ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Бијељина: Оглашава слободна радна мјеста на дан 15.07.2020. године

ЈУ ЗЗЗ РС
ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Бијељина: Оглашава слободна радна мјеста на дан 15.07.2020. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 15.07.2020. године.

  Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени ао незапослено лице

***********

*************

ЈУ ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ

“ФИЛИП ВИШЊИЋ”

УГЉЕВИК

Расписује:

 

ОГЛАС

за попуну упражњеног радног мјеста

у ЈУ Центар за културу “Филип Вишњић” Угљевик

 

I  Упражњено радно мјесто:

1. Помоћник директора за галеријско – сценске и техничке послове ............... 1 извршилац са пуним радним временом.

 

Радни однос се заснива на неодређено вријеме.

 

II  Општи услови:

     1. да су држављани Републике Српске, односно Босне и Херцеговине,

     2. да су старији од 18 година,

     3. да имају општу здравствену способност,

     4. да нису осуђивани за кривично дјело на безусловну казну затвора у трајању од најмање 6 мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање  послова у Центру,

     5.   да се против њих не води кривични поступак.

 

III  Посебни услови:       -   ВСС

Послови и задаци које ће извршилац обављати дефинисани су Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста Центра за културу.

 

IV  Потребна документација:

Уз пријаву на оглас кандидати су дужни приложити доказе о испуњавању општих и посебних услова и то:

        - увјерење о држављанству (оригинал или овјерена копија),

        -  извод из матичне књиге рођених (оригинал или овјерена копија),

        -  овјерену фотокопију личне карте,

        -  увјерење надлежног суда да се против њих не води кривични поступак и да није              осуђиван, не старији од 6 мјесеци (оригинал),

        -  овјерену фотокопију дипломе о школској спреми,

        -  увјерење о здравственој способности доставиће само изабрани кандидат прије            заснивања радног односа.

 

Поступак одабира кандидата врши комисија коју именује в.д. директор Центра.

Са свим кандидатима који буду ушли у ужи избор, Комисија за избор кандидата по огласу ће обавити разговор - интервју. О времену спровођења интервјуа кандидати ће бити благовремено обавијештени.

 

Рок за подношење пријава је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

О резултатима огласа сви кандидати биће писмено обавијештени, а документа приложена уз пријаву на оглас неће бити враћена кандидатима.

Пријаве се могу доставити лично или поштом на адресу: ЈУ Центар за културу “Филип Вишњић” Карађорђева бб, 76 330 Угљевик, контакт телефон: 055/772-077, 055/773-641

 

Оглас ће бити објављен у дневном листу “Глас Српске” путем Завода за запошљавање Републике Српске, филијала Бијељина, Биро Угљевик.

Ако оглас не буде објављен истовремено, рок за подношење пријава ће се рачунати од дана посљедњег објављивања огласа у дневном листу “Глас Српске”.

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана