ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Бијељина: Оглашава слободна радна мјеста на дан 15.08. 2018. године

ЈУ ЗЗЗ РС

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 15.08. 2018. године.

Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

*******

************

ЈУ ''ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ'' ЛОПАРЕ

Расписује:

ЈАВНИ КОНКУРС

за пријем радника у радни однос на одређено вријеме

- Васпитач..............................2 извршиоца, положен стручни испит, на одређено вријеме, до 30.6.2019. године.

Општи услови:

-        Да је држављанин Републике Српске и БиХ

-        Да је пунољетан

-        Да је радно способан, а то доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од 6 мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа и

-        Да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена.

Посебни услови

- Одговарајућу високу стручну спрему (дипломирани васпитач, VII степен или 180 ECTS бодова)

- положен стручни испит за рад у предшколском васпитно-образовном процесу,

- 1 година радног искуства на пословима васпитача

Уз пријаву на конкурс и документацију којом се доказује испуњавање општих и посебних услова, потребно је доставити следећу документацију.

- Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања.

- Увјерење издато од Завода за запошљавање Републике Српске, о времену проведеном на евиденцији незапослених лица, након стицања одговарајуће стручне спреме

Кандидат је дужан доставити овјерену фотокопију свих докумената, будући да исти неће бити враћени кандидатима.

Јавни конкурс остаје отворен 10 дана од дана објављивања.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Са кандидатима који испуњавају услове конкурса, а пријаве су им потпуне и благовремене, обавиће се интервју 27.8.2018. године у 10 часова у просторијама Дјечијег вртића Лопаре.

Пријаве са траженом документацијом се подносе у затвореној коверти лично или путем поште на адресу: ЈУ Дјечији вртић Лопаре, Улица 3. Мајевичке бригаде 50, 75240 лопаре, са назнаком “Конкурсној комисији”.

***************

                                                                                                 

ЈУ ОШ “ВЕЉКО ЧУБРИЛОВИЋ”

ПРИБОЈ

Расписује:

 КОНКУРС

 за упражњена радна мјеста

 у школској 2018/2019. години

1.       Наставник њемачког језика – 8 часова седмичне норме, 1 извршилац без радног искуства(приправник), на одређено вријеме до повратка раднице са породиљског боловања, до 30.6.2019. године

2.       Наставник математике - 4 часа седмичне норме, 1 извршилац без радног искуства (приправник) на одређено вријеме (до повратка радника са функције директора) до 31.8.2019. године

3.       Наставник информатике - 5 часова седмичне норме, 1 извршилац са радним искуством на одређено вријеме до 31.8.2019. године

4.       Наставник физике - 6 часова седмичне норме, 1 извршилац са радним искуством на одређено вријеме, до 31.8.2019. године

5.       Наставник православне вјеронауке -11 часова седмичне норме , 1 извршилац на одређено вријеме до 31.8.2019. године

Кандидати под 1. и 2. морају испуњавати услове по члану 111. а кандидат под редним бројем 3 и 4. по члану 104. Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске” број: 44/17,31/18 и Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача (“Службени гласник Републике Српске”, број: 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15).

Уз пријаву потписану од стране кандидата, треба да доставе сљедећа документа:

Општи и посебни услови су:

Општи услови прописани Законом о раду (“Сл. гл. РС” бр.1/16,66/18)

- да је држављанин Републике Српске и Босне и Херцеговине, што доказује увјерењем о држављанству,

- да је пунољетан, што доказује изводом из матичне књиге рођених,

- да је радно способан, а то доказује љекарским увјерењем и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора на конкурс, а прије заснивања радног односа,

- да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела. За кандидата који буде изабран школа ће тражити увјерење службеним путем, а прије заснивања радног односа.

Посебни услови:

- Одговарајућа стручна спрема, о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области.

Потребна документација:

- Уз потписану пријаву од стране кандидата (са краћом биографијом), потребно је доставити, поред документације горе наведене, документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документација на основу које се врши бодовање и то:

- овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

- додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење издато од високошколске установе о просјеку оцјена током студирања

- Увјерење о положеном стручном испиту;

- увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица,

- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата, ако се ради о кандидату из категорије борца,

- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената, не старије од 6 мјесеци и те копије неће бити бити враћене кандидатима.

Са кандидатима који су доставили потпуне пријаве обавиће се тестирање дана 28.8.2018. године у 12 часова, а након тога интервју, у просторијама ЈУ Основне школе “Вељко Чубриловић”, Прибој.

Непотпуне и неблаговремене пријаве као и пријаве кандидата који не испуњавају услове конкурса неће се узимати у разматрање.

Кандидати се неће посебно позивати на тест и интервјуу, а ако се не појаве, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Пријаве на конкурс са потпуном документацијом доставити на адресу ЈУ Основна школа „Вељко Чубриловић”, Прибој, 75249 Прибој.

Конкурс ће бити отворен 8 (осам) дана од дана објављивања

****************

ЈУ ОШ СВЕТИ САВА

ЛОПАРЕ

Расписује:

КОНКУРС

за попуну упражњених радних мјеста

у школској 2018/2019. години

1.       Наставник математике - 8 часова седмичне норме, 1 извршилац – приправник, на одређено вријеме до повратка радника са функције директора),

2.       Наставник физике - 2 часа седмичне норме, 1 извршилац – приправник, на одређено вријеме, до повратка радника са функције директора.

Уз пријаву потписану од стране кандидата, треба да доставе сљедећа документа:

Општи и посебни услови су:

Општи услови прописани Законом о раду (“Сл. гл. РС” бр.1/16, 66/18)

- да је држављанин Републике Српске и Босне и Херцеговине, што доказује увјерењем о држављанству,

- да је пунољетан, што доказује изводом из матичне књиге рођених,

- да је радно способан, а то доказује љекарским увјерењем и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора на конкурс, а прије заснивања радног односа,

- да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела. За кандидата који буде изабран школа ће тражити увјерење службеним путем, а прије заснивања радног односа.

Посебни услови:

-        Одговарајућа стручна спрема, о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области.

Потребна документација:

-        Уз потписану пријаву од стране кандидата (са краћом биографијом), потребно је доставити, поред документације горе наведене, документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документација на основу које се врши бодовање и то:

- овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

- додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење издато од високошколске установе о просјеку оцјена током студирања

- Увјерење о положеном стручном испиту;

- увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица,

- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата, ако се ради о кандидату из категорије борца,

- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената, не старије од 6 мјесеци и те копије неће бити бити враћене кандидатима.

Са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса, обавиће се тестирање дана 29.08.2018. године у 10 часова, а након тога интервју, у просторијама ЈУ Основне школе „Свети Сава”, Лопаре.

Непотпуне и неблаговремене пријаве као и пријаве кандидата који не испуњавају услове конкурса неће се узимати у разматрање.

Кандидати се неће посебно позивати на тест и интервју, а ако се не појаве, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Пријаве на конкурс са потпуном документацијом доставити на адресу ЈУ Основна школа „Свети Сава”, Лопаре, 75240 Лопаре.

 Конкурс ће бити отворен 8 (осам) дана од дана објављивања.

***************

ЈУ ТЕХНИЧКА ШКОЛА “МИХАЈЛО ПУПИН “ БИЈЕЉИНА

Рачанска бб,

Расписује

 КОНКУРС

 За упражњена радна мјеста

1. Наставник српског језика, 11 часова, одређено вријеме до 31.8.2019. године, лице без искуства - приправник, 1 извршилац,

2. Наставник физичког васпитања, 2 часа, одређено вријеме до 31.8.2019. године, лице без искуства - приправник, 1 извршилац,

3. Наставник енглеског језика, 2 часа, одређено вријеме до 31.8.2019. године, лице без искуства - приправник,

4. Наставник саобраћајне групе предмета, друмски смјер, пуна норма, до повратка директора са функције а најдуже до 31.8.2019. године, лице без искуства - приправник, 1 извршилац,

5. Наставник практичне наставе, машинска група предмета, 24 часа, неодређено вријеме, лице са радним искуством и положеним стручним испитом, 1 извршилац.

Уз пријаву потписану од стране кандидата који се пријављује на конкурс за пријем у радни однос са кратком биографијом и контакт телефоном, потребно је да кандидат достави и документацију на основу које се доказује испуњеност општих услова и то:

1)      да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству,

2)      да је пунољетан, а доказује се изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,

3)      да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем, које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа, издато од надлежне здравствене установе,

4)      да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена.

Кандидат је дужан доставити и документацију којом доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање:

1.       овјерену фотокопију дипломе о најмање завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ЕСТЅ бодова у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

2.       додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања,

3.       увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица,

4.       увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно образовном процесу, под бр. 5. конкурса,

5.       увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, а које садржи податке о врсти посла, степен стручне спреме и дужине оствареног радног стажа по врсти посла,

6.       увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено - отаџбинског рата, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

7.       увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено - отаџбинског рата, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

8.       увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено - отаџбинског рата, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

 Изузетно у складу са чланом 104. став 1. тачка 3). Закона о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник РС” бр.41/18) право учешћа имају и лица која су радни стаж стекла ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњава остале услове прописане законом.

Тестирање и интервју за кандидате који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса обавиће се у просторијама Школе - Рачанска улица: - дана 28.8.2018. године (уторак) у 9 сати за кандидате под бр 1. 2. и 3. а

- дана 29.8.2018. године (сриједа) у 11 сати за кандидате под бр.4. и 5.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а уколико се не појаве на тестирању или интервју, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима, а на пријави тачно навести која документа се достављају уз пријаву.

Некомплетне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања

Пријаве са потребним документима достављати у ковертама са назнаком ''конкурс за наставника..... '' лично или поштом на адресу ЈУ Техничка школа ''Михајло Пупин'' Бијељина, Рачанска бб.

******************

ЈУ ОШ “ЋИРИЛО И МЕТОДИЈЕ”

ГЛАВИЧИЦЕ, БИЈЕЉИНА

Расписује

КОНКУРС

за радно мјесто

1. Наставник –професор руског језика, приправник, 16 часова седмичне норме, на одређено вријеме (до повратка раднице са породиљског одсуства) ....... извршилац 1

2. Наставник – професор географије, лице са радним искуством и положеним стручним испитом, 2 часа седмичне норме , на одређено вријеме (најдаље до 31.8.2019. године) ....... извршилац 1

3. Наставник – професор физике, лице са радним искуством и положеним стручним испитом, 6 часова седмичне норме , на одређено вријеме (најдаље до 31.8.2019. године) ....... извршилац 1

4. Наставник – професор техничког образовања и информатике, приправник, 16 часова седмичне норме , на неодређено вријеме ....... извршилац 1

Општи услови које кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на јавни конкурс:

 а) да је држављанин Републике Српске и Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству,

 б) да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,

в) да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

г) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена (за изабраног кандидата прибавља га школа службеним путем, а прије заснивања радног односа).

Поред документације из општих услова, кандидати треба да доставе и документацију којом се доказује испуњеност и посебних услова као и документацију на основу које се врши бодовање, а која подразумијева:

а) пријава на конкурс потписана од стране кандидата,

б), овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент;

в) додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања,

г) извод из матичне књиге рођених или копија личне карте,

д) увјерење о држављанству,

ђ) увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу ,

е) увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица,

ж) увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца (изузев приправника),

з) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

и) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

ј) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата, ако се ради о кандидату из категорије борца,

к) љекарско увјерење, које не може бити старије од 6 мјесеци, кандидати треба да доставе након што буду одабрани на конкурсу, а прије заснивања радног односа и

л) увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела... школа ће прибавити за изабраног кандидата службеним путем, а прије заснивања радног односа.

Тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве и који испуњавају услове конкурса, обавиће се дана 28. августа 2018. године са почетком у 10,00 сати у просторијама ЈУ ОШ”Ћирило и Методије у Главичицама.

Кандидати се неће посебно позивати на интервју, а ако се не појаве на интервјуу, сматраће се да су одустали од конкурса.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената, и те копије неће бити враћене кандидатима.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања

Потписане пријаве (од стране кандидата који се пријављује на јавни конкурс за пријем у радни однос) са поменутом документацијом слати на адресу: ЈУ Основна школа”Ћирило и Методије” – Главичице 76318 са напоменом: „Комисији за избор радника”.

Напомена: непотпуна, неовјерена, застарјела и неблаговремено достављена документација, неће се разматрати.

***************

ЈУ ГИМНАЗИЈА ФИЛИП ВИШЊИЋ”

БИЈЕЉИНА

Расписује:

 КОНКУРС

 за пријем радника у радни однос:

1. Наставник математике, пуна норма, лице са искуством, на неодређено вријеме, 1 извршилац;

2. Наставник рачунарства и информатике, 8 часова редовне наставе, приправник, на одређено вријеме, 31.8.2019. године, 1 извршилац.

Уз својеручно потписану пријаву (са мјестом пребивалишта и бројем телефона) на расписани конкурс за пријем у радни однос наставника, кандидат је дужан доставити и документацију на основу које се доказује испуњеност општих услова, и то:

- да је држављанин Републике Српске и Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству, које не може бити старије од шест мјесеци,

- да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,

- да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

- да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена. Увјерење о неосуђиваности за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

Кандидат је дужан доставити и документацију којом доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање:

- овјерену фото - копију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент;

- додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања. Уколико кандидат не може из оправданих разлога прибавити документ из овог става конкурса, просјечна оцјена може се доказати и овјереном фотокопијом индекса;

- увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу (за кандидате под редним бројем 1.);

- увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица. Доказ о времену проведеном на евиденцији незапослених лица је

увјерење или потврда издата од Завода за запошљавање за подручје јединице локалне самоуправе гдје је кандидат пријављен;

- увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца које садржи податке из којих се јасно види: (за кандидате под редним бројем 1.)врста посла, степен стручне спреме и

дужина радног стажа по врстама посла.

- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено - отаџбинског рата уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата уколико се ради о кандидату из категорије борца.

Тестирање и интервју за кандидате који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса обавиће се у просторијама ЈУ Гимназија „Филип Вишњић” у Бијељини, дана 29.8.2018. године, са почетком у 10:00 часова.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању или интервјуу сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Некомплетне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања.

Пријаве са потребним документима у затвореној коверти, слати на адресу: ЈУ ГИМНАЗИЈА „ФИЛИП ВИШЊИЋ”, Рачанска 94, са назнаком „Комисији за пријем радника по конкурсу – НАСТАВНИК. ...” /навести за које упражњено радно мјесто се кандидат пријављује/.

*****************

ЈУ ОШ “АЛЕКСА ШАНТИЋ”

УГЉЕВИК

Расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

за упражњена радна мјеста

 

1.       Наставник техничког образовања и информатике – 14 часова, са искуством, на одређено вријеме, до повратка радника са плаћеног одсуства, а најдаље до 31.8.2019. године,

2.       Наставник руског језика – 14 часова непосредног васпитно-образовног рада, без искуства, на одређено вријеме, до окончања процедуре за избор другог страног језика, а најдаље до 31.8.2019. године,

3.       Наставник биологије – 4 часа непосредног васпитно-образовног рада, са искуством, на неодређено вријеме.

Уз пријаву доставити документа којима се испуњавају општи и посебни услови за пријем у радни однос.

Општи услови:

- да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,

- да је држављанин Републике Српске, а то се доказује увјерењем о држављанству, не старијим од 6 (шест) мјесеци,

- да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од 6 (шест) мјесеци и које прилаже само кандидат који буде изабран по конкурсу за ово радно мјесто ( први на ранг листи ), а прије заснивања радног односа.

- да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена, које прибавља школа службеним путем за изабраног кандидата по конкурсу,

Посебни услови:

- овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

за она радна мјеста гдје се тражи радник са искуством и положеним стручним испитом, кандидат је дужан да достави увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном раду,

- додатак дипломи који садржи просјек оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања,

- увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица,

- увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца за она радна мјеста гдје се тражи лице са радним искуством,

Тест и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса биће обављен у понедјељак, 27. 08. 2018. године у 1000 часова у просторијама школе у Угљевику.

Кандидати се неће посебно позивати на интервју, а ако се не појаве на интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати треба да доставе овјерене фотокопије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Пријаве са потребном документацијом слати на адресу: ОШ “Алекса Шантић”, Ћирила и Методија 44, 76330 Угљевик, са назнаком „Комисији за избор”.

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања

Напомена: Непотпуна, неовјерена и неблаговремено достављена документација неће се разматрати.

*************

ЈУ ОШ “СВЕТИ САВА

ЦРЊЕЛОВО

Расписује

 КОНКУРС

 за пријем радника у радни однос и то:

1.       Наставник математике, радник са искуством, 4 часова редовне наставе, на одређено вријеме до 31.8.2019. године, извршилац један (1).

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

Уз потписану пријаву кандидата који се пријављује на јавни конкурс за пријем у радни однос потребно је да кандидати доставе и документацију на основу које се доказује испуњеност општих услова и то:

а) да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству,

б) да је пунољетан, што се доказује изводом из матичне књиге рођених,

в) да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа, и

г) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена, што се доказује увјерењем о неосуђиваности које ће школа прибавити службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа.

Кандидати су дужни да доставе и документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање и то:

а) овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

б) додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања,

в) увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица,

г) увјерење о радном стажу издато од претходног послодавца.

Уколико се ради о кандидату из категорије члана породице погинулог борца, ратног војног инвалида и борца Одбрамбено- отаџбинског рата кандидат је дужан доставити :

а) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено- отаџбинског рата, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

б) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено- отаџбинског рата, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

в) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

У просторијама ЈУ Основне школе “Свети Сава” Црњелово, обавиће се интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса и то 28.8.2018. године у 10 часова.

Кандидати се неће посебно позивати на интервју, а уколико се не појаве на интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Пријаве достављати лично или путем поште на адресу: ЈУ Основна школа “Свети Сава” Црњелово, Главна улица број 15, 76328 Црњелово.

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

**************

ЈУ ОШ “КНЕЗ ИВО ОД СЕМБЕРИЈЕ”

БИЈЕЉИНА

Расписује јавни

 КОНКУРС

 За упражњена радна мјеста

1. Наставник разредне наставе, пуна норма, на неодређено вријеме, лице са радним искуством и положеним стручним испитом, два извршиоца,

2. Наставник разредне наставе, пуна норма, на одређено вријеме до повратка радника са боловања, лице са радним искуством и положеним стручним испитом, један извршилац,

3. Наставник демократије и људских права, 6 часова, на одређено вријеме до 31.8.2019. године, приправник, један извршилац,

4. Наставник математике, 12 часова, на неодређено вријеме, приправник, један извршилац,

5. Наставник техничког образовања, 2 часа, на одређено вријеме до 31.8.2019. године, лице са радним искуством и положеним стручним испитом, један извршилац,

6. Наставник основа информатике, 12 часова, на неодређено вријеме, лице са радним искуством и положеним стручним испитом, један извршилац,

7. Наставник основа информатике, 4 часова, на одређено вријеме до повратка радника са плаћеног одсуства, а најдуже до 31.8.2019. године, лице са радним искуством и положеним стручним испитом, један извршилац,

8. Наставник биологије, 6 часова, одређено вријеме до 31.8.2019. године, приправник, један извршилац.

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

Уз пријаву на расписани конкурс, потписану од стране кандидата који се пријављује на конкурс са адресом пребивалишта и бројем телефона, потребно је да кандидати доставе и документацију на основу које се доказује испуњеност општих услова и то:

а) да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству,

б) да је пунољетан, што се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,

в) да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа, и

г) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена, што се доказује увјерењем о неосуђиваности које ће школа прибавити службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа.

Кандидати су дужни да доставе и документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање и то:

а) овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

б) додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања,

в) увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу за радна мјеста под тачком 1,2,5,6 и 7,

г) увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, за радна мјеста под тачком 1,2,5,6 и 7 које садржи податке из којих се јасно види врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла,

д) увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица.

Уколико се ради о кандидату из категорије члана породице погинулог борца, ратног војног инвалида и борца Одбрамбено-отаџбинског рата кандидат је дужан доставити и документацију за одређивање предности у случају да два или више кандидата имају једнак број бодова и то:

а) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено- отаџбинског рата , уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

б) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

в) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

Дана, 28.8.2018. године у 9 часова у просторијама ЈУ Основне школе “Кнез Иво од Семберије” Бијељина, обавиће се тестирање, а истог дана у 10 часова и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно, који испуњавају услове конкурса.

Кандидати се неће посебно позивати на тест и интервју, а уколико се не појаве на тесту или интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања

Пријаве достављати лично или путем поште на адресу: ЈУ Основна школа „Кнез Иво од Семберије” Бијељина, Незнаних јунака 46., 76300 Бијељина.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

****************

ЈУ ОШ “ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ”

СУВО ПОЉЕ

о б ј а в љ у ј е

 КОНКУРС

 За пријем радника у радни однос и то:

1.       Наставник разредне наставе, положен стручни испит, 1 извршилац, на одређено вријеме до повратка радника са породиљског боловања;

2.       Наставник разредне наставе, положен стручни испит, 1 извршилац, на одређено вријеме до 31.8.2019. године;

3.       Наставник њемачког језика – положен стручни испит, 1 извршилац, 8 часова седмично, на неодређено вријеме.

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

Уз пријаву на расписани конкурс потписану од стране кандидата који се пријављује на конкурс са биографијом, потребно је да кандидати доставе и документацију на основу које се доказује испуњеност општих услова и то:

а) да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству,

б) да је пунољетан, што се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,

в) да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа, и

г) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена, што се доказује увјерењем о неосуђиваности које ће школа прибавити службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа.

Кандидати су дужни да доставе и документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање и то:

а) Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

б) додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања,

в) увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу;

г) увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, које садржи податке из којих се јасно види врста посла, степен стручне спреме и дужина радног стажа по врстама посла,

в) увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица.

Уколико се ради о кандидату из категорије члана породице погинулог борца, ратног војног инвалида и борца Одбрамбено- отаџбинског рата кандидат је дужан доставити и документацију за одређивање предности у случају да два или више кандидата имају једнак број бодова и то:

а) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено- отаџбинског рата, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

б) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено- отаџбинског рата, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

в) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено- отаџбинског рата, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

Дана, 28.8.2018. године у 9 часова је тестирање, а у 10 часова интервју у просторијама ЈУ Основне школе „Доситеј Обрадовић” Суво Поље са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно, који испуњавају услове конкурса.

Кандидати се неће посебно позивати на интервју, а уколико се не појаве на интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Пријаве достављати лично или путем поште на адресу: ЈУ Основна школа “Доситеј Обрадовић” Суво Поље 404, 76321 Суво Поље.

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

***************

ЈУ ОШ “ПЕТАР ПЕТРОВИЋ ЊЕГОШ

ВЕЛИКА ОБАРСКА

о б ј а в љ у ј е

 КОНКУРС

 За пријем радника у радни однос и то:

1.       Наставник разредне наставе, пуна радна норма, на одређено вријеме до повратка раднице са породиљског одсуства, а најкасније до 07.08.2019. године, лице са искуством, извршилац ...........................................1

2.       Наставник географије, 8 часова редовне наставе, на одређено вријеме до повратка раднице са породиљског одсуства, а најкасније до 11.06.2019. године, лице са искуством, извршилац ...........................................1

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

Уз пријаву на расписани конкурс потписану од стране кандидата који се пријављује на конкурс са биографијом, потребно је да кандидати доставе и документацију на основу које се доказује испуњеност општих услова и то:

а) да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству,

б) да је пунољетан, што се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,

в) да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа, и

г) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена, што се доказује увјерењем о неосуђиваности које ће школа прибавити службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа.

Кандидати су дужни да доставе и документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање и то:

а) Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

б) додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања,

в) увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу,

г) увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, које садржи податке из којих се јасно види врста посла, степен стручне спреме и дужина радног стажа по врстама посла,

д) увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица.

Уколико се ради о кандидату из категорије члана породице погинулог борца, ратног војног инвалида и борца Одбрамбено- отаџбинског рата кандидат је дужан доставити и документацију за одређивање предности у случају да два или више кандидата имају једнак број бодова и то:

а) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено- отаџбинског рата, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

б) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено- отаџбинског рата, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

в) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено- отаџбинског рата, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

Дана 28.8.2018. године у 9 часова у просторијама ЈУ Основне школе “Петар Петровић Његош” Велика Обарска, обавиће се тестирање, а у 10 часова обавиће ће се интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно, који испуњавају услове конкурса.

Кандидати се неће посебно позивати на тест и интервју, а уколико се не појаве на тестирању и интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Пријаве достављати лично или путем поште на адресу: ЈУ Основна школа “Петар Петровић Његош” Велика Обарска, 76329 Велика Обарска.

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

****************

ЈУ ЕКОНОМСКА ШКОЛА БИЈЕЉИНА

Рачанска 96

р а с п и с у ј е:

 КОНКУРС

 За пријем радника у радни однос

1. Наставник информатике 1 извршилац, 12 часова седмично, на одређено радно вријеме, до 31.8.2019. године, лице са радним искуством;

2. Наставник информатике, 1 извршилац, 6 часова седмично, на одређено радно вријеме, до 31.8.2019. године, приправник.

За наведено радно мјеста под бројем 1. потребно положен стручни испит за рад у настави.

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

Уз пријаву на расписани конкурс потписану од стране кандидата који се пријављује на конкурс са биографијом, потребно је да кандидати доставе и документацију на основу које се доказује испуњеност општих услова и то:

 а) да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству,

б) да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте,

в) да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем, издатим од надлежне здравствене установе, које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

г) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена.

Увјерење о неосуђиваности из тачке г) за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

Кандидати су дужни да доставе и документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима и то:

а) овјерену фотокопију дипломе о најмање завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању, са најмање остварених 240 ECTS бодова у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент;

б) додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, (уколико кандидат не може из оправданих разлога прибавити документ из тачке б) конкурса, просјечна оцјена може се доказати и овјереном фотокопијом индекса);

в) увјерење о положеном стручном испиту за рад у настави ( достављају кандидати за радно мјесто под ред. бројем 1.

г) увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица;

д) увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца које садржи податке из којих се јасно види врста посла, степен стручне спреме и дужина радног стажа по врстама посла ( достављају кандидати за радно мјесто за које се тражи радно искуство).

Уколико се ради о кандидату из категорије члана породице погинулог борца, ратног војног инвалида и борца Одбрамбено- отаџбинског рата кандидат је дужан доставити и документацију за одређивање предности у случају да два или више кандидата имају једнак број бодова и то:

а) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено- отаџбинског рата , уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

б) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено- отаџбинског рата , уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

 в) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено- отаџбинског рата , уколико се ради о кандидату из категорије борца.

 Тестирање и интервју за кандидате који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса обавиће се 29.08.2018. године (сриједа ) у 11.00 часова у просторијама ЈУ Економске школе у Бијељини

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању и интервјуу сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Некомплетне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања .

Пријаве са потребним документима достављати лично у затвореним ковертама са назнаком „конкурс” и навести радно мјесто на које се конкурише или слати поштом на адресу ЈУ Економска школа Бијељина, Рачанска 96.

****************

ЈУ ОШ “ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ”

КОРАЈ – ЛОПАРЕ

Расписује се

 КОНКУРС

 за попуну упражњених радних мјеста

1.       Наставник математике на 16 часова – са радним искуством и положеним стручним испитом.

2.       Наставник физике на 6 часова– са радним искуством и положеним стручним испитом

б) За школску 2018/2019. годину:

1. Наставник француског језика на 8 часова – лице са радним искуством и положеним стручним испитом.

2. Наставник енглеског језика за рад у подручним одјељењима на 6 часова – лице са радним искуством и положеним стручним испитом.

3. Наставник техничког образовања на 4 часа – приправник.

4. Наставник основа информатике на 4 часа – приправник.

5. Наставник православне вјеронауке на 12 часова – лице са радним искуством и положеним стручним испитом.

6. Наставник исламске вјеронауке на 7 часова – лице са радним искуством и положеним стручним испитом.

7. Психолог на 15 % радног времена – лице са радним искуством и положеним стручним испитом.

         

в) До повратка раднице са породиљског одсуства, а најдаље до 31.08.2019. године:

1. Наставник разредне наставе – лице са радним искуством и положеним стручним испитом.

2. Педагог – лице са радним искуством и положеним стручним испитом.

         

г) На неодређено

1. Библиотекар – лице са радним искуством и положеним стручним испитом.

         

Документи који се достављају на конкурс:

а) пријава на конкурс потписана од стране кандидата,

б) диплома о стручном звању у одређеној области или еквивалент,

в) додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања

или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

г) извод из матичне књиге рођених или копија личне карте,

д) увјерење о држављанству,

ђ) увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном

процесу (изузев приправника),

е) увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на

евиденцији незапослених лица,

ж) увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца (изузев приправника),

з) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

и) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

ј) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата, ако се ради о кандидату из категорије борца,

к) љекарско увјерење, које не може бити старије од 6 мјесеци, кандидати требају доставити након што буду одабрани на конкурсу, а прије заснивања радног односа и

л) увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела... школа ће прибавити за изабраног кандидата службеним путем, а прије заснивања радног односа.

 Тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса, обавиће се 28. августа 2018. године у просторијама школе у 9 часова.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а уколико се не појаве у назначено вријеме, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Учесници конкурса су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

 Пријаве са потребним документима послати на адресу: ЈУ Основна школа “Доситеј Обрадовић” 75247 Корај.

 Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 Конкурс је отворен осам дана од дана објављивања.

****************

ЈУ ОШ ПЕТАР КОЧИЋ” БРОДАЦ – БИЈЕЉИНА

Расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

1.       Наставник разредне наставе .......... 1 извршилац на одређено вријеме, до повратка радника са функције, а најкасније до 31.8.2018. године, са радним искуством - положен стручни испит,

2.       Наставник њемачког језика.................... 1 извршилац, са ½ радног времена, на одређено вријеме, до 31.8.2019. године са радним искуством, положен стручни испит

3.       Наставник математике............... 1 извршилац, на 16 часова, без радног искуства - приправник , на неодређено вријеме,

4.       Наставник демократије............... 1 извршилац, на 2 часа редовне наставе, на одређено вријеме до 31.8.2019. године, са радним искуством - положен стручни испит

Услови конкурса

Уз потписану пријаву на конкурс са краћом биографијом кандидати прилажу сљедећа документа:

I – Општи услови

-        Да је држављанин Републике Српске и Босне и Херцеговине, што доказује увјерењем о држављанству,

-        Да је пунољетан, што доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом

личне карте,

-        Да је радно способан, што доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

Да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена.

II –Посебни услови

- Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма,

- Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење

високошколске установе о просјеку оцјена током студирања,

- Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу, за радно мјесто под тачком 1, 2 и 4,

-        Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца ,

-        Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији

незапослених лица,

-        Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту

о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата

, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

-        Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата, ако се ради о кандидату из категорије борца,

-        Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата, ако се ради кандидату из категорије ратног војног инвалида

Конкурс ће бити отворен 8 (осам) дана од дана објављивања

Кандидат, пријаву на конкурс са адресом пребивалишта, телефонским бројем и доказима о

испуњавању услова, доставља на адресу: ЈУ ОШ „Петар Кочић” Бродац, 76313, или лично

доноси у секретаријат школе.

Кандидати који испуњавају услове конкурса неће се накнадно позивати на тест и интервју.

Уколико се не појаве на тесту и интервјуу сматраће се као да су одустали од конкурса.

Непотпуна и неблаговремено достављена документа неће се узимати у разматрање.

Са кандидатима који испуњавају услове конкурса обавиће се тест дана 28.8.2018. године са почетком у 9 сати, након теста обавиће се интервју са почетком у 10 сати.

Сви кандидати ће писаним путем бити обавијештени о Одлуци о пријему.

****************

ЈУ ОШ “ВУК КАРАЏИЋ” ЗАБРЂЕ

расписује јавни

 ЈАВНИ К О Н К У Р С

 за попуну упражњених радних мјеста

1. Професор/наставник руског језика...................................1 извршилац без радног искуства (приправник ) на неодређено вријеме, на 10 часова непосредног рада у настави седмично,

2. Професор/наставник историје..........................................1 извршилац без радног искуства ( приправник ), на одређено вријеме, на 2 часа непосредног рада у настави седмично до 31.8.2019. године,

3. Професор/наставник географије....................................1 извршилац без радног искуства ( приправник ), на одређено вријеме, на 4 часа непосредног рада у настави седмично, до 31.8.2019. године,

4. Професор/наставник математике..................................1 извршилац са радним искуством и положеним стручним испитом у васпитно-образовном процесу, на одређено вријеме, на 8 часова непосредног рада у настави седмично до 31.8.2019. године,

5. Професор/наставник биологије.....................................1 извршилац са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу, на неодређено вријеме, на 10 часова непосредног рада у настави седмично,

6. Професор/наставник хемије..........................................1 извршилац без радног искуства ( приправник ), на одређено вријеме, на 4 часа непосредног рада у настави седмично до 31.8.2019. године,

7. Професор/наставник ликовне културе........................1 извршилац са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу, на одређено вријеме, на 6 часова непосредног рада у настави седмично до 31.8.2019. године,

8. Професор/наставник разредне наставе.........................1 извршилац без радног искуства (приправник ), на неодређено вријеме, пуна седмична норма часова

9. Библиотекар..........................................................................1 извршилац са радним искуством и положеним стручним испитом, на одређено вријеме, 50% радне норме до 31.8.2019. године.

Општи услови које кандидати треба да испуњавају:

- да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству

- да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте

- да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа и

- да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена. Увјерење о неосуђиваности, за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа, школа ће прибавити службеним путем.

Уз потписану пријаву, са адресом и бројем телефона потребно је доставити документацију на основу које се доказује испуњеност општих и посебних услова.

Посебни услови које кандидати треба да испуњавају:

Кандидати су дужни да доставе и документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање и то:

- овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

- увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу, за кандидате са радним искуством

- додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања,

- увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, за кандидате са радним искуством

- увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица.

Уколико се ради о кандидату из категорије члана породице погинулог борца, ратног војног инвалида и борца Одбрамбено-отаџбинског рата кандидат је дужан доставити и документацију за одређивање предности у случају да два или више кандидата имају једнак број бодова и то:

- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца

- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата, ако се ради о кандидату из категорије борца,

- увјерење општинског/градског органа управе, надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања

Тестирање кандидата који су доставили потпуне и благовремене пријаве , односно испуњавају услове конкурса, обавиће се дана, 28.8.2018. године, у 9 часова у просторијама школе у Забрђу.

Интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса биће обављен дана, 28.8.2018. године, у 10 часова у просторијама школе у Забрђу.

Кандидати се неће посебно позивати на тест и интервју, а ако се не појаве сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати треба да доставе овјерене фотокопије свих докумената, јер школа не преузима обавезу враћања истих.

Пријаве и потребне документе доставити лично или слати поштом на адресу: ЈУ Основна школа '' Вук Караџић '' Забрђе, Забрђе бр 57 , 76 330 Угљевик са назнаком '' Комисији за избор ''.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

************

ЈУ МУЗИЧКА ШКОЛА “СТЕВАН СТОЈАНОВИЋ - МОКРАЊАЦ”

БИЈЕЉИНА

објављује:

 КОНКУРС

 за пријем радника у радни однос и то:

1.       Наставник гитаре – пуна норма, на одређено вријеме до 28.12.2018. године, лице без радног искуства – приправник,

2.       Наставник виолончела – пола норме, на одређено вријеме до 28.12.2018. године, лице без радног искуства – приправник,

3.       Наставник клавира – пола норме, на одређено вријеме до 31.8.2019. године, лице без радног искуства – приправник,

4.       Педагог – пола норме, на неодређено вријеме, лице без радног искуства – приправник,

5.       Наставник физике – 2 часа, на одређено вријеме до 28.12.2018. године, лице са радним искуством и положеним стручним испитом,

6.       Наставник аудиовизуелне технике – 1 час, на одређено вријеме до 28.12.2018. године, лице са радним искуством и положеним стручним испитом

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

Уз пријаву на расписани конкурс, потписану од стране кандидата који се пријављује на конкурс са биографијом, потребно је да кандидати доставе и документацију на основу које се доказује испуњеност општих услова и то:

а) да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству,

б) да је пунољетан, што се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,

в) да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа, и

г) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена, што се доказује увјерењем о неосуђиваности које ће школа прибавити службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа.

Кандидати су дужни да доставе и документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање и то:

а) овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

б) додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања,

в) увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица,

г) увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу ( само за оне кандидате код којих се тражи положен стручни испит ).

Уколико се ради о кандидату из категорије члана породице погинулог борца, ратног војног инвалида и борца Одбрамбено-отаџбинског рата кандидат је дужан доставити и документацију за одређивање предности у случају да два или више кандидата имају једнак број бодова и то:

а) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено- отаџбинског рата, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

б) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

в) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено- отаџбинског рата, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

Дана, 27.8.2018. године, у 10 часова у просторијама ЈУ Музичке школе “Стеван Стојановић Мокрањац” Бијељина обавиће се тест са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса, а у 11 часова обавиће се интервју.

Кандидати се неће посебно позивати на тест и интервју, а уколико се не појаве, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Пријаве достављати лично или путем поште на адресу: ЈУ Музичка школа “ Стеван Стојановић Мокрањац” Бијељина, Карађорђева 5, 76300 Бијељина.

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

**************

ЈУ СШЦ ВУК КАРАЏИЋ

ЛОПАРЕ

расписује:

КОНКУРС

за попуну упражњених радних мјеста

Наставник физике на 11 часова, лице са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у настави, на неодређено вријеме............. 1 извршилац

Наставник математике на 2 часа, лице са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у настави, на одређено вријеме, до 30.6.2019. године ........ 1 извршилац

Наставник психологије на 2 часа, лице са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у настави, на одређено вријеме, до 30.6.2019. године ........ 1 извршилац

Наставник машинске групе предмета на 18 часова теорије и 6 часова практичне наставе, лице са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у настави, на неодређено вријеме......... 1 извршилац

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

Уз пријаву на расписани конкурс потписану од стране кандидата, са кратком биографијом, контакт телефоном и адресом пребивалишта, потребно је да кандидат достави документацију на основу које се доказује испуњеност општих услова, и то:

1) да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству ( не старије од 6 мјесеци),

2) да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте,

3) да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем, које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

4) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена. Увјерење о неосуђиваности за изабраног кандидата Школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

5) да има положен стручни испит за рад у настави

Кандидат је дужан доставити документацију којом доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање, и то:

1) овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању, са најмање остварених 240 ECTS бодова, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

2) увјерење о положеном стручном испиту за рад у настави,

3) додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања,

Уколико кандидат не може из оправданих разлога прибавити документ из овог става конкурса, просјечна оцјена може се доказати и овјереном фотокопијом индекса.

4) увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица, а након стицања стручне спреме тражене конкурсом,

5) увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца које садржи податке из којих се јасно види:

 - врста посла,

 - степен стручне спреме и

 - дужина радног стажа по врстама посла

Уколико се ради о кандидату из категорије породице: погинулог борца, ратног војног инвалида и борца Одбрамбено- отаџбинског рата, кандидат је дужан доставити и документацију за одређивање предности у случају да два или више кандидата имају једнак број бодова, и то:

1) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено- отаџбинског рата, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

2) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено- отаџбинског рата, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

3) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено- отаџбинског рата, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

Тестирање и интервју за кандидате који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса, обавиће се 27.8.2018. године у 10 часова у просторијама ЈУ СШЦ “Вук Караџић” Лопаре.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању или интервјуу сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћане кандидатима.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања.

Пријаве са потребним документима слати на адресу ЈУ СШЦ “Вук Караџић” Лопаре, Доситеја Обрадовића бб, 75240 Лопаре са назнаком “ПРИЈАВА НА КОНКУРС”.

**************

ЈУ СШЦ “МИХАИЛО ПЕТРОВИЋ АЛАС”

УГЉЕВИК

расписује

КОНКУРС

за пријем у радни однос

1. Наставник математике, 1 извршилац, 8 часова , на одређено вријеме до 31.8.2019. године са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно - образовном процесу

2. Наставник српског језика, 1 извршилац, 7 часова , на одређено вријеме до 31.8.2019. године, приправник

3. Наставник машинске групе предмета ( дипломирани машински инжењер), 1 извршилац, пуна норма, на одређено вријеме до 31.8.2019. године, приправник

Услови:

Кандидати су дужни приложити сљедећа документа:

Пријаву на конкурс ( потписану од стране кандидата који се пријављује на јавни конкурс за пријем радника у радни однос наставника или стручног сарадника);

Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент;

Уколико је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством и положеним стручним испитом, кандидат је дужан доставити увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно- образовном процесу,

Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ( Уколико кандидат из оправданих разлога не може прибавити увјерење високошколске установе просјечна оцјена се може доказати и овјереном фотокопијом индекса);

Извод из матичне књиге рођених или копију личне карте;

Увјерење о држављанству (не старије од 6 мјесеци)

Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица;

Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, уколико је конкурс за пријем у радни однос лица са искуством

Увјерење општинског/ градског органа управе надлежног за борачко- инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено- отаџбинског рата, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

Увјерење општинског/ градског органа управе надлежног за борачко- инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата, уколико се ради о кандидату из категорије породице ратног војног инвалида,

Увјерење општинског/ градског органа управе надлежног за борачко- инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата, уколико се ради о кандидату из категорије борца,

Кандидат који буде изабран дужан је прије заснивања радног односа доставити љекарско увјерење о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима, издато од надлежне установе ( не старије од 6 мјесеци).

Школа ће за кандидата који буде изабран службеним путем затражити увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве ће се обавити 30.8.2018. године у 11 часова у просторијама школе.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и њихово непојављивање ће се сматрати одустанком од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене фотокопије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања.

Пријаву на конкурс и потребна документа кандидати су дужни доставити лично или путем поште на адресу:

Јавна установа Средњошколски центар “Михаило Петровић Алас” Угљевик, Карађорђева 19, 76330 Угљевик, са назнаком “За конкурс”.

***************

ЈУ ОШ “ВУК КАРАЏИЋ

БИЈЕЉИНА

објављује

КОНКУРС

За пријем радника у радни однос и то:

1. Наставник разредне наставе - пуна норма –на одређено вријеме - 2 извршиоца , са радним искуством, до повратка радника са функције, а најкасније до 31.8.2019. године,

2. Наставник разредне наставе - пуна норма - на одређено вријеме - 1 извршилац, са радним искуством, до повратка радника са функције, а најкасније до 13.11.2021. године;

3. Наставник разредне наставе - пуна норма - на неодређено вријеме - 2 извршиоца, са радним искуством.

4. Наставник разредне наставе - пуна норма - 1 извршилац , на одређено вријеме, а најкасније до 31.8.2019. године,

5. Наставник хемије - 4 часа, приправник, 1 извршилац, , на одређено вријеме, а најкасније до 31.8.2019. године.

         

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

Уз пријаву на расписани конкурс потписану од стране кандидата који се пријављује на конкурс са биографијом, потребно је да кандидати доставе и документацију на основу које се доказује испуњеност општих услова и то:

а) да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству,

б) да је пунољетан, што се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,

в) да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа, и

г) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена, што се доказује увјерењем о неосуђиваности које ће школа прибавити службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа.

Кандидати су дужни да доставе и документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање и то:

а) Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

б) додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања,

в) увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу,

г) увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, које садржи податке из којих се јасно види врста посла, степен стручне спреме и дужина радног стажа по врстама посла,

д) увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица.

Уколико се ради о кандидату из категорије члана породице погинулог борца, ратног војног инвалида и борца Одбрамбено- отаџбинског рата кандидат је дужан доставити и документацију за одређивање предности у случају да два или више кандидата имају једнак број бодова и то:

а) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено- отаџбинског рата , уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

б) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата , уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

в) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено- отаџбинског рата, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

Дана, 28.8.2018. године, у 9 часова у просторијама ЈУ Основне школе “Вук Караџић” Бијељина, обавиће се тест, а 28.8.2018. часова у 10 интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно, који испуњавају услове конкурса Кандидати се неће посебно позивати на тесту и интервју, а уколико се не појаве на интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Пријаве достављати лично или путем поште на адресу: ЈУ Основна школа “Вук Караџић” Бијељина, Улица Војводе Степе број 4.

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

*************

ЈУ ОШ ''ЈОВАН ДУЧИЋ” БИЈЕЉИНА

Расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

1.       Наставник разредне наставе, пуна норма, на неодређено вријеме, лице са радним искуством и положеним стручним испитом, 1 извршилац.

2.       Наставник разредне наставе, пуна норма, на одређено вријеме , до повратка радника са породиљског одсуства, лице са радним искуством и положеним стручним испитом, 1 извршилац.

3.       Наставник разредне наставе, пуна норма , на одређено вријеме до 31.8.2019. г., лице са радним искуством и положеним стручним испитом, 1 извршилац.

4.       Наставник разредне наставе, пуна норма, на одређено до 31.8.2019. г., лице без радног искуства, 1 извршилац.

5.       Наставник физике, 14 часова седмично, на одређено вријеме до повратка радника са функције, лице без радног искуства, 1 извршилац.

6.       Наставник биологије, 2 часа седмично , на одређено вријеме до 30.6.2019. г., лице без радног искуства, 1 извршилац.

7.       Наставник ликовне културе, 4 часа седмично, на одређено вријеме до 30.6.2019. г. , лице без радног искуства, 1 извршилац.

8.       Наставник информатике, 3 часа седмично, на одређено вријеме до 30.6.2019. г., лице без радног искуства, 1 извршилац.

- Општи услови које кандидат треба да испуњава:

а) да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству,

б) да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте,

в) да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа, и

г) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена, што се доказује увјерењем о неосуђиваности које ће школа прибавити службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа.

- Уз потписану пријаву кандидата који се пријављује на јавни конкурс за пријем у радни однос, поред општих услова, кандидат доставља документацију о испуњености посебних услова:

1) овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент

- за радно мјесто наставника разредне наставе:

1) проф. разред. наставе или професор који у дипломи о завршеном факултету има уписану двопредметну групу у којој је разредна настава самосталан или равноправан предмет,

2) наставник разредне наставе са завршеном педагошком академијом , смјер разредна настава,

3) учитељ са завршеном учитељском школом који је стекао у радном односу у вријеме ступања на снагу Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпита.

- за радно мјесто наставника физике

1) професор физике

2) дипломирани физичар са положеном педагошком групом предмета,

3) дипломирани астрофизичар са положеном педагошком групом предмета,

4) наставник који има завршену педагошку академију, група физика са другим наставним предметом,

- за радно мјесто наставника биологије

1)      професор биологије

2)      професор биологије и хемије

3)      дипломирани биолог са положеном педагошком групом предмета,

4)      наставник који има завршену педагошку академију , група биологија са другим наставним предметом.

- за радно мјесто наставника ликовне културе

1) професор ликовне културе или професор који у дипломи о завршеном факултету има уписану двопредметну групу у којој је ликовна култура самосталан или равноправан предмет

2) дипломирани сликар примијењене умјетности са положеном педагошком групом предмета,

3) академски сликар , односно дипломирани сликар вајар са положеном педагошком групом предмета,

4) академски вајар , односно дипломирани вајар са положеном педагошком групом предмета

5) академски графичар , односно дипломирани графичар са положеном педагошком групом предмета,

6) наставник који има завршену педагошку академију , група за ликовну културу,

7) дипломирани ликовни умјетник – смјер сликарство или графика са положеном педагошком групом предмета,

8) дипломирани графички дизајнер са положеном педагошком групом предмета,

9) дипломирани историчар умјетности са положеном педагошком групом предмета,

10) лице са завршеним факултетом примијењених умјетности.

 - за радно мјесто наставника информатике

 1) професор информатике

 2) професор групе предмета од којих је један информатика,

 3)дипломирани инжињер информатике са положеном педагошком групом предмета,

 4) наставник који има завршену вишу школу или факултет и завршен двосеместрални студиј за допунско образовање из информатике на Електротехничком факултету Универзитета у Бања Луци,

 5) дипломирани математичар или професор математике који је у току студија имао информатику у трајању од најмање четири семестра,

 6 дипломирани инжињер електротехнике , смјер за рачунарску технику са положеном педагошком групом предмета,

 7) дипломирани инжињер организације рада , смјер за информационе системе са положеном педагошком групом предмета,

 8) дипломирани инжињер информационих технологија са положеном педагошком групом предмета ,

 9) дипломирани инжињер рачунарства и информатике са положеном педагошком групом предмета,

 10) дипломирани информатичар са положеном педагошком групом предмета.

 2) додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања ,

 3) увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица,

 4) уколико је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством или положеним стручним испитом , кандидат је дужан да достави увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу,

 5) увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, уколико је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством,

 6) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

7) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

8) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

У складу са чланом 115. став 10. Закона о основном васпитању и образовању („Службени гласник РС” бр. 44/17) кандидат је дужан доставити претходно прибављену сагласност надлежне цркве или вјерске заједнице.

Дана 28.08.2018. године у просторијама ЈУ Основне школе “Јован Дучић”, ул. Српске војске бр. 104, Бијељина, обавиће интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно, који испуњавају услове конкурса.

За сва радна мјеста интервју са кандидатима ће се одржати 28.8.2018. г. у 9 часова.

Кандидати се неће посебно позивати на интервју, а ако се не појаве интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Пријаве достављати лично или путем поште на адресу: ЈУ Основна школа “Јован Дучић”, ул. Српске војске бр. 104, Бијељина, 76 300.

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

*************

ЈУ ОШ СТЕВАН НЕМАЊА”

ДРАГАЉЕВАЦ ГОРЊИ

објављује

КОНКУРС

за пријем радника у радни однос и то:

1. Професор или наставник њемачког језика, пуна норма на одређено радно вријеме до повратка радника са породиљског боловања, положен стручни испит

2. Професор или наставник њемачког језика ......... за 2 часа седмично на одређено радно вријеме, до 31.8.2019. године , приправник

3. Професор или наставник српског језика ....... за 4 часа седмично на одређено радно вријеме до 31.8.2019. године, приправник

4. Професор или наставник математике ....... за 12 часова седмично на неодређено радно вријеме, приправник

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

Уз пријаву на расписани конкурс потписану од стране кандидата који се пријављује на конкурс са биографијом, потребно је да кандидати доставе и документацију на основу које се доказује испуњеност општих услова и то:

а) да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству,

б) да је пунољетан, што се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,

в) да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа, и

г) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена, што се доказује увјерењем о неосуђиваности које ће школа прибавити службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа.

Кандидати су дужни да доставе и документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање и то:

а) овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

б) додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања,

в) увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу,

г) увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, које садржи податке из којих се јасно види врста посла, степен стручне спреме и дужина радног стажа по врстама

д) увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица.

Уколико се ради о кандидату из категорије члана породице погинулог борца, ратног војног инвалида и борца Одбрамбено- отаџбинског рата кандидат је дужан доставити и документацију за одређивање предности у случају да два или више кандидата имају једнак број бодова и то:

а) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено- отаџбинског рата, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

б) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

в) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

Дана, 28.8.2018. године, у 9 часова у просторијама ЈУ Основне школе “Стеван Немања” Драгаљевац Горњи, обавиће се тест, а након теста интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно, који испуњавају услове конкурса.

Кандидати се неће посебно позивати на тест и интервју, а уколико се не појаве на тестирању и интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Пријаве достављати лично или путем поште на адресу: ЈУ Основна школа “Стеван Немања” Драгаљевац Горњи, 76323 Драгаљевац.

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

 *******************

ДОО ОИКОС ИНСТИТУТ         

Незнаних јунака 9/11

Тел: 055 423 18

Е-mail: oikos.institut@gmail.com ;

www.oikosinstitut.org

Расписује

ОГЛАС

за пријем у радни однос

Доо “ Оикус Институт “ Бијељина има потребу за пријем у радни однос три радника ВСС ( економиста, правник, информатичар) на одређено вријеме од годину дана у складу са Пројектом Завода за запошљавање РС, лица из категорије дјеце погинулих бораца.

Пријављени кандидати имају могућност да одраде приправнички стаж и тиме стекну увјерење о положеном приправничком испити

Све пријаве лично или путем телефона: 055/423-183

Оглас остаје отворен до 25.08.2018

***************

ЈУ ОШ МЕША СЕЛИМОВИЋ” ЈАЊА

Објављује

 КОНКУРС

 За пријем радника у радни однос и то:

1. Наставник разредне наставе – пуна норма, ПО Ченгић – на неодређено, лице са радним искуством и положеним стручним испитом – 1 извршилац

2. Наставник разредне наставе – пуна норма, Централна школа, на одређено до повратка радника са функције, лице са радним искуством и положеним стручним испитом, 1 извршилац

3. Наставник биологије – 4 часа, на одређено до повратка радника са функције, лице без радног искуства - приправник, 1 извршилац

4. Наставник демократије и људских права – 5 часова, на одређено до 31.8.2019. године, лице са искуством и положеним стручним испитом, 1 извршилац

5. Наставник техничког образовања и информатике– 10 часова на одређено до повратка раднице са породиљског боловања, лице без радног искуства – приправник, 1 извршилац

6. Наставник језика бошњачког народа – 13 часова на неодређено вријеме, лице са радним искуством и положеним стручним испитом 1 извршилац

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

Уз пријаву на расписани конкурс потписану од стране кандидата који се пријављује на конкурс са биографијом, потребно је да кандидати доставе и документацију на основу које се доказује испуњеност општих услова и то:

а) да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству,

б) да је пунољетан, што се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,

в) да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа, и

г) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена, што се доказује увјерењем о неосуђиваности које ће школа прибавити службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа.

Кандидати су дужни да доставе и документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање и то:

а) овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

б) додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања,

в) увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца

г) увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица.

д) увјерење о положеном стручном испиту (само за радна мјеста гдје се тражи конкурсом)

Уколико се ради о кандидату из категорије члана породице погинулог борца, ратног војног инвалида и борца Одбрамбено-отаџбинског рата кандидат је дужан доставити и документацију за одређивање предности у случају да два или више кандидата имају једнак број бодова и то:

а) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено- отаџбинског рата, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

б) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

в) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

Дана, 28.8.2018. године у 9 часова у просторијама ЈУ Основне школе “Меша Селимовић” Јања, обавиће се тест, а у 10 часова и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно, који испуњавају услове конкурса.

Кандидати се неће посебно позивати на тест и интервју, а уколико се не појаве на тесту и интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Пријаве достављати лично или путем поште на адресу: ЈУ Основна школа “Меша Селимовић” Јања, Бијељенска 250, 76316 Јања .

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана