ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Бијељина: Оглашава слободна радна мјеста на дан 24.11.2021. године

ЈУ ЗЗЗ РС
ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Бијељина: Оглашава слободна радна мјеста на дан 24.11.2021. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 24.11.2021. године.

 Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

***

***

ЈУ Основна школа „Алекса Шантић"

Угљевик

Р а с п и с у ј е,

К  О  Н  К  У  Р  С

за избор директора ЈУОШ „Алекса Шантић"  Угљевик

За директора школе може да буде изабран наставник или стручни сарадник који поред општих услова прописаних Законом о раду („Службени гласник РС", број 1/16), испуњава и посебне услове прописане Законом о основном васпитању и образовању „Службени гласник РС", број 44/17)  и Правилника о условима и поступку избора и разрјешења директора основне школе („Сл. Гласник РС" број 49/18) има:

-        завршен први циклус одговарајућег студија у трајању од четири године и остварених најмање 240 EC­TS бодова или еквивалент,

-        има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у основној школи након стицања дипломе наставника, или стручног сарадника,

-        није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора, против којег није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

 

Кандидати који конкуришу за радно мјесто директора школе уз пријаву на конкурс прилажу сљедећа документа:

 

1.       извод из Матичне књиге рођених,

2.       увјерење да је држављанин БиХ,

3.       диплому или овјерену фотокопију дипломе о стручној спреми,

4.       потврду да има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у основној школи након стицања дипломе,

5.       љекарско увјерење о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима које прилаже само именовани кандидат прије ступања на дужност,

6.       увјерење да лице није осуђивано правоснажном пресудом на безусловну казну затвора школа ће прибавити службеним путем за именованог кандидата, а прије

ступања на дужност,

7.       Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена ,

8.       приједлог програм рада директора у наредном четворогодишњем мандату,

9.       препоруку ранијег послодавца, односно Наставничког вијећа школе у којој је кандидат запослен,

10. кратку биографију са подацима о кретању у струци  и до сада оствареним резултатима у раду.

За директора школе могу конкурисати и лица из члана 177. став 2. Закона о основном васпитању и образовању.

Директор Школе се именује на период од 4 (четири) године.

Рок за подношење пријава  је 15 (петнаест) дана од дана објављивања .

         

Школски одбор ће писаним путем обавијестити све учеснике конкурса о одлуци Владе Републике Српске о именовању директора у року од осам дана од дана пријема одлуке.

 

Пријаве са потребном документациојом могу се предати лично код секретара школе или путем поште на адресу: ОШ ''Алекса Шантић'' Угљевик, Ћирила и Методија 44, 76330 Угљевик.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

***

СЛОБОМИТ П УНИВЕРЗИТЕТ

БИЈЕЉИНА

 

Расписује

 

К О Н К У Р С

 

- За избор наставника у наставно-научно  звање  доцента  за ужу научну област „Флаута", 1 извршилац;

- За избор сарадника у звање вишег асистента за ужу научну област „Математичка анализа и примјене", 1 извршилац;

- За избор  сарадника у звање асистента за ужу научну област „Соло пјевање", 1 извршилац;

 

Уз пријаву доставити сљедећу документацију:

-        биографија,

-        библиографија,

-        диплома о стеченом звању,

-        увјерење о држављанству,

-        доказ о претходном избору у звање (уколико га кандидат посједује).

 

Услови за избор наставника и сарадника дефинисани су Законом о високом образовању и Статутом Универзитета.

Пријаве са наведеном документацијом слати на адресу Слобомир П Универзитет, ПФ 70, Слобомир, 76 300 Бијељина.

Конкурс је отворен 7 дана од дана објављивања.

За све остале информације можете се обратити на телефоне

С Л О Б О М И Р 055 231 180                                                                           Д О Б О Ј 053 209 621

 in­fo@spu.ba

***

ЈУ Основна школа „Вук Караџић"

Забрђе

 

О б ј а в љ у ј е

К О Н К У Р С

за попуну упражњених радних мјеста

 

1. професор/наставник физике .................. 1 извршилац, са радним искуством, на 8 часова редовне наставе, на одређено вријеме,  до повратка радника са боловања

 

ОПШТИ И ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

Уз потписану пријаву од стране кандидата на расписани конкурс, са адресом, е-ma­il адресом, контакт телефоном и биографијом, потребно је да кандидати доставе и документацију на основу које се доказује испуњеност општих  услова и то:

1) да је држављанин Републике Српске или  Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству,

2) да је пунољетан, што се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,

3) да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

4) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена, што се доказује увјерењем о неосуђиваности које ће школа прибавити службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа.

5) увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце, које ће школа прибавити службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа.

6) увјерење да против кандидата није покренут кривични поступак за дјела учињена, што се доказује увјерењем које доставља кандидат.

Кандидати су дужни да доставе и документацију на основу које се  доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање и то:

1) овјерена фото-копија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у  којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно дипломе стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,

2) увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

3) увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи,

4) додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања,

5) увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, за кандидате са радним искуством,

6) увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење.

Уколико се ради о кандидату из категорије члана породице погинулог борца,  ратног војног инвалида и борца Одбрамбено- отаџбинског рата кандидат је дужан доставити и документацију за одређивање предности у случају да два или више кандидата имају једнак број бодова и то:

1) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено- отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

2) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном  статусу  ратног војног инвалида  Одбрамбено- отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

3) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном  статусу борца  Одбрамбено- отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

Дана 9.12.2021. године у 12.30 часова у просторијама ЈУ Основне школе "Вук Караџић" Забрђе, обавиће се тест, а у 13.30 часова и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно, који испуњавају услове конкурса.

Кандидати се неће посебно позивати на тест и интервју, а уколико се не појаве на тесту и  интервју, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса, након прегледа достављене документације, школа поставља на огласној табли школе, најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

Кандидати су дужни доставити оригинале или овјерене копије свих докумената, не старије од шест мјесеци, а приложена документација неће бити враћена кандидатима.

Пријаве достављати лично или путем поште на адресу: ЈУ Основна школа "Вук Караџић" Забрђе, Забрђе бр.57, 76330 Угљевик, са назнаком „Комисији за избор – професор/наставник физике".

Конкурс остаје отворен  8 (осам) дана од дана објављивања

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана