ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Бијељина: Оглашава слободна радна мјеста на дан 18.01.2023. године

ЈУ ЗЗЗ РС
ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Бијељина: Оглашава слободна радна мјеста на дан 18.01.2023. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању "Гласа Српске" од 18.01.2023. године.

Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

*********

*********

Босна и Херцеговина                                            

Република Српска                                                                                               

ОСНОВНИ СУД У БИЈЕЉИНИ                                

Број: 080-0-Су-23-000 063                             

 

 

Основни суд у Бијељини о б ј а в љ у ј е

 

ЈАВНИ КОНКУРС

 

За пријем асистента (дактилографа)  за рад на неодређено вријеме ……………1 извршилац

 

Поред општих услова за заснивање радног односа предвиђених законом, кандидат треба да испуњава и посебне услове за заснивање радног односа предвиђене Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста овог суда, и то:

 

Завршена средња стручна спрема IV степен и најмање II степен курса за компјутере, а изузетно осмогодишња школа са дактилографским курсом.

- шест мјесеци радног искуства на истим или сличним пословима

-обавезна провјера знања тестирањем и путем интервјуа, пробни рад у складу са законом

 

УЗ ПРИЈАВУ ПРИЛОЖИТИ СЛИЈЕДЕЋЕ ДОКАЗЕ:

- увјерење о држављанству

- извод из матичне књиге рођених

- доказ о одговарајућој школској спреми (оригинал или овјерена копија)

- доказ о завршеном дактилографском курсу (оригинал или овјерена копија)

- сертификат о завршеном II степену курса за компјутере

- доказ о одговарајућем радном искуству

 

Јавни конкурс остаје отворен 15 дана од дана објављивања.

 

Након избора кандидата, суд ће по службеној дужности за изабраног кандидата од надлежних органа затражити доказ о невођењу кривичног поступка и доказ да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање 6 мјесеци, или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у органима правосуђа, а изабрани кандидат је дужан прије ступања на рад доставити љекарско увјерење.

Предсједник суда задржава право попуне већег броја извршилаца од расписаног броја.

Пријаве доставити лично или на адресу: ОСНОВНИ СУД У БИЈЕЉИНИ улица Вука Караџића 3 са назнаком "Пријава на јавни конкурс".

 

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и копије тражене документације које нису овјерене, неће бити разматране.

***

            

Босна и Херцеговина                                            

Република Српска                                                                                                

ОСНОВНИ СУД У БИЈЕЉИНИ                                

Број: 080-0-Су-23-000 064                             

 

Основни суд у Бијељини о б ј а в љ у ј е

 

ЈАВНИ КОНКУРС

 

   За пријем асистента (дактилографа)  за рад на одређено вријеме, најдуже до двије године …………… 1 извршилац

 

Поред општих услова за заснивање радног односа предвиђених законом, кандидат треба да испуњава и посебне услове за заснивање радног односа предвиђене Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста овог суда, и то:

 

Завршена средња стручна спрема IV степен и најмање II степен курса за компјутере, а изузетно осмогодишња школа са дактилографским курсом.

- шест мјесеци радног искуства на истим или сличним пословима

-обавезна провјера знања тестирањем и путем интервјуа, пробни рад у складу са законом

 

УЗ ПРИЈАВУ ПРИЛОЖИТИ СЛИЈЕДЕЋЕ ДОКАЗЕ:

- увјерење о држављанству

- извод из матичне књиге рођених

- доказ о одговарајућој школској спреми (оригинал или овјерена копија)

- доказ о завршеном дактилографском курсу (оригинал или овјерена копија)

- сертификат о завршеном II степену курса за компјутере

- доказ о одговарајућем радном искуству

 

Јавни конкурс остаје отворен 15 дана од дана објављивања.

 

Након избора кандидата, суд ће по службеној дужности за изабраног кандидата од надлежних органа затражити доказ о невођењу кривичног поступка и доказ да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање 6 мјесеци, или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у органима правосуђа, а изабрани кандидат је дужан прије ступања на рад доставити љекарско увјерење.

Предсједник суда задржава право попуне већег броја извршилаца од расписаног броја.

Пријаве доставити лично или на адресу: ОСНОВНИ СУД У БИЈЕЉИНИ улица Вука Караџића 3 са назнаком "Пријава на јавни конкурс".

 

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и копије тражене документације које нису овјерене, неће бити разматране. 

***

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ Техничка школа „Михајло Пупин", Бијељина

Рачанска бб,

тел.: 055/250-386,

е-mail: [email protected]

Број: 59/22

    

 На основу члана 132. члан 3. тачка 18) Закона о средњем образовању и васпитању („Службени гласник Републике Српске" број 41/18, 35/20 и 92/20), те рјешења Републичке управе за инспекцијске послове, Сектора просвјетне инспекције - Одјељење Добој број 24.120/616-412-113-3/22 од 03.01.2023. године, директор ЈУ Техничке школе „Михајло Пупин" Бијељина, доноси

 

ОДЛУКУ

о поништењу конкурса

1.

ПОНИШТАВА СЕ конкурс за попуну упражњеног радног мјеста- Координатор практичне наставе, 50 % норме, лице са радним искуством и положеним стручним испитом на одређено вријеме до 31.08.2023. године, 1 извршилац, број конкурса 3000/22 од 25.11.2022. године објављен у дневним новинама „Глас Српске" дана 30.11.2022. године, а на основу рјешења Републичке управе за инспекцијске послове, Сектор просвјетне инспекције – Одјељење Добој број 24.120/616-412-113-3/22 од 03.01.2023. године.

2.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

 

Образложење

 

Рјешењем Републичке управе за инспекцијске послове, Сектор просвјетне инспекције-Одјељење Добој број 24.120/616-412-113-3/22 од 03.01.2023. године, Просвјетна инспекција је наложила ЈУ Техничкој школи „Михајло Пупин" Бијељина да поништи Конкурс број 3000/22 од 25.11.2022. године за пријем радника у радни однос на мјесто  „Координатор практичне наставе, 50 % норме, лице са радним искуством и положеним стручним испитом на одређено вријеме до 31.08.2023. године, 1 извршилац."

 

Конкурс за радно мјесто координатора практичне наставе биће поново расписан.

Пратите нас на нашој Фејсбук и Инстаграм страници и Твитер налогу.

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана