ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Бијељина: Оглашава слободна радна мјеста на дан 27.05.2020. године

ЈУ ЗЗЗ РС
ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Бијељина: Оглашава слободна радна мјеста на дан 27.05.2020. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 27.05.2020. године.

  Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени ао незапослено лице.

***************

********************

ЈУ ЕКОНОМСКА ШКОЛА, БИЈЕЉИНА

е-mail: ss55@skolers.org

 

Расписује

 

КОНКУРС

за избор директора ЈУ Економске школе у Бијељини

 

 

За директора ЈУ Економске школе у Бијељини  може да буде изабрано лице које испуњава услове утврђене Законом о раду и Законом о средњем образовању и васпитању:

 

Општи услови:

- да је лице старије од 18 година

- да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине

- да има општу здравствену (психофизичку) способност за рад са ученицима.

 

Посебни услови:

а)  има завршен најмање први циклус студија у трајању од најмање  четири године  и остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент,

б) има најмање пет година  радног искуства  као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у школи након стицања дипломе из тачке а) овог става,

в) није осуђивано правоснажном пресудом на безусловну казну затвора, нити је против њега покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем,

г) има предложен програм рада и истиче се својим радом и способностима за организовање образовно-васпитног рада школе,

д) испуњава услове за радно мјесто наставника и стручног сарадника у школи у којој конкурише.

Након избора директор школе мора проћи едукацију по програму који прописује министар.

 

III Потребна документација

 

Као доказ о испуњавању општих и посебних услова, кандидати су дужни, уз пријаву на конкурс, која је потписана од стране кандидата са биографијом, приложити оригинал или овјерену копију сљедеће  документације:

1. извод из матичне књиге рођених,

2. увјерење о држављанству, не старије од 6 мјесеци од дана издавања увјерења од стране надлежног органа,

3. љекарско увјерење о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима (доставиће изабрани кандидат, прије заснивања радног односа,  издато од  надлежне здравствене установе, које не може бити старије од шест мјесеци).

4. диплому о завршеном најмање првом циклусу студијског програма стечену након четири године студија или еквивалент,

5. увјерење  којим доказује да има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у школи након стицања дипломе,

6. увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора,

7. увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена

8. приједлог програма рада директора.

 

Начин и рок обавјештавања кандидата о резултатима конкурса

Школски одбор ће писменим путем  обавијестити све учеснике конкурса о одлуци  Владе о именовању директора  у року од 8 (осам) дана од дана доношења одлуке.

 

 Рок за подношење пријава на конкурс је  15 (петнаест) дана од дана објављивања.

 

Непотпуне и неблаговремено пристигле  пријаве неће се разматрати.

Пријаве са потребним документима кандидати могу доставити лично од 10 до 12 часова у просторијама школе или путем поште, на адресу: ЈУ Економска школа,  Рачанска 96, Бијељина 76 300 са назнаком “Конкурс за директора”.

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана