ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Бијељина: Оглашава слободна радна мјеста на дан 24.03.2021. године

ЈУ ЗЗЗ РС
ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Бијељина: Оглашава слободна радна мјеста на дан 24.03.2021. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 24.03.2021. године.

Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

********************

************************

ОСНОВНИ СУД У БИЈЕЉИНИ

 

објављује

 

ЈАВНИ КОНКУРС

 

За пријем судијског приправника - волонтера за рад на одређено вријеме, ради оспособљавања за самосталан рад и полагање правосудног испита, односно ради стицања одговарајућег радног искуства ……..………………………………………….... 7 извршилаца

 

Поред општих услова предвиђених Законом, кандидат треба да испуњава и посебне услове предвиђене Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста овог суда, и то:

- завршен правни факултет VII-1 степен стручне спреме

 

Уз пријаву приложити сљедеће доказе:

- увјерење о држављанству

- извод из матичне књиге рођених

- доказ о завршеном правном факултету (оригинал или овјерена копија)

- доказ о просјеку оцјена постигнутих на факултету (оригинал или овјерена копија)

- доказ о дужини пријављености на биро за запошљавање

 

Јавни конкурс остаје отворен 15 дана од дана објављивања.

 

Након избора кандидата, суд ће по службеној дужности за изабране кандидате од надлежних органа затражити доказ о невођењу кривичног поступка и доказ да нису осуђивани за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање 6 мјесеци, или за кривично дјело које их чини неподобним за обављање послова у органима правосуђа, а изабрани кандидати су дужни прије ступања на рад доставити љекарско увјерење.

 

Приликом избора кандидата водиће се рачуна о просјечној оцјени постигнутој на факултету, дужини студирања, дужини пријављености на биро и просјечној оцјени постигнутој на интервјуисању пред образованом комисијом суда.

Предсједник суда задржава право попуне мањег или већег броја извршилаца од расписаног броја.

Пријаве доставити лично или на адресу: Основни суд у Бијељини, улица Вука Караџића број 3, са назнаком “Пријава на јавни конкурс”.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и копије тражене документације које нису овјерене неће бити разматране.

***

ЈУ ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ “ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ” БИЈЕЉИНА

 

расписује

 

КОНКУРС

за пријем радника у радни однос

 

1. Административно-правни сарадник, на неодређено вријеме, лице са радним искуством, 1 извршилац

 

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

Уз пријаву на расписани конкурс, потписану од стране кандидата који се пријављује на конкурс, са адресом пребивалишта и бројем телефона, потребно је да кандидати доставе и документацију којом се доказује испуњеност општих услова, и то:

- да је држављанин Републике Српске и Босне и Херцеговине , а то се доказује увјерењем о држављанству, не старијим од 6 мјесеци,

- да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,

- да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

- да није осуђиван правоснажном пресудом за учињена кривична дјела, а то се доказује увјерењем о неосуђиваности, које прибавља вртић службеним путем, прије заснивања радног односа изабраног кандидата,

- да се не води у посебном Регистру лица правоснажно осуђених за кривична дјела, које прибавља вртић службеним путем, прије заснивања радног односа изабраног кандидата,

- да против кандидата није покренут кривични поступак за учињена дјела, а то се доказује увјерењем о невођењу кривичног поступка, које доставља кандидат.

 

Кандидат је дужан доставити и документацију којом доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање:

- овјерену фотокопију дипломе о завршеном правном факултету са остварених најмање 180 ECTS бодова у којој је наведено стручно звање у наведеној области или еквивалент,

- увјерење о положеном приправничком испиту,

- додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања,

- увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење, од дана стицања стручне спреме и профила траженог конкурсом, закључно са даном издавања увјерења о времену проведеном на евиденцији незапослених лица,

- овјерену фотокопију радне књижице или увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца,

- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

- увјерење општинског/градског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

- увјерење општинског/градског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

 

Кандидати достављају овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Вртић ће списак кандидата који испуњавају услове конкурса поставити на огласној табли вртића.

Интервју са кандидатима чије су пријаве благовремене и потпуне обавиће се у објекту “Мали принц” у улици Светог Саве број 9 у Бијељини дана 8.4.2021. године са почетком у 10 часова.

Кандидати се неће посебно позивати на интервју, а уколико се не појаве на интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

 

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања.

Пријаве са потребном документацијом доставити у затвореној коверти, са назнаком “Комисији за пријем радника” и слати на адресу : ЈУ Дјечији вртић “Чика Јова Змај” Бијељина, улица Светог Саве бр. 9.

***

СЛОБОМИР П УНИВЕРЗИТЕТ

 

расписује

 

ЈАВНИ КОНКУРС за избор декана

Слобомир П Универзитета

 

Декан Правног факултета Слобомир П Универзитета бира се на мандатни период од четири (4) године.

Кандидат за декана треба да испуњава услове у складу са чланом 62. Закона о високом образовању (“Службени гласник Републике Српске” бр. 67/20) и чланом 58. Статута СПУ, и то:

- да је запослен (или ће бити) са пуним радним временом на Слобомир П Универзитету;

- да је изабран у наставно звање ванредног или редовног професора у складу са чланом 82. Закона о високом образовању (“Службени гласник Републике Српске” бр. 67/20);

- да није осуђиван за кривично дјело или да се против истог не води кривични поступак.

 

Уз пријаву доставити сљедећу документацију:

- Биографију (ЦВ) датирану и потписану од стране кандидата,

- Опис научног и стручног рада,

- Програм рада за мандатни период (штампана и електронска форма),

- Извод из матичне књиге рођених,

- Увјерење о држављанству,

- Одлуку о избору у академско звање редовног професора, ванредног професора или доцента,

- Потврду да је у пуном радном односу на Слобомир П Универзитету,

- Увјерење да није осуђиван за кривично дјело и да се против истог не води кривични поступак.

 

Тражена документација се прилаже у оригиналу или овјереној фотокопији.

 

Пријаве са наведеном документацијом доставити лично или слати на адресу: Слобомир П Универзитет, ПФ 70, Слобомир, 76 300 Бијељина.

 

Конкурс је отворен 7 дана од дана објављивања.

Пријаве се достављају у затвореној коверти, са назнаком “Пријава за конкурс за избор декана - за Комисију - не отварати”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

***

СЛОБОМИР П УНИВЕРЗИТЕТ

 

расписује

 

КОНКУРС

 

- За избор у наставно-научно звање ванредни професор за ужу научну област “Рачунарске науке”, 2 извршиоца;

- За избор у наставно-умјетничко звање ванредни професор за ужу умјетничку област “Умјетност (Стваралаштво - сви облици стваралаштва) Соло пјевање, Методика наставе соло пјевања, Вокална техника, Камерна музика”, 1 извршилац;

- За избор у наставно-научно звање доцент или ванредни професор за ужу научну област “Грађанско право”, 1 извршилац;

- За избор у наставно-научно звање доцент за ужу научну област “Управно право и управа”, 1 извршилац;

- За избор у наставно-научно звање доцент за ужу научну област “Специфичне књижевности - Англоамеричка књижевност”, 1 извршилац;

 

Уз пријаву доставити сљедећу документацију:

- биографија,

- библиографија,

- диплома о стеченом звању,

- увјерење о положеним испитима (за избор у сарадничка звања),

- увјерење о држављанству,

- доказ о претходном избору у звање (уколико га кандидат посједује).

 

Услови за избор наставника и сарадника дефинисани су Законом о високом образовању и Статутом Универзитета.

Пријаве са наведеном документацијом слати на адресу: Слобомир П Универзитет, ПФ 70, Слобомир, 76 300 Бијељина.

 

Конкурс је отворен 7 дана од дана објављивања.

***

ЈУ МУЗИЧКА ШКОЛА “СТЕВАН СТОЈАНОВИЋ МОКРАЊАЦ” БИЈЕЉИНА

 

објављује

 

КОНКУРС

за пријем радника у радни однос и то:

 

1. Наставник соло пјевања, 10 часова, 1 извршилац, на одређено вријеме до 31.8.2021. године, приправник

 

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

Уз пријаву на расписани конкурс, потписану од стране кандидата који се пријављује на конкурс са биографијом, потребно је да кандидати доставе и документацију на основу које се доказује испуњеност општих услова и то:

1) да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству,

2) да је пунољетан, што се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,

3) да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

4) да није осуђиван правоснажном пресудом за учињена кривична дјела, што се доказује увјерењем о неосуђиваности, које ће школа прибавити службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа.

5) увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце, школа ће прибавити службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа.

6) увјерење да против њега није покренут кривични поступак за учињена дјела, што се доказује увјерењем које доставља кандидат.

 

Кандидати су дужни да доставе и документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање.

1) овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент

2) увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат за наставника који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

3) додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања,

4) увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење.

Уколико се ради о кандидату из категорије члана породице погинулог борца, ратног војног инвалида и борца Одбрамбено-отаџбинског рата, кандидат је дужан доставити и документацију за одређивање предности у случају да два или више кандидата имају једнак број бодова и то:

1) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

2) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

3) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

Дана 7.4.2021. у 10 часова у просторијама ЈУ Музичке школе “Стеван Стојановић Мокрањац” Бијељина обавиће се тест, а у 11 часова и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса.

Кандидати се неће посебно позивати на тест и интервју, а уколико се не појаве на тесту и интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса, након прегледа достављене документације, школа поставља на огласној табли школе, а по могућности и на интернет страници школе, најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Пријаве достављати лично или путем поште на адресу: ЈУ Музичка школа “Стеван Стојановић Мокрањац” Бијељина, Карађорђева 5, 76300 Бијељина.

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

***

ЈУ ОШ “СТЕВАН НЕМАЊА”, ДРАГАЉЕВАЦ ГОРЊИ

објављује

 

КОНКУРС

за пријем радника у радни однос и то:

 

Професор или наставник енглеског језика ......... 1 извршилац пуна норма, на одређено вријеме до повратка радника са радног мјеста помоћника директора, а најдуже до 2.12.2022. године, приправник

 

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

Уз пријаву на расписани конкурс, потписану од стране кандидата који се пријављује на конкурс са биографијом, потребно је да кандидати доставе и документацију на основу које се доказује испуњеност општих услова и то:

а) да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству,

б) да је пунољетан, што се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,

в) да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа, и

г) да није осуђиван правоснажном пресудом за учињена кривична дјела, што се доказује увјерењем о неосуђиваности, које ће школа прибавити службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа.

д) да није уписан у Регистар лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце, што се доказује увјерењем о подацима из посебног Регистра које ће школа прибавити службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа и

ђ) да није покренут кривични поступак за учињена дјела, а то се доказује увјерењем суда које не може бити старије од три мјесеца.

 

Кандидати су дужни да доставе и документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање и то:

а) Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

б) додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања,

в) увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица.

 

Уколико се ради о кандидату из категорије члана породице погинулог борца, ратног војног инвалида и борца Одбрамбено-отаџбинског рата, кандидат је дужан доставити и документацију за одређивање предности у случају да два или више кандидата имају једнак број бодова и то:

а) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

б) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

в) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

Тестирање кандидата који испуњавају услове конкурса обавиће се у просторијама централне школе у Драгаљевцу Горњем 8.4.2021. године са почетком у 11 сати, након теста истог дана биће обављен и интервју са кандидатима.

Кандидати се неће посебно позивати на тест и интервју, а уколико се не појаве на тестирању и интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс. Листа кандидата који испуњавају услове конкурса биће истакнута на огласној табли школе 5.4.2021. год.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Пријаве достављати лично или путем поште на адресу: ЈУ Основна школа “Стеван Немања” Драгаљевац Горњи, 76323 Драгаљевац.

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана