ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Бијељина: Оглашава слободна радна мјеста на дан 28.08. 2019. године

ЈУ ЗЗЗ РС
ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Бијељина: Оглашава слободна радна мјеста на дан 28.08. 2019. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 28.08.2019. године.

 

Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени ао незапослено лице.

***

 

ЕДУКАТИВНИ ЦЕНТАР “GENIUS” СП

ШКОЛА МАТЕМАТИКЕ И ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА

Ул. Раје Бањичића 3

 

расписује

 

ОГЛАС

за пријем у радни однос на одређено вријеме

 

Потребан радник на радном мјесту сарадник у настави математике

 

Услови:

- Диплома математичког факултета или неког другог техничког факултета

- Пожељно искуство у настави

 

Сви заинтересовани кандидати CV и евентуални доказ о радном искуству слати на mail: edu.centar.genius@gmail.com  

 

Оглас остаје отворен 8 (петнаест) дана од дана објављивања.

***

                                                                            

ОСНОВНИ СУД У БИЈЕЉИНИ                             

 

објављује

 

ЈАВНИ КОНКУРС

 

  За пријем судијског приправника – волонтера за рад на одређено вријеме, ради оспособљавања за самосталан рад и полагање правосудног испита, односно ради стицања одговарајућег радног искуства …….………... 4 извршиоца

 

Поред општих услова предвиђених законом, кандидат треба да испуњава и посебне услове за пријем  предвиђене  Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста овог суда, и то:

- завршен правни факултет VII-1 степен стручне спреме 

 

Уз пријаву приложити сљедеће доказе:

- увјерење о држављанству,

- родни лист,

- доказ о завршеном правном факултету (оригинал или овјерена копија),

- доказ о просјеку оцјена постигнутих на факултету,

- доказ о пријављености на биро за запошљавање.

 

Јавни конкурс остаје отворен 15. дана од дана објављивања.

 

Након избора кандидата, суд ће по службеној дужности за изабраног кандидата од надлежних органа затражити доказ о невођењу кривичног поступка и доказ да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање 6 мјесеци, или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у органима правосуђа, а изабрани кандидати су дужни прије ступања на рад доставити љекарско увјерење.

 

Приликом избора кандидата водиће се рачуна о просјечној оцјени постигнутој на факултету, дужини студирања, дужини пријављености на биро и просјечној оцјени постигнутој на интервјуисању пред образованом комисијом суда.

Предсједник суда задржава право попуне мањег или већег броја извршилаца од расписаног броја.

Пријаве доставити лично или на адресу: ОСНОВНИ СУД У БИЈЕЉИНИ, улица Вука Караџића 3, са назнаком “Пријава на јавни конкурс”.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и копије тражене документације које нису овјерене, неће бити разматране. 

***

ЈУ ОСНОВНА ШКОЛА “СВЕТИ САВА” БИЈЕЉИНА,

Ул. Светог Саве 26

 

Одлука

о измјени јавног конкурса

за попуну упражњених радних мјеста бр. 1197/19 од 19.8.2019. године

 

У јавном конкурсу за попуну упражњених радних мјеста, ЈУ Основне школе “Свети Сава”, Бијељина,  бр. 1197/19, од 19.8.2019. године, који је објављен дана 21.8.2019. године, текст:

 

“2. Наставник техничког образовања, са радним искуством, 14 часова седмично непосредног васпитно-образовног рада, на одређено вријеме, до повратка раднице са боловања – 1 извршилац,”

 

мијења се и гласи:

 

“2. Наставник техничког образовања, са радним искуством, 13 часова седмично непосредног васпитно-образовног рада, на одређено вријеме, до повратка раднице са боловања – 1 извршилац,”

 

Остали дио текста конкурса остаје непромијењен.

***

ЈУ ОСНОВНА ШКОЛА “СВЕТИ САВА” ЛОПАРЕ

 

ПРЕДМЕТ: Исправка конкурса за попуну упражњених радних мјеста у школској 2019/2020. години  број 418/19 објављеног дана 21.8.2019. године

 

Исправка конкурса за попуну упражњеног радног мјеста број 418/19 објављеног 21.8.2019. године у “Гласу Српске” врши се због грешке техничке природе и односи се на сљедеће  пасусе:

1.   За радно мјесто под редним бројем 1. брише се  дио текста “четири часа седмично”.

2.  “Кандидати морају испуњавати услове по члану 104. и 111. (само за радно мјесто под редним бројем 2.) Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске” број: 44/17, 31/18) и Правилника о стручним профилима и звањима  наставника, стручних сарадника и васпитача (“Службени гласник Републике Српске”број: 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15)”

 и гласи

“Сви кандидати морају испуњавати услове по члану 104. и 111. (само за радно мјесто под редним бројем 2. ) Закона о основном васпитању и образовању  (“Службени гласник Републике Српске” број: 44/17, 31/18) и Правилника о стручним профилима и звањима  наставника, стручних сарадника и васпитача (“Службени гласник Републике Српске”број: 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15)”

3. Општи услови:

После тачке 4) додаје се сљедећи текст:

“5) увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалних злоупотреба и искориштавања дјеце,

6) увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Увјерење из тачке  4) и 5)  овог члана за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.”

4. У даљем тексту:

“Уз потписану пријаву потребно је доставити документацију на основу које се доказује испуњеност општих и посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима прописаним Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи (“Службени гласник Републике Српске”, број: 74/2018)” исправка гласи:

  “Уз потписану пријаву потребно је доставити документацију на основу које се доказује испуњеност општих и посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима прописаним Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи (“Службени гласник Републике Српске”, број: 74/2018, 26/2019)”.

5. После пасуса “Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима” додаје се

“Списак кандидата који испуњавају услове конкурса, а након прегледа достављене документације, школа ће поставити на огласној табли школе најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

 Тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса, обавиће се 3. септембра 2019. године у просторијама школе од 10 часова.

 Кандидати се неће посебно позивати  на тестирања и интервју, а уколико се не појаве на тестирању и интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.”

6. Брише се текст “Кандидати који су доставили потпуне и благовремене пријаве ће бити писаним путем обавијештени о датуму и мјесту спровођења тестирања и интервјуа”

Сви остали елементи конкурса остају исти као у конкурсу објављеном  дана 21.8.2019. године.

***

 

ЈУ ОСНОВНА ШКОЛА ''ФИЛИП ВИШЊИЋ''

ДОЊА ТРНОВА

 

р а с п и с у ј е

 

КОНКУРС

за упражњено радно мјесто

 

 1. Наставник хемије – приправник, 1 извршилац  са 6 часова седмично, на одређено вријеме - до 31. 8. 2020. године.

 

Уз пријаву на расписани конкурс, потписану од стране кандидата који се пријављује на конкурс, потребно је да кандидати доставе и документацију на основу које се доказује испуњеност општих  услова и то:

а) да је држављанин Републике Српске или  Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству,
б) да је пунољетан, што се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,
в) да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,
г) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена, што се доказује увјерењем о неосуђиваности које ће школа прибавити службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа,

д) да није уписан у Регистар лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце што се доказује увјерењем о подацима из посебног Регистра које ће школа прибавити службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа и

ђ) да против кандидата није покренут кривични поступак за дјела учињена, што се доказује увјерењем које је кандидат дужан доставити.

 

Кандидати су дужни да доставе  и документацију на основу које се  доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање и то:

а) Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у   којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно дипломе стечену након завршених интегрисаних  академских студија у одређеној области;

б) Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета;

в)  додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања,

г) увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење.

 

Уколико се ради о кандидату из категорије члана породице погинулог борца,  ратног војног инвалида и борца Одбрамбено-отаџбинског рата кандидат је дужан доставити и документацију за одређивање предности у случају да два или више кандидата имају једнак број бодова и то:
а) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено- отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца; 
б) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном  статусу  ратног војног инвалида  Одбрамбено- отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида; 
в) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном  статусу борца  Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

Дана, 11.9.2019. године (сриједа) у 11 часова у просторијама ЈУ Основне школе “Филип Вишњић” у Доњој Трнови обавиће се тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно, који испуњавају услове конкурса.

Школа ће, након прегледа достављене документације, списак кандидата који испуњавају услове конкурса поставити на огласну таблу школе најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а уколико се не појаве на тестирању или интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Пријаве достављати лично или путем поште на адресу: ЈУ Основна школа “Филип Вишњић”, Доња Трнова 76335.

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

***

 

ЈУ ОШ ВУК КАРАЏИЋ”, БИЈЕЉИНА

 

В.д. директор школе доноси сљедећу:

 

ОДЛУКУ

о исправци одлуке број:1325/19 од 16.8.2019. године ( конкурса број :1268/19 од 12.8.2019. године)

 

Конкурс објављен у “Гласу Српске” дана 21.8.2019. године мијења  се у тачки 2 и гласи:

 1. Наставник ликовне културе, 1 извршилац, на 9 часова редовне наставе, са искуством, на одређено вријеме до повратка радника са породиљског боловања, а најкасније до 18.10.2020. године.

Остали дијелови конкурса  и одлуке остају непромијењени.

***

 

 

ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА-БОЛНИЦА “ ИНТЕРНАЦИОНАЛНИ ДИЈАЛИЗА ЦЕНТАР

БАЊАЛУКА, И КРАЈИШКОГ КОРПУСА 39

 

ОГЛАС

 

Здравствена Установа-болница “Интернационални дијализа центар” Бањалука припада Фресениус Медицал Царе групацији, свјетски највећем интегрисаном добављачу производа и пружаоцу услуга дијализе за пацијенте са хроничним затајењем бубрега. Због потребе пословања у нашем дијализном центру у Бијељини, оглашавамо слободно радно мјесто за пријем радника у радни однос на позицији:

 

    1. Медицинска сестра/техничар, одређено вријеме, 1 извршилац (м/ж)

 

УСЛОВИ:

- Дипломирани медицинар здравствене његе; дипломирана медицинска сестра; IV степен стручне спреме-медицинска сестра/техничар;

- Положен државни испит;

- Посебна здравствена способност за рад на пословима дијализе;

- Познавање рада на рачунару;

- Пожељно познавање енглеског језика.

 

Предност имају кандидати са искуством рада на дијализи.

 

Сви заинтересовани кандидати требају доставити слиједећу документацију:

- биографију,

- фотокопију дипломе о завршеној средњој школи,

- доказ о положеном државном испиту.

 

Сви заинтересовани, пријаву на оглас односно ЦВ са доказима о испуњавању услова могу доставити на mail адресу ljudski.resursi@fmc-ag.com  или поштом на адресу: Богдана Жерајића бб, 76 300 Бијељина са назнаком “Пријава на оглас-Бијељина”

 

 

Оглас је отворен 7 дана од дана објављивања.

***

 

ОКРУЖНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У БИЈЕЉИНИ

 

објављује

ЈАВНИ ОГЛАС

за попуну  радног  мјеста

                                                         

1. Технички асистент - дактилограф– 1 извршилац

 

Радни однос  се заснива на одређено вријеме.

 

Општи услови:

- да је држављанин БиХ, да је пунољетан, да има општу здравствену способност, да се против њега не води кривични поступак, да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кажњиво дјело које га чини неподобним за обављање послова у државном органу.

Посебни услови:

- ССС, IV степен, 6 мјесеци радног искуства на истим или сличним  пословима, познавање рада на рачунару.

Као доказ о испуњавању општих услова, кандидати уз пријаву треба да приложе:

- увјерење о држављанству, (да није старије од 6 мјесеци од дана издавања, оригинал или овјерена фотокопија),

- увјерење да се не води кривични поступак (да није старије од 6 мјесеци од дана издавања, оригинал или овјерена фотокопија),

- извод из казнене евиденције (да није старије старије д 6 мјесеци од дана издавања, оригинал или овјерена фотокопија),

- љекарско увјерење (прилаже кандидат који буде изабран).

Као доказ о испуњавању посебних услова, кандидати уз пријаву треба да приложе: 

- диплому - свједочанство о завршеној школи, увјерење о радном искуству, увјерење о познавању рада на рачунару – сви документи оригинал или овјерена фотокопија.

Са свим кандидатима  биће обављена провјера – тестирање способности у струци (куцање на рачунару).

Рок за подношење пријава је 8 (осам) дана од  дана објављивања.

Пријаве са доказима о испуњавању услова могу се доставити лично или поштом на адресу: Окружно јавно тужилаштво у Бијељини, ул. Вука Караџића број 3.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

***

 

ЈУ ОСНОВНА ШКОЛА ПЕТАР ПЕТРОВИЋ ЊЕГОШ”

ВЕЛИКА ОБАРСКА

 

доноси

 

 

ОДЛУКУ

о поништавању конкурса

 

1. Поништава се конкурс за пријем у радни однос број 782/2019. од 19.8.2019. године, који је објављен дана 21.8.2019. године у дневним новинама “Глас Српске” и на огласној табли Завода за запошљавање у Бијељини, у дијелу  који се односи  на попуну упражњеног радног мјеста:  Наставник математике и физике, пуна радна норма, приправник,  на одређено вријеме, до  повратка раднице са породиљског одсуства, извршилац  1, из процедуралних разлога.

 

2. Остали дијелови конкурса остају непромијењени.

 

3. Одлука ступа на снагу даном доношења.

***

 

ЈУ ОСНОВНА ШКОЛА “СВЕТИ САВА''                                                   

 76328 Црњелово, Главна улица 15                                                           

 

расписује

КОНКУРС

за пријем радника у радни однос и то:

 

1. Наставник физике, лице са положеним стручним испитом,  50%, радне норме, на неодређено вријеме, извршилац један (1).

2. Наставник историје, лице са положеним стручним испитом,  4 часа редовне наставе,  до 31.8.2020. године, извршилац један (1).

 

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

Уз потписану  пријаву  кандидата који се пријављује на јавни конкурс за пријем у радни однос  потребно је да кандидати доставе и документацију на основу које се доказује испуњеност општих  услова и то:

а) да је држављанин Републике Српске или  Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству,
б) да је пунољетан, што се доказује изводом из матичне књиге рођених,
в) да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем  о психофизичкој способности које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа, и
г) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена,

д) увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавање дјетета,

ђ) увјерење да није покренут кривични поступак за дјела учињена

Увјерење из тачке г) и д) за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

 

Кандидати су дужни да доставе  и документацију на основу које се  доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање:

а) Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,

б) увјерење о положеној педагошко – психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

в)  додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања,

г) увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење.

ђ) увјерење о радном стажу од ранијег послодавца.

Уколико се ради о кандидату из категорије члана породице погинулог борца,  ратног војног инвалида и борца Одбрамбено-отаџбинског рата кандидат је дужан доставити:
а) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца; 
б) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном  статусу  ратног војног инвалида  Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида; 
в) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном  статусу борца  Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

У просторијама ЈУ Основне школе “Свети Сава” Црњелово, обавиће се тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса и то

10.9.2019. године у 9 часова за радно мјесто наставник физике

11.9.2019. године у 9 часова за радно мјесто наставник историје.

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове поставити на огласну таблу школе  а по могућности и на интернет страницу школе.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју а ако се не појави на тестирању или интервјуу, сматраће се да је кандидат одустао од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.
 

Пријаве достављати лично или путем поште на адресу  ЈУ Основна школа “Свети Сава” Црњелово, Главна улица број 15, 76328 Црњелово.

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања.
Непотпуне и неблаговремене пријаве кандидата на јавни конкурс комисија не разматра.

***

 

ЈУ ОШ ВУК КАРАЏИЋ”, БИЈЕЉИНА

 

 

објављује

 

КОНКУРС

за пријем радника у радни однос и то:

 

1.  Наставник информатике, 1 извршилац, приправник, на одређено вријеме, до повратка радника са функције а најкасније до 31.8.2020. године;

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

Уз пријаву на расписани конкурс потписану од стране кандидата који се пријављује на конкурс са биографијом, потребно је да кандидати доставе и документацију на основу које се доказује испуњеност општих  услова и то:

 1.  да је држављанин Републике Српске или  Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству,
  2)  да је пунољетан, што се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,
  3)  да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности,  које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,
  4)  да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена, што се доказује увјерењем о неосуђиваности које ће школа прибавити службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа,
  5) да није уписан у Регистар лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце што се доказује увјерењем о подацима из посебног Регистра које ће школа прибавити службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа, и
  6) да против кандидата није покренут кривични поступак за дјела учињена, што се доказује увјерењем које је кандидат дужан доставити.

Кандидати су дужни да доставе  и документацију на основу које се  доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање и то:

 1. Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,
  2) увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,
  3)  додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања,

4) увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење.

Уколико се ради о кандидату из категорије члана породице погинулог борца,  ратног војног инвалида и борца Одбрамбено-отаџбинског рата кандидат је дужан доставити и документацију за одређивање предности у случају да два или више кандидата имају једнак број бодова и то:
1) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,
2) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном  статусу  ратног војног инвалида  Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида, 
3) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном  статусу борца  Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

Дана, 6.9.2019. године у 11.30 часова у просторијама  ЈУ Основне школе “Вук Караџић” Бијељина  обавиће се тестирање, а истог дана након теста биће интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно, који испуњавају услове конкурса.
Школа ће, након прегледа достављене документације, списак кандидата који испуњавају услове конкурса поставити на огласну таблу школе најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а уколико се не појаве на тестирању или интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.
Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Пријаве достављати лично или путем поште на адресу: ЈУ Основна школа “Вук Караџић” Бијељина.

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

***

 

ЈУ СШЦ ВУК КАРАЏИЋ ЛОПАРЕ

 

 

расписује:

 

ЈАВНИ  КОНКУРС

за попуну упражњених радних мјеста наставника

 

1. Наставник ликовне културе на 2 часа, лице са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у настави, на одређено вријеме  до 31.8.2020. године ........ 1 извршилац

2. Наставник електротехничке групе предмета на 20 часова, лице са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у настави, на одређено вријеме до повратка раднице са породиљског боловања, а најдуже до 31.12.2019. године. ........ 1 извршилац

3. Наставник енглеског језика на 6 часова, лице са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у настави, на одређено вријеме  до 31.8.2020. године ........ 1 извршилац

4. Наставник енглеског језика на 18 часова,  лице са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у настави, на одређено вријеме до повратка раднице са породиљског боловања, а најдуже до 31.5.2020. године. ........ 1 извршилац

НАПОМЕНА: Уколико се на конкурс за радна мјеста под бројем: 1) 2) и 3)  не јаве кандидати са радним искуством, разматраће се и пријаве приправника.

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

Уз пријаву на расписани конкурс потписану од стране кандидата који се пријављује на конкурс, контакт телефоном и адресом пребивалишта, потребно је да кандидат достави документацију на основу које се доказује испуњеност општих услова, и то:

1)  да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству
2) да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте,
3)  да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности,  које не може бити  старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,
4) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена. (Увјерење из ове тачке за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа).

5) Увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела. (Увјерење из ове тачке за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа).

6) Увјерење да против кандидата није покренут кривични поступак за дјела учињена.

 

Поред општих услова кандидат је дужан доставити документацију којом доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање и то:

1) овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма  у четворогодишњем трајању, са најмање остварених 240 ECTS бодова, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

2) увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи премета, које је дужан доставити кандидат за наставника који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета.

3) увјерење о положеном стручном испиту,

4) увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са правилником којим се регулише полагање стручног испита,

5) додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања  или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања.

Уколико кандидат не може из оправданих разлога прибавити документ из овог става конкурса, просјечна оцјена може се доказати и овјереном фотокопијом индекса.
6) увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење, а након стицања стручне спреме тражене конкурсом,

7) увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца које садржи податке из којих се јасно види:

  - врста посла,

  - степен стручне спреме и

  - дужина радног стажа по врстама посла.

Уколико је кандидат радио с непуним радним временом, то радно вријеме је потребно прерачунати у пуно радно вријеме.

8) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца  Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

9) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном  статусу  ратног војног инвалида  Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

10) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном  статусу  борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

 

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове конкурса поставити на огласној табли школе дана 9.9.2019. године.

Тестирање  за кандидате који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса, обавиће се  13.9.2019. године у 10 часова, а након тога обавиће се интервју, у просторијама ЈУ СШЦ “Вук Караџић” Лопаре.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању или интервјуу сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћане кандидатима.

Неблаговремене и непотпуне  пријаве неће се разматрати.

Конкурс остаје отворен  8 (осам) дана од дана објављивања.

Пријаве са потребним документима слати на адресу ЈУ СШЦ “Вук Караџић” Лопаре, Доситеја Обрадовића бб  75240 Лопаре са назнаком  “Пријава на конкурс” (Навести радно мјесто за које кандидат конкурише).

***

 

ЈАВНА УСТАНОВА СРЕДЊОШКОЛСКИ ЦЕНТАР “МИХАИЛО ПЕТРОВИЋ АЛАС”

УГЉЕВИК

 

расписује

 

КОНКУРС

за пријем у радни однос

 

1. Наставник математике, 1 извршилац, 10 часова, на  одређено вријеме до 31.8.2020. године  са радним искуством

2. Наставник практичне наставе вариоци  (ВКВ варилац),  1 извршилац, 24 часа, 85% радног времена, на неодређено вријеме, са радним искуством

3. Наставник српског језика, 1 извршилац, 7 часова, на одређено вријеме до 31.8.2020. године са радним искуством

 

Кандидати за радна мјеста под тачком 1. и 3. морају имати положен стручни испит за рад у настави, а кандидати под тачком 2. морају имати положену педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета.

 

Услови:

Уз потписану пријаву на конкурс кандидати су дужни доставити сљедећу документацију:

- Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент;

- Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, за наставника који у току студија није положио наведену групу предмета;

- Увјерење о положеном стручном испиту, уколико је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством и положеним стручним испитом;

- Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са правилником којим се регулише полагање стручног испита;

- Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ( Уколико кандидат из оправданих разлога не може прибавити увјерење високошколске установе просјечна оцјена се може доказати и овјереном фотокопијом индекса);

- Извод из матичне књиге рођених или копију личне карте;

- Увјерење о држављанству;

- Увјерење да није покренут кривични поступак за дјела учињена

- Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење;

- Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, уколико је конкурс за пријем у радни однос лица са искуством. Увјерење треба да садржи  податке о:

 1)врсти посла;

 2)степену стручне спреме;

 3) дужини оствареног радног стажа по врстама посла.

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

- Увјерење општинског/ градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице ратног војног инвалида,

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије борца,

Право  учешћа имају и лица која су радни стаж стекла ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају и остале услове прописане законом.

Кандидат који буде изабран дужан је прије заснивања радног односа доставити љекарско увјерење о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима, издато од надлежне установе ( не старије од 6 мјесеци).

Школа ће за кандидата који буде изабран службеним путем затражити увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена и увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце.

Тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса обавиће се дана  12.9.2019. године у 10 часова у просторијама школе.

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса биће постављен на огласној табли школе и кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а уколико се не појаве на тестирању или интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене фотокопије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања.

Пријаву на конкурс и потребна документа кандидати су дужни доставити лично или путем поште на адресу:

Јавна установа Средњошколски центар „ Михаило Петровић Алас” Угљевик, Карађорђева 19, 76330 Угљевик, са назнаком „ За конкурс”.

***

 

ЈУ МУЗИЧКА ШКОЛА “СТЕВАН СТОЈАНОВИЋ МОКРАЊАЦ”

БИЈЕЉИНА

 

објављује :

 

КОНКУРС

за пријем радника у радни однос и то:

 

1. Наставник гитаре, 12 часова редовне наставе, на одређено вријеме до 31.8.2020. године, 1 извршилац, лице са радним искуством и положеним стручним испитом,

2. Наставник демократије и људских права, 2 часа редовне наставе, 1 извршилац, на одређено вријеме до 31.8.2020. године, лице са радним искуством и положеним стручним испитом,

3. Наставник социологије, 1 час редовне наставе, 1 извршилац, на одређено вријеме до 31.8.2020. године, лице са радним искуством и положеним стручним испитом,

4. Наставник психологије, 1 час редовне наставе, 1 извршилац, на одређено вријеме до 31.8.2020. године, лице са радним искуством и положеним стручним испитом,

5. Наставник аудиовизуелне технике, 1 час редовне наставе, приправник, на одређено вријеме до 31.8.2020. године, 1 извршилац,

 

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

Уз пријаву на расписани конкурс, потписану од стране кандидата који се пријављује на конкурс са биографијом, потребно је да кандидати доставе и документацију на основу које се доказује испуњеност општих  услова и то:

1) да је држављанин Републике Српске или  Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству,
2) да је пунољетан, што се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,
3) да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,
4) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена, што се доказује увјерењем о неосуђиваности које ће школа прибавити службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа.

5) увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце, школа ће прибавити службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа.

6) увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена, што се доказује увјерењем које доставља кандидат.

 

Кандидати су дужни да доставе  и документацију на основу које се  доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање и то:

1) овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

2) увјерење о положеној педагошко – психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат за наставника који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

3) увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно – образовном процесу (само за радна мјеста гдје се тражи конкурсом)

 4) увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или је положио разлику дијела у складу са Правилником којим се регулише полагање стручног испита,

 5) додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања,

6) увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

7) увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца ако је конкурс расписан за пријем радника у радни однос са искуством.

Уколико се ради о кандидату из категорије члана породице погинулог борца,  ратног војног инвалида и борца Одбрамбено-отаџбинског рата кандидат је дужан доставити и документацију за одређивање предности у случају да два или више кандидата имају једнак број бодова и то:
1) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца; 
2) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном  статусу  ратног војног инвалида  Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида; 
3) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном  статусу борца  Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

Дана  10.9.2019. у 10 часова у просторијама ЈУ Музичка школа “Стеван Стојановић Мокрањац” Бијељина, обавиће се тест, а у 11 часова и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно, који испуњавају услове конкурса.

Кандидати се неће посебно позивати на тест и интервју, а уколико се не појаве на тесту и  интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса, након прегледа достављене документације, школа поставља на огласној табли школе, а по могућности и на интернет страници школе, најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Пријаве достављати лично или путем поште на адресу: ЈУ Музичка школа “Стеван Стојановић Мокрањац” Бијељина, Карађорђева 5, 76300 Бијељина.

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана