ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Бијељина: Оглашава слободна радна мјеста на дан 26.06. 2019. године

ЈУ ЗЗЗ РС

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 26.06. 2019. године.

Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени ао незапослено лице.

******************************

***********************************

 

 

ЈУ ТЕХНИЧКА ШКОЛА МИХАЈЛО ПУПИН”

БИЈЕЉИНА

Рачанска бб

76300 Бијељина

расписује

 

КОНКУРС

 

- За наставника машинске струке за практичну наставу, лице са радним искуством и положеним стручним испитом, 1 извршилац, пуна норма, неодређено радно вријеме. 

 

Уз пријаву потписану од стране кандидата који се пријављује на конкурс за пријем у радни однос са кратком биографијом и контакт телефоном, потребно је да кандидат достави и документацију на основу које се доказује испуњеност општих  услова и то:

- да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству,

- да је пунољетан, а доказује се изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,

- да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од шест мјесеци и прилаже га само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

- да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена

- увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце,

- увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног и другог интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.    

Увјерења под бројем 4. и 5 за изабраног кандидата школа прибавља службеним путем, а прије заснивања радног односа.

 

 Кандидат је дужан доставити и документацију којом доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање:

- овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у  четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ЕСТЅ бодова, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно у складу са Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама,

- увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан доставити кандидати за наставника који у току студија  није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,  

- увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу,

- увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу, са правилником којим се регулише полагање стручног испита,

- додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања,

- увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

- увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, које треба да садржи податке: о врсти посла, степен стручне спреме и дужине оствареног радног стажа по врсти посла,

- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном  статусу  борца  Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

  Изузетно, право учешћа на конкурс имају лица из члана 104. став 7. које је стекло радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњава остале услове прописано Закона о средњем образовању.

 

Тестирање и интервју за кандидате који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса обавиће се у просторијама школе - Рачанска улица дана, 10.7.2019. године (сриједа), у 9 сати.

Школа ће истакнути на огласној табли списак кандидата који испуњавају услове конкурса.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а уколико се не појаве на тестирању или интервју, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене.

Некомплетне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања.

Пријаве са потребним документима достављати са назнаком “конкурс за наставника” поштом на адресу ЈУ Техничка школа “Михајло Пупин” Бијељина, Рачанска бб.     

**********************

                     

ЗПР “ПЕКАРА АЛЕКСА”                                                                                

Ул. Трифка Грабежа бр.8.                                 

76300 БИЈЕЉИНА   

Расписује                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             КОНКУРС

    за пријем у радни однос

 

ЗПР “ Пекара Алекса” Бијељина потребни радници за рад на пословима помоћног пекара.............2 извршиоца, рад на неодређено вријеме.

 

Услови: 

- Пожељно радно искуство

- Поуздан и одговоран радник

 

Опис посла:

- Паковање пекарских производа

 

Конкурс траје 20 дана од дана објављивања.

 

Уколико сте спремни и заинтересовани за рад, детаљне информације можете добити на телефон: 065/584-128 

 

 

ЗПР “ПЕКАРА АЛЕКСА”                                                                               

Ул. Трифка Грабежа бр.8.                                 

76300 БИЈЕЉИНА     

Расписује                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            КОНКУРС

за пријем у радни однос

 

 

 ЗПР “ Пекара Алекса” Бијељина потребан радник за рад на пословима возач моторних возила.............1 извршилац, рад на неодређено вријеме.

 

Услови: 

- Пожељно радно искуство

- Поуздан и одговоран радник

 

Опис посла:

- Достава пекарских производа

 

Конкурс траје 20 дана од дана објављивања.

 

Уколико сте спремни и заинтересовани за рад, детаљне информације можете добити на телефон: 065/584-128 

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана