ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Бијељина: Оглашава слободна радна мјеста на дан 20.01.2021. године

ЈУ ЗЗЗ РС
ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Бијељина: Оглашава слободна радна мјеста на дан 20.01.2021. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 20.01.2020. године.

Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

*****************

************************

“РОУТИНГ” ДОО БАЊАЛУКА,

 Ул. I крајишког корпуса 16,

78 000 Бањалука

 

 

ОГЛАС

1. Број извршилаца: 1

2. Рад на: неодређено вријеме

3. Оглас остаје отворен до: 31.01.2021. године

4. електронска пошта: info@routingbl.com

Опис радног мјеста:

1. Дипломирани инжењер електротехнике - 1 извршилац

 

Услови:

1. возачка дозвола Б категорије

2. пожељно радно искуство

3. пожељан положен стручни испит

 

Уз пријаву треба приложити:

1. ЦВ

Пријаве се могу доставити лично, путем поште или електронским путем на наведене адресе  са назнаком “Пријава на оглас”.

Оглас отворен до 31.1.2021. године.

***

INFINITY STAR

Пут српских бранилаца бр.25

78000 Бањалука

расписује

                                                                   КОНКУРС

 

- Возач (м)  ................................................  2 извршиоца

Услови:

- положен возачки испит Ц категорије

- до 45 година старости

Опис посла:

- превоз прехрамбене робе унутар БиХ.

Заинтересовани кандидати се могу јавити на контакт телефон 066/385-177 или послати свој ЦВ на mail адресу: infinitistarbl@gmail.com

 

Оглас отворен до 28.1.2021. године.

***

GMP LOGISTIC

Илије Гарашанина 8д

78000 Бањалука

Расписује:

 

КОНКУРС

 

- Возач (у међународном транспорту) ...............................................  1 извршилац

 

Услови:

- положен возачки испит Ц и Е категорије

- 2 године радног искуства

- положен стручни испит за возача моторних возила

- квалификацијска картица возача

 

Заинтересовани кандидати  могу послати свој ЦВ на mail адресу : info@gmplogistic.com .

 

Оглас отворен до 28.1.2021. године.

***

“НОВИ ЈЕЛШИНГРАД” ДОО

Бранка Пердува 10а

78000 Бањалука

 

На основу чл.39. Одлуке о организовању Фабрике алатних машина “Нови Јелшинград” д.о.о.

Бањалука доносим

ОГЛАС

за пријем у радни однос на одређено вријеме

 

1. Руководилац техничког одјељења                                          1 извршилац

2. Заваривач                                                                                            5 извршилаца

                                                                                       

Услови: Поред  општих услова прописаних Законом, кандидати треба да испуњавају посебне  услове: и то:

 

1. ВСС - машинског смјера са 3 год. радног  искуства, на истим или сличним пословима,

2. -  Познавање енглеског језика, (напредни ниво),

-  Положен возачки испит “Б” кат.,

-   Рад на рачунару –напредни ниво

 

 

Посебни услови:

- Посједовање вјештине аналитичког, иновативног и креативног размишљања, брзог закључивања и доношења одлука,

- Развијене способности јасног и увјерљивог изражавања идеја, планова и приједлога у писаном и говорном облику,

- Способност организације времена,

- Тактичност и умијеће преговарања,

- Склоност ка тимском раду

- Оријентисаност на резултате

 

 Садржај посла:

-  Организује, усмјерава, координише и надзире рад техничког одјељења и одсјека производње,

-  Идентификује кључне техничке потребе и врши процјену техничких рјешења, те надгледа провођење одабраних рјешења,

-   Учествује у дефинисању посебних инвестиционих планова и инвестиционог одржавања, надзире техничку реализацију истих,

-  Предлаже и уводи мјере за унапређење организације, квалитета производа и услуга,

-  Сарађује са пословним партнерима по питањима и проблемима техничке реализације уговорених радова, сервисирања опреме и др.,

-  Координише и надзире реализацију пројеката и израђује оперативне планове,

-   Организује, планира и надзире реализацију радних налога,

-   Извјештава директора Друштва о свом раду и раду Техничког одјељења,

 

   Одговорности за:

-  Примјену законских прописа из своје области,

-  Едуковање и управљање учинком радника у техничком одјељењу,

-  Реализацију пројеката,

-  Спровођење мјера и процедура управљања квалитетом,

-  Квалитет готових производа и услуга.

 

2. КВ или ВКВ са радним искуством за рад на пројектима за реномиране скандинавске купце.

Нудимо:

- додатне стимулације на плату

- сертификацију

 

Рок за подношење пријаве је до попуне радног мјеста.

Пријаве са доказима о испуњавању услова из огласа доставити  на е-mail: info@novijelsingrad.com  или на адресу:                                                                                      

“Нови Јелшинград” д.о.о., Бранка Пердува  10А, 78 000 Бањалука.                                   

***

ОКРУЖНИ ПРИВРЕДНИ СУД БАЊАЛУКА

 

објављује:

 

 

                                                ЈАВНИ  ОГЛАС

 

за попуњавање  упражњеног радног мјеста на неодређено вријеме, пријемом у радни однос и то:

 

 

1. Судијски асистент ......................................................................1 извршилац

 

I Општи услови:

 

а) да је држављанин РС или БиХ;

б) да је старији од 18 година;

ц) да има општу здравствену способност;

д) да се против њега не води кривични поступак, односно да није подигнута оптужница нити је изречена неправоснажна судска пресуда;

е) да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у републичком органу управе;

ф) да није отпуштен из органа управе  као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у Босни и Херцеговини  три године прије објављивања конкурса

 

 

II Посебни услови:

IV или III степен стручне спреме, гимназија, економска школа, управна школа или средња биротехничка школа, најмање шест мјесеци радног искуства на истим или сличним пословима, познавање рада на рачунару (Windows окружење, MS Office пакет програма, интернет и е-мејл сервиси, рад у CMS-у).

 

 

III Пријава на јавни оглас и документација коју је потребно поднијети уз пријаву

 

Пријава за учешће на јавном огласу подноси се на прописаном Обрасцу број 1 - Пријава на јавни оглас, а која се може преузети у електронском облику на службеној интернет страници суда или у штампаном облику у Окружном привредном суд у Бањалуци, канцеларија број 2. на 1. спрату.

 

Уз пријаву на оглас кандидати су дужни доставити доказе о испуњавању општих и посебних услова у оригиналу или овјереној фотокопији и то сљедећих докумената:

 

- лична карта или пасош;

- свједочанство о завршеној стручној спреми

 

Испуњеност других услова наведених у јавном огласу кандидат доказује изјавом која је саставни дио пријаве на јавни оглас.

 

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

 

        Са кандидатима који у потпуности испуњавају услове из јавног огласа, Комисија за пријем радника ће претходно обавити интервју и тестирање, о чему ће кандидати бити благовремено обавијештени телефонским путем на контакт телефон који су дужни навести у пријави.

 

Рок за подношење пријава је 15 дана, од дана објављивања огласа.

 

Пријаве са потребним доказима се могу доставити  путем поште на адресу:

 

“Окружни привредни суд у Бањалуци” ул. Гундулићева бр. 108 Бањалука, са назнаком: “Пријава на јавни оглас-НЕ ОТВАРАЈ”, или непосредно у суд (канцеларија број 2.  на 1. спрату).

 

Изабрани кандидат дужан је у року од 7 (седам) дана од дана објављивања резултата јавног огласа на огласној табли суда и службеној web страници Суда Комисији доставити оригинале или овјерене фотокопије сљедећих докумената:

 

- увјерење о држављанству РС или БиХ;

- увјерење о општој здравственој способности;

- свједочанство о одговарајућој стручној спреми;

 

Ако изабрани кандидат наведене доказе не достави у прописаном року, или ако, на основу достављених доказа, Комисија утврди  да кандидат не испуњава опште и посебне услове, позваће сљедећег кандидата  по броју освојених бодова са листе успјешних кандидата да поступи у складу са горе наведеним.

***

УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊАЛУЦИ

Булевар војводе Петра Бојовића 1а

78000 Бањалука

расписује:

 

КОНКУРС

 

I За избор наставника:

 

Iа За уже научне области:

1. Геодетски премјер – 1 извршилац

2. Архитектонско пројектовање – 1 извршилац

3. Фискална и монетарна економија – 1 извршилац

4. Међународна економија – 1 извршилац

5. Педијатрија* - 1 извршилац

6. Физичка хемија; наука о полимерима; електрохемија (суве ћелије, батерије, гориве ћелије, корозија метала, електролиза) – 1 извршилац

7. Физика кондезоване материје (укључујући физику чврстог тијела, суперпроводивост) – 1 извршилац

8. Математичка анализа и примјене – 1 извршилац

9. Специфични језици – италијански језик (наставни предмети: Савремени италијански језик 1; Савремени италијански језик 2; Морфологија италијанског језика; Фонологија италијанског језика, Синтакса италијанског језика; Семантика и лексикологија италијанског језика; Социолингвистика италијанског језика) – 1 извршилац

10. Методика васпитног рада – 1 извршилац

11. Општа историја – 1 извршилац

 

II За избор сарадника:

IIа За уже научне области:

1. Статистичка анализа - 1 извршилац

2. Теоријска физика - 1 извршилац

3. Теоријска социологија – 1 извршилац

4. Педагошка и школска психологија – 1 извршилац

5. Психологија личности – 1 извршилац

 

 

Општи услови:

1.1  Општи услови за пријаву на конкурс су сљедећи:

- да је држављанин РС или БиХ;

- да је старији од осамнаест (18) година;

- да има општу здравствену способност;

- да се против кандидата не води кривични поступак.

 

1.2  Кандидати за избор под римским бројем I и II дужни су доставити сљедећу документацију, као доказ о испуњености општих услова:

- увјерење о држављанству (не старије од шест мјесеци);

- извод из матичне књиге рођених;

- увјерење о радној способности (увјерење о радној способности достављају кандидати који буду изабрани, прије закључења уговора);

- увјерење да се против кандидата не води кривични поступак (не старије од шест мјесеци);

 

 1.3 Наведена документа из тачке 1.2 конкурса не подносе кандидати који су у радном односу на Универзитету у Бањалуци.

 

 ПОСЕБНИ УСЛОВИ

2.1 Избор у звање наставника и сарадника и период на који се бира академско особље прописани су одредбама чланова од 80-100. Закона о високом образовању.

 

Кандидати за избор у научно-наставна, наставна и сарадничка звања, уз пријаву на конкурс и доказ о испуњености општих услова, дужни су доставити сљедећу документацију:

 

Под римским бројем Iа:

- овјерен препис или фотокопију дипломе о научном степену доктора наука из научне области за коју се врши избор,

- увјерење о просјечној оцјени оствареној на свим циклусима студија (основне и постдипломске),

- доказ о избору у академско звање (ако је раније биран),

- кратку биографију и библиографију, као и доказе о испуњености минималних услова за избор у звање у које се бира у складу са чланом 81. Закона о високом образовању РС, као и по један примјерак свега наведеног у библиографији.

- кратку биографију и библиографију, као и доказе о испуњености минималних услова за избор у звање у које се бира у складу са чланом 77. Закона о високом образовању РС, а у вези са чланом 138. став (2) Закона о високом образовању као и по један примјерак свега наведеног у библиографији.

 

Под римским бројем IIа:

- овјерен препис или фотокопију дипломе о научном степену магистра наука, мастера или о завршеној ВСС из научне области за коју се врши избор,

- увјерење о просјечној оцјени оствареној на свим циклусима студија (основне и постдипломске),

- доказ о избору у академско звање (ако је раније биран),

- кратку биографију и библиографију, као и доказе о испуњености минималних услова за избор у звање у које се бира у складу са чланом 81. Закона о високом образовању РС, као и по један примјерак свега наведеног у библиографији.

- кратку биографију и библиографију, као и доказе о испуњености минималних услова за избор у звање у које се бира у складу са чланом 77. Закона о високом образовању РС, а у вези са чланом 138. став (2) Закона о високом образовању, као и по један примјерак свега наведеног у библиографији.

 

Напомена:

- За радно мјесто за избор наставника под редним бројем “2. Архитектонско пројектовање – 1 извршилац”, закључиће се уговор на одређено вријеме и то на период од годину дана

- За радно мјесто за избор наставника под редним бројем “5. Педијатрија* – 1 извршилац, закључиће се уговор о допунском раду.

- За радно мјесто за избор сарадника под редним бројем “1. Статистичка анализа – 1 извршилац”, закључиће се уговор на одређено вријеме и то на период од годину дана.

- За радно мјесто за избор сарадника под редним бројем “2. Теоријска физика – 1 извршилац”, закључиће се уговор на одређено вријеме и то на период од годину дана.

Уговор о раду закључиваће се у складу са чланом 9., став (8). Правилника о стандардима и нормативима за финансирање јавних високошколских установа (“Службени гласник Републике Српске”, број: 84/14 и 38/17):

Пријаве се подносе у року од 15 дана од дана објављивања конкурса.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

Пријаве са наведеним документима и доказима доставити на адресу за радна мјеста:

 

За избор наставника:

- Под редним бројевима 1. и 2. Архитектонско-грађевинско-геодетском факултету, Булевар војводе Степе Степановића 77/3, 78 000 Бањалука,

- Под редним бројевима 3. и 4. Економском факултету, Мајке Југовића 4, 78 000 Бањалука,

- Под редним бројем 5. Медицинском факултету, Саве Мркаља 14, 78 000 Бањалука,

- Под редним бројевима 6, 7. и 8. Природно-математичком факултету, Др Младена Стојановића 2, 78 000 Бањалука,

- Под редним бројем 9. Филозофском факултету, Универзитетски град - Булевар војводе Петра Бојовића 1А, 78 000 Бањалука.

- Под редним бројевима 10. и 11. Филозофском факултету, Универзитетски град - Булевар војводе Петра Бојовића 1А, 78 000 Бањалука.

 

За избор сарадника:

- Под редним бројем 1. Економском факултету, Мајке Југовића 4, 78 000 Бањалука,

- Под редним бројем 2. Природно-математичком факултету, Др Младена Стојановића 2, 78 000 Бањалука,

- Под редним бројем 3. Факултету политичких наука, Универзитетски град - Булевар војводе Петра Бојовића 1А, 78 000 Бањалука,

- Под редним бројевима 4. и 5. Филозофском факултету, Универзитетски град - Булевар војводе Петра Бојовића 1А, 78 000 Бањалука.

***

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ ОШ “СВЕТИ САВА”

78000 БАЊАЛУКА

расписује:

 

 

КОНКУРС

за попуну  радних мјеста

 

1. Професор/наставник разредне наставе, 1 извршилац на одређено вријеме до повратка радника са боловања, са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу,

2. Професор/наставник разредне наставе, водитељ у продуженом боравку, 1 извршилац на одређено вријеме до повратка радника са боловања, а најдуже до 30.6.2021. године, са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу.

 

Поред општих услова прописаних Законом о раду  кандидати треба да испуњавају и посебне услове прописане чланом 104. Закона о основном васпитању и образовању и Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача. Пријем у радни однос извршиће се у складу са Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начин бодовања кандидата у основној школи.

Право учешћа на конкурс имају и кандидати који су стекли радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају остале услове прописане Законом о основном васпитању и образовању.

Право учешћа на конкурс имају и кандидати који су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању, испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме у складу са чланом 177. Закона.

Општи услови које кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на конкурс су:

1. да је држављанин РС или БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству;

2. да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте;

3. да је радно способан, а то се доказује увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа;

4. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављана дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава;

5. Увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце;

6. Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Увјерења из тачака 4. и 5. школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

 Уз потписану пријаву (са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном) потребно је доставити  документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документације на основу које се врши бодовање по критеријумима из члана 115. Закона о основном васпитању и образовању и Правилника о процедури и критеријумима  за пријем у радни односи начину бодовања кандидата у основној школи:

• Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно дипломе стечене након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области;

• Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета;

• Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу;

• Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи;

• Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

• Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење;

• Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца;

• Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулих бораца;

• Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије бораца;

• Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Непотпуне и неблаговремене пријаве кандидата неће се разматрати.

Тестирање и интервју ће се обавити дана 4.2.2021. године са почетком у 10 часова, у просторијама школе са кандидатима који су доставили потпуне  и благовремене  пријаве, односно који испуњавају услове конкурса.

Списак кандидата који испуњавају услове школа ће поставити на огласну таблу школе најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју.

Ако се кандидат не појави на тестирању или интервјуу, сматраће се да је одустао од пријаве на конкурс.

Конкурс остаје отворен осам ( 8) дана од дана објављивања у дневном листу “Глас Српске”.

Пријаве са потребном документацијом достављају се лично или поштом на  адресу школе, са назнаком “ЗА КОНКУРС”.

***

ЈУ “ГРАЂЕВИНСКА ШКОЛА”

Младена Стојановића 7

78000 Бањалука

Расписује:

 

КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

 

1. Наставник физичког васпитања, 1 извршилац на одређено вријеме до 31.8.2021. године,  непуна норма

    (2 часа) - приправник.

 

Кандидати поред општих услова потребних за заснивање радног односа прописаних законом којим се уређују радни односи, треба да испуњавају и посебне услове прописане Закона о средњем образовању и васпитању и Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама.

 

Уз пријаву на конкурс, у којој се обавезно мора навести контакт телефон и која мора бити потписана од стране кандидата који се пријављује на конкурс, кандидати су дужни доставити сљедећу документацију (овјерене фотокопије):

- диплому о одговарајућој стручној спреми - завршен први циклус студијског програма  у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

- додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

- извод из матичне књиге рођених или копију личне карте,

- увјерење о држављанству,

- увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица,

- увјерење да против кандидата није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем,

- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије борца.

 

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу наведеног закона испуњавали услове у погледу профила и звања наставника.

 

Пријем радника у радни однос извршиће се у складу са Правилником о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем.

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове конкурса поставити на огласну таблу школе најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

 Са кандидатима који испуњавају услове из конкурса и који уз пријаву на конкурс доставе сву тражену документацију, Комисија за пријем радника обавиће  интервју и тестирање дана 2.2.2021. године у 9 часова у просторијама школе.

 

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању или интервјуу сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидат који буде изабран дужан је прије заснивања радног односа доставити љекарско увјерење надлежне здравствене установе о општој способности за рад и о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима које није старије од шест мјесеци.

Школа ће за кандидата који буде изабран прије заснивања радног односа прибавити увјерење о неосуђиваности и увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце.

Школа не враћа достављену документацију кандидатима.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања у дневним новинама “Глас Српске”.

Пријаве на конкурс са потребном документацијом доставити  запечаћене у коверти лично на протокол у Секретаријат школе или поштом на адресу школе, са назнаком “Пријава на конкурс”.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

***

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ГРАД  ГРАДИШКА

ЈУ  ОШ “СВЕТИ  САВА” ДУБРАВЕ

78 411 ДУБРАВЕ - ГРАДИШКА

Тел.051/860-551; 860-410

 

КОНКУРС

за  пријем  радника на одређено вријеме

 

 

- Професор/наставник разредне наставе - пуна норма, са положеним стручним испитом и радним искуством, на одређено вријеме односно до повратка наставнице са боловања.

Уколико за наведено радно мјеста не буде пријављен кандидат са радним искуством и положеним стручним испитом, бодоваће се кандидати без радног искуства и положеног стручног испита.

 

Општи и посебни услови за пријем у радни однос:

Кандидати су дужни да поред општих услова предвиђених Законом о раду (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 1/16 и 66/18 ) испуњавају  услове предвиђене  чланом 104. став 1. Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске”, број: 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 и 63/20), чланом 3. став ж). Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача (“Службени гласник Републике Српске”, број: 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15 ) и Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи (“Службени гласник Републике Српске”, број 74/18 и 26/19).

Право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 104. став 6.  Закона о основном васпитању и образовању  ( “Службени гласник Републике Српске”, број  44/17 и 31/18) - лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају остале услове прописане Законом о основном васпитању и образовању.

Право учешћа имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу овог Закона испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме. 

 

Општи услови које кандидат треба да испуњава приликом пријављивања на конкурс јесу:

 

1. Увјерење о држављанству Републике Српске или Босне и Херцеговине,

2. Извод из матичне књиге рођених или овјерену фотокопију личне карте, којом се доказује да је кандидат пунољетан,

3. Љекарско увјерење о психофизичкој способности, које не може бити старије од шест мјесеци,  доставиће кандидат који буде изабран по конкурсу, а прије заснивања радног односа.

4. Увјерење да није правоснажном пресудом осуђиван за кривична дјела из члана 105. став 1. Закона о основном васпитању и образовању (школа ће службеним путем тражити за кандидата који буде изабран, а прије заснивања радног односа). 

 

Посебни услови које кандидат треба да испуњава приликом пријављивања на конкурс, уз потписану пријаву, су:

1. Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у одређеној области и остварених најмање 180 ECTS бодова у трајању од три године или еквивалент, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,

2. Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, за кандидата који у току студија није положио наведену групу предмета,

3. Увјерење о положеном стручном испиту,

4. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

5. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

6. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца код којег је кандидат био запослен,

7. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за  борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице  погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

9. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за  борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

10. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије борца,    

 

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Непотпуне и неблаговремене пријаве кандидата на јавни конкурс комисија не разматра, већ их евидентира, а након тога предлаже директору школе доношење закључка којом се пријава одбацује.

Кандидати који буду доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који буду испуњавали услове конкурса, тестирање ће се обавити дана 2.2.2021. године са почетком у 10 часова у просторијама централне школе у Дубравама, а интервју ће бити исти дан у 12  часова.

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове конкурса поставити на огласну таблу школе и то најкасније три дана прије тестирања. Кандидати се неће позивати на тестирање и интервју. Уколико се кандидат не појави на тесту или интервјуу, сматраће се да је кандидат одустао од пријаве на конкурс.

У  пријави на конкурс  кандидати  обавезно  треба  да  наведу  тачну  адресу  становања  и  контакт  телефона (по  могућности  број  мобилног  телефона ).

Конкурс  остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања у “Гласу Српске” Бањалука.

Пријаве на конкурс  доставити  на  адресу  школе,  препоручено  или  директно  у  школу.

Адреса  је: ЈУ  Основна школа „Свети Сава” Дубраве, Дубраве б.б.  78411  Дубраве, Градишка

са назнаком – “Пријава на оглас, не отварати”

***

ЈУ ОШ”ВУК С. КАРАЏИЋ”

78404 ТУРЈАК

 

КОНКУРС

за попуну радног  мјеста

 

- Професор физике - са положеним стручним испитом, непуна норма (6 часова), на одређено вријеме (31.8.2021.)

 

                  Поред општих услова прописаних Законом о раду (“Службени гласник РС”, 1/16 и 66/18), кандидати треба да испуњавају услове прописане 104. Закона о основном образовању, Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача (“Сл. гласник РС”, бр.77/09, 86/10, 25/14 и 76/15).

 

Општи услови које кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на конкурс су:

- Да је држављанин РС или Бих, а то се доказује увјерењем о држављанству.

- Да је пунољетан, а то се доказује изводом из мат. књиге рођених или копијом лк,

- Да је радно способан, а то се доказује увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од 6 мјесеци, а које прилаже само изабрани кандидат, након извршеног избора по конкурсу,

- Да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава

- Увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце,

- Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем - доставља кандидат

- Увјерења из тачке 4. и 5.  школа ће прибавити службеним путем, а послије заснивања радног односа.

Уз потписану пријаву (са биографијом, адресом и бројем телефона) потребно је доставити документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документације на основу које се врши бодовање по критеријима из члана 115. Закона о основном образовању и васпитању и Правилника  о процедури и критеријумима за пријем у радни однос у основној школи (“Сл. гласник РС”, бр.74/18 и 26/19).

1. Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,

2. Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета

3. Увјерење о положеном стручном испиту ако је расписан конкурс за пријем у радни однос лица  са радним искуством и положеним стручним испитом,

4. Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

5. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

6. Увјерење о радном стажу  издато од ранијег послодавца ако је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством,

7. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана  породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

8. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије борца,

9. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС уколико се ради о кандидату из категорије  ратног војног инвалида.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Непотпуне и неблаговремене пријаве кандидата неће се разматрати.

Тестирање и интервју ће се обавити 3.2.2021. године  (сриједа) са почетком у 10 часова у просторијама школе .

Кандидати се неће  посебно позивати на  интервју и тестирање, у случају непојављивања, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Пријаве слати на адресу ЈУ ОШ “Вук С. Караџић”78404 Турјак, Градишка, у року од 8 дана од дана објављивања конкурса са назнаком “за конкурс”.

***                                                                                                                  

ЈУ СРЕДЊА СТРУЧНА И ТЕХНИЧКА ШКОЛА

Видовданска 58, 78 400 Градишка

 

КОНКУРС

за пријем радника

 

1. Професор познавања робе - 3 часа теорије, један извршилац, са радним искуством, на одређено вријеме, до повратка радника са боловања.

Потребна стручна спрема: дипломирани инжињер технологије, професор хемије, дипломирани хемичар.

2. Професор књиговодства - 16 часова (8 часова практичне наставе и 8 часова теорије), један извршилац, приправник, без радног искуства или мање од годину дана радног искуства у струци, на неодређено вријеме.

Потребна стручна спрема: дипломирани економиста.

 

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

 

Општи услови за пријем у радни однос:

 

- да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству;

- да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте;

- да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат, након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа;

Увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава и увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце, које школа прибавља службеним путем, а прије заснивања радног односа;

Увјерење да није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем;

 

Уз потписану пријаву потребно је доставити документацију на основу које се доказује испуњеност општих услова и документацију којом се доказује испуњеност посебних услова на основу које се врши бодовање:

1. Овјерену фотокопију дипломе у којој је наведено стручно звање;

2. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење;

3. Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена.

4. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, а које садржи податке:

- врсту посла

- степен стручне спреме

- дужину оствареног радног стажа по врстама посла

(Увјерење о радном стажу доставља кандидат који конкурише за радно мјесто под редним бројем 1.)

 

5. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко–инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца.

6. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко–инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

7. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко–инвалидску заштиту о утврђеном статусу  борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије борца.

 

Кандидати су дужни да на пријави тачно наведу која документа достављају уз пријаву.

 

Непотпуне и неблаговремене пријаве, као ни документа која нису овјерена комисија неће узети у разматрање. Кандидати који се пријављују на оглас дужни су доставити овјерене фотокопије свих докумената (не старије од шест мјесеци) и те копије неће бити враћене кандидатима.

Тестирање и интервју утврђен Правилником о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем ће се обавити дана 1.2.2021. године у 11 часова, у просторијама школе.

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса, биће објављен на огласној табли школе, три дана прије заказаног интервјуа са кандидатима. Кандидати који се не појаве на интервју сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања.

Пријаве са назнаком – за конкурс, слати поштом на адресу ЈУ Средња стручна и техничка школа, Видовданска 58, 78 400 Градишка или лично у школи.

Контакт телефон: 051/813-385.

***

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ ОШ “ДР МЛАДЕН СТОЈАНОВИЋ”

Јошавка, Јошавка бб

тел.: 051/562-072, 051/562-002;

 е-mail: os047@skolers.org

 

          На основу члана 113. Закона о основном васпитању и образовању Републике Српске, директор ЈУ ОШ “Др Младен Стојановић” Јошавка, доноси сљедећу:

 

ОДЛУКУ

1. Поништава се дио конкурса за пријем радника, објављеног дана 9.12.2020. године у дневним новинама “Глас Српске”, за попуну сљедећег радног мјеста, наведеног под тачком 2. која гласи: Професор/наставник физике, непуна норма - 10 часова редовне наставе, 1 извршилац, на неодређено вријеме.

2. Остали дио конкурса остаје непромијењен.

3. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења

***

РЕПУБЛИКА  СРПСКА

ЈЗУ ДОМ ЗДРАВЉА “СВЕТИ ВРАЧЕВИ”

ЧЕЛИНАЦ

Ул. Видовданска бр. 5

Тел.051/551-044, 551-015 Факс: 051/555-260,

Е-mail: domzdravlja35@gmail.com

 

На основу члана 2. тачка 1. Правилника о раду и члана 30. тачка 14. Статута Јавне здравствене установе Дома здравља “Свети Врачеви” Челинац, објављујем;

 

ОГЛАС

за пријем радника

 

1. Медицински техничар.........1 извршилац на неодређено вријеме у Центру за заштиту менталног здравља ЈЗУ Дом здравља “Свети Врачеви” Челинац

 

 Општи услови:

1. Да је држављанин РС, односно БиХ,

2. Да је пунољетан,

3. Да је здравствено способан,

4. Да није кажњаван, односно осуђиван за кривична дјела,

5. Да се против њега не води кривични поступак.

 

 Посебни услови:  

 

1.  ССС - медицинска школа,

2, Положен стручни испит.

 

 

Уз пријаву на оглас кандидат је дужан доставити доказ о испуњавању општих и посебних услова у оригиналу ( оригинална документа не смију бити старија од шест мјесеци од дана издавања) или овјереној фотокопији ( овјерена фотокопија не смије бити старија од једног мјесеца) и то следећа документа:

- Увјерење о држављанству РС/БиХ,

- Извод из матичне књиге рођених,

-  Увјерење о некажњавању,

- Увјерење да није осуђиван за кривична дјела,

- Љекарско увјерење о здравственој способности,

- Свједочанство о завршеној ССС- медицинска школа,

- Увјерење о положеном стручном испиту.

 

Рок за подношење пријаве је 8 (осам) дана, од дана објаве у “Гласу Српске” и на Бироу рада Челинац.

Пријаве са доказима слати на адресу : Јавна здравствена установа Дом здравља “Свети Врачеви” Челинац, Видовданска бр. 5, 78240 Челинац - Комисији за пријем радника.

Уколико Оглас  не буде објављен истовремено, рок ће се рачунати од дана посљедњег објављивања.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Са кандидатима ће се обавити интервју, од стране Комисије за пријем радника, о чему ће се кандидати писмено обавијестити.

***

ТРГОПРОМЕКС ДОО 

ПОСЛОВНИЦА  АЛУМИНА БАЊАЛУКА

 

расписује

конкурс

за позицију

- Трговац у продаји

регија Бањалука 5 извршилаца

 

Потребне квалификације

• најмање ССС

• обавезно радно искуство на истим или сличним пословима

• возачка дозвола Б категорије

• спремност за тимски рад, флексибилност и добра комуникација

 

Уколико желите постати дио нашег успјешног тима пошаљите Ваш ЦВ на:

Адреса: Бранка Поповића 41 , Бањалука

Е-mail: predrag@alumina.rs

Конкурс остаје отворен 30 дана.

***

ТРГОПРОМЕКС ДОО

ПОСЛОВНИЦА АЛУМИНА БАЊАЛУКА

 

расписује

КОНКУРС

за позицију

- Економски техничар

регија Бањалука 3 извршиоца

 

Потребне квалификације

• најмање ССС

• возачка дозвола Б категорије

• спремност за тимски рад, флексибилност и добра комуникација

 

Уколико желите постати дио нашег успјешног тима пошаљите Ваш ЦВ на:

Адреса: Бранка Поповића 41 , Бањалука

Е-mail: predrag@alumina.rs

Конкурс остаје отворен 30 дана.

***

ТРГОПРОМЕКС ДОО

ПОСЛОВНИЦА  АЛУМИНА БАЊАЛУКА

расписује

КОНКУРС

за позицију

- Складиштар

регија Бањалука 3 извршиоца

 

Потребне квалификације

• најмање ССС

• возачка дозвола Б категорије

• спремност за тимски рад, флексибилност и добра комуникација

 

Уколико желите постати дио нашег успјешног тима пошаљите Ваш ЦВ на:

Адреса: Бранка Поповића 41 , Бањалука

Е-mail: predrag@alumina.rs

Конкурс остаје отворен 30 дана.

***

 ТРГОПРОМЕКС ДОО

ПОСЛОВНИЦА  АЛУМИНА БАЊАЛУКА

Расписује

КОНКУРС

за позицију

 

- Комерцијалиста за продају грађевинских материјала

регија Бањалука   2 извршиоца

 

 

Потребне квалификације

• најмање ССС

• возачка дозвола Б категорије

• спремност за тимски рад, флексибилност и добра комуникација

 

Уколико желите постати дио нашег успјешног тима пошаљите Ваш ЦВ на:

Адреса: Бранка Поповића 41 , Бањалука

Е-mail: predrag@alumina.rs

Конкурс остаје отворен 30 дана.

***

ТРГОПРОМЕКС ДОО

ПОСЛОВНИЦА  АЛУМИНА БАЊАЛУКА

Расписује

КОНКУРС

за позицију

 

- Монтер АЛУ И ПВЦ столарије

регија Бањалука 3 извршиоца

 

Потребне квалификације

• најмање ССС

• возачка дозвола Б категорије

• спремност за тимски рад, флексибилност и добра комуникација

 

Уколико желите постати дио нашег успјешног тима пошаљите Ваш ЦВ на:

Адреса: Бранка Поповића 41 , Бањалука

Е-mail: predrag@alumina.rs

Конкурс остаје отворен 30 дана.

***

ТРГОПРОМЕКС ДОО

ПОСЛОВНИЦА  АЛУМИНА БАЊАЛУКА

расписује

 

КОНКУРС

за позицију

 

- Радник у производњи столарије

регија Бањалука 3 извршиоца

 

Потребне квалификације

• најмање ССС

• спремност за тимски рад, флексибилност и добра комуникација

 

Уколико желите постати дио нашег успјешног тима пошаљите Ваш ЦВ на:

Адреса: Бранка Поповића 41, Бањалука

Е-mail: predrag@alumina.rs

Конкурс остаје отворен 30 дана.

***

ТРГОПРОМЕКС ДОО 

ПОСЛОВНИЦА  АЛУМИНА БАЊАЛУКА

Расписује

КОНКУРС

за позицију

 

- Дипломирани грађевински инжењер

регија Бањалука 2 извршиоца

 

Потребне квалификације

• најмање ВСС

• радно искуство минимално 6 мјесеци

• спремност за тимски рад, флексибилност и добра комуникација

 

Уколико желите постати дио нашег успјешног тима пошаљите Ваш ЦВ на:

Адреса: Бранка Поповића 41, Бањалука

Е-mail: predrag@alumina.rs

Конкурс остаје отворен 30 дана.   

***

ТРГОПРОМЕКС ДОО

ПОСЛОВНИЦА  АЛУМИНА БАЊАЛУКА

расписује

КОНКУРС

за позицију

- Грађевински техничар регија Бањалука

3 извршиоца

 

Потребне квалификације

• најмање ССС

• возачка дозвола Б категорије

• спремност за тимски рад, флексибилност и добра комуникација

 

Уколико желите постати дио нашег успјешног тима пошаљите Ваш ЦВ на:

Адреса: Бранка Поповића 41, Бањалука

Е-mail: predrag@alumina.rs

Конкурс остаје отворен 30 дана.

***

ТРГОПРОМЕКС ДОО

ПОСЛОВНИЦА  АЛУМИНА БАЊАЛУКА

расписује

КОНКУРС

за позицију

 

- Машински  техничар регија Бањалука

3 извршиоца

 

Потребне квалификације

• најмање ССС

• возачка дозвола Б категорије

• спремност за тимски рад, флексибилност и добра комуникација

 

Уколико желите постати дио нашег успјешног тима пошаљите Ваш ЦВ на:

Адреса: Бранка Поповића 41 , Бањалука

Е-mail: predrag@alumina.rs

Конкурс остаје отворен 30 дана

***

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ “МЛАДОСТ”

ШИПОВО

расписује се

ЈАВНИ КОНКУРС

за пријем у радни однос на упражњено радно мјесто

 

I Основни подаци

Расписује се јавни конкурс за пријем у радни однос на одређено вријеме – до повратка радника са породиљског одсуства:

 

1. Дипломирани васпитач  - 1 извршилац.

 

II Општи услови за пријем

1. Да је држављанин Републике Српске, односно Босне и Херцеговине,

2. Да је старији од 18 година,

3. Да има општу здравствену способност,

4. Да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест

    мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у

    предшколској установи,

III Посебни услови за пријем

1. Завршен први циклус студијског програма или еквивалент и стечено високо образовање на студијском програму предшколско васпитање.

2. Радно искуство – 2 године радног искуства

3. Положен стручни испит

 

IV Потребна документација

Кандидати су обавезни доставити сљедеће:

1. Пријаву на јавни конкурс са кратком биографијом (својеручно потписану и са назначеном адресом становања и контакт телефоном),

2. Извод из матичне књиге рођених (оригинал или овјерена фотокопија обрасца без ограничења трајања),

3. Увјерење о држављанству (оригинал не старији од 6 мјесеци или овјерена фотокопија),

4. Диплома (оригинал или овјерена фотокопија),

5. Документ у форми додатка дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или у форми увјерења високошколске установе о просјеку оцјена током студирања (оригинал или овјерена фотокопија),

6. Увјерење издато од Завода за запошљавање Републике Српске, о времену проведеном на евиденцији незапослених лица, након стицања одговарајуће стручне спреме (оригинал или овјерена фотокопија)

7. Увјерење о некажњавању (не старије од 3 мјесеца) и

8. Потврду о радном искуству

9. Увјерење о положеном стручном испиту

10. Љекарско увјерење (прилаже онај кандидат који буде изабран након извршеног избора по конкурсу).

V Рок за подношење пријаве

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса у дневном листу “Глас Српске”.

Пријаве са потребним документима се могу доставити лично на протокол Установе, или путем поште на адресу вртића: ЈУ Дјечији вртић “Младост” Шипово, ул. Гаврила Принципа 14А, Шипово.

Пријаву доставити у затвореној коверти са назнаком “За конкурс”.

Интервју за кандидате који доставе потпуне и благовремене пријаве, одржаће се у просторијама вртића, дана 2.2.2021. године, у 9 часова. Кандидати се неће посебно позивати на интервју, а ако се не појаве на интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање.

***

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ ОШ “СВЕТИ САВА”

Котор Варош, Светосавска 2

тел: 051/927-220, 051/785-175,

 е-mail: os051@skolers.org

 

директор школе расписује

 

КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

 

1. Професор разредне наставе - на одређено вријеме, до повратка раднице са породиљског одсуства, са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу, 1 извршилац.

2. Професор/наставник биологије - непуно радно вријеме - 4 часа, на одређено вријеме, до повратка радника са боловања, а најдуже до 31.8.2021. године, са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу, 1 извршилац.

 

          Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидати треба да испуњавају услове предвиђене чланом 104, 105, 106. Закона о основном васпитању и образовању  и  Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача.

Право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 104. став 6. Закона о основном васпитању и образовању, као и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу овог закона испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

 

Пријем у радни однос извршиће се у складу са Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи (“Службени гласник РС” број: 74/18 и 26/19).

 

Општи услови које кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на конкурс су:

1) да је држављанин РС или БиХ, а то доказује увјерењем о држављанству,

2) да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном фотокопијом личне карте,

3) да је радно способан, а то доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од 6 мјесеци (прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа),

4) да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем - што доказује увјерењем,

5) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава,

6) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце, што доказује увјерењем из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце.

Увјерења из тачке 5) и 6) за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

Уз потписану пријаву на конкурс и документацију којом се доказује испуњеност општих услова, потребно је доставити документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима прописаним Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи, а она подразумијева:

1) овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно дипломе стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,

2) увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

3) увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу,

4) увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи,

5) додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

6) увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

7) увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца,

8) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

9) увјерење општинског/градског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

10) увјерење општинског/градског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

 

Кандидати су дужни доставити овјерене фотокопије свих докумената и те фотокопије неће бити враћене кандидатима.

Непотпуне и неблаговремене пријаве кандидата комисија неће узети у разматрање.

Тестирање и интервју ће се обавити са кандидатима који су доставили благовремене и потпуне пријаве, односно који испуњавају услове конкурса, дана 2.2.2021. године у 12 часова у просторијама школе у Котор Варошу.

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове конкурса поставити на огласну таблу школе, најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

Кандидати се неће позивати посебно на тестирање и интервју, те ако се не појаве на интервјуу и тестирању сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања у “Гласу Српске”. Пријаве и документацију доставити поштом на адресу: ЈУ Основна школа “Свети Сава”, Светосавска 2, 78 220 Котор Варош, са назнаком “ЗА КОНКУРС”.

Напомена: Кандидати су приликом доласка у школу дужни поштовати све мјере и препоруке ЈЗУ Института за јавно здравство Републике Српске, а у циљу спречавања преношења вируса корона (обавезна дезинфекција руку при уласку у школу, поштовање физичке дистанце од два метра, те обавезна употреба маски).

ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Бијељина: Оглашава слободна радна мјеста на дан 20.01.2021. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 20.01.2020. године.

Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

*****************

************************

“РОУТИНГ” ДОО БАЊАЛУКА,

 Ул. I крајишког корпуса 16,

78 000 Бањалука

 

 

ОГЛАС

1. Број извршилаца: 1

2. Рад на: неодређено вријеме

3. Оглас остаје отворен до: 31.01.2021. године

4. електронска пошта: info@routingbl.com

Опис радног мјеста:

1. Дипломирани инжењер електротехнике - 1 извршилац

 

Услови:

1. возачка дозвола Б категорије

2. пожељно радно искуство

3. пожељан положен стручни испит

 

Уз пријаву треба приложити:

1. ЦВ

Пријаве се могу доставити лично, путем поште или електронским путем на наведене адресе  са назнаком “Пријава на оглас”.

Оглас отворен до 31.1.2021. године.

***

INFINITY STAR

Пут српских бранилаца бр.25

78000 Бањалука

расписује

                                                                   КОНКУРС

 

- Возач (м)  ................................................  2 извршиоца

Услови:

- положен возачки испит Ц категорије

- до 45 година старости

Опис посла:

- превоз прехрамбене робе унутар БиХ.

Заинтересовани кандидати се могу јавити на контакт телефон 066/385-177 или послати свој ЦВ на mail адресу: infinitistarbl@gmail.com

 

Оглас отворен до 28.1.2021. године.

***

GMP LOGISTIC

Илије Гарашанина 8д

78000 Бањалука

Расписује:

 

КОНКУРС

 

- Возач (у међународном транспорту) ...............................................  1 извршилац

 

Услови:

- положен возачки испит Ц и Е категорије

- 2 године радног искуства

- положен стручни испит за возача моторних возила

- квалификацијска картица возача

 

Заинтересовани кандидати  могу послати свој ЦВ на mail адресу : info@gmplogistic.com .

 

Оглас отворен до 28.1.2021. године.

***

“НОВИ ЈЕЛШИНГРАД” ДОО

Бранка Пердува 10а

78000 Бањалука

 

На основу чл.39. Одлуке о организовању Фабрике алатних машина “Нови Јелшинград” д.о.о.

Бањалука доносим

ОГЛАС

за пријем у радни однос на одређено вријеме

 

1. Руководилац техничког одјељења                                          1 извршилац

2. Заваривач                                                                                            5 извршилаца

                                                                                       

Услови: Поред  општих услова прописаних Законом, кандидати треба да испуњавају посебне  услове: и то:

 

1. ВСС - машинског смјера са 3 год. радног  искуства, на истим или сличним пословима,

2. -  Познавање енглеског језика, (напредни ниво),

-  Положен возачки испит “Б” кат.,

-   Рад на рачунару –напредни ниво

 

 

Посебни услови:

- Посједовање вјештине аналитичког, иновативног и креативног размишљања, брзог закључивања и доношења одлука,

- Развијене способности јасног и увјерљивог изражавања идеја, планова и приједлога у писаном и говорном облику,

- Способност организације времена,

- Тактичност и умијеће преговарања,

- Склоност ка тимском раду

- Оријентисаност на резултате

 

 Садржај посла:

-  Организује, усмјерава, координише и надзире рад техничког одјељења и одсјека производње,

-  Идентификује кључне техничке потребе и врши процјену техничких рјешења, те надгледа провођење одабраних рјешења,

-   Учествује у дефинисању посебних инвестиционих планова и инвестиционог одржавања, надзире техничку реализацију истих,

-  Предлаже и уводи мјере за унапређење организације, квалитета производа и услуга,

-  Сарађује са пословним партнерима по питањима и проблемима техничке реализације уговорених радова, сервисирања опреме и др.,

-  Координише и надзире реализацију пројеката и израђује оперативне планове,

-   Организује, планира и надзире реализацију радних налога,

-   Извјештава директора Друштва о свом раду и раду Техничког одјељења,

 

   Одговорности за:

-  Примјену законских прописа из своје области,

-  Едуковање и управљање учинком радника у техничком одјељењу,

-  Реализацију пројеката,

-  Спровођење мјера и процедура управљања квалитетом,

-  Квалитет готових производа и услуга.

 

2. КВ или ВКВ са радним искуством за рад на пројектима за реномиране скандинавске купце.

Нудимо:

- додатне стимулације на плату

- сертификацију

 

Рок за подношење пријаве је до попуне радног мјеста.

Пријаве са доказима о испуњавању услова из огласа доставити  на е-mail: info@novijelsingrad.com  или на адресу:                                                                                      

“Нови Јелшинград” д.о.о., Бранка Пердува  10А, 78 000 Бањалука.                                   

***

ОКРУЖНИ ПРИВРЕДНИ СУД БАЊАЛУКА

 

објављује:

 

 

                                                ЈАВНИ  ОГЛАС

 

за попуњавање  упражњеног радног мјеста на неодређено вријеме, пријемом у радни однос и то:

 

 

1. Судијски асистент ......................................................................1 извршилац

 

I Општи услови:

 

а) да је држављанин РС или БиХ;

б) да је старији од 18 година;

ц) да има општу здравствену способност;

д) да се против њега не води кривични поступак, односно да није подигнута оптужница нити је изречена неправоснажна судска пресуда;

е) да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у републичком органу управе;

ф) да није отпуштен из органа управе  као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у Босни и Херцеговини  три године прије објављивања конкурса

 

 

II Посебни услови:

IV или III степен стручне спреме, гимназија, економска школа, управна школа или средња биротехничка школа, најмање шест мјесеци радног искуства на истим или сличним пословима, познавање рада на рачунару (Windows окружење, MS Office пакет програма, интернет и е-мејл сервиси, рад у CMS-у).

 

 

III Пријава на јавни оглас и документација коју је потребно поднијети уз пријаву

 

Пријава за учешће на јавном огласу подноси се на прописаном Обрасцу број 1 - Пријава на јавни оглас, а која се може преузети у електронском облику на службеној интернет страници суда или у штампаном облику у Окружном привредном суд у Бањалуци, канцеларија број 2. на 1. спрату.

 

Уз пријаву на оглас кандидати су дужни доставити доказе о испуњавању општих и посебних услова у оригиналу или овјереној фотокопији и то сљедећих докумената:

 

- лична карта или пасош;

- свједочанство о завршеној стручној спреми

 

Испуњеност других услова наведених у јавном огласу кандидат доказује изјавом која је саставни дио пријаве на јавни оглас.

 

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

 

        Са кандидатима који у потпуности испуњавају услове из јавног огласа, Комисија за пријем радника ће претходно обавити интервју и тестирање, о чему ће кандидати бити благовремено обавијештени телефонским путем на контакт телефон који су дужни навести у пријави.

 

Рок за подношење пријава је 15 дана, од дана објављивања огласа.

 

Пријаве са потребним доказима се могу доставити  путем поште на адресу:

 

“Окружни привредни суд у Бањалуци” ул. Гундулићева бр. 108 Бањалука, са назнаком: “Пријава на јавни оглас-НЕ ОТВАРАЈ”, или непосредно у суд (канцеларија број 2.  на 1. спрату).

 

Изабрани кандидат дужан је у року од 7 (седам) дана од дана објављивања резултата јавног огласа на огласној табли суда и службеној web страници Суда Комисији доставити оригинале или овјерене фотокопије сљедећих докумената:

 

- увјерење о држављанству РС или БиХ;

- увјерење о општој здравственој способности;

- свједочанство о одговарајућој стручној спреми;

 

Ако изабрани кандидат наведене доказе не достави у прописаном року, или ако, на основу достављених доказа, Комисија утврди  да кандидат не испуњава опште и посебне услове, позваће сљедећег кандидата  по броју освојених бодова са листе успјешних кандидата да поступи у складу са горе наведеним.

***

УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊАЛУЦИ

Булевар војводе Петра Бојовића 1а

78000 Бањалука

расписује:

 

КОНКУРС

 

I За избор наставника:

 

Iа За уже научне области:

1. Геодетски премјер – 1 извршилац

2. Архитектонско пројектовање – 1 извршилац

3. Фискална и монетарна економија – 1 извршилац

4. Међународна економија – 1 извршилац

5. Педијатрија* - 1 извршилац

6. Физичка хемија; наука о полимерима; електрохемија (суве ћелије, батерије, гориве ћелије, корозија метала, електролиза) – 1 извршилац

7. Физика кондезоване материје (укључујући физику чврстог тијела, суперпроводивост) – 1 извршилац

8. Математичка анализа и примјене – 1 извршилац

9. Специфични језици – италијански језик (наставни предмети: Савремени италијански језик 1; Савремени италијански језик 2; Морфологија италијанског језика; Фонологија италијанског језика, Синтакса италијанског језика; Семантика и лексикологија италијанског језика; Социолингвистика италијанског језика) – 1 извршилац

10. Методика васпитног рада – 1 извршилац

11. Општа историја – 1 извршилац

 

II За избор сарадника:

IIа За уже научне области:

1. Статистичка анализа - 1 извршилац

2. Теоријска физика - 1 извршилац

3. Теоријска социологија – 1 извршилац

4. Педагошка и школска психологија – 1 извршилац

5. Психологија личности – 1 извршилац

 

 

Општи услови:

1.1  Општи услови за пријаву на конкурс су сљедећи:

- да је држављанин РС или БиХ;

- да је старији од осамнаест (18) година;

- да има општу здравствену способност;

- да се против кандидата не води кривични поступак.

 

1.2  Кандидати за избор под римским бројем I и II дужни су доставити сљедећу документацију, као доказ о испуњености општих услова:

- увјерење о држављанству (не старије од шест мјесеци);

- извод из матичне књиге рођених;

- увјерење о радној способности (увјерење о радној способности достављају кандидати који буду изабрани, прије закључења уговора);

- увјерење да се против кандидата не води кривични поступак (не старије од шест мјесеци);

 

 1.3 Наведена документа из тачке 1.2 конкурса не подносе кандидати који су у радном односу на Универзитету у Бањалуци.

 

 ПОСЕБНИ УСЛОВИ

2.1 Избор у звање наставника и сарадника и период на који се бира академско особље прописани су одредбама чланова од 80-100. Закона о високом образовању.

 

Кандидати за избор у научно-наставна, наставна и сарадничка звања, уз пријаву на конкурс и доказ о испуњености општих услова, дужни су доставити сљедећу документацију:

 

Под римским бројем Iа:

- овјерен препис или фотокопију дипломе о научном степену доктора наука из научне области за коју се врши избор,

- увјерење о просјечној оцјени оствареној на свим циклусима студија (основне и постдипломске),

- доказ о избору у академско звање (ако је раније биран),

- кратку биографију и библиографију, као и доказе о испуњености минималних услова за избор у звање у које се бира у складу са чланом 81. Закона о високом образовању РС, као и по један примјерак свега наведеног у библиографији.

- кратку биографију и библиографију, као и доказе о испуњености минималних услова за избор у звање у које се бира у складу са чланом 77. Закона о високом образовању РС, а у вези са чланом 138. став (2) Закона о високом образовању као и по један примјерак свега наведеног у библиографији.

 

Под римским бројем IIа:

- овјерен препис или фотокопију дипломе о научном степену магистра наука, мастера или о завршеној ВСС из научне области за коју се врши избор,

- увјерење о просјечној оцјени оствареној на свим циклусима студија (основне и постдипломске),

- доказ о избору у академско звање (ако је раније биран),

- кратку биографију и библиографију, као и доказе о испуњености минималних услова за избор у звање у које се бира у складу са чланом 81. Закона о високом образовању РС, као и по један примјерак свега наведеног у библиографији.

- кратку биографију и библиографију, као и доказе о испуњености минималних услова за избор у звање у које се бира у складу са чланом 77. Закона о високом образовању РС, а у вези са чланом 138. став (2) Закона о високом образовању, као и по један примјерак свега наведеног у библиографији.

 

Напомена:

- За радно мјесто за избор наставника под редним бројем “2. Архитектонско пројектовање – 1 извршилац”, закључиће се уговор на одређено вријеме и то на период од годину дана

- За радно мјесто за избор наставника под редним бројем “5. Педијатрија* – 1 извршилац, закључиће се уговор о допунском раду.

- За радно мјесто за избор сарадника под редним бројем “1. Статистичка анализа – 1 извршилац”, закључиће се уговор на одређено вријеме и то на период од годину дана.

- За радно мјесто за избор сарадника под редним бројем “2. Теоријска физика – 1 извршилац”, закључиће се уговор на одређено вријеме и то на период од годину дана.

Уговор о раду закључиваће се у складу са чланом 9., став (8). Правилника о стандардима и нормативима за финансирање јавних високошколских установа (“Службени гласник Републике Српске”, број: 84/14 и 38/17):

Пријаве се подносе у року од 15 дана од дана објављивања конкурса.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

Пријаве са наведеним документима и доказима доставити на адресу за радна мјеста:

 

За избор наставника:

- Под редним бројевима 1. и 2. Архитектонско-грађевинско-геодетском факултету, Булевар војводе Степе Степановића 77/3, 78 000 Бањалука,

- Под редним бројевима 3. и 4. Економском факултету, Мајке Југовића 4, 78 000 Бањалука,

- Под редним бројем 5. Медицинском факултету, Саве Мркаља 14, 78 000 Бањалука,

- Под редним бројевима 6, 7. и 8. Природно-математичком факултету, Др Младена Стојановића 2, 78 000 Бањалука,

- Под редним бројем 9. Филозофском факултету, Универзитетски град - Булевар војводе Петра Бојовића 1А, 78 000 Бањалука.

- Под редним бројевима 10. и 11. Филозофском факултету, Универзитетски град - Булевар војводе Петра Бојовића 1А, 78 000 Бањалука.

 

За избор сарадника:

- Под редним бројем 1. Економском факултету, Мајке Југовића 4, 78 000 Бањалука,

- Под редним бројем 2. Природно-математичком факултету, Др Младена Стојановића 2, 78 000 Бањалука,

- Под редним бројем 3. Факултету политичких наука, Универзитетски град - Булевар војводе Петра Бојовића 1А, 78 000 Бањалука,

- Под редним бројевима 4. и 5. Филозофском факултету, Универзитетски град - Булевар војводе Петра Бојовића 1А, 78 000 Бањалука.

***

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ ОШ “СВЕТИ САВА”

78000 БАЊАЛУКА

расписује:

 

 

КОНКУРС

за попуну  радних мјеста

 

1. Професор/наставник разредне наставе, 1 извршилац на одређено вријеме до повратка радника са боловања, са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу,

2. Професор/наставник разредне наставе, водитељ у продуженом боравку, 1 извршилац на одређено вријеме до повратка радника са боловања, а најдуже до 30.6.2021. године, са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу.

 

Поред општих услова прописаних Законом о раду  кандидати треба да испуњавају и посебне услове прописане чланом 104. Закона о основном васпитању и образовању и Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача. Пријем у радни однос извршиће се у складу са Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начин бодовања кандидата у основној школи.

Право учешћа на конкурс имају и кандидати који су стекли радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају остале услове прописане Законом о основном васпитању и образовању.

Право учешћа на конкурс имају и кандидати који су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању, испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме у складу са чланом 177. Закона.

Општи услови које кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на конкурс су:

1. да је држављанин РС или БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству;

2. да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте;

3. да је радно способан, а то се доказује увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа;

4. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављана дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава;

5. Увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце;

6. Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Увјерења из тачака 4. и 5. школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

 Уз потписану пријаву (са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном) потребно је доставити  документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документације на основу које се врши бодовање по критеријумима из члана 115. Закона о основном васпитању и образовању и Правилника о процедури и критеријумима  за пријем у радни односи начину бодовања кандидата у основној школи:

• Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно дипломе стечене након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области;

• Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета;

• Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу;

• Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи;

• Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

• Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење;

• Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца;

• Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулих бораца;

• Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије бораца;

• Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Непотпуне и неблаговремене пријаве кандидата неће се разматрати.

Тестирање и интервју ће се обавити дана 4.2.2021. године са почетком у 10 часова, у просторијама школе са кандидатима који су доставили потпуне  и благовремене  пријаве, односно који испуњавају услове конкурса.

Списак кандидата који испуњавају услове школа ће поставити на огласну таблу школе најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју.

Ако се кандидат не појави на тестирању или интервјуу, сматраће се да је одустао од пријаве на конкурс.

Конкурс остаје отворен осам ( 8) дана од дана објављивања у дневном листу “Глас Српске”.

Пријаве са потребном документацијом достављају се лично или поштом на  адресу школе, са назнаком “ЗА КОНКУРС”.

***

ЈУ “ГРАЂЕВИНСКА ШКОЛА”

Младена Стојановића 7

78000 Бањалука

Расписује:

 

КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

 

1. Наставник физичког васпитања, 1 извршилац на одређено вријеме до 31.8.2021. године,  непуна норма

    (2 часа) - приправник.

 

Кандидати поред општих услова потребних за заснивање радног односа прописаних законом којим се уређују радни односи, треба да испуњавају и посебне услове прописане Закона о средњем образовању и васпитању и Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама.

 

Уз пријаву на конкурс, у којој се обавезно мора навести контакт телефон и која мора бити потписана од стране кандидата који се пријављује на конкурс, кандидати су дужни доставити сљедећу документацију (овјерене фотокопије):

- диплому о одговарајућој стручној спреми - завршен први циклус студијског програма  у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

- додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

- извод из матичне књиге рођених или копију личне карте,

- увјерење о држављанству,

- увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица,

- увјерење да против кандидата није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем,

- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије борца.

 

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу наведеног закона испуњавали услове у погледу профила и звања наставника.

 

Пријем радника у радни однос извршиће се у складу са Правилником о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем.

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове конкурса поставити на огласну таблу школе најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

 Са кандидатима који испуњавају услове из конкурса и који уз пријаву на конкурс доставе сву тражену документацију, Комисија за пријем радника обавиће  интервју и тестирање дана 2.2.2021. године у 9 часова у просторијама школе.

 

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању или интервјуу сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидат који буде изабран дужан је прије заснивања радног односа доставити љекарско увјерење надлежне здравствене установе о општој способности за рад и о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима које није старије од шест мјесеци.

Школа ће за кандидата који буде изабран прије заснивања радног односа прибавити увјерење о неосуђиваности и увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце.

Школа не враћа достављену документацију кандидатима.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања у дневним новинама “Глас Српске”.

Пријаве на конкурс са потребном документацијом доставити  запечаћене у коверти лично на протокол у Секретаријат школе или поштом на адресу школе, са назнаком “Пријава на конкурс”.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

***

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ГРАД  ГРАДИШКА

ЈУ  ОШ “СВЕТИ  САВА” ДУБРАВЕ

78 411 ДУБРАВЕ - ГРАДИШКА

Тел.051/860-551; 860-410

 

КОНКУРС

за  пријем  радника на одређено вријеме

 

 

- Професор/наставник разредне наставе - пуна норма, са положеним стручним испитом и радним искуством, на одређено вријеме односно до повратка наставнице са боловања.

Уколико за наведено радно мјеста не буде пријављен кандидат са радним искуством и положеним стручним испитом, бодоваће се кандидати без радног искуства и положеног стручног испита.

 

Општи и посебни услови за пријем у радни однос:

Кандидати су дужни да поред општих услова предвиђених Законом о раду (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 1/16 и 66/18 ) испуњавају  услове предвиђене  чланом 104. став 1. Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске”, број: 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 и 63/20), чланом 3. став ж). Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача (“Службени гласник Републике Српске”, број: 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15 ) и Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи (“Службени гласник Републике Српске”, број 74/18 и 26/19).

Право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 104. став 6.  Закона о основном васпитању и образовању  ( “Службени гласник Републике Српске”, број  44/17 и 31/18) - лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају остале услове прописане Законом о основном васпитању и образовању.

Право учешћа имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу овог Закона испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме. 

 

Општи услови које кандидат треба да испуњава приликом пријављивања на конкурс јесу:

 

1. Увјерење о држављанству Републике Српске или Босне и Херцеговине,

2. Извод из матичне књиге рођених или овјерену фотокопију личне карте, којом се доказује да је кандидат пунољетан,

3. Љекарско увјерење о психофизичкој способности, које не може бити старије од шест мјесеци,  доставиће кандидат који буде изабран по конкурсу, а прије заснивања радног односа.

4. Увјерење да није правоснажном пресудом осуђиван за кривична дјела из члана 105. став 1. Закона о основном васпитању и образовању (школа ће службеним путем тражити за кандидата који буде изабран, а прије заснивања радног односа). 

 

Посебни услови које кандидат треба да испуњава приликом пријављивања на конкурс, уз потписану пријаву, су:

1. Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у одређеној области и остварених најмање 180 ECTS бодова у трајању од три године или еквивалент, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,

2. Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, за кандидата који у току студија није положио наведену групу предмета,

3. Увјерење о положеном стручном испиту,

4. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

5. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

6. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца код којег је кандидат био запослен,

7. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за  борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице  погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

9. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за  борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

10. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије борца,    

 

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Непотпуне и неблаговремене пријаве кандидата на јавни конкурс комисија не разматра, већ их евидентира, а након тога предлаже директору школе доношење закључка којом се пријава одбацује.

Кандидати који буду доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који буду испуњавали услове конкурса, тестирање ће се обавити дана 2.2.2021. године са почетком у 10 часова у просторијама централне школе у Дубравама, а интервју ће бити исти дан у 12  часова.

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове конкурса поставити на огласну таблу школе и то најкасније три дана прије тестирања. Кандидати се неће позивати на тестирање и интервју. Уколико се кандидат не појави на тесту или интервјуу, сматраће се да је кандидат одустао од пријаве на конкурс.

У  пријави на конкурс  кандидати  обавезно  треба  да  наведу  тачну  адресу  становања  и  контакт  телефона (по  могућности  број  мобилног  телефона ).

Конкурс  остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања у “Гласу Српске” Бањалука.

Пријаве на конкурс  доставити  на  адресу  школе,  препоручено  или  директно  у  школу.

Адреса  је: ЈУ  Основна школа „Свети Сава” Дубраве, Дубраве б.б.  78411  Дубраве, Градишка

са назнаком – “Пријава на оглас, не отварати”

***

ЈУ ОШ”ВУК С. КАРАЏИЋ”

78404 ТУРЈАК

 

КОНКУРС

за попуну радног  мјеста

 

- Професор физике - са положеним стручним испитом, непуна норма (6 часова), на одређено вријеме (31.8.2021.)

 

                  Поред општих услова прописаних Законом о раду (“Службени гласник РС”, 1/16 и 66/18), кандидати треба да испуњавају услове прописане 104. Закона о основном образовању, Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача (“Сл. гласник РС”, бр.77/09, 86/10, 25/14 и 76/15).

 

Општи услови које кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на конкурс су:

- Да је држављанин РС или Бих, а то се доказује увјерењем о држављанству.

- Да је пунољетан, а то се доказује изводом из мат. књиге рођених или копијом лк,

- Да је радно способан, а то се доказује увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од 6 мјесеци, а које прилаже само изабрани кандидат, након извршеног избора по конкурсу,

- Да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава

- Увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце,

- Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем - доставља кандидат

- Увјерења из тачке 4. и 5.  школа ће прибавити службеним путем, а послије заснивања радног односа.

Уз потписану пријаву (са биографијом, адресом и бројем телефона) потребно је доставити документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документације на основу које се врши бодовање по критеријима из члана 115. Закона о основном образовању и васпитању и Правилника  о процедури и критеријумима за пријем у радни однос у основној школи (“Сл. гласник РС”, бр.74/18 и 26/19).

1. Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,

2. Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета

3. Увјерење о положеном стручном испиту ако је расписан конкурс за пријем у радни однос лица  са радним искуством и положеним стручним испитом,

4. Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

5. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

6. Увјерење о радном стажу  издато од ранијег послодавца ако је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством,

7. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана  породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

8. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије борца,

9. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС уколико се ради о кандидату из категорије  ратног војног инвалида.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Непотпуне и неблаговремене пријаве кандидата неће се разматрати.

Тестирање и интервју ће се обавити 3.2.2021. године  (сриједа) са почетком у 10 часова у просторијама школе .

Кандидати се неће  посебно позивати на  интервју и тестирање, у случају непојављивања, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Пријаве слати на адресу ЈУ ОШ “Вук С. Караџић”78404 Турјак, Градишка, у року од 8 дана од дана објављивања конкурса са назнаком “за конкурс”.

***                                                                                                                  

ЈУ СРЕДЊА СТРУЧНА И ТЕХНИЧКА ШКОЛА

Видовданска 58, 78 400 Градишка

 

КОНКУРС

за пријем радника

 

1. Професор познавања робе - 3 часа теорије, један извршилац, са радним искуством, на одређено вријеме, до повратка радника са боловања.

Потребна стручна спрема: дипломирани инжињер технологије, професор хемије, дипломирани хемичар.

2. Професор књиговодства - 16 часова (8 часова практичне наставе и 8 часова теорије), један извршилац, приправник, без радног искуства или мање од годину дана радног искуства у струци, на неодређено вријеме.

Потребна стручна спрема: дипломирани економиста.

 

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

 

Општи услови за пријем у радни однос:

 

- да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству;

- да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте;

- да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат, након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа;

Увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава и увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце, које школа прибавља службеним путем, а прије заснивања радног односа;

Увјерење да није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем;

 

Уз потписану пријаву потребно је доставити документацију на основу које се доказује испуњеност општих услова и документацију којом се доказује испуњеност посебних услова на основу које се врши бодовање:

1. Овјерену фотокопију дипломе у којој је наведено стручно звање;

2. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење;

3. Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена.

4. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, а које садржи податке:

- врсту посла

- степен стручне спреме

- дужину оствареног радног стажа по врстама посла

(Увјерење о радном стажу доставља кандидат који конкурише за радно мјесто под редним бројем 1.)

 

5. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко–инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца.

6. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко–инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

7. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко–инвалидску заштиту о утврђеном статусу  борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије борца.

 

Кандидати су дужни да на пријави тачно наведу која документа достављају уз пријаву.

 

Непотпуне и неблаговремене пријаве, као ни документа која нису овјерена комисија неће узети у разматрање. Кандидати који се пријављују на оглас дужни су доставити овјерене фотокопије свих докумената (не старије од шест мјесеци) и те копије неће бити враћене кандидатима.

Тестирање и интервју утврђен Правилником о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем ће се обавити дана 1.2.2021. године у 11 часова, у просторијама школе.

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса, биће објављен на огласној табли школе, три дана прије заказаног интервјуа са кандидатима. Кандидати који се не појаве на интервју сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања.

Пријаве са назнаком – за конкурс, слати поштом на адресу ЈУ Средња стручна и техничка школа, Видовданска 58, 78 400 Градишка или лично у школи.

Контакт телефон: 051/813-385.

***

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ ОШ “ДР МЛАДЕН СТОЈАНОВИЋ”

Јошавка, Јошавка бб

тел.: 051/562-072, 051/562-002;

 е-mail: os047@skolers.org

 

          На основу члана 113. Закона о основном васпитању и образовању Републике Српске, директор ЈУ ОШ “Др Младен Стојановић” Јошавка, доноси сљедећу:

 

ОДЛУКУ

1. Поништава се дио конкурса за пријем радника, објављеног дана 9.12.2020. године у дневним новинама “Глас Српске”, за попуну сљедећег радног мјеста, наведеног под тачком 2. која гласи: Професор/наставник физике, непуна норма - 10 часова редовне наставе, 1 извршилац, на неодређено вријеме.

2. Остали дио конкурса остаје непромијењен.

3. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења

***

РЕПУБЛИКА  СРПСКА

ЈЗУ ДОМ ЗДРАВЉА “СВЕТИ ВРАЧЕВИ”

ЧЕЛИНАЦ

Ул. Видовданска бр. 5

Тел.051/551-044, 551-015 Факс: 051/555-260,

Е-mail: domzdravlja35@gmail.com

 

На основу члана 2. тачка 1. Правилника о раду и члана 30. тачка 14. Статута Јавне здравствене установе Дома здравља “Свети Врачеви” Челинац, објављујем;

 

ОГЛАС

за пријем радника

 

1. Медицински техничар.........1 извршилац на неодређено вријеме у Центру за заштиту менталног здравља ЈЗУ Дом здравља “Свети Врачеви” Челинац

 

 Општи услови:

1. Да је држављанин РС, односно БиХ,

2. Да је пунољетан,

3. Да је здравствено способан,

4. Да није кажњаван, односно осуђиван за кривична дјела,

5. Да се против њега не води кривични поступак.

 

 Посебни услови:  

 

1.  ССС - медицинска школа,

2, Положен стручни испит.

 

 

Уз пријаву на оглас кандидат је дужан доставити доказ о испуњавању општих и посебних услова у оригиналу ( оригинална документа не смију бити старија од шест мјесеци од дана издавања) или овјереној фотокопији ( овјерена фотокопија не смије бити старија од једног мјесеца) и то следећа документа:

- Увјерење о држављанству РС/БиХ,

- Извод из матичне књиге рођених,

-  Увјерење о некажњавању,

- Увјерење да није осуђиван за кривична дјела,

- Љекарско увјерење о здравственој способности,

- Свједочанство о завршеној ССС- медицинска школа,

- Увјерење о положеном стручном испиту.

 

Рок за подношење пријаве је 8 (осам) дана, од дана објаве у “Гласу Српске” и на Бироу рада Челинац.

Пријаве са доказима слати на адресу : Јавна здравствена установа Дом здравља “Свети Врачеви” Челинац, Видовданска бр. 5, 78240 Челинац - Комисији за пријем радника.

Уколико Оглас  не буде објављен истовремено, рок ће се рачунати од дана посљедњег објављивања.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Са кандидатима ће се обавити интервју, од стране Комисије за пријем радника, о чему ће се кандидати писмено обавијестити.

***

ТРГОПРОМЕКС ДОО 

ПОСЛОВНИЦА  АЛУМИНА БАЊАЛУКА

 

расписује

конкурс

за позицију

- Трговац у продаји

регија Бањалука 5 извршилаца

 

Потребне квалификације

• најмање ССС

• обавезно радно искуство на истим или сличним пословима

• возачка дозвола Б категорије

• спремност за тимски рад, флексибилност и добра комуникација

 

Уколико желите постати дио нашег успјешног тима пошаљите Ваш ЦВ на:

Адреса: Бранка Поповића 41 , Бањалука

Е-mail: predrag@alumina.rs

Конкурс остаје отворен 30 дана.

***

ТРГОПРОМЕКС ДОО

ПОСЛОВНИЦА АЛУМИНА БАЊАЛУКА

 

расписује

КОНКУРС

за позицију

- Економски техничар

регија Бањалука 3 извршиоца

 

Потребне квалификације

• најмање ССС

• возачка дозвола Б категорије

• спремност за тимски рад, флексибилност и добра комуникација

 

Уколико желите постати дио нашег успјешног тима пошаљите Ваш ЦВ на:

Адреса: Бранка Поповића 41 , Бањалука

Е-mail: predrag@alumina.rs

Конкурс остаје отворен 30 дана.

***

ТРГОПРОМЕКС ДОО

ПОСЛОВНИЦА  АЛУМИНА БАЊАЛУКА

расписује

КОНКУРС

за позицију

- Складиштар

регија Бањалука 3 извршиоца

 

Потребне квалификације

• најмање ССС

• возачка дозвола Б категорије

• спремност за тимски рад, флексибилност и добра комуникација

 

Уколико желите постати дио нашег успјешног тима пошаљите Ваш ЦВ на:

Адреса: Бранка Поповића 41 , Бањалука

Е-mail: predrag@alumina.rs

Конкурс остаје отворен 30 дана.

***

 ТРГОПРОМЕКС ДОО

ПОСЛОВНИЦА  АЛУМИНА БАЊАЛУКА

Расписује

КОНКУРС

за позицију

 

- Комерцијалиста за продају грађевинских материјала

регија Бањалука   2 извршиоца

 

 

Потребне квалификације

• најмање ССС

• возачка дозвола Б категорије

• спремност за тимски рад, флексибилност и добра комуникација

 

Уколико желите постати дио нашег успјешног тима пошаљите Ваш ЦВ на:

Адреса: Бранка Поповића 41 , Бањалука

Е-mail: predrag@alumina.rs

Конкурс остаје отворен 30 дана.

***

ТРГОПРОМЕКС ДОО

ПОСЛОВНИЦА  АЛУМИНА БАЊАЛУКА

Расписује

КОНКУРС

за позицију

 

- Монтер АЛУ И ПВЦ столарије

регија Бањалука 3 извршиоца

 

Потребне квалификације

• најмање ССС

• возачка дозвола Б категорије

• спремност за тимски рад, флексибилност и добра комуникација

 

Уколико желите постати дио нашег успјешног тима пошаљите Ваш ЦВ на:

Адреса: Бранка Поповића 41 , Бањалука

Е-mail: predrag@alumina.rs

Конкурс остаје отворен 30 дана.

***

ТРГОПРОМЕКС ДОО

ПОСЛОВНИЦА  АЛУМИНА БАЊАЛУКА

расписује

 

КОНКУРС

за позицију

 

- Радник у производњи столарије

регија Бањалука 3 извршиоца

 

Потребне квалификације

• најмање ССС

• спремност за тимски рад, флексибилност и добра комуникација

 

Уколико желите постати дио нашег успјешног тима пошаљите Ваш ЦВ на:

Адреса: Бранка Поповића 41, Бањалука

Е-mail: predrag@alumina.rs

Конкурс остаје отворен 30 дана.

***

ТРГОПРОМЕКС ДОО 

ПОСЛОВНИЦА  АЛУМИНА БАЊАЛУКА

Расписује

КОНКУРС

за позицију

 

- Дипломирани грађевински инжењер

регија Бањалука 2 извршиоца

 

Потребне квалификације

• најмање ВСС

• радно искуство минимално 6 мјесеци

• спремност за тимски рад, флексибилност и добра комуникација

 

Уколико желите постати дио нашег успјешног тима пошаљите Ваш ЦВ на:

Адреса: Бранка Поповића 41, Бањалука

Е-mail: predrag@alumina.rs

Конкурс остаје отворен 30 дана.   

***

ТРГОПРОМЕКС ДОО

ПОСЛОВНИЦА  АЛУМИНА БАЊАЛУКА

расписује

КОНКУРС

за позицију

- Грађевински техничар регија Бањалука

3 извршиоца

 

Потребне квалификације

• најмање ССС

• возачка дозвола Б категорије

• спремност за тимски рад, флексибилност и добра комуникација

 

Уколико желите постати дио нашег успјешног тима пошаљите Ваш ЦВ на:

Адреса: Бранка Поповића 41, Бањалука

Е-mail: predrag@alumina.rs

Конкурс остаје отворен 30 дана.

***

ТРГОПРОМЕКС ДОО

ПОСЛОВНИЦА  АЛУМИНА БАЊАЛУКА

расписује

КОНКУРС

за позицију

 

- Машински  техничар регија Бањалука

3 извршиоца

 

Потребне квалификације

• најмање ССС

• возачка дозвола Б категорије

• спремност за тимски рад, флексибилност и добра комуникација

 

Уколико желите постати дио нашег успјешног тима пошаљите Ваш ЦВ на:

Адреса: Бранка Поповића 41 , Бањалука

Е-mail: predrag@alumina.rs

Конкурс остаје отворен 30 дана

***

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ “МЛАДОСТ”

ШИПОВО

расписује се

ЈАВНИ КОНКУРС

за пријем у радни однос на упражњено радно мјесто

 

I Основни подаци

Расписује се јавни конкурс за пријем у радни однос на одређено вријеме – до повратка радника са породиљског одсуства:

 

1. Дипломирани васпитач  - 1 извршилац.

 

II Општи услови за пријем

1. Да је држављанин Републике Српске, односно Босне и Херцеговине,

2. Да је старији од 18 година,

3. Да има општу здравствену способност,

4. Да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест

    мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у

    предшколској установи,

III Посебни услови за пријем

1. Завршен први циклус студијског програма или еквивалент и стечено високо образовање на студијском програму предшколско васпитање.

2. Радно искуство – 2 године радног искуства

3. Положен стручни испит

 

IV Потребна документација

Кандидати су обавезни доставити сљедеће:

1. Пријаву на јавни конкурс са кратком биографијом (својеручно потписану и са назначеном адресом становања и контакт телефоном),

2. Извод из матичне књиге рођених (оригинал или овјерена фотокопија обрасца без ограничења трајања),

3. Увјерење о држављанству (оригинал не старији од 6 мјесеци или овјерена фотокопија),

4. Диплома (оригинал или овјерена фотокопија),

5. Документ у форми додатка дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или у форми увјерења високошколске установе о просјеку оцјена током студирања (оригинал или овјерена фотокопија),

6. Увјерење издато од Завода за запошљавање Републике Српске, о времену проведеном на евиденцији незапослених лица, након стицања одговарајуће стручне спреме (оригинал или овјерена фотокопија)

7. Увјерење о некажњавању (не старије од 3 мјесеца) и

8. Потврду о радном искуству

9. Увјерење о положеном стручном испиту

10. Љекарско увјерење (прилаже онај кандидат који буде изабран након извршеног избора по конкурсу).

V Рок за подношење пријаве

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса у дневном листу “Глас Српске”.

Пријаве са потребним документима се могу доставити лично на протокол Установе, или путем поште на адресу вртића: ЈУ Дјечији вртић “Младост” Шипово, ул. Гаврила Принципа 14А, Шипово.

Пријаву доставити у затвореној коверти са назнаком “За конкурс”.

Интервју за кандидате који доставе потпуне и благовремене пријаве, одржаће се у просторијама вртића, дана 2.2.2021. године, у 9 часова. Кандидати се неће посебно позивати на интервју, а ако се не појаве на интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање.

***

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ ОШ “СВЕТИ САВА”

Котор Варош, Светосавска 2

тел: 051/927-220, 051/785-175,

 е-mail: os051@skolers.org

 

директор школе расписује

 

КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

 

1. Професор разредне наставе - на одређено вријеме, до повратка раднице са породиљског одсуства, са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу, 1 извршилац.

2. Професор/наставник биологије - непуно радно вријеме - 4 часа, на одређено вријеме, до повратка радника са боловања, а најдуже до 31.8.2021. године, са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу, 1 извршилац.

 

          Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидати треба да испуњавају услове предвиђене чланом 104, 105, 106. Закона о основном васпитању и образовању  и  Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача.

Право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 104. став 6. Закона о основном васпитању и образовању, као и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу овог закона испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

 

Пријем у радни однос извршиће се у складу са Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи (“Службени гласник РС” број: 74/18 и 26/19).

 

Општи услови које кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на конкурс су:

1) да је држављанин РС или БиХ, а то доказује увјерењем о држављанству,

2) да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном фотокопијом личне карте,

3) да је радно способан, а то доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од 6 мјесеци (прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа),

4) да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем - што доказује увјерењем,

5) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава,

6) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце, што доказује увјерењем из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце.

Увјерења из тачке 5) и 6) за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

Уз потписану пријаву на конкурс и документацију којом се доказује испуњеност општих услова, потребно је доставити документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима прописаним Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи, а она подразумијева:

1) овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно дипломе стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,

2) увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

3) увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу,

4) увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи,

5) додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

6) увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

7) увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца,

8) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

9) увјерење општинског/градског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

10) увјерење општинског/градског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

 

Кандидати су дужни доставити овјерене фотокопије свих докумената и те фотокопије неће бити враћене кандидатима.

Непотпуне и неблаговремене пријаве кандидата комисија неће узети у разматрање.

Тестирање и интервју ће се обавити са кандидатима који су доставили благовремене и потпуне пријаве, односно који испуњавају услове конкурса, дана 2.2.2021. године у 12 часова у просторијама школе у Котор Варошу.

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове конкурса поставити на огласну таблу школе, најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

Кандидати се неће позивати посебно на тестирање и интервју, те ако се не појаве на интервјуу и тестирању сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања у “Гласу Српске”. Пријаве и документацију доставити поштом на адресу: ЈУ Основна школа “Свети Сава”, Светосавска 2, 78 220 Котор Варош, са назнаком “ЗА КОНКУРС”.

Напомена: Кандидати су приликом доласка у школу дужни поштовати све мјере и препоруке ЈЗУ Института за јавно здравство Републике Српске, а у циљу спречавања преношења вируса корона (обавезна дезинфекција руку при уласку у школу, поштовање физичке дистанце од два метра, те обавезна употреба маски).

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана