ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Бијељина: Оглашава слободна радна мјеста на дан 27.04.2022. године

ЈУ ЗЗЗ РС
ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Бијељина: Оглашава слободна радна мјеста на дан 27.04.2022. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 27.04.2022. године.

 Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

**********

***************

ЈУ Техничка школа „Михајло Пупин”, Бијељина

Рачанска бб

 

Расписује

К О Н К У Р С

за попуну упражњеног радног мјеста

Наставник практичне наставе машинске групе предмета, пуна норма, лице са радним искуством на одређено вријеме до  31.08.2022. године,  1 извршилац.

 

Уз пријаву потписану од стране кандидата који се пријављује на конкурс за пријем у радни однос са кратком биографијом и контакт телефоном, кандидат доставља документацију на основу које се доказује испуњеност општих  услова и то:

 1. да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству,
 2. да је пунољетан, доказује се  изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,
 3. да је радно способан, а то се доказује  љекарским увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од шест мјесеци и прилаже га само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,
 4. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена,
 5. увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце,
 6. увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена.     

 

Увјерења под бројем 4. и 5. за изабраног кандидата школа прибавља службеним путем, а прије заснивања радног односа.

 

Кандидат доставља и документацију којом доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање:

 1. овјерену фото-копију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ЕСТЅ бодова, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,
 2. увјерење о положеној педагошко – психолошкој и дидактичко – методичкој групи предмета, које је дужан доставити кандидат за наставника који у току студирања није положио педагошко-психолошку и дидактичко – методичку групу предмета,
 3. увјерење о положеном стручном испиту
 4. увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са правилником којим се регулише полагање стручног испита.
 5. додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања,
 6. увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,
 7. увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, које треба да садржи податке: о врсти посла, степен стручне спреме и дужине оствареног радног стажа по врсти посла
 8. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,
 9. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида и
 10. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном  статусу  борца  Одбрамбено-отаџбинског рата, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

Тестирање и интервју за кандидате који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса обавиће се дана 12.05.2022. године у 11,00 часова, у просторијама ЈУ Техничке школе ''Михајло Пупин'' Бијељина, улица Рачанска бб.

Школа ће истакнути на огласној табли списак кандидата који испуњавају услове конкурса.  Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а уколико се не појаве на тестирању или интервју, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене.

Неблаговремене  и непотпуне пријаве неће се разматрати.

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања.

 

Пријаве са потребним документима слати на адресу ЈУ Техничка школа ''Михајло Пупин'' Бијељина, Рачанска бб, са назнаком „ ПРИЈАВА НА КОНКУРС” (Навести радно мјесто за које кандидат конкурише).

***

ЈУ Основна школа „Меша Селимовић” Јања

Јања, Бијељинска 250

 

доноси

Р Ј Е Ш Е Њ Е

о исправци конкурса за пријем радника

 

Исправља се Конкурс за пријем радника у радни однос ЈУ ОШ „ Меша Селимовић” Јања број: 602/22 од 18.04.2022. године објављен 20.04.2022. године у дневном листу „Глас Српске”,  на следећи начин :

 „Дана  05.04.2022. године у 11:00 часова у просторијама ЈУ Основне школе “ Меша Селимовић” Јања, обавиће се тест , а у 12 часова и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно, који испуњавају услове конкурса.....”

Уписује се текст:

„Дана  05.05.2022. године у 11:00 часова у просторијама ЈУ Основне школе “ Меша Селимовић” Јања, обавиће се тест , а у 12 часова и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно, који испуњавају услове конкурса.

У осталом дијелу конкурс остаје неизмјењен.

О б р а з л о ж е њ е

На основу члана 139. став 3 тачка 15. Закона о основном васпитању и образовању  („Службени гласник Републике Српске”, број: 44/17, 31/18, 84/19 и 63/20) директор школе доноси одлуку и расписује конкурс за попуну упражњених радни мјеста у школи.

Због техничке грешке датум 05.04.2022. године одређен је као датум за тест и интервју умјесто 05.05.2022. године. Због свега горе наведеног директора школе донио је рјешење као у диспозитиву овог рјешења.

У осталом дијелу конкурс остаје неизмјењен

Пратите нас на нашој Фејсбук и Инстаграм страници и Твитер налогу.

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана