата не води кривични поступак,

 - приједлог програма рада директора у наредном четворогодишњем мандату,

 - друге доказе о спровођењу знања и способности.

 

 Докази се достављају у оригиналу или овјерене фотокопије у складу са законом и не могу бити старије од шест мјесеци.

 

Пријаве са потребном документацијом се могу доставити лично или поштом препоручено на сљедећу адресу:

ЈУ Средња стручна школа у Јањи, ул. Карађорђева 250, број поште 76 316 Јања, са НАЗНАКОМ Јавни конкурс за избор и именовање директора школе (НЕ ОТВАРАТИ) .

Рок за подношење пријава је петнаест (15) дана од дана објављивања конкурса . Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

Достављена документација школи по овом конкурсу се неће враћати кандидатима.

Обавеза Школског одбора је да уз захтјев за давање сагласности министру достави све благовремене и потпуне пријаве са комплетном документацијом, у року од осам дана од дана сачињавања приједлога.

 

Школски одбор ће писменим путем обавијестити све учеснике конкурса о рјешењу о избору и именовању директора ЈУ Средње стручне школе у Јањи у року од 8 (осам) дана од дана достављања рјешења школи.

 

 

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана