ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Бијељина: Оглашава слободна радна мјеста на дан 22.09.2021. године

ЈУ ЗЗЗ РС
ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Бијељина: Оглашава слободна радна мјеста на дан 22.09.2021. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 22.09.2021. године.

Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

*************

*****************

ЈУ ОШ “ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ”, СУВО ПОЉЕ

објављује

 

КОНКУРС

за пријем радника у радни однос и то:

 

1. Наставник разредне наставе, пуна норма, лице са радним искуством и положеним стручним испитом, на одређено вријеме до 31.8.2022. године, 1 извршилац,

2. Наставник математике, 8 часова, лице са радним искуством и положеним стручним испитом на одређено вријеме, до 31.8.2022. године, 1 извршилац,

3. Наставник физике, 2 часа, лице са радним искуством и положеним стручним испитом на одређено вријеме, до 31.8.2022. године, 1 извршилац,

4. Наставник српског језика, 4 часа, лице са радним искуством и положеним стручним испитом на одређено вријеме, до 31.8.2022. године, 1 извршилац,

 

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

 

Уз пријаву на расписани конкурс потписану од стране кандидата који се пријављује на конкурс са биографијом, потребно је да кандидати доставе и документацију на основу које се доказује испуњеност општих  услова и то:

1) да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству,

2) да је пунољетан, што се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,

3) да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности,  које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

4) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена, што се доказује увјерењем о неосуђиваности које ће школа прибавити службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа,

5) да није уписан у Регистар лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце што се доказује увјерењем о подацима из посебног Регистра које ће школа прибавити службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа и

6) да против кандидата није покренут кривични поступак за дјела учињена, што се доказује увјерењем које је кандидат дужан доставити.

 

Кандидати су дужни да доставе  и документацију на основу које се  доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање и то:

1) Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,

2) увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

3) додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања,

4) увјерење о положеном стручном испиту,

5) увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

6) увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца,

 

Уколико се ради о кандидату из категорије члана породице погинулог борца, ратног војног инвалида и борца Одбрамбено-отаџбинског рата кандидат је дужан доставити и документацију за одређивање предности у случају да два или више кандидата имају једнак број бодова и то:

1) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено- отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

2) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном  статусу  ратног војног инвалида  Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

3) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном  статусу борца  Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

 

Дана 5.10.2021. године у 10 часова у просторијама ЈУ Основне школе “Доситеј Обрадовић” Суво Поље, обавиће се тестирање, а истог дана у 11 часова и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно, који испуњавају услове конкурса.

Школа ће, након прегледа достављене документације, списак кандидата који испуњавају услове конкурса поставити на огласну таблу школе најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а уколико се не појаве на тестирању или интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Пријаве достављати лично или путем поште на адресу: ЈУ Основна школа “Доситеј Обрадовић” Суво Поље, 76321 Суво Поље.

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања .

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

***

ЈУ ГИМНАЗИЈА “ФИЛИП ВИШЊИЋ”, БИЈЕЉИНА

 

Расписује:

 

КОНКУРС

за пријем радника у радни однос:

 

1.       Наставник српског језика и књижевности, 8 часова редовне наставе, на одређено вријеме, до повратка раднице са неплаћеног одсуства, лице са искуством, 1 извршилац;

2.       Наставник математике, пуна норма, на одређено вријеме, до повратка радника са функције, а најдуже до двије године, приправник, 1 извршилац;

3.       Наставник математике, 6 часова редовне наставе, на одређено вријеме, до 31.8.2022. године, лице са искуством, 1 извршилац;

4.       Наставник физичког васпитања, пуна норма, на неодређено вријеме, лице са искуством, 1 извршилац;

5.       Наставник физичког васпитања, 2 часа редовне наставе, на одређено вријеме, до 31.8.2022. године, приправник, 1 извршилац;

6.       Наставник православне вјеронауке, 11 часова редовне наставе, на одређено вријеме, до 31.8.2022. године, лице са искуством, 1 извршилац;

7.       Наставник исламске вјеронауке, 5 часова редовне наставе, на одређено вријеме, до 31.8.2022. године, лице са искуством, 1 извршилац;

8.       Наставник историје, 3 часа редовне наставе, на одређено вријеме, до 31.8.2022. године, лице са искуством, 1 извршилац;

9.       Наставник биологије, 18 часова редовне наставе, на одређено вријеме, до повратка раднице са боловања, приправник, 1 извршилац;

10.     Наставник хемије, 16 часова редовне наставе, на одређено вријеме, до повратка раднице са боловања, приправник, 1 извршилац;

11.     Наставник рачунарства и информатике, 6 часова редовне наставе, на одређено вријеме, до 31.8.2022. године, приправник, 1 извршилац;

12.     Наставник физике, пуна норма, на одређено вријеме, до повратка раднице са боловања, лице са искуством, 1 извршилац;

13.     Наставник културе религија, 3 часа редовне наставе, на одређено вријеме, до 31.8.2022. године, лице са искуством, 1 извршилац.

 

Услови конкурса

Уз пријаву на расписани конкурс, потписану од стране кандидата који се пријављује на конкурс са адресом пребивалишта и бројем телефона, потребно је да кандидати доставе и документацију на основу које се доказује испуњеност општих услова, и то:

1) да је држављанин Републике Српске и Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству,

2) да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,

3) да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

4) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена. Увјерење о неосуђиваности за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа,

5) да није уписан у Регистар лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце, што се доказује увјерењем из посебног регистра, које ће школа прибавити службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа и

6) да није покренут кривични поступак за дјела учињена, што се доказује увјерењем које доставља кандидат уз пријаву.

 

Кандидат је дужан доставити и документацију којом доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање:

1) овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 EC­TS бодова у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент;

2) увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које дужан доставити кандидат за наставника који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета;

3) увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу (за радна мјеста за која је расписан конкурс за пријем у радни однос лице са иксуством) или

- увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита (за радна мјеста за која је расписан конкурс за пријем у радни однос лице са иксуством);

4) додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања,

- У изузетним случајевима, уколико кандидат не може из оправданих разлога прибавити документ из члана 4. посебних услова, просјечна оцјена се може доказати и овјереном фотокопијом индекса.

5) увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица. Доказ о времену проведеном на евиденцији незапослених лица је увјерење или потврда издата од Завода за запошљавање за подручје јединице локалне самоуправе гдје је кандидат пријављен;

6) увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца које садржи податке из којих се јасно види:

1. врста посла,

2. степен стручне спреме и

3. дужина радног стажа по врстама посла.

- (за радна мјеста за која је расписан конкурс за пријем у радни однос лице са иксуством);

7) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

8) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном  статусу  ратног војног инвалида  Одбрамбено-отаџбинског рата РС уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

9) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном  статусу  борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС уколико се ради о кандидату из категорије борца.

 

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове конкурса поставити на огласној табли школе – Рачанска бр. 94, дана 5.10.2021. године.

Тестирање и интервју за кандидате који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса обавиће се у просторијама ЈУ Гимназија “Филип Вишњић” у Бијељини, дана 8.10.2021. године, /петак/, са почетком у:

1.       11.30 часова за наставника српског језика и књижевности;

2.       12.30 часова за наставника биологије;

3.       12.30 часова за наставника математике - пуна норма;

4.       12.30 часова за наставника математике - 6 часова;

5.       12.30 часова за наставника физике;

6.       12.30 часова за наставника хемије;

7.       12.30 часова за наставника историје;

8.       8  часова за наставника рачунарства и информатике;

9.       8 часова за наставника физичког васпитања - пуна норма;

10.     8 часова за наставника физичког васпитања - 2 часа;

11.     12.30 часова за наставника православне вјеронауке;

12.     12.30 часова за наставника исламске вјеронауке;

13.     12.30 часова за наставника културе религија.

 

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а уколико се не појаве на тестирању и интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Некомплетне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања.

Пријаве са потребним документима у затвореној коверти, слати на адресу: ЈУ Гимназија “Филип Вишњић”, Рачанска 94, са назнаком “Комисији за пријем радника по конкурсу – наставник...” /навести за које упражњено радно мјесто се кандидат пријављује/.

Моле се кандидати који буду на дан 8.10.2021. године приступили тестирању и интервјуу да се приликом уласка и боравка у школи придржавају важећих епидемиолошких мјера.

***

ЈУ СШЦ “МИХАИЛО ПЕТРОВИЋ АЛАС”

УГЉЕВИК

Расписује

 

КОНКУРС

за пријем у радни однос

 

1. Наставник математике, 1 извршилац, пуна норма, на неодређено вријеме, са радним искуством и положеним стручним испитом  за рад  настави

2. Наставник српског језика, 1 извршилац, 4 часа, на одређено вријеме до 31.8.2022. године, са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у настави

3. Наставник биологије, 1 извршилац, 8 часова, на одређено вријеме до повратка радника са породиљског одсуства, са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у настави

4. Наставник физике, 1 извршилац, 2 часа, на одређено вријеме до 31.8.2022. године, са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у настави

Услови:

Уз потписану пријаву на конкурс кандидати су дужни доставити сљедећу документацију:

- Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 EC­TS бодова у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент;

- Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, за наставника који у току студија није положио наведену групу предмета;

- Увјерење о положеном стручном испиту за рад у настави уколико је конкурс за расписан са радним искуством и положеним стручним испитом;

- Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са правилником којим се регулише полагање стручног испита;

- Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, (Уколико кандидат из оправданих разлога не може прибавити увјерење високошколске установе просјечна оцјена се може доказати и овјереном фотокопијом индекса);

- Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, уколико је конкурс расписан са радним искуством, које треба да садржи податке: о врсти посла, степену стручне спреме и дужини оствареног радног стажа по врстама посла;

- Извод из матичне књиге рођених или копију личне карте;

- Увјерење о држављанству;

- Увјерење да није покренут кривични поступак за дјела учињена;

- Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење;

- Увјерење општинског/ градског органа управе надлежног за борачко- инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

- Увјерење општинског/ градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице ратног војног инвалида,

- Увјерење општинског/ градског органа управе надлежног за борачко- инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије борца,

 

Кандидат који буде изабран дужан је прије заснивања радног односа доставити љекарско увјерење о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима, издато од надлежне установе (не старије од 6 мјесеци).

Школа ће за кандидата који буде изабран службеним путем затражити увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена и увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце.

 

Тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса обавиће се дана 7.10.2021. године у 10 часова у просторијама школе.

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса биће постављен на огласној табли школе и кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а уколико се не појаве на тестирању или интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене фотокопије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања.

Пријаву на конкурс и потребна документа кандидати су дужни доставити лично или путем поште на адресу:

Јавна установа Средњошколски центар “Михаило Петровић Алас” Угљевик, Карађорђева 19, 76330 Угљевик, са назнаком “За конкурс”.

***

ЈУ ОШ “ВУК КАРАЏИЋ”

ЗАБРЂЕ

 

Објављује

 

КОНКУРС

за попуну упражњених радних мјеста

 

 

1. Професор/наставник историје .................................. 1 извршилац, приправник, на одређено вријеме, на 8 часова редовне наставе, до 31.8.2022. године

2. Професор/наставник географије ............ 1 извршилац, са радним искуством и положеним стручним испитом у васпитно-образовном процесу, на одређено вријеме, на 4 часа редовне наставе, до 31.8.2022. године

3. Професор/наставник ликовне културе ....................... 1 извршилац, са радним искуством и положеним стручним испитом у васпитно-образовном процесу, на одређено вријеме, на 2 часа редовне наставе, до 31.8.2022. године

 

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

 

Уз потписану пријаву од стране кандидата на расписани конкурс, са адресом, и-мејл адресом, контакт телефоном и биографијом, потребно је да кандидати доставе и документацију на основу које се доказује испуњеност општих  услова и то:

1) да је држављанин Републике Српске или  Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству,

2) да је пунољетан, што се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,

3) да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

4) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена, што се доказује увјерењем о неосуђиваности које ће школа прибавити службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа.

5) увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце, које ће школа прибавити службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа.

6) увјерење да против кандидата није покренут кривични поступак за дјела учињена, што се доказује увјерењем које доставља кандидат.

Увјерење из тачке 4) и 5) за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

 

Кандидати су дужни да доставе и документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање и то:

1) овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно дипломе стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,

2) увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу, за радно мјесто под тачком 2 и тачком 3.

3) увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

4) додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања,

5) увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, за кандидате са радним искуством,

6) увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење.

7) увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца које садржи податке из којих се јасно види врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла, за радно мјесто под тачком 2 и тачком 3.

Уколико се ради о кандидату из категорије члана породице погинулог борца,  ратног војног инвалида и борца Одбрамбено-отаџбинског рата кандидат је дужан доставити и документацију за одређивање предности у случају да два или више кандидата имају једнак број бодова и то:

1) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

2) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном  статусу  ратног војног инвалида  Одбрамбено- отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

3) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном  статусу борца  Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

 

 

Дана 8.10.2021. године у 13 часова у просторијама ЈУ Основне школе “Вук Караџић” Забрђе, обавиће се тест, а у 14 часова и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно, који испуњавају услове конкурса.

 

Кандидати се неће посебно позивати на тест и интервју, а уколико се не појаве на тесту и интервју, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса, након прегледа достављене документације, школа поставља на огласној табли школе, најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

Кандидати су дужни доставити оригинале или овјерене копије свих докумената, не старије од шест мјесеци, а приложена документација неће бити враћена кандидатима.

Пријаве достављати лично или путем поште на адресу: ЈУ Основна школа “Вук Караџић” Забрђе, Забрђе бр.57, 76330 Угљевик, са назнаком “Комисији за избор – професор/наставник” - навести за које упражњено мјесто се кандидат пријављује.

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања .

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

***

ЈУ “СРЕДЊА СТРУЧНА ШКОЛА”, ЈАЊА

 

Расписује

 

КОНКУРС

за пријем радника  у радни  однос

 

1. Наставник  њемачког  језика, 1 извршилац,  16 часова  седмично,  лице са искуством у настави  и  положеним  стручним испитом  за рад у настави, на одређено  радно  вријеме до 31.8.2022. године.

2. Наставник  православне  вјеронауке , 8 часова  седмично,  лице са искуством у настави  и  положеним  стручним испитом  за рад у настави, на одређено   радно  вријеме до 31.8.2022. године.

3. Наставник  физике, 1 извршилац, 6 часова  седмично, лице са искуством у настави и  положеним   стручним  испитом за  рад у настави,  на  одређено радно  вријеме  до  30.6.2022. године.

4. Наставник  историје  умјетности 4 часа и  и слободоручно  цртање  2  часа  - 6 часова седмично, 1  извршилац,   лице са искуством у настави  и  положеним  стручним испитом  за рад у настави, на одређено   радно  вријеме до 31.8.2022. године.

5. Наставник  информатике, 1 извршилац, 16 часова  седмично, лице са искуством у настави  и  положеним  стручним    испитом  за рад у настави,   на одређено радно  вријеме  до 31.12.2021. године.

6. Наставник куварства, 1 извршилац, 12 часова  седмично, лице са искуством у настави  и  положеним  стручним    испитом  за рад у настави, на одређено радно  вријеме  до 30.6.2022. године.

7. Наставник  практичне  наставе, 1  извршилац: за кулинарске  техничаре 6 часова и  за куваре 10   часова  седмично, лице  са  искуством  и положеним стручним  испитом за рад у настави, на одређено  радно  вријеме до 30.6.2022. године.

Уз  пријаву  потписану од стране кандидата  који се  пријављује  на конкурс  за пријем  у радни однос са  кратком  биографијом и контакт  телефоном, потребно је да кандидати  доставе  и документацију  на основу које се доказује  испуњеност  општих  услова и то:

1) да је држављанин  Републике Српске  или  Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству,

2) да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне  књиге  рођених  или   овјереном копијом личне карте,

3) да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем, издатим  од  надлежне  здравствене установе, које не може  бити старије од 6 мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу,  а прије заснивања  радног односа,

4) да није осуђиван правоснажном  пресудом за кривична дјела учињена, које ће школа  прибавити за изабраног  кандидата  службеним  путем   а прије  заснивања радног  односа,

5) увјерење о подацима из посебног  Регистра  лица правоснажно осуђених  за кривична дјела сексуалне  злоупотребе  и искоришћавања  дјеце, школа ће  прибавити службеним  путем  за изабраног кандидата  а прије  заснивања радног  односа ,  

6) увјерење да против њега  није покренут  кривични поступак  за дјела учињена,  што се  доказује  увјерењем  које доставља  кандидат.

 

Кандидати су дужни да доставе  и документацију  на основу које се доказује испуњавање посебних услова и на основу које се врши бодовање  и то: 

1) овјерену фотокопију дипломе о завршеном  првом циклусу  студијског програма у четворогодишњем  трајању  са најмање  240  EC­TS  бодова  у којој је наведено стручно звање у одређеној  области  или еквивалент,

2 ) увјерење о положеним педагошко-психолошким  и дидактичко-методичкој  групи  предмета , које је дужан  доставити кандидат за наставника  који у току студија  није  положио педагошко-психолошку  и дидактичко-методичку групу  предмета,

3) увјерење о положеном стручном испиту  за рад у  настави,

4) увјерење да се кандидат ослобађа  обавезе  полагања  стручног  испита  или  је  положио  разлику  дијела  испита  у складу са правилником  којим се  регулише  полагање  стручног  испита предмета ,                               

5) додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања,                                                                                                                               

6) увјерење издато  од Завода за запошљавање  о времену проведеном на евиденцији незапослених лица  која  траже  запослење, 

7) увјерење о  радном стажу  издато од ранијег послодавца. Увјерење треба ада садржи податке из којих се види: врста посла, степен стручне спреме и дужина радног стажа по врстама  посла,                                                      

8) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу  члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико  се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

9) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу  ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

10) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико  се ради о кандидату из категорије борца.

 

Школа ће истакнути на огласној табли  списак кандидата  који  испуњавају услове  конкурса.

Тестирање за кандидате  који су доставили  потпуне и благовремене  пријаве , односно који  испуњавају услове  конкурса  обавиће  се дана 5.10.2021. године у 10 часова, а  након тога обавиће се интервју у просторијама  ЈУ Средње стручне школе у Јањи.

Кандидати се неће посебно позивати на интервју и тестирање, а ако се не појаве на тестирању и интервју сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Школа ће  писменим  путем обавијестити кандидате о извршеном  избору  кандидата  по конкурсу.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије  неће  бити враћене  кандидатима, на  пријави  тачно  навести  која  документа  достављају уз  пријаву.

Неблаговремене и непотпуне  пријаве  кандидата  неће се  разматрати.

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања

Пријаве  са потребном документацијом   могу се  доставити лично или препоручном  на адресу:Јавна установа  Средња стручна школа, Јања , улица  Карађорђева  број 250, 76 316  Јања,  са назнаком “Пријава  на  конкурс” . 

***

ЈУ ОШ “КНЕЗ ИВО ОД СЕМБЕРИЈЕ”, БИЈЕЉИНА

Објављује

 

КОНКУРС

за упражњена радна мјеста

 

1. Наставник разредне наставе, пуна норма, са радним искуством и положеним стручним испитом, на одређено вријеме до повратка радника са боловања, два извршиоца,

2. Наставник разредне наставе, пуна норма, са радним искуством и положеним стручним испитом, на одређено вријеме, до 31.8.2022. године, један извршилац,

3. Наставник биологије, 2 часа, приправник, на одређено вријеме, до 31.8.2022. године, један извршилац

 

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

Уз пријаву на расписани конкурс, потписану од стране кандидата који се пријављује на конкурс са адресом пребивалишта и бројем телефона, потребно је да кандидати доставе и документацију на основу које се доказује испуњеност општих услова и то:

1) да је држављанин Републике Српске или  Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству,

2) да је пунољетан, што се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,

3) да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа, и

4) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена, што се доказује увјерењем,

5) увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце,

6) увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена.

Увјерење из тачке 4) и 5) за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

 

Кандидати су дужни да доставе и документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање и то:

1) овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области;

2)  увјерење о положеној педагошко-психолошкој  и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета;

3) увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу, за радно мјесто под тачком 1 и 2;

4) увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи;

5) додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања,

6) увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица који траже запослење,

7) увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца које садржи податке из којих се јасно види врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла, за радно мјесто под тачком 1 и 2;

Уколико се ради о кандидату из категорије члана породице погинулог борца, ратног војног инвалида и борца Одбрамбено-отаџбинског рата кандидат је дужан доставити и документацију за одређивање предности у случају да два или више кандидата имају једнак број бодова и то:

а) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

б) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном  статусу  ратног војног инвалида  Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

в) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном  статусу борца Одбрамбено- отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

Дана, 5.10.2021. године у 10 часова у просторијама ЈУ Основне школе “Кнез Иво од Семберије” Бијељина, обавиће се тестирање, а истог дана у 11 часова и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно, који испуњавају услове конкурса.

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове конкурса поставити на огласну таблу школе и на интернет страницу школе.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју. Ако се не појави на тестирању или интервјуу, сматраће се да је кандидат одустао од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Пријаве достављати лично или путем поште на адресу ЈУ Основна школа “Кнез Иво од Семберије” Бијељина, Незнаних јунака 46, 76300 Бијељина.

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана