ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Источно Сарајево: Оглашава слободна радна мјеста на дан 17.11.2021. године

ЈУ ЗЗЗ РС
ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Источно Сарајево: Оглашава слободна радна мјеста на дан 17.11.2021. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 17.11.2021. године.

 Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

**********

*************

"БЛАГОЛЕКС" д.о.о.

БИЈЕЉИНА

„Благолекс" д.о.о. расписује

К О Н К У Р С

за радно мјесто сараднице за развој тржишта

Мјесто рада: Регија Источно Сарајево, Пале, Кантон Сарајево, ХНК, УСК

Опис посла:

-Рад на територији БиХ

-Израђује план промоција и посјета и доставља надређеном, и доставља извјестаје о изврсењуЂсвакодневно и седмицно;

-Одговара за израду и реализацију планова;

-Успостављање нових пословних контаката и одржавање ранијих;

-Упознавање потенцијалних купаца са производним асортиманом или осталим могућностима пословне сарадње са „Благолексом" д.о.о.

-Презентовање нових производа здравственим установама, грађење партнерских односа са њима;

-Развој тржишта у смислу ширења мреже купаца и медицинских сарадника који прописују наше производе;

-Праћење и координација односа клијент-продаја према извештајима;

-Креирање базе података купаца, медицинских сарадника и њено стално ажурирање.

-Извјештавање директора и референата продаје о постигнутим резултатима и посјетама.

-Представљање Благолекс-а на симпозијумима и сајмовима широм БиХ

-Организовање промоција по апотекама

-Предлагање и креирање маркетиншких активности за подручје БиХ, као и праћење реализације истих

Кандидаткиња треба да испуњава  сљедеће услове:

-  ССС фармацеутске струке

-  Радно искуство у апотеци најмање 1 година

-  Познавање рада на рачунару, Word , Excel

-  Познавање рада на апарату за мерење витамина и минерала

-  Возачка дозвола Б категорије

 

Своје биографије слати на е-ma­il адресу: je­le­na.ka­ca­re­vic@bla­go­leks.net до 15.12.2021.године

***

"РАДИС" д.о.о.

ИСТОЧНО САРАЈЕВО

расписује

 

ЈАВНИ ОГЛАС

За пријем у радни однос

 Упражњена радна мјеста: 

1.  дипломирани инжењер архитектуре     - 1 извршилац

2.  дипломирани инжењер електротехнике  - 1 извршилац

3.  дипломирани инжењер машинства      – 1 извршилац

4.  дипломирани инжењер грађевине       – 1 извршилац

Рад на неодређено вријеме

Мјесто рада: Источно Сарајево

Општи и посебни услови за пријем у радни однос:

●  VII степен стручне спреме

●  најмање 3 године радног искуства у траженом степену образовања.

Контакт подаци за добијање информација или достављање пријава:

„РАДИС" доо Источно Сарајево, Адреса: Јована Дучића 16 . Источно Сарајево

Телефон/Факс: +387 57 343 136 

Телефон: +387 65 602 100

Еma­il : ra­dis.doo@gma­il.com

Као и путем опције "ПРИЈАВИ СЕ НА ОГЛАС".

Конкурс остаје отворен мјесец дана од дана објављивања.

***

ЈУ СРЕДЊОШКОЛСКИ ЦЕНТАР

"27.ЈАНУАР РОГАТИЦА

расписује,                      

К О Н К У Р С

ЗА ПОПУНУ УПРАЖЊЕНИХ РАДНИХ МЈЕСТА

 

1. Наставник математике, 12 часова, приправник, 1 извршилац, до 31.8.2022. године,

2. Наставник физичке културе, 2 часа, са радним искуством и положеним стручним испитом, 1 извршилац, до 31.08.2022. године,

3. Наставник информатике, 2 часа, са радним искуством и положеним стручним испитом, 1 извршилац, до 31.08.2022. године

Услови конкурса:

-утврђених Законом о раду („Службени гласник РС"број: 1/16 и 66/18.), кандидат треба да испуњава и услове у складу са чл.104. 106. Законом о средњем образовању и  васпитању („Сл.гласник РС",број: 41/18)  Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама („Сл .гласник РС" 29/12.) Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у средњој школи („Службени гласник Републике Српске,број:24/19)

Уз пријаву ( потписану од стране кандидата који се пријављује на јавни конкурс за пријем у радни однос и са наведеним бројем телефона) кандидати су дужни приложити:                 

 - документацију на основу које се доказује испуњеност општих услова:

1.  увјерење о држављанству;

2.  извод из матичне књиге рођених или овјерену копију личне карте;

3. љекарско увјерење о психофизичкој способности, које не може бити старије од шест мјесеци, и прилаже га само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

4. Увјерење да лице није осуђивано правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава,

5. Увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце,

6. Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Увјерење под тачкама 4) и  5) школа прибавља службеним путем, а прије заснивања радног односа.

Документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова:.

 1. овјерену фото-копију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 EC­TS бодова у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент ;
 2. Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан доставити кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,
 3. Увјерење о положеном стручном испиту (за радна мјеста за које се тражи радно искуство и положен стручни испит)
 4. Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником којим се регулише полагање стручног испита,
 5. додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;
 6. увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица (рачуна се укупно вријеме чекања на посао у стручној спреми траженој конкурсом);
 7. увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца,
 8. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инавалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;
 9. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инавлидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;
 10. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

 

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају остале услова. Наведено лице је дужно да положи стручни испит у року од десет мјесеци од дана заснивања радног односа у школи. Ово лице нема статус приправника, а стручни испит полаже под истим условима предвиђеним за приправника.

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Законом о средњем образовању и  васпитању („Сл.гласник РС",број: 41/18)  испуњавали услове у погледу профила и звања наставника.

Процедура пријема у радни однос кандидата регулисана је Правилником о критеријумима и процедури пријема радника у радни однос у средњој школи (,,Службени гласник Републике Српске", бр. 24/19).

Рок за достављање пријава је 8 дана од дана објављивања. Тест и интервју са  кандидатима који испуњавају услове тражене конкурсом, биће обављен у ЈУ СШЦ "27. ЈАНУАР" -02.12.2021. године у 14,00 часова /са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве/ односно који испуњавају услове конкурса.

Све копије докумената треба да буду овјерене /не старије од 6 мјесеци/. Достављена документација се неће враћати кандидатима. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

Списак кандидата који испуњавају услове школа ће поставити на огласној табли школе најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирање или интервју,сматраће се да су одустали од  пријаве на конкурс.

Пријаве слати на адресу:

ЈУ СШЦ "27. ЈАНУАР"

Улица Српске слоге 98, 73 220  Рогатица  / са назнаком за Конкурс- на коју тачку се кандидат пријављује                      

*** 

ЈУ ОСНОВНА ШКОЛА ЉУТИЦА БОГДАН

КАЛИНОВИК

 

  расписује:

КОНКУРС

1. Наставник разредне наставе, 1 извршилац са радним искуством и положеним стручним испитом,до повратка радника са боловања, а најкасније до 31.12.2021.

Поред општих услова предвиђених Законом о раду („Службени гласник  Републике Српске" бр. 1/16 и 66/18) и чланом  5 Правилника о процедури  пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања  кандидата у  основној школи („Службени гласник Републике Српске" бр.74/18 и 26/19)   кандидати морају испуњавати и посебне услове предвиђене чланом 104 Закона о основном васпитању и образовању  („Службени гласник  Републике Српске" бр.44/17) и чланом 3 Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача („Службени гласник  РС" бр.77/09,86/10 и 25/14 и 76/15). Потребна документација:

 • Уз потписану пријаву од стране кандидата на којој ће обавезно бити назначена адреса и контакт телефон кандидати достављају следећа документа :
 • Извод из матичне књиге рођених или овјерена копија личне карте;
 • Увјерење о држављанству;
 • Овјерена фото-копија Дипломе о стеченом звању;
 • Увјерење или додатак  дипломи  о просјеку оцјена  који је кандидат остварио током студирања (Увјерење мора бити издато од високошколске установе)
 • Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији  незапослених лица
 • Потврда  о положеном стручном испиту ( за радна мјеста од 1 до 5)
 • Потврду о радном стажу код ранијег послодавца (за радна мјеста од 1 до 5)

Увјерење општинског/градског органа управе надленог за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије борца;

Увјерење општинског/градског органа управе надленог за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

Увјерење да није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем

Љекарско увјерење (дужан је доставити  кандидат који  буде изабран путем Конкурса, а прије заснивања радног односа).Љекарско увјерење не може бити старије од 6 мјесеци.

Увјерење о неосуђиваности  и увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених  за кривична дјела сексуалне злоупотребе  и искориштавања дјеце  (затражиће Основна школа  по службеној дужности након што кандидат буде изабран путем Конкурса, а прије заснивања радног односа)

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у дневним новинама „Глас Српске".

Са кандидатима који испуњавају услове Конкурса биће обављен  тест и интервју  (3.12.2021. у 1130 часова тест, у 1230 интервју) који представљају критеријуме за бодовање приликом утврђивања листе кандидата за пријем у радни однос. (Правилник о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у  основној школи („Службени гласник Републике Српске" бр.74/18 и 26/19)

Списак кандидата  који испуњавају услове конкурса, након прегледа достављене документације, биће постављен на огласној табли школе, најкасније три дана прије заказаног теста и интервјуа, а за кандидат који се не појави на тестирању или итервјуу сматраће се да је одустало од пријаве на конкурс.

Кандидати су у Пријави на конкурс дужни навести контакт телефон и адресу.

Кандидати су дужни  доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Непотпуне и неблаговремене пријаве закључком ће бити одбачене.

Пријаве са траженом документацијом предати лично илии  послати поштом препоручено на адресу: ЈУ Основна школа Љутица Богдан, Српских добровољаца број 5, 71230 Калиновик.

***

ЈУ ОСНОВНА ШКОЛА ,,СВЕТИ САВА"

ТРНОВО

 

 расписује :

К О Н К У Р С

за попуну упражњених радних мјеста

 1. наставник разредне наставе на одређено вријеме до повратка раднице са породиљског одсуства са радним искуством и положеним стручним испитом ..............................1 извршилац

Општи и посебни услови за пријем у радни однос:

Поред општих услова прописаних Законом о раду („Службени гласник РС", број: 1/16 и 66/18) и чланом 5. Правилника о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи („Службени гласник РС" број: 74/18 и 26/19) кандидат треба да испуњава  услове прописане чланом 104. и 105. Закона о основном васпитању и образовању („Службени гласник РС" број: 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 и 63/20), као и услове прописане Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача („Службени гласник РС" број: 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15).

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци уколико испуњавају остале услове прописане Законом о основном васпитању и образовању, као и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању („Службени гласник РС" број: 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 и 63/20) испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Општи услови које кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на јавни конкурс су:

1) да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству;

2) да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или  копијом личне карте;

3) да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности,  које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа;

4) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава;

5) увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце;

6) увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Увјерење из тачке 4. и 5. за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

Уз потписану пријаву за пријем у радни однос  и документацију којом  доказују испуњеност општих услова, потребно је доставити документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање кандидата: 

1) овјерену фото-копију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области;

2) увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета;

3)увјерење о положеном стручном испиту;

4) увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи;

5) додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања  или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

6) увјерење издато од  Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење;

7) увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца;

8) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

9) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

10) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије нећемо враћати кандидатима.

Тестирање кандидата који су доставили потпуне и благовреме пријаве, односно који испуњавају услове конкурса, обавиће се 03.12.2021. године у 12:30 часова, у просторијама школе. Интервју кандидата ће се обавити истог дана у 13:30 часова у просторијама школе.

Кандидате нећемо посебно позивати на тестирање и интервју, а уколико се не појаве на тестирању или интервјуу, сматраћемо да су одустали од пријаве на конкурс.

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове конкурса поставити на огласну таблу школе, три дана прије заказаног теста и и нтервјуа.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања.

Пријаве и доказе о испуњавању услова конкурса доставити лично или поштом у затвореној коверти на адресу ЈУ ОШ„ Свети Сава"  Трново, Трновског батаљона 33, 71220 Трново, са назнаком: „Пријава на конкурс".

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

***

ПУ КЛУБ ЗА ДЈЕЦУ ,, ВРАТИТЕ НАМ ОСМЈЕХ"

ИСТОЧНО НОВО САРАЈЕВО

 расписао је :

ЈАВНИ КОНКУРС

За пријем васпитача у радни однос на одређено вријеме

I - Основни подаци

 1. Расписује се јавни конкурс за пријем Дипломираног васпитача у радни однос на одређнео вријеме

II - Услови за кандидате

1. Поред услова предвиђеним члановима од 26 до 31 Закона о раду (Сл. гласник РС бр 1/16), а који се тичу година живота и опште здравствене способности за рад, кандидати морају да испуњавају посебне услове и то:

- Најмање први циклус студијског програма или еквивалент и стечено високо образовање на студијском програму предшколског васпитања и образовања, или програму за образовање васпитача

- Да није лице правоснажно осуђено за кривично дјело које га чини недостојним за обављање послова и задатака предшколског васпитања и образовања, а односи се на дјела учиљена против: достојанства личности , морала , службене дужности, трговине њудима , полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, искоришћавање дјеце и малољетних лица за порнографију, производње и приказивања дјечије порнографија, одузимања малољетног лица, запуштања и злостављања  малољетног лица и насиља у породици или породичној заједници и друга кривична дјела, а што ће установа провјерити службеним путем за изабраног кандидата прије ступања на рад.

- Да има најмање двије године радног искуства и положеног стручни испит.

III - Документи потребни за пријаву на конкурс

Кандидати су обавезни доставити сљедеће:

- Пријаву на јавни конкурс (слободна форма која поред основних података по кандидату садржи и кратку биографију)

-Извод из матичне књиге рођених (оригинал или овјерена фотокопија образца без ограничења трајања)

Увјерење о држављанству (оригинал не старији од шест мјесеци или овјерена фотокопија)

-Диплома (оригинал или овјерена фотокопија)

-Документ у форми додатака дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или у форми увјерење висикошколске установе о процјени оцјена током студирања

- Документ у форми увјерења о укупном времену чекања на посао у стручној спреми траженој конкурсом издатим од Завода за запошљавање са подручја јединице локалне самоуправе гдје је кандидат пријављен

- Овјерену копију увјерења о положеном стручном испиту

- Доказ о дужини радног искуства (копија из радне књижице - овјерена)

IV - Рок за подношење пријаве

Рок за достављање пријаве је 8 дана од дана објаве конкурса у дневним новинама "Глас Српске".

V - Начин достављања

Пријаве се могу доставити лично на протокол установе или путем поште на адресу установе.

VI - Интервју

Интервју за кандидате који доставе потпуне и благовремене пријаве одржаће се у просторијама установе дана 30.11.2021. у 10.30 х, те се кандидати неће посебно позивати.

Уколико се кандидат не појави на интервјуу, сматра ће се да је одустао од пријаве на конкурс.

Документација која се прилаже не враћа се кандидатима.

Начин објављивања

Јавни конкурс ће бити објављен на страници Завода за запошљавање РС и дневном листу "Глас Српске".

Пратите нас на нашој Фејсбук и Инстаграм страници и Твитер налогу.

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана