ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Бијељина: Оглашава слободна радна мјеста на дан 19.05.2021. године

ЈУ ЗЗЗ РС
ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Бијељина: Оглашава слободна радна мјеста на дан 19.05.2021. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 19.04.2021. године.

Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода  www.zzzrs.net   или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

**********************************

**********************************

ЈУ ОШ “МЕША СЕЛИМОВИЋ”

ЈАЊА

објављује

 

КОНКУРС

за пријем радника у радни однос и то:

 

1. Наставник физичког васпитања, 18 часова редовне наставе, лице са радним искуством и положеним стручним испитом на одређено вријеме до повратка радника са неплаћеног одсуства а најдуже до 4.5.2022. године, 1 извршилац

 

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

 

Уз пријаву на расписани конкурс потписану од стране кандидата који се пријављује на конкурс са биографијом, потребно је да кандидати доставе и документацију на основу које се доказује испуњеност општих услова и то:

1) да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству,

2) да је пунољетан, што се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,

3)  да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

4)  да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена, што се доказује увјерењем о неосуђиваности које ће школа прибавити службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа,

5)  увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце, школа ће прибавити службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа,

6)  увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена, што се доказује увјерењем које доставља кандидат.

Кандидати су дужни да доставе и документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање и то:

1) овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно дипломе стечене након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,

2) увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

3) увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу (само за радна мјеста гдје се тражи конкурсом)

4) увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или је положио разлику дијела у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи,

5)  додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања,

6) увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

7) увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца ако је конкурс расписан за пријем радника у радни однос са искуством.

Уколико се ради о кандидату из категорије члана породице погинулог борца, ратног војног инвалида и борца Одбрамбено-отаџбинског рата кандидат је дужан доставити и документацију за одређивање предности у случају да два или више кандидата имају једнак број бодова и то:

1) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

2) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном  статусу  ратног војног инвалида  Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

3) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном  статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

Дана  27.5.2021. године у 11.30 часова у просторијама ЈУ Основне школе “Меша Селимовић” Јања, обавиће се тест, а у 12.30 часова и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно, који испуњавају услове конкурса.

Кандидати се неће посебно позивати на тест и интервју, а уколико се не појаве на тесту и интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса, након прегледа достављене документације, школа поставља на огласној табли школе, а по могућности и на интернет страници школе, најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

Кандидати су дужни да доставе овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Пријаве достављати лично или путем поште на адресу: ЈУ Основна школа “Меша Селимовић” Јања, Бијељинска 250, 76316 Јања.

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

***

ЈУ ГИМНАЗИЈА “ФИЛИП ВИШЊИЋ”

БИЈЕЉИНА

Рачанска 94

Расписује

 

КОНКУРС

за избор директора школе

 

I

 

За директора школе може да буде изабрано лице које:

1. има завршен најмање први циклус студија у трајању од најмање четири године и остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент;

2. има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у школи након стицања дипломе;

3. није осуђивано правоснажном пресудом на безусловну казну затвора, нити је против њега покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем;

4. има предложен програм рада и истиче се својим радом и способностима за организовање образовно-васпитног рада школе;

5. испуњава услове за радно мјесто наставника и стручног сарадника у школи у којој конкурише.

 

Уз потписану пријаву са биографијом кандидати су дужни доставити документацију којом доказују испуњеност услова конкурса:

1. Диплома о завршеном најмање првом циклусу студијског програма стечену након четири године студија и остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент;

2. Увјерење о радном искуству у васпитно-образовном раду у школи, из којег се јасно види врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла, односно потврда којом доказује да има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у школи а након стицања дипломе из члана 1. став 1. овог конкурса;

3. Увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора, не старије од 6 мјесеци (од дана издавања увјерења од стране надлежног органа);

4. Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена, издато од надлежног органа, не старије од 6 мјесеци (од дана издавања увјерења од стране надлежног органа);

5. Приједлог Програма рада директора;

6. Увјерење о држављанству, не старије од 6 мјесеци (од дана издавања увјерења од стране надлежног органа);

7. Извод из матичне књиге рођених;

8. Љекарско увјерење о општој способности за рад – издато од надлежне здравствене установе (доставља накнадно изабрани кандидат, прије заснивања радног односа);

9. Фотокопија личне карте.

II

 

1.       Конкурс остаје отворен петнаест (15) дана од дана објављивања.

2.       Сва документа морају бити оригинална или овјерене копије.

3.       Именовање директора школе врши се на период од четири (4) године.

4.       Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

5.       Сви кандидати биће писмено обавијештени о резултатима конкурса.

III

Пријаве са потребним документима кандидати достављају лично (на протокол школе) или путем поште, са назнаком: “КОНКУРС ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ШКОЛЕ”, на адресу: ЈУ Гимназија “Филип Вишњић” Бијељина, Рачанска 94, 76 300 Бијељина.

***             

ЈУ ОШ “ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ”, СУВО ПОЉЕ

објављује

 

КОНКУРС

за пријем радника у радни однос и то:

 

1. Наставник математике, 16 часова, на неодређено вријеме, лице са радним искуством и положеним стручним испитом, 1 извршилац,

2. Наставник физике, 2 часа, на одређено вријеме, лице са радним искуством и положеним стручним испитом,  1 извршилац и

3. Наставник историје, 9 часова, на одређено вријеме, до повратка радника са боловања, лице са радним искуством и положеним стручним испитом, 1 извршилац.

 

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

 

Уз пријаву на расписани конкурс потписану од стране кандидата који се пријављује на конкурс са биографијом, потребно је да кандидати доставе и документацију на основу које се доказује испуњеност општих  услова и то:

1)  да је држављанин Републике Српске или  Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству,

2)  да је пунољетан, што се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,

3)  да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности,  које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

4)  да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена, што се доказује увјерењем о неосуђиваности које ће школа прибавити службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа,

5) да није уписан у Регистар лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце што се доказује увјерењем о подацима из посебног Регистра које ће школа прибавити службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа и

6) да против кандидата није покренут кривични поступак за дјела учињена, што се доказује увјерењем које је кандидат дужан доставити.

Кандидати су дужни да доставе и документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање и то:

1) Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,

2) увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко- методичку групу предмета,

3)  додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања,

4) увјерење о положеном стручном испиту,

5) увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

6) увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца.

Уколико се ради о кандидату из категорије члана породице погинулог борца, ратног војног инвалида и борца Одбрамбено-отаџбинског рата кандидат је дужан доставити и документацију за одређивање предности у случају да два или више кандидата имају једнак број бодова и то:

1) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

2) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном  статусу  ратног војног инвалида  Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

3) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном  статусу борца  Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

Дана, 2.6.2021. године у 10 часова у просторијама  ЈУ Основне школе “Доситеј Обрадовић” Суво Поље, обавиће се тестирање, а истог дана у 11 часова и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно, који испуњавају услове конкурса.

Школа ће, након прегледа достављене документације, списак кандидата који испуњавају услове конкурса поставити на огласну таблу школе најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а уколико се не појаве на тестирању или интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Пријаве достављати лично или путем поште на адресу: ЈУ Основна школа “Доситеј Обрадовић” Суво Поље, 76321 Суво Поље.

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана