ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Бијељина: Оглашава слободна радна мјеста на дан 18.05.2022. године

ЈУ ЗЗЗ РС
ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Бијељина: Оглашава слободна радна мјеста на дан 18.05.2022. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 18.05.2022. године.

 Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

******

********

RILEX Co Цо" д.о.о. Бања Лука

 Бранка Радичевића 14

 

У вези са исказаним потребама за пријемом једног броја радника ради повећаног обима пословања Друштва, директор Друштва објављује сљедећи:

 

О  Г  Л  А  С

за пријем радника у радни однос

на одређено вријеме, и то:

 

Оглас за радна мјеста:

1.       Хигијеничар (Ж) – 1 извршилац

 

          Поред општих услова прописаних Законом о раду, кандидати морају испуњавати и сљедеће посебне услове:

-  да су физички и психички способни за обављање послова;     

                                                             

         Оглас је отворен 15 дана од дана објављивања у дневном листу „ГЛАС СРПСКЕ" и огласној табли Завода за запошљавање, Филијала Бања Лука.

         Са изабраним кандидатима ће се закључити Уговор о раду на одређено вријеме. По истеку уговора постоји могућност да се закључи Уговор о раду на неодређено вријеме. 

         Пријаве са краћом биографијом и доказима о испуњености услова огласа могу се доставити лично или путем поште на адресу „RILEX Co" д.о.о. Бања Лука, Бранка Радичевића 14. са назнаком „пријава на оглас" или на е-mail адресу: rilex.co@gmail.com

         Све додатне информације везане за оглас можете добити на контакт телефон Друштва број: 051/926-070

         Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати приликом избора кандидата.

***

„КОЗАРАПУТЕВИ" д.о.о. Бањалука

Туњице б.б.

78000 Бања Лука

објављује следећи:

 

О  Г  Л  А  С

за пријем једног броја радника у радни однос

на одређено вријеме, и то:

 

Оглас за радна мјеста:

1.        Дипломирани грађевински инжењер – 1 извршиоц;

2.        Грађевински техничар – 1 извршиоц;

3.        Бравар – 2 извршиоца;

4.        Возач теретног моторног возила – 5 извршиоца;

5.        Машиниста – 3 извршиоца;

6.        Аутомеханичар – 1 извршиоц;

7.        Аутоелектричар – 1 извршиоц;

8.        НК радник – 10 извршиоца.

        

 Поред општих услова прописаних Законом о раду, кандидати морају испуњавати и сљедеће посебне услове:

    За мјесто под редним бројем 1 – завршен грађевински факултет;

    За мјесто под редним бројем 2 – завршена средња грађевинска школа;

    За мјесто по редним бројем 3 – завршена средња школа (КВ)

    За мјесто по редним бројем 4 – завршена средња школа (КВ)

    За мјесто по редним бројем 5 – завршена средња школа (КВ)

    За мјесто по редним бројем 6 – завршена средња школа (КВ)

    За мјесто по редним бројем 7 – завршена средња школа (КВ)

    За мјесто под редним бројем 8 - да су физички и психички способни за обављање послова. Пожељно радно искуство у области нискограње;                                                                        

       

                       Оглас је отворен 15 дана од дана објављивања у дневном листу „ГЛАС СРПСКЕ" и огласној табли Завода за запошљавање, Филијала Бања Лука.

         Са изабраним кандидатима ће се закључити Уговор о раду на одређено вријеме у трајању од 6 мјесеци. По истеку уговора постоји могућност да се са једним бројем радника закључи Уговор о раду на неодређено вријеме. 

         Пријаве са краћом биографијом и доказима о испуњености услова огласа могу се доставити лично или путем поште на адресу послодавца са назнаком „пријава на оглас" или на е-mail адресу: козарапутевиЖфортисгроуп.ба

         Све додатне информације везане за оглас можете добити на контакт телефон Друштва број: 051/366-160.

        

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати приликом избора кандидата.

***

ЈУ Средњошколски дом Бањалука

Булевар војводе Степе Степановића 44

78 000 Бањалука

 

 

Расписује:

 

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ПРИЈЕМ РАДНИКА НА РАДНО МЈЕСТО СЕКРЕТАРА

 

 1. Секретар(дипломирани правник-VII степен)-1 извршилац, на одређено вријеме   до повратка раднице са боловања,радник са радним искуством у струци у трајањуод најмање 3 године.

 

ОПШТИ И ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

Кандидат поред општих услова предвиђених Законом о раду Републике Српске,  треба да испуњава и посебне услове прописане   Законом о ученичком стандарду Републике Српске и Правилником о критеријумима и поступку пријема радника у радни однос у Ђачким домовима и ученичким културним центрима .

 

Општи услови које кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на јавни конкурс су:

 1. да је држављанин РС и БиХ, што се доказује увјерењем о држављанству,
 2. да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте,
 3. да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа и 
 4. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјецом, малољетним лицима или породицом и повреда равноправности грађана (увјерење о неосуђивању Дом ће прибавити службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа),

 

Уз потписану  пријаву од стране кандидата који се пријављују на конкурс за пријем у радни однос, потребно је доставити документацију на основу које се доказује испуњеност општих и посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима за пријем и то:

 1. увјерење о држављанству,
 2. извод из матичне књиге рођенихили копија личне карте,
 3. диплома о одговарајућој стручној спреми- високо образовање (VII степен) правног смјера, дипломирани правник,
 4. додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не  постоје подаци о просјеку оцјена,
 5. увјерење издато од стране Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица за незапослена лица која се налазе на тој евиденцији,
 6. увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, из којег се јасно види: врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла,
 7. извод из матичне књиге умрлих, за умрлог родитеља, уколико се ради о кандидату без једног или оба родитеља, а који није старији од 26 година живота,
 8. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,
 9. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије бораца,
 10. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије ратних војних инвалида,
 11. кућну листу за кандидата који живи у породичном домаћинству у којем ни један члан не остварује приходе или је укупан износ прихода породичног домаћинства мањи од најниже основне плате у РС, уз коју је потребно доставити сљедећу документацију:

а) потврда издата од стране Завода за запошљавање за чланове породичног домаћинства који су радно способни, а нису запослени, да се налазе на евиденцији незапослених лица,

б) потврду издату од надлежне пословнице Фонда за пензијско и инвалидско осигурање РС да члан породичног домаћинсва који је старији од 65 година није корисник пензије, уколико исту не остварује,

в) потврду о висини плате, уколико је члан породичног домаћинства запослен и

г) потврду о редовном школовању оних чланова породичног домаћинства који су млађи од 26 година.

 

Сва напријед наведена документа треба доставити  као  овјерене копије и те копије неће бити враћене кандидатима.

Списак кандидата који доставе потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса биће постављен на огласној табли Средњошколског домаБањалука дана 30.05.2022. године.

Интервју са кандидатима  који испуњавају услове конкурса, биће обављен дана 02.06.2022. године у 12:00 часова у просторијама ЈУ „Средњошколски дом" Бањалука.

 

Кандидати се неће посебно позивати на интервју, а уколико кандидати не приступе законском интрвјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања у   дневном листу Глас Српске.

Потребна документација се може доставити лично или путем поште на сљедећу адресу:

ЈУ „Средњошколски дом" Бањалука,  Булевар војводе Степе Степановића 44, 78 000 Бањалука.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

***

 „FRATELLO TRADE" АД

 Рамићи бб

78000 Бања Лука

 оглашава

 

О Г Л А С

За попуну радног мјеста и пријем у радни однос на одређено вријеме

 

1. Радно мјесто:

 • Трговац – 1 извршилац,
 • Мјесто рада: Бања Лука,
 • Пријем у радни однос на одређено вријеме,
 • Пуно радно вријеме.

 

2 . Општи услови које кандидат мора испуњавати:

 • ССС – IV или III степен,
 • Да није кажњаван,
 • Да је здрав и способан за рад на неведеном радном мјесту.

3. Посебни услови:

 • Познавање рада на рачунару, фискалној каси.

4. Оглас остаје отворен до попуне наведеног радног мјеста, заинтересовани кандидати могу доставити кратку биографију и контакт податке путем е-mailа zelko.pecanac@fratello-trade.com .

***

"HKP CONSULTING" д.о.о. Бањалука

Петра Кочића 5

78 000 Бања Лука

 

расписује конкурс за пријем радника у радни однос:

 

 

1. дипломирани инжењер грађевинарства (нискоградња) - 1 извршилац

2. дипломирани инжењер електротехнике - 1  извршилац

3. дипломирани инжењер машинства - 1 извршилац

4. дипломирани инжењер архитектуре - 2 извршиоца 

 

Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидати требају испуњавати посебне услове и то:

 

1.  ВСС одговарајућег смјера,

2. Минимално 1 (једна) година радног искуства на пројектовању, надзору и осталим услугама (дипломирани инжењер  грађевинарства, фаза нискоградња),

2.1. Минимално 1 (једна) година радног искуства на пројектовању, надзору и осталим услугама (дипломирани инжењер електротехнике, јака струја),

2.2. Минимално 1 (једна) година радног искуства на пројектовању, надзору и осталим услугама дипломирани инжењер машинства (КГХ),

2.3. Минимално 1 (једна) година радног искуства на пројектовању, планској документацији, надзору и осталим услугама (дипломирани инжењер  архитектуре),

2.4. Дипломирани инжењер  архитектуре (приправник).

 

3. Познавање рада на рачунару (AutoCAD, ArmCAD, MS Office),

4. Познавање енглеског језика,

5. Возачка дозвола "В" категорије.

Документација: Радна биографија (ЦВ) и докази о испуњавању осталих услова (диплома)

 

Заинтересоване особе за радно мјесто могу се јавити сваким радним даном у периоду од 08:16х, на адреси:

"HHP CONSULTING" д.о.о. Бања Лука

Петра Кочића 5

78 000 Бања Лука

уз претходну најаву на телефон:             

Тел:   051/303-620

Моб: 065/888-889

Fax:   051/263-029

или е-mail адресу: info@hkpbl.com, zeljko.momic@hkpbl.com ,                                                                         branko.aleksic@hkpbl.com

 

Пријаве на конкурс достављају се у року од З0 (тридесет) дана од дана објављивања конкурса.

***

ЗУ СТОМАТОЛОШКА АМБУЛАНТА „ДЕА ДЕНТ"

ЂУРЕ ЂАКОВИЋА 10

78000 БАЊА ЛУКА

ТЕЛЕФОН: 065-870-475      

 

Расписује оглас за рад на одређено вријеме:

 

СТОМАТОЛОШКА СЕСТРА ........................................................... 1 ИЗВРШИЛАЦ

 

Оглас је отворен до 16.06.2022. године.

 

Кандидати могу да се пријаве на оглас путем телефона: 065-870-475 или доћи лично на адресу:

ЗУ СТОМАТОЛОШКА АМБУЛАНТА „ДЕА ДЕНТ"

ЂУРЕ ЂАКОВИЋА 10, БАЊА ЛУКА

***

УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ

 

р а с п и с у ј е

К О Н К У Р С

I ЗА ИЗБОР НАСТАВНИКА:

 

Иа За уже научне области:

 1. Геотехника – 1 извршилац
 2. Геодетски премјер* – 1 извршилац
 3. Рачуноводство и ревизија - 1 извршилац
 4. Општа електротехника – 1 извршилац
 5. Патолошка физиологија* – 1 извршилац
 6. Хигијена* – 1 извршилац
 7. Математичка анализа и примјене* – 1 извршилац
 8. Неорганска хемија – 1 извршилац
 9. Естетика – 1 извршилац
 10. Историја филозофије -1 извршилац
 11. Историја средњег вијека – 1 извршилац
 12. Специфични језици – енглески језик – 1 извршилац
 13. Специфичне књижевности – италијанска књижњвност (наставни предмети: Увод у италијанску књижевност; Италијанска књижевност 14. вијека; Италијанска женска књижевност; Савремене тенденције у италијанској књижевности; Ренесансна књижевност у Италији и ван граница Италије) – 1 извршилац
 14. Планирање газдовања шумама – 1 извршилац

 

      Иб За уже умјетничке области:

 1. Продукција* (наставни предмети: Менаџмент у култури 1-6; Менаџмент у култури - изборни) – 1 извршилац

II ЗА ИЗБОР САРАДНИКА:

IIа За уже научне области:

 1. Епидемиологија* - 1 извршилац
 2. Прехрамбене технологије намирница биљног поријекла - 1 извршилац

ОПШТИ УСЛОВИ:

  1.  Општи услови за пријаву на конкурс су сљедећи:
 • да је држављанин РС или БиХ;
 • да је старији од осамнаест (18) година;
 • да има општу здравствену способност;
 • да се против кандидата не води кривични поступак.

 

1.2  Кандидати за избор под римским бројем I и II дужни су доставити сљедећу документацију, као доказ о испуњености општих услова:

 • увјерење о држављанству (не старије од шест мјесеци);
 • извод из матичне књиге рођених;
 • увјерење о радној способности (увјерење о радној способности достављају кандидати који буду изабрани, прије закључења уговора);
 • увјерење да се против кандидата не води кривични поступак (не старије од шест мјесеци);

 1.3 Наведена документа из тачке 1.2 Конкурса не подносе кандидати који су у радном односу на Универзитету у Бањој Луци.

 

 ПОСЕБНИ УСЛОВИ

2.1 Избор у звање наставника и сарадника и период на који се бира академско особље прописани су одредбама чланова од 76-83. Закона о високом образовању  и чланова од 80-100. Закона о високом образовању .

 

Кандидати за избор у научно-наставна, наставна и сарадничка звања, уз пријаву на конкурс и доказ о испуњености општих услова, дужни су доставити сљедећу документацију:

 

Под римским бројем Iа:

  • овјерен препис или фотокопију дипломе о научном степену доктора наука из научне области за коју се врши избор,
  • увјерење о просјечној оцјени оствареној на свим циклусима студија (основне и постдипломске),
  • доказ о избору у академско звање (ако је раније биран),
  • кратку биографију и библиографију, као и доказе о испуњености минималних услова за избор у звање у које се бира у складу са чланом 81. Закона о високом образовању РС, као и по један примјерак свега наведеног у библиографији.
  • кратку биографију и библиографију, као и доказе о испуњености минималних услова за избор у звање у које се бира у складу са чланом 77. Закона о високом образовању РС а у вези са чланом 138. став (2) Закона о високом образовању, као и по један примјерак свега наведеног у библиографији.

 

Под римским бројем IIа:

  • овјерен препис или фотокопију дипломе о научном степену магистра наука, мастера или о завршеној ВСС из научне области за коју се врши избор,
  • увјерење о просјечној оцјени оствареној на свим циклусима студија (основне и постдипломске),
  • доказ о избору у академско звање (ако је раније биран),
  • кратку биографију и библиографију, као и доказе о испуњености минималних услова за избор у звање у које се бира у складу са чланом 81. Закона о високом образовању РС,  као и по један примјерак свега наведеног у библиографији.
  • кратку биографију и библиографију, као и доказе о испуњености минималних услова за избор у звање у које се бира у складу са чланом 77. Закона о високом образовању РС, а у вези са чланом 138. став (2) Закона о високом образовању, као и по један примјерак свега наведеног у библиографији.

 

 Под римским бројем Iб:

 

  • овјерен препис или фотокопију дипломе о умјетничком степену доктора, магистра наука, мастера или о завршеној ВСС из умјетничке области за коју се врши избор,
  • увјерење о просјечној оцјени оствареној на свим циклусима студија (основне и постдипломске),
  • доказ о избору у академско звање (ако је раније биран),
  • кратку биографију и библиографију, као и доказе о испуњености минималних услова за избор у звање у које се бира у складу са чланом 82. Закона о високом образовању РС, као и по један примјерак свега наведеног у библиографији.

 

НАПОМЕНА:.

 • За радно мјесто за избор наставника у оквиру тачке Иб под редним бројем „1. Продукција* (наставни предмети: Менаџмент у култури 1-6; Менаџмент у култури - изборни) -– 1 извршилац, закључиће се уговор о допунском раду и то на период од годину дана.
 •  За радно мјесто за избор наставника под редним бројем „2. Геодетски премјер* - 1 извршилац", закључиће се уговор о допунском раду и то на период од годину дана.
 • За радно мјесто за избор наставника под редним бројем „5. Патолошка физиологија* - 1 извршилац", закључиће се уговор о допунском раду.
 • За радно мјесто за избор наставника под редним бројем „6. Хигијена* - 1 извршилац", закључиће се уговор о допунском раду.
 • За радно мјесто за избор наставника под редним бројем „7. Математичка анализа и примјене* - 1 извршилац", закључиће се уговор о допунском раду.
 • За радно мјесто за избор сарадника под редним бројем „1. Епидемиологија* - 1 извршилац", закључиће се уговор о допунском раду.
 • За радно мјесто за избор сарадника под редним бројем „2. Прехрамбене технологија намирница биљног поријекла – 1 извршилац", закључиће се уговор на одређено вријеме и то на период од годину дана.

Уговор о раду закључиваће се у складу са чланом 9., став (8). Правилника о стандардима и нормативима за финансирање јавних високошколских установа:

          Пријаве се подносе у року од 15 дана од дана објављивања Конкурса.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

Пријаве са наведеним документима и доказима доставити на адресу за радна мјеста:

 

ЗА ИЗБОР НАСТАВНИКА:

 • Под редним бројем 1. у оквиру тачке Iб АКАДЕМИЈИ УМЈЕТНОСТИ, Универзитетски град - Булевар војводе Петра Бојовића 1А, 78 000 Бања Лука,
 • Под редним бројем 1. и 2. АРХИТЕКТОНСКО-ГРАЂЕВИНСКО-ГЕОДЕТСКОМ ФАКУЛТЕТУ, Булевар војводе Степе Степановића 77/3, 78 000 Бања Лука,
 • Под редним бројевима 3. ЕКОНОМСКОМ ФАКУЛТЕТУ, Мајке Југовића 4, 78 000 Бања Лука,
 • Под редним бројевима 4. ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКОМ ФАКУЛТЕТУ, Патре 5, 78 000 Бања Лука,
 • Под редним бројевима 5. и 6. МЕДИЦИНСКОМ ФАКУЛТЕТУ, Саве Мркаља 14, 78 000 Бања Лука,
 • Под редним бројевима 7. и 8. ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКОМ ФАКУЛТЕТУ, Др Младена Стојановића 2, 78 000 Бања Лука,
 • Под редним бројем 9., 10., и 11. ФИЛОЗОФСКОМ ФАКУЛТЕТУ, Универзитетски град - Булевар војводе Петра Бојовића 1А, 78 000 Бања Лука,
 • Под редним бројевиа 12. и 13. ФИЛОЛОШКОМ ФАКУЛТЕТУ, Универзитетски град - Булевар војводе Петра Бојовића 1А, 78 000 Бања Лука,
 • Под редним бројем 14. ШУМАРСКОМ ФАКУЛТЕТУ, Булевар војводе Степе Степановића 75а, Бања Лука.

 

ЗА ИЗБОР САРАДНИКА:

 • Под редним бројем 1. МЕДИЦИНСКОМ ФАКУЛТЕТУ, Саве Мркаља 14, 78 000 Бања Лука,
 • Под редним бројем 2. ТЕХНОЛОШКОМ ФАКУЛТЕТУ, Булевар војводе Степе Степановића 73, Бања Лука.

***

ЈУ ОСНОВНА ШКОЛА „ВУК СТЕФАНОВИЋ КАРАЏИЋ"

78 404 ТУРЈАК

 

 

К О Н К У Р С

за попуну радног мјеста

 1. Дипломирани педагог, приправник-85% норме, на неодређено вријеме

 

ОПШТИ И ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

Поред општих услова прописаних Законом о раду, кандидати треба да испуњавају услове прописане чланом 104., 105. и 106. Закона о основном васпитању и образовању и услове предвиђене Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача.

Општи услови које кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на конкурс су:

 1. Да је држављанин РС или БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству;
 2. Да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте;
 3. Да је радно способан, а то се доказује увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од 6 мјесеци, а које прилаже само изабрани кандидат, након извршеног избора по конкурсу;
 4. Да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотрбе опојних средстава;
 5. Увјерење о подацима из посебниг Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце;
 6. Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Увјерења из тачака 4. и 5. школа ће прибавити службеним путем, а послије заснивања радног односа.

Уз потписану пријаву (са биографијом, адресом и бројем телефона) и документацију везану за опште услове, потребно је доставити  и документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова  и врши бодовање по критеријима из члана 115. Закона о основном васпитању и образовању и Правилника о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начин бодовања кандидата у основној школи, и то:

 1. Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области;
 2. Увјерење о положеној педагошкој-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан доставити кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета;
 3. Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;
 4. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену провденом на евиденцији незапослених лица која траже запослење;
 5. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кадидату из категорије породице погинулог борца;
 6. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кадидату из категорије бораца;
 7. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску о утврђеном статусу ратног војног инвалида  Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кадидату из категорије ратног војног инвалида.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кадидатима.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Тестирање и интервју ће се обавити 30.05.2022. године (понедјељак) са почетком у 10:00 часова у просторијама школе.

Кандидати се неће посебно позивати на итервју и тестирање а у случају непојављивања, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Пријаве доставити лично или путем поште на адресу ЈУ ОШ „Вук Стефановић Караџић", Турјак бб, 78 404 Турјак, у року од 8 дана од дана објављивања конкурса, са назнаком „за конкурс".

***

ЈУ ОШ „Свети Сава"

Дубраве бб

78411 Дубраве

 

Ј А В Н И    К О Н К У Р С

ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈУ ОШ „СВЕТИ САВА" ДУБРАВЕ

I- Предмет

           Школски одбор ЈУ ОШ „Свети Сава" Дубраве расписује Јавни конкурс за избор и именовање директора школе Јавне установе Основна школа „Свети Сава" Дубраве, град Градишка.

 

II - Услови за учешће на конкурсу

За директора Јавне установе Основна школа „Свети Сава" Дубраве, град Градишка може бити изабран наставник или стручни сарадник који:

1. Општи услови:

•        има општу здравствену способност за рад,

•        је држављанин БиХ/РС и

•        је старији од 18 година.

2. Посебни услови:

•        има завршен први циклус студије у трајању од 4 (четири) године и остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент,

•        има најмање 5 година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у основној школи након стицања дипломе из претходне алинеје,

•        није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора, против којег није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

На мјесто директора школе могу конкурисати наставници и стручни сарадници који су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном образовању и васпитању испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

 

III – Рок за подношење пријава на конкурс

Рок за подношење пријаве је 15 дана од дана објављивања конкурса посредством Завода за запошљавање Републике Српске, у дневном листу „Глас Српске".

Пријаве се могу доставити у затвореној коверти лично или поштом препоручено на следећу адресу: ЈУ ОШ „Свети Сава" Дубраве, 78 411 Дубраве, са назнаком – „Јавни конкурс за избор и именовање директора школе".

 

IV – Мандат

Директор школе се бира на период од 4 године и почиње од дана ступања на дужност.

 

VI – Потребна документација

Кандидат који конкурише за директора школе уз пријаву на конкурс прилаже сљедећа документа:

1.       извод из матичне књиге рођених,

2.       увјерење о држављанству,

3.       диплому о завршеној стручној спреми,

4.       потврду којом доказује да има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у школи након стицања дипломе,

5.       увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем,

6.       приједлог програма рада директора у наредном четворогодишњем мандату,

7.       препоруку ранијег послодавца, односно наставничког вијећа школе у којој је кандидат запослен,

8.       кратку биографију са подацима о претходним пословима и развоју каријере у струци и оствареним резултатима у раду.   

Горе наведена документа се достављају у оригиналу или овјереној копији у складу са законом.

 

VII – Начин и рок обавјештавања кандидата о резултатима конкурса

Школски одбор писаним путем обавјештава све учеснике конкурса о одлуци Владе о именовању директора у року од осам дана од дана пријема одлуке.

VIII – Напомена

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. 

Достављена документација школи по овом конкурсу се неће враћати кандидатима, осим на лични захтјев.

***

Друштво за производњу, трговину и услуге „HomeArt" д.о.о.

Цара Душана 69б

78252 Лакташи

  

Фирма Homeart д.о.о. Лакташи, запошљава већи број радника у производњи и то сљедећих струка:

 1. Бравар/заваривач – 10 извршилаца
 2. Брусач – 5 извршилаца
 3. Оператер на ЦНЦ машини – 2 извршиоца
 4. Машински инжињер – 2 извршиоца

 

Топли оброк и превоз обезбијеђени.

Мјесто рада: Велико Блашко, Лакташи

На конкурс се могу јавити заинтересовани из сљедећих општина: Лакташи, Бања Лука, Приједор, Костајница, Нови Град, Градишка, Челинац, Котор Варош, Прњавор, Мркоњић Град

***

"Cablex BH" д.о.о. Александровац-Лакташи

ОГЛАС

ПРИЈЕМ НОВИХ РАДНИКА

Предузеће "Cablex BH" д.о.о. Александровац-Лакташи, због проширенја капацитета у својим пословним јединицама у Александровцу (Лактачи) и Приједору (Индустријска зона „Целпак"), запошЉава 40 радница на пословима монтаже кабловских снопова.

Све информације на број телефона: 051 582 320, или mail: cablex-bh@cabledz-group.com

Оглас отворен до попуне радних мјеста.

***

Основни суд Прњавор

Београдска број 6

8430 Прњавор

Основни суд у Прњавору, расписује:

 

Ј А В Н И    К О Н К У Р С

за попуњавање упражњеног радног мјеста

1. Предсједник Основног суда Прњавор расписује Јавни конкурс за попуњавање упражњеног радног мјеста (у даљем тексту: Конкурс) у Основном суду Прњавор, на неодређено вријеме, и то:

- СУДСКИ АСИСТЕНТ-ДАКТИЛОГРАФ …………………………  1 извршилац

2. Опис послова

Судски асистент – дактилограф обавља сљедеће послове:

 • учествује као записничар на претресима, расправама и рочиштима,
 • врши дактилографске послове по диктату на компјутеру или писаћој машини,
 • поступа по наредбама из списа односно из CMS-а, сређује списе, води попис поднесака на мануелан начин у предметима који нису заведени у CMS,
 • води попис трошкова исплаћених из предрачунских средстава суда и сређује списе у складу са важећим правилницима,
 • попуњава обрасце и рјешења о накнади свједоцима,
 • благовремено обезбјеђује канцеларијски материјал од економата,
 • води дневник рада о обављеним пословима у току дана,
 • по потреби замјењује друге дактилографе и раднике у пријемној канцеларији по наредби руководиоца одјељења судске управе и писарнице,
 • врши улагање доставница у одговарајуће предмете преко CMS-а или мануелно, (у предметима који нису преведени у CMS),
 • свакодневно преузима предмете од референта за управљање предметима у складу са Правилником о CMS-у, а према  збирном извјештају, уз обавезно потписивање тог извјештаја,
 • одговара за све пропусте и непреузете списе са збирног извјештаја који је уредно потписао,
 • након поступања по задацима, враћа референту за управљање предметима на крају радног дана, сложене према растућем броју све CMS предмете (осим оних које судија задржава у складу са „правилима о задржавању предмета у уреду судије"),
 • обавезан је да код предаје предмета референту за управљање предметима све предмете сложи према растућем броју. Референт за управљање предметима је дужан да одбије пријем предмета у случају кршења правила о слагању предмета према растућем броју и истовремено да о томе обавијести руководиоца одјељења за опште послове,
 • уз налог за плаћање новчане казне, трошкова кривичног поступка, паушала, односно износа на име одузете имовинске користи, обавезно је доставити попуњену уплатницу,
 • региструје накнадно пристигле докуменате на предмет, који су предати директно на рочишту, или су пристигли на руке судије. У том случају дактилограф је дужан  регистровати све учеснике у поступку и накнадне измјене података након завршеног иницијалног регистровања у пријемној канцеларији,
 • пажљиво рукује са предметима и стара се  да писмена буду увијек прописно пробушена и сложена у предмету,
 • брине о уредности списа предмета који добије у рад,
 • обавља и друге послове по налогу руководиоца одјељења за опште послове.

3. Општи услови

Општи услови које кандидат мора испуњавати су:

- да је држављанин РС или БиХ,

- да је старији од 18 година,

- да има општу здравствену способност,

- да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у правосуђу,

- да му није престао радни однос по основу изречене дисциплинске мјере три године прије објављивања конкурса.

4. Посебни услови

Посебни услови које кандидат мора испуњавати су:

- средња стручна спрема – IV степен (гимназија, управна или економска школа),

- познавање дактилокореспонденције,

- оспособљеност за самосталан рад на рачунару у припреми и изради докумената,

- радно искуство од 6 мјесеци на истим или сличним пословима,

- положен стручни испит.

5. Потребна документа

Уз пријаву на конкурс, са кратком биографијом, кандидати су дужни приложити доказе о испуњавању општих и посебних услова.

5.1. Као доказ о испуњавању општих услова кандидат прилаже:

- фото-копију увјерења о држављанству Републике Српске односно Босне и Херцеговине,

- фото-копију личне карте или пасоша,

- фото-копију извода из матичне књиге рођених,

- фото-копију увјерења да се не води кривични поступак,

- изјаве да кандидат:

    а) није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у правосуђу,

 б) да му није престао радни однос по основу изречене дисциплинске мјере три године прије објављивања конкурса.

5.2. Као доказ о испуњавању посебних услова кандидат прилаже:

- фото-копију дипломе о завршеној стручној спреми,

- фото-копију доказа о познавању рада на рачунару,

- фото-копију исправе којом доказује радно искуство (увјерење о радном искуству, рјешење или други акт из којег се види на којим пословима, са којом стучном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство),

- фото-копију увјерења о положеном стручном испиту.

Документацију која није тражена овим конкурсом није потребно достављати.

6. Усмени интервју

Са свим кандидатима који буду испуњавали услове конкурса, Комисија за спровођење Јавног конкурса за попуњавање упражњеног радног мјеста (у даљем тексту: Комисија) обавиће усмени интервју и тестирање радом на рачунару.

О мјесту и времену одржавања интервјуа кандидати ће бити благовремено обавијештени појединачно, писменим путем.

7. Избор кандидата

Изабрани кандидат након спроведеног конкурса, обавезан је да у року од 7 (седам) дана од дана пријема обавјештења комисије, достави доказе о испуњавању општих и посебних услова конкурса у оригиналу или овјереној фото-копији те овјерене изјаве о испуњавању услова из поглавља 5. као и доказ о општој здравственој способности.

Ако прворангирани кандидат не достави доказе у одређеном року или ако на основу достављених доказа комисија утврди да кандидат не испуњава опште или посебне услове, позваће сљедећег кандидата по броју освојених бодова са листе успјешних кандидата, да достави тражене доказе.

8. Рок за подношење пријава

Рок за подношење пријаве је 8 (осам) дана од дана објављивања конкурса.

Непотпуне, неразумљиве и неблаговремене пријаве као и пријаве кандидата који не испуњавају опште и посебне услове конкурса, одбациће се закључком.

Пријаве се могу доставити лично у пријемну канцеларију Основног суда Прњавор или путем поште на адресу: Основни суд Прњавор, ул. Београдска број 6, 78430 Прњавор, са назнаком: Пријава на Јавни конкурс.

Документи приложени уз пријаву на конкурс неће се враћати кандидатима.

Конкурс ће бити објављен у дневним новинама „Глас Српске".

***

ЈУ ОШ „Свети Сава", Горњи Смртићи

78438 Смртићи

 расписује:

         

КОНКУРС

ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „СВЕТИ САВА" ГОРЊИ СМРТИЋИ

I – Предмет

Школски одбор Јавне установе Основне школе „Свети Сава" Горњи Смртићи  расписује Јавни конкурс за избор и именовање директора ЈУ ОШ „Свети Сава" Горњи Смртићи.

 

II – Опис послова

Директор школе руководи радом школе и одговоран је за законитост рада и успјешно обављање дјелатности школе у складу са позитивно-правним прописима. Директор за свој рад одговара Влади, школском одбору и министру.

Директор школе одговоран је и за обављање осталих послова утврђених Законом о систему јавних служби и статутом школе.

 

III – Мандат

Директор ЈУ ОШ „Свети Сава" Горњи Смртићи бира се на период од четири (4) године и почиње од дана ступања на дужност.

Школски одбор разматра пријаве кандидата који испуњавају услове конкурса за именовање директора, министру доставља документацију и списак кандидата који испуњавају услове конкурса за именовање директора, у року од осам дана од дана разматрања пријава.

На приједлог министра Влада именује за директора једног од кандидата са списка достављеног од стране школског одбора.

 

Посебни услови радног мјеста

 

IV – Услови за учешће на конкурсу

За директора ЈУ ОШ„Свети Сава" Горњи Смртићи може бити изабрано лице које испуњава услове утврђене Законом о раду, Законом о основном васпитању и образовању, Статутом школе и Правилником о условима и поступку избора и разрјешења директора основне школе и то:

 

Општи услови:

 • Да је држављанин РС/БиХ;
 • Да је старији од 18 година;
 • Да има општу здравствену способност за рад.

 

Посебни услови:

Да има завршен први циклус студија у трајању од четири године и остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент;

Да има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у основној школи након стицања дипломе из тачке 1. овог става.

Да није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора, против којег није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

На мјесто директора школе равноправно могу конкурисати и лица из члана 177. став (2) Закона о основном васпитању и образовању;

Поред општих и посебних услова које кандидат мора да испуњава, за директора не може бити изабрано лице на које се односи члан ИЏ став 1. Устава Босне и Херцеговине, тј. ниједно лице које служи казну изречену од Међународног суда за бившу Југославију и ниједно лице које је под оптужницом тог суда, а није се повиновало налогу да се појави пред Судом.

 

V – Потребна документација

Уз пријаву на конкурс, кандидати су дужни приложити доказе о испуњавању општих и посебних услова, и то:

 • Извод из матичне књиге рођених;
 • Увјерење о држављанству;
 • Диплому о завршеној стручној спреми;
 • Потврду којом доказује да има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у школи након стицања дипломе;
 • Љекарско увјерење о психофизичкој способности за рад са ученицима, које прилаже само именовани кандидат прије ступања на дужност;
 • Увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора школа ће прибавити службеним путем за именованог кандидата, а прије ступања на дужност;
 • Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем;
 • Приједлог програма рада директора у наредном четворогодишњем мандату;
 • Препоруку ранијег послодавца, односно Наставничког вијећа школе у којој је кандидат запослен;
 • Кратку биографију са подацима о претходним пословима и развоју каријере у струци и оствареним резултатима у раду;
 • Овјерну изјаву кандидата да није обухваћен одредбом члана ИЏ став 1. Устава БиХ;

Документи којима се доказује испуњавање општих и посебних услова достављају се у оригиналу или овјереној фото-копији.

Достављена документација (која је наведена у конкусу) се нећа враћати кандидатима.

VI – Рок за учешће на конкурсу и начин достављања пријава

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања конкурса у дневним новинама које излазе на подручју РС и БиХ.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Пријаве се достављају лично или поштом, на адресу:

Јавна установа Основна школа „Свети Сава" Горњи Смртићи, 78438 Смртићи са назнаком:

„Јавни конкурс за избор и именовање директора Јавне установе Основне школе „Свети Сава" Горњи Смртићи – не отварати".

VII – Начин и рок обавјештавања кандидата о резултатима конкурса

Школски одбор ће писменим путем обавијестити све учеснике конкурса о одлуци Владе Републике Српске о именовању директора у року од осам (8) дана од дана пријема одлуке.

 

 

Пратите нас на нашој Фејсбук и Инстаграм страници и Твитер налогу.

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана