ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Бијељина: Оглашава слободна радна мјеста на дан 14.10.2020. године

ЈУ ЗЗЗ РС
ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Бијељина: Оглашава слободна радна мјеста на дан 14.10.2020. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 14.10.2020. године.

Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице

**************

******************

ЈУ ОШ "ФИЛИП ВИШЊИЋ"

ДОЊА ТРНОВА

Расписује: 

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за избор и именовање директора ЈУ Основне школе "Филип Вишњић" Доња Трнова

 

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

За директора ЈУ Основне школе "Филип Вишњић" Доња Трнова може бити изабрано лице које испуњава услове утврђене Законом о раду, Законом о основном васпитању и образовању и Статутом школе, и то:

 

Општи услови:

- да има општу здравствену способност за рад,

- да је држављанин Босне и Херцеговине/Републике Српске,

- да је старији од 18 година.

 

Посебни услови:

- има завршен први циклус студија у трајању од четири године и остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент или да испуњава услове у складу са чланом 177. став (1) и (2) Закона о основном васпитању и образовању ("Службени гласник Републике Српске", број: 44/17, 31/18, 84/19 и 63/20.),

- има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у основној школи након стицања дипломе из тачке 1) овог става,

- није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора,

- против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Поред општих и посебних услова које кандидат мора да испуњава, за директора не може бити изабрано лице на које се односи члан ИЏ став 1. Устава Босне и Херцеговине, тј. ниједно лице које служи казну изречену од Међународног суда за бившу Југославију и ниједно лице које је под оптужницом тог суда, а није се повиновало налогу да се појави пред Судом.

 

Потребна документација

Као доказ о испуњавању општих и посебних услова кандидати су дужни приложити:

- Потписану пријаву у којој кандидат, између осталог, наводи сву документацију коју прилаже као доказ о испуњавању општих и посебних услова тражених конкурсом,

- Извод из Матичне књиге рођених,

- Увјерење о држављанству,

- Диплому о завршеној стручној спреми,

- Потврду којом доказује да има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у школи након стицања дипломе,

- Љекарско увјерење о психофизичкој способности за рад са ученицима, које прилаже само именовани кандидат прије ступања на дужност,

- Увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора, школа ће прибавити службеним путем за именованог кандидата, а прије ступања на дужност,

- Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем,

- Приједлог програма рада директора у наредном четворогодишњем мандату,

- Препоруку ранијег послодавца, односно наставничког вијећа школе у којој је кандидат запослен,

- Кратку биографију са подацима о претходним пословима и развоју каријере у струци и оствареним резултатима у раду,

- Овјерену изјаву кандидата да није обухваћен одредбом члана ИЏ став 1. Устава Босне и Херцеговине.

Докази (документа) се достављају у оригиналу или овјереном препису у складу са законом.

Пријаве се могу доставити лично или поштом препоручено на сљедећу адресу: ЈУ Основна школа "Филип Вишњић", Доња Трнова 140, 76335 Доња Трнова, са назнаком "Јавни конкурс за избор и именовање директора ЈУ Основне школе "Филип Вишњић" Доња Трнова.

Рок за подношење пријава на конкурс је петнаест (15) дана од дана објављивања.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Школски одбор ће писаним путем обавијестити све учеснике конкурса о одлуци Владе Републике Српске о именовању директора у року од осам дана од дана пријема одлуке.

***

ЈУ ОШ "ФИЛИП ВИШЊИЋ"

ДОЊА ТРНОВА

Расписује

 

КОНКУРС

за упражњена радна мјеста

 

 

1. Наставник разредне наставе – са радним  искуством, 2 (два) извршиоца са пуним радним временом, на одређено вријеме – до повратка радника са боловања.

 

Уз пријаву на расписани конкурс, потписану од стране кандидата који се пријављује на конкурс, потребно је да кандидати доставе и документацију на основу које се доказује испуњеност општих  услова и то:

а) да је држављанин Републике Српске или  Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству,

б) да је пунољетан, што се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,

в) да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

г) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена, што се доказује увјерењем о неосуђиваности које ће школа прибавити службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа,

д) да није уписан у Регистар лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце што се доказује увјерењем о подацима из посебног Регистра које ће школа прибавити службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа и

ђ) да против кандидата није покренут кривични поступак за дјела учињена, што се доказује увјерењем које је кандидат дужан доставити.

Кандидати су дужни да доставе и документацију на основу које се  доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање  и то:

а) Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно дипломе стечену након завршених интегрисаних  академских студија у одређеној области;

б) Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета;

в) Увјерење о положеном стручном испиту;

г) Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи,

д) Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања;

ђ) Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење;

е) Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца.

Уколико се ради о кандидату из категорије члана породице погинулог борца, ратног војног инвалида и борца Одбрамбено-отаџбинског рата кандидат је дужан доставити и документацију за одређивање предности у случају да два или више кандидата имају једнак број бодова и то:

а) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

б) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном  статусу  ратног војног инвалида  Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

в) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

Дана, 27.10.2020. године (уторак) у 11 часова у просторијама ЈУ Основне школе "Филип Вишњић" у Доњој Трнови обавиће се тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно, који испуњавају услове конкурса.

Школа ће, након прегледа достављене документације, списак кандидата који испуњавају услове конкурса поставити на огласну таблу школе најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а уколико се не појаве на тестирању или интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Пријаве достављати лично или путем поште на адресу: ЈУ Основна школа "Филип Вишњић", Доња Трнова 76335.

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

***

 СЛОБОМИР П УНИВЕРЗИТЕТ

 расписује

 

КОНКУРС

- За избор у наставно-научно звање редовни професор уа ужу умјетничку област Умјетност (Стваралаштво - сви облици стваралаштва) за предмете: Клавир, Камерна музика, Методика наставе клавира, 1 извршилац;

- За избор у наставно-научно звање доцент за ужу научну област Међународно право, 1 извршилац;

- За избор у наставно-научно  звање доцент за ужу научну област Менаџмент, 1 извршилац;

 

Уз пријаву доставити сљедећу документацију:

- биографију,

- библиографију,

- диплому о стеченом звању,

- увјерење о држављанству,

- доказ о претходном избору у звање (уколико га кандидат посједује).

 

Услови за избор наставника и сарадника дефинисани су Законом о високом образовању и Статутом Универзитета.

Пријаве са наведеном документацијом слати на адресу Слобомир П Универзитет, ПФ 70, Слобомир, 76 300 Бијељина.

 

Конкурс је отворен 7 дана од дана објављивања.

За све остале информације можете се обратити на телефоне

СЛОБОМИР 055 231 180, ДОБОЈ 053 209 621         info@spy.ba

***

ЈУ СШЦ "ВУК КАРАЏИЋ" ЛОПАРЕ

Расписује:

 

ЈАВНИ  КОНКУРС

за попуну упражњених радних мјеста

 

1. Наставник математике, непуна норма, 4 часа, лице са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у настави, на одређено вријеме до 31.8.2021. године, 1 извршилац

2. Наставник физике, непуна норма, 14 часова, лице са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у настави, на одређено вријеме до 31.8.2021. године, 1 извршилац

3. Психолог школе, лице са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у образовно-васпитном процесу, на одређено вријеме до 31.8.2021. године,  1 извршилац

 

Општи и посебни услови за пријем у радни однос 

Уз пријаву на расписани конкурс потписану од стране кандидата који се пријављује на конкурс, контакт телефоном и адресом становања, потребно је да кандидат достави документацију на основу које се доказује испуњеност општих услова, и то:

 

1)  да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству

2) да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте,

3)  да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности,  које не може бити  старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

4) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена. (Увјерење из ове тачке за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа).

5) Увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце. (Увјерење из ове тачке за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа).

6) Увјерење да против кандидата није покренут кривични поступак за дјела учињена.

 

Поред општих услова кандидат је дужан доставити документацију којом доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање и то:

1) овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма  у четворогодишњем трајању, са најмање остварених 240 ECTS бодова, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

2) увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи премета, које је дужан доставити кандидат за наставника који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета.

3) увјерење о положеном стручном испиту за рад у настави за радна мјеста под бројем 1. и 2. и увјерење о положеном стручном испиту у образовно-васпитном процесу (за радно мјесто под бројем 3.).

4) увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са правилником којим се регулише полагање стручног испита. 

5) додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања  или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања.

Уколико кандидат не може из оправданих разлога прибавити документ из ове тачке конкурса, просјечна оцјена може се доказати и овјереном фотокопијом индекса.

6) увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење, а након стицања стручне спреме тражене конкурсом,

7) увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца  које садржи податке из којих се јасно види:

    - врста посла,

    - степен стручне спреме и

    - дужина радног стажа по врстама посла;

Уколико је кандидат радио с непуним радним временом, то радно вријеме је потребно прерачунати у пуно радно вријеме.

8) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца  Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

9) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном  статусу  ратног војног инвалида  Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

10) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном  статусу  борца  Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

Школа ће Списак кандидата који испуњавају услове конкурса поставити на огласној табли Школе најкасније 3 дана прије заказаног интервјуа и тестирања.

Тестирање за кандидате који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса, обавиће се  28.10.2020. године у 10 часова, а након тога обавиће се интервју, у просторијама ЈУ СШЦ  "Вук Караџић"  Лопаре.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању или интервјуу сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћане кандидатима.

Неблаговремене и непотпуне  пријаве неће се разматрати.

Конкурс остаје отворен  8 (осам) дана од дана објављивања.

Пријаве са потребним документима слати на адресу ЈУ СШЦ "Вук Караџић" Лопаре, Доситеја Обрадовића бб  75240 Лопаре са назнаком "ПРИЈАВА НА КОНКУРС" (Навести радно мјесто за које кандидат конкурише).

***

ЈУ ТЕХНИЧКА ШКОЛА "МИХАЈЛО ПУПИН"

БИЈЕЉИНА

Расписује

 

КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

 

1. Наставник математике, 13 часова, лице са радним искуством и положеним стручним испитом, на одређено вријеме до 31.8.2021. године, 1 извршилац,

2. Наставник енглеског језика, 4 часа, лице са радним искуством и положеним стручним испитом, на одређено вријеме до 31.8.2021. године, 1 извршилац,

3. Наставник стручних предмета из области економије, 12 часова, лице са радним искуством и положеним стручним испитом, на одређено вријеме до 31.8.2021. године , 1 извршилац,

 

 

     Уз пријаву потписану од стране кандидата који се пријављује на конкурс за пријем у радни однос са кратком биографијом и контакт телефоном, кандидат доставља документацију на основу које се доказује испуњеност општих  услова и то:

1) да је држављанин Републике Српске или  Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству,

2) да је пунољетан, доказује се  изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,

3) да је радно способан, а то се доказује  љекарским увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од шест мјесеци и прилаже га само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

4) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена,

5) увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце,

6) увјерење да против њега није покренут кривични  поступак за дјела учињена

    

Увјерења под бројем 4. и 5. за изабраног кандидата школа прибавља службеним путем, а прије заснивања радног односа.

 

 Кандидат доставља и документацију којом доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање:

1. овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ЕСТЅ бодова, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

2. увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан доставити кандидат за наставника који у току студирања није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

3. увјерење о положеном стручном испиту,

4. увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања  стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са правилником којим се регулише полагање стручног испита,

5. додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања,

6. увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

7. увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, које треба да садржи податке: о врсти посла, степену стручне спреме и дужини оствареног радног стажа по врсти посла,

8. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

9. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида и

10. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном  статусу  борца  Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

Тестирање и интервју за кандидате који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса за радно мјеста под тачком 1. је дана 29.10.2020. године  у 9 часова,  за радно мјеста под тачком 2. је дана  29.10.2020. године у 12 часова, а за радно мјеста под тачком 3. је дана 29.10.2020. године  у 13 часова, у просторијама ЈУ Техничке школе "Михајло Пупин" Бијељина, ул. Рачанска бб.

Школа ће истакнути на огласној табли списак кандидата који испуњавају услове конкурса.  Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а уколико се не појаве на тестирању или интервју, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене.

    Неблаговремене  и непотпуне пријаве неће се разматрати.

          Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања.

    Пријаве са потребним документима слати на адресу ЈУ Техничка школа "Михајло Пупин" Бијељина, Рачанска бб, са назнаком "Пријава на конкурс" (Навести радно мјесто за које кандидат конкурише).                                                                     

***

ЈУ ОШ "МЕША СЕЛИМОВИЋ" ЈАЊА

Објављује

КОНКУРС

За пријем радника у радни однос и то:

 

- Наставник разредне наставе, пуна норма, лице без радног искуства/приправник - на одређено вријеме до повратка радника са породиљског одсуствовања, 1 извршилац

- Наставник ликовне културе, 3 часа редовне наставе, лице са радним искуством и положеним стручним испитом на одређено вријеме до повратка радника са боловања/породиљског одсуствовања а најдуже до 31.8.2021. године, 1 извршилац

 

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

 

Уз пријаву на расписани конкурс потписану од стране кандидата који се пријављује на конкурс са биографијом, потребно је да кандидати доставе и документацију на основу које се доказује испуњеност општих  услова и то:

1) да је држављанин Републике Српске или  Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству,

2) да је пунољетан, што се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,

3) да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

4) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена, што се доказује увјерењем о неосуђиваности које ће школа прибавити службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа,

5) увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце, школа ће прибавити службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа.

6) увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена, што се доказује увјерењем које доставља кандидат.

Кандидати су дужни да доставе и документацију на основу које се  доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање  и то:

1) овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у  којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно дипломе стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,

2) увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

3) увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу (само за радна мјеста гдје се тражи конкурсом)

4) увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или је положио разлику дијела у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи,

5) додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања,

6) увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

7) увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца ако је конкурс расписан за пријем радника у радни однос са искуством,

Уколико се ради о кандидату из категорије члана породице погинулог борца, ратног војног инвалида и борца Одбрамбено-отаџбинског рата кандидат је дужан доставити и документацију за одређивање предности у случају да два или више кандидата имају једнак број бодова и то:

1) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

2) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном  статусу  ратног војног инвалида  Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

3) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном  статусу борца  Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

Дана 29.10.2020. године у 10.30 часова у просторијама ЈУ Основне школе "Меша Селимовић" Јања, обавиће се тест за оба радна мјеста, а у 11.30 часова и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно, који испуњавају услове конкурса.

Кандидати се неће посебно позивати на тест и интервју, а уколико се не појаве на тесту и  интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса, након прегледа достављене документације, школа поставља на огласној табли школе, а по могућности и на интернет страници школе, најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Пријаве достављати лично или путем поште на адресу: ЈУ Основна школа "Меша Селимовић" Јања, Бијељинска 250, 76316 Јања .

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања .

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

***

ЈУ ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ "ДУШКО РАДОВИЋ"

76330 УГЉЕВИК 

Расписује

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

 

Директор ЈУ Дјечијег вртића "Душко Радовић" Угљевик расписује јавни конкурс за попуњавање упражњеног радног мјеста, на  неодређено вријеме, у ЈУ Дјечијем вртићу "Душко Радовић" Угљевик, и то:

 

1. Логопед .....................................................           1 извршилац

 

I - Опис послова:

 

Опис послова и радних задатака:

- Свакодневно проводи индивидуалну говорну терапију дјеце са потешкоћама у говору;

- Одржава савјетодавне разговоре са родитељима и васпитачима код кога бораве дјеца са говорним потешкоћама;

- Успоставља чврсту сарадњу педагозима и психолозима и предлаже мјере помоћи дјеци са говорним потешкоћама

- Уредно води евиденцију о третману према дјеци са говорним потешкоћама;

- Врши редовно планирање сеанси потребних за напредовање дјетета;

- Са стручним тимом  предлаже и учествује у изради  индивидуалног плана за свако дијете;

- Опсервација дјетета у групи и упознавање са могућностима функционисање дјетета логопедске дијагностике;

- Лонгитудинално праћење развоја и функционисања дјетета, те на основу добијених показатеља кориговање и допуњавање индивидуалних терапијских програма;

- Предлаже могућности укључивања дјетета у све облике третмана у природној вртићкој средини:

- Обавља и друге послове по налогу директора.

 

II Општи услови

- да је држављанин Републике Српске и БиХ,

- да је пунољетан

- да има општу здравствену способност,

- да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела,

- да се против кандидата не води кривични поступак.

 

III - Посебни услови

- завршен први циклус студијског програма или еквивалент и  стечено високо образовање на студијском програму – логопедија;

- има положен стручни испит за самосталан васпитно – образовни рад;

- право учешћа на конкурсу имају и лица која су стекло радно искуство ван предшколске установе у својој струци у трајању од годину дана, а нису положила стручни испит, могу засновати радни однос уколико испуњавају услове прописане законом и дужни су положити стручни испит у року од десет мјесеци од дана заснивања радног односа у предшколској установи;

- најмање 1 година радног искуства;

 

 

IV Потребна документација

Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни да приложе:

- извод из матичне књиге рођених,

- увјерење о држављанству,

- увјерење о неосуђиваности правоснажном пресудом за кривична дјела,

- увјерење надлежног суда да се против кандидата не води кривични поступак,

- овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање или еквивалент,

- додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања,

- увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица,

- увјерење о положеном стручном испиту за самосталан васпитно-образовни рад,

- увјерење о радном искуству.

 

Увјерење о општој здравственој способности накнадно ће доставити кандидат са којим ће се засновати радни однос.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Конкурс остаје отворен 15 дана од дана објављивања.

Пријаве на конкурс са траженом документацијом доставити лично или путем поште на адресу Вртића (ЈУ Дјечији вртић "Душко Радовић" Угљевик, Јована Дучића бр.5, 76330 Угљевик, са назнаком "Комисија за избор радника", Контакт телефон: 065/847-842).

Кандидати су у пријави на конкурс дужни навести контакт телефон. 

Неблаговремене и непотпуне пријаве на конкурс неће бити разматране.

Са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве обавиће се интервју о чему ће кандидати бити накнадно обавијештени.

***

ОКРУЖНИ СУД У БИЈЕЉИНИ,

Расписује

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за пријем у радни однос на неодређено вријеме са пробним радом у трајању од мјесец дана

 

- Возач и судски достављач - 1 извршилац

Општи услови:

- да је држављанин Републике Српске или БиХ

- да има пребивалиште у Републици Српској

- да је старији од 18 година

- да има општу здравствену способност

- да се против њега не води кривични поступак

- да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у суду

 

Посебни услови:

- завршена средња школа, IV степен,

- положен возачки испит "Б" категорије

- положен испит за ватрогасца

- 6 мјесеци радног искуства на истим или сличним пословима

 

Потребна документа:

Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни да доставе писмену, потписану, пријаву на конкурс са доказима о  испуњавању општих и посебних услова и то:

 

- извод из матичне књиге рођених у оригиналу или овјереној копији

- увјерење о држављанству у оригиналу или овјереној копији (не старије од шест мјесеци)

- диплому и свједочанства о завршеној средњој школи у оригиналу или овјереној копији

- увјерење о радном искуству издато од послодавца

- увјерење о положеном испиту за ватрогасца оригинал или овјерену копију

- овјерену копију возачке дозволе

 

Доказ о општој здравственој способности - љекарско увјерење (не старије од три мјесеца), доставиће изабрани кандидат по окончању конкурсне процедуре као и увјерење о невођењу кривичног поступка док ће послодавац прибавити податке о осуђиваности.

 

У писаној пријави за конкурс обавезно је навести потпуну и тачну адресу пребивалишта и контакт телефон.

Рок за пријављивање кандидата је 15 дана од дана  објављивања конкурса

Са свим кандидатима који испуне услове предвиђене конкурсом обавиће се интервју о чему ће кандидати бити обавијештени писменим путем.

 

Пријаве на конкурс, заједно са доказима о испуњавању општих и посебних услова слати на адресу: Окружни суд Бијељина ул. Вука Караџића бр.3. са назнаком "Пријава на конкурс".

Неблаговремене и непотпуне пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају услове, неће се узимати у разматрање.

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана