ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Бијељина: Оглашава слободна радна мјеста на дан 21.04.2021. године

ЈУ ЗЗЗ РС
ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Бијељина: Оглашава слободна радна мјеста на дан 21.04.2021. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 21.04.2021. године.

Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода  www.zzzrs.net   или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

********

******

ОСНОВНИ СУД У БИЈЕЉИНИ                           

објављује

 

ЈАВНИ КОНКУРС

 

   За пријем асистента (дактилографа) за рад на пројекту СОКОП на одређено вријеме, а најдуже двије године …………………. 3 извршиоца

Поред општих услова за заснивање радног односа предвиђених законом, кандидат треба да испуњава и посебне услове за заснивање радног односа предвиђене Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста овог суда, и то:

 

Завршена средња стручна спрема IV степен и најмање II степен курса за компјутере, а изузетно осмогодишња школа са дактилографским курсом.

- шест мјесеци радног искуства на истим или сличним пословима

- обавезна провјера знања тестирањем и путем интервјуа, пробни рад у складу са законом

Уз пријаву приложити сљедеће доказе:

- увјерење о држављанству

- извод из матичне књиге рођених

- доказ о одговарајућој школској спреми (оригинал или овјерена копија)

- доказ о завршеном дактилографском курсу (оригинал или овјерена копија)

- сертификат о завршеном II степену курса за компјутере

- доказ о одговарајућем радном искуству

 

Јавни конкурс остаје отворен 15 дана од дана објављивања.

Након избора кандидата суд ће по службеној дужности за изабраног кандидата од надлежних органа затражити доказ о невођењу кривичног поступка и доказ да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање 6 мјесеци, или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у органима правосуђа, а изабрани кандидат је дужан прије ступања на рад доставити љекарско увјерење.

Предсједник суда задржава право попуне већег или мањег броја извршилаца од расписаног броја.

Пријаве доставити лично или на адресу: Основни суд у Бијељини, ул. Вука Караџића 3 са назнаком "Пријава на јавни конкурс".

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и копије тражене документације које нису овјерене, неће бити разматране.      

***

ОСНОВНИ СУД У БИЈЕЉИНИ                                

објављује

ЈАВНИ КОНКУРС

          За пријем спремачице на одржавању чистоће за рад на одређено вријеме, због замјене привремено одсутног радника, до његовог повратка, а најдуже двије године……..1 извршилац  

               

Поред општих услова за заснивање радног односа предвиђених законом, кандидат треба да испуњава и посебне услове за заснивање радног односа предвиђене  Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста овог суда, и то:

 

- Завршена средња школа – IV степен стручне спреме

 

Уз пријаву приложити сљедеће доказе:

-   увјерење о држављанству

-   извод из матичне књиге рођених       

-   диплому (оригинал или овјерену копију)

         

Јавни конкурс остаје отворен 15 дана од дана објављивања.

 

Након избора кандидата суд ће по службеној дужности за изабраног кандидата од надлежних органа затражити доказ о невођењу кривичног поступка и доказ да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање 6 мјесеци, или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у органима правосуђа, а изабрани кандидат је дужан прије ступања на рад доставити љекарско увјерење.

 

Предсједник суда задржава право попуне већег броја извршилаца од расписаног броја.

Пријаве доставити лично или на адресу: Основни суд у Бијељини, ул. Вука Караџића 3. са назнаком "Пријава на јавни конкурс".

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и копије тражене документације које нису овјерене, неће бити разматране.  

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана