ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Бијељина: Оглашава слободна радна мјеста на дан 17.11.2021. године

ЈУ ЗЗЗ РС
ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Бијељина: Оглашава слободна радна мјеста на дан 17.11.2021. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 17.11.2021. године.

 Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

********

***********

ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА –БОЛНИЦА „ИНТЕРНАЦИОНАЛНИ ДИЈАЛИЗА ЦЕНТАР"

Ул.Ивана Фрање Јукића бр.9

78000 Бања Лука

 

Здравствена Установа-болница "Интернационални дијализа центар" Бања Лука  оглашава слободно радно мјесто у нашој пословној јединици у Бијељини на позицији:

1 . ДОКТОР - специјалиста интерне медицине или субспецијалиста нефролог, на неодређено вријеме,  2  извршиоца(м/ж).

Пријавити се могу и сви заинтересовани кандидати који би засновали радни однос на непуно радно вријеме као и кандидати који желе да раде по основу допунског рада.

УСЛОВИ:

- ВСС – Медицински факултет, специјалиста интерне медицине или субцпецијалиста нефролог;

- Пожељно познавање енглеског језика;

- ИТ вјештине: Познавање Win­dows  и MS Of­fi­ce.

Приоритет имају кандидати са претходним искуством у раду на дијализи.

Позивамо све заинтересоване кандидате да нам доставе сљедеће:

- биографију

- фотокопију дипломе о завршеном медицинском факултету

- фотокопију потврде о завршеној специјализацији из интерне медицине или субспецијализацији из нефрологије

Сви заинтересовани, пријаву на оглас односно биографију са доказима о испуњавању услова могу доставити на ma­il адресу na­ta­sa.ma­vi­ja@fmc-ag.com  или путем поште на адресу: „Интернационални дијализа центар" Бања Лука, Ивана Фрање Јукића број 9, 78 000 Бања Лука, са назнаком „Пријава на конкурс".

 

Оглас остаје отворен до попуњавања радних мјеста.

***

ЈУ  Техничка школа „Михајло Пупин", Бијељина

Рачанска бб

 

Расписује

К О Н К У Р С

за попуну упражњеног радног мјеста

 1. Наставник математике, пуна норма, лице са радним искуством и положеним стручним испитом, на одређено вријеме до повратка раднице са породиљског одсуства, 1 извршилац
 2. Наставник физичког васпитања, 4 часа, лице са радним искуством и положеним стручним испитом, на одређено вријеме до 31.08.2022. године, 1 извршилац

Уз пријаву потписану од стране кандидата који се пријављује на конкурс за пријем у радни однос са кратком биографијом и контакт телефоном, кандидат доставља документацију на основу које се доказује испуњеност општих  услова и то:

 1. да је држављанин Републике Српске или  Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству,
 2. да је пунољетан, доказује се  изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,
 3. да је радно способан, а то се доказује  љекарским увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од шест мјесеци и прилаже га само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,
 4. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена ,
 5. увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце,
 6. увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена.     

Увјерења под бројем 4. и 5. за изабраног кандидата школа прибавља службеним путем, а прије заснивања радног односа.

 

Кандидат доставља и документацију којом доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање:

 1. овјерену фото-копију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ЕСТЅ бодова, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,
 2. увјерење о положеној педагошко – психолошкој и дидактичко – методичкој групи предмета, које је дужан доставити кандидат за наставника који у току студирања није положио педагошко-психолошку и дидактичко – методичку групу предмета,
 3. увјерење о положеном стручном испиту
 4. увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања  стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са правилником којим се регулише полагање стручног испита
 5. додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања,
 6. увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,
 7. увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, које треба да садржи податке: о врсти посла, степен стручне спреме и дужине оствареног радног стажа по врсти посла
 8. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,
 9. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида и
 10. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном  статусу  борца  Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

Тестирање и интервју за кандидате који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса обавиће се дана 02.12.2021. године за радно мјесто под редним бројем 1. у 12.30 часова, за радно мјесто под редним бројем 2. у 11,00 часова, у просторијама ЈУ Техничке школе ''Михајло Пупин'' Бијељина, ул. Рачанска бб.

Школа ће истакнути на огласној табли списак кандидата који испуњавају услове конкурса.  Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а уколико се не појаве на тестирању или интервју, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене.

Неблаговремене  и непотпуне пријаве неће се разматрати.

    Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања.  

Пријаве са потребним документима слати на адресу ЈУ Техничка школа ''Михајло Пупин'' Бијељина, Рачанска бб, са назнаком „ ПРИЈАВА НА КОНКУРС" (Навести радно мјесто за које кандидат конкурише).

***

Јавна установа Средњошколски центар „ Михаило Петровић Алас"

Угљевик

Расписује

 

КОНКУРС

за пријем у радни однос

1. Наставник математике, 1 извршилац, пуна норма, на одређено вријеме до повратка радника са породиљског одсуства, са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у  настави

2. Наставник математике, 1 извршилац, 11 часова, на одређено вријеме до 31.08.2022.године, са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у настави

 

Услови:

Уз потписану пријаву на конкурс кандидати су дужни доставити сљедећу документацију:

 • Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 EC­TS бодова у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент;
 • Увјерење о положеној педагошко – психолошкој и дидактичко – методичкој групи предмета, за наставника који у току студија није положио наведену групу предмета;
 • Увјерење о положеном стручном испиту за рад у настави;
 • Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са правилником којим се регулише полагање стручног испита;
 • Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ( Уколико кандидат из оправданих разлога не може прибавити увјерење високошколске установе просјечна оцјена се може доказати и овјереном фото-копијом индекса);
 • Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, које треба да садржи податке: о врсти посла, степену стручне спреме и дужини оствареног радног стажа по врстама посла;
 • Извод из матичне књиге рођених или копију личне карте;
 • Увјерење о држављанству ;
 • Увјерење да није покренут кривични поступак за дјела учињена ;
 • Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденицији незапослених лица која траже запослење;
 • Увјерење општинског/ градског органа управе надлежног за борачко- инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено- отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,
 • Увјерење општинског/ градског органа управе надлежног за борачко- инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено- отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице ратног војног инвалида,
 • Увјерење општинског/ градског органа управе надлежног за борачко- инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено- отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије борца,

 

Кандидат који буде изабран дужан је прије заснивања радног односа доставити љекарско увјерење о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима, издато од надлежне установе ( не старије од 6 мјесеци).

Школа ће за кандидата који буде изабран службеним путем затражити увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем и увјерење о подацима из посебног регистра лица првоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце.

 

Тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса обавиће се дана 02.12.2021. године у 10 часова у просторијама школе.

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса биће постављен на огласној табли школе и кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а уколико се не појаве на тестирању или интервјуу, смтараће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене фотокопије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања.

Пријаву на конкурс и потребна документа кандидати су дужни доставити лично или путем поште на адресу:

Јавна установа Средњошколски центар „ Михаило Петровић Алас" Угљевик, Карађорђева 19, 76330 Угљевик, са назнаком „ За конкурс".

***

ЈУ Средњошколски центар „Михаило Петровић Алас", Угљевик     

Карађорђева 19, 76330 Угљевик

Расписује

 

КОНКУРС

ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ШКОЛЕ

За директора школе може да буде изабрано лице које  поред општих услова предвиђених  Законом о раду ( „ Службени гласник Републике Српске" број 1/2016, 66/2018)  испуњава услове прописане чланом 129. Закона о средњем образовању и васпитању ( „ Службени гласник Републике Српске", број  41/2018, 35/2020, 92/2020) и то:

 1. Да има завршен најмање први циклус студија у трајању од најмање четири године и остварених најмање 240 EC­TS бодова или еквивалент,
 2. Да има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у школи након стицања дипоме
 3. Да није осуђивано правоснажном пресудом на безусловну казну затвора, нити је против њега покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности , морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјетететом или малољетним лицем
 4. Има предложен програм рада и истиче се својим радом и способностима за организовање образовно – васпитног рада школе
 5. Испуњава услове за радно мјесто наставника и стручног сарадника у школи у којој конкурише.

Поред општих и посебних услова, за директора не може бити изабрано лице на које се односи члан IX став 1. Устава Босне и Херцеговине.

Кандидати за избор и именовање директора школе не могу обављати дужност, активност или бити на положају који доводи до сукоба интереса , како је прописано Законом о спречавању сукоба интереса ( „ Службени гласник Републике Српске" број 73/08 и 51/2014).

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања конкурса.

Директор школе именује се на период од четири године.
Школски одбор министру доставља документацију и списак кандидата који испуњавају услове конкурса за именовање  директора у року од 8  дана од дана разматрања пријава.

 

Уз потписану пријаву на конкурс  кандидати су дужни приложити сљедеће документе:

 

1.Кратку биографију са подацима о кретању у струци и оствареним резултатима у васпитно – образовном раду;

2. Увјерење о држављанству;

3. Извод из матичне књиге рођених;

4. Диплому о завршеном првом циклусу студијског програма стеченог након четири година студија или еквивалент;

5.Потврду којом се доказује да кандидат има најмање 5 година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у школи након стицања дипломе;

6. Увјерење о положеном стручном испиту за обављање васпитно – образовног рада или за рад у настави;

7.Програм рада у наредном четворогодишњем мандату;

8.Увјерење да лице није осуђивано правоснажном пресудом на безусловну казну затвора;

9.Увјерење да се против њега не води кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем;

10. Љекарско увјерење о општој психичкој и физичкој способности;

11.Овјерене изјаву да кандидат није обухваћен чланом IX став 1. Устава Босне и Херцеговине

12. Овјерену изјаву кандидата да није запослен на другом радмом мјесту које може утицати на евентуални сукоб интереса.

Кандидати прилажу оригинале или овјерене фотокопије докумената не старије од шест мјесеци , а исте им се неће враћати након завршене процедуре по конкурсу.

Школски одбор ће писменим путем обавјестити све учеснике конкурса о одлуци о именовању директора у року од осам дана од дана достављања одлуке школе.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

Пријаве са потребном документацијом кандидати ће доставити лично или путем поште на адресу: ЈУ Средњошколски центар „ Михаило Петровић Алас" Угљевик, Карађорђева 19, 76 330 Угљевик  са назнаком „ Пријава на конкурс за избор директора".

***

ЈУ Економска школа, Бијељина

Адреса, тел.: Рачанска 96

 

Расписује:

 

ЈАВНИ  КОНКУРС

за попуну упражњених  радних  мјеста наставника

 1. Наставник српског језика, 1 извршилац, пуна норма часова седмично,  на одређено   радно вријеме, до повратка раднице са боловања, лице са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у настави,
 2. Наставник познавања робе, 1 извршилац, непуна норма 10 часова седмично, на одређено   радно вријеме до повратка радника са функције, лице са  искуством у струци и положеним стручним испитом,
 3. Наставник православне вјеронауке, 1 извршилац, 2 часа седмично, приправник, на одређено радно вријеме, до 31.08.2022. године,
 4. Наставник исламске вјеронауке, 3 часа седмично,  на неодређено радно вријеме,

 лице са радним искуством и положеним стручним испитом.

 

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

 Уз пријаву на расписани конкурс потписану од стране кандидата који се пријављује на конкурс, контакт телефоном, кратком биографијом и адресом пребивалишта, кандидат доставља документацију на основу које се доказује испуњеност општих услова, и то:

1)  да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству,
2) да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте,
3)  да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности,  које не може бити  старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,
4) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена. (Увјерење из ове тачке за изабраног кандидата Школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа),

5) Увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце. (Увјерење из ове тачке за изабраног кандидата Школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа),

6) Увјерење да против кандидата није покренут кривични поступак за дјела учињена .

 

Кандидат доставља и документацију којом доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима прописаним Правилником опоступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем, и

то:

1) овјерену фото-копију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма  у четворогодишњем трајању, са најмање остварених 240 EC­TS бодова, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

2) увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи премета, које је дужан доставити кандидат за наставника који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

3) увјерење о положеном стручном испиту за рад у настави (не доставља кандидат под бројем 3.)

4) увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела ипита у складу са правилником којим се регулише полагање стручног испита (не доставља кандидат под бројем 3.),

5) додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања  или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, 

Уколило кандидат не може из оправданих разлога прибавити документа из ове тачке конкурса, просјечна оцјена може се доказати и овјереном фото-копијом индекса.
6) увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

7) увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца које садржи податке из којих се јасно види (не доставља кандидат под бројем 3.).

    - врста посла,  степен стручне спреме и дужина радног стажа по врстама посла;

8) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца  Одбрамбено- отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

9) увјерење општинског/градског органа  надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном  статусу  ратног војног инвалида  Одбрамбено- отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

10) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном  статусу  борца  Одбрамбено- отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

Школа ће Списак кандидата који испуњавају услове конкурса поставити на огласну таблу Школе, најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

Тестирање  и  интервју   за кандидате који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса, обавиће се 02.12.2021. године (четвртак) у 10,00 часова,  у просторијама ЈУ Економске школе у Бијељини, Рачанска 96.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању или интервјуу сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћане кандидатима.

Неблаговремена,  непотпуна и неовјерена документација   неће бити разматрана.

Конкурс остаје отворен  8 (осам) дана од дана објављивања .

Пријаве са потребним документима слати на адресу ЈУ Економска школа Рачанска 96, Бијељина са назнаком  «ПРИЈАВА НА КОНКУРС« (Навести радно мјесто за које кандидат конкурише).

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана