ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Бијељина: Оглашава слободна радна мјеста на дан 13.10.2021. године

ЈУ ЗЗЗ РС
ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Бијељина: Оглашава слободна радна мјеста на дан 13.10.2021. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 13.10.2021. године.

Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

**********

**************

 

ОСНОВНИ СУД У БИЈЕЉИНИ                             

Објављује

 

 

ЈАВНИ КОНКУРС

 

За пријем стручног сарадника за рад на неодређено вријеме ………….…… 1 извршилац

 

Поред општих услова предвиђених законом, кандидат треба да испуњава и посебне услове за пријем предвиђене Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста овог суда, и то:

 

     - завршен правни факултет VII - 1 степен стручне спреме

    - положен правосудни испит

    - завршен најмање II степен курса за компјутере

     - обавезан пробни рад 

 

          Уз пријаву приложити сљедеће доказе:

 

          - увјерење о држављанству

          - родни лист

          - доказ о завршеном правном факултету (оригинал или овјерена копија)

          - доказ о положеном правосудном испиту (оригинал или овјерена копија)

          - доказ о положеном II степену курса за компјутере

 

          Јавни конкурс остаје отворен 15 дана од дана објављивања.

 

Након избора кандидата, суд ће по службеној дужности за изабраног кандидата од надлежних органа затражити доказ о невођењу кривичног поступка и доказ да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање 6 мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у органима правосуђа, а изабрани кандидат је дужан прије ступања на рад доставити љекарско увјерење.

 

Пријаве доставити лично или на адресу: Основни суд у Бијељини, улица Вука Караџића 3 са назнаком “Пријава на јавни конкурс”.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и копије тражене документације које нису овјерене, неће бити разматране.

***                                                       

ОСНОВНИ СУД У БИЈЕЉИНИ                             

Објављује

 

ЈАВНИ КОНКУРС

 

За пријем судијског приправника – волонтера за рад на одређено вријеме, ради оспособљавања за самосталан рад и полагање правосудног испита, односно ради стицања одговарајућег радног искуства ..………………………………………… 3  извршиоца

 

Поред општих услова предвиђених Законом, кандидат треба да испуњава и посебне услове   предвиђене Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста овог суда, и то:

 

- завршен правни факултет VII-1 степен стручне спреме 

 

Уз пријаву приложити сљедеће доказе:

- увјерење о држављанству

- извод из матичне књиге рођених

- доказ о завршеном правном факултету (оригинал или овјерена копија)

- доказ о просјеку оцјена постигнутих на факултету (оригинал или овјерена копија)

- доказ о дужини пријављености на биро за запошљавање

 

Јавни конкурс остаје отворен 15 дана од дана објављивања.

 

Након избора кандидата, суд ће по службеној дужности за изабране кандидате од надлежних органа затражити доказ о невођењу кривичног поступка и доказ да нису осуђивани за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање 6 мјесеци, или за кривично дјело које их чини неподобним за обављање послова у органима правосуђа, а изабрани кандидати су дужни прије ступања на рад доставити љекарско увјерење.

 

Приликом избора кандидата водиће се рачуна о просјечној оцјени постигнутој на факултету, дужини студирања, дужини пријављености на биро и просјечној оцјени постигнутој на интервјуисању пред образованом комисијом суда.

Предсједник суда задржава право попуне мањег или већег броја извршилаца од расписаног броја.

Пријаве доставити лично или на адресу: Основни суд у Бијељини, улица Вука Караџића број 3 са назнаком “Пријава на јавни конкурс”.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и копије тражене документације које нису овјерене, неће бити разматране.

***

ЈУ ОШ “ПЕТАР ПЕТРОВИЋ ЊЕГОШ”

ВЕЛИКА ОБАРСКА

Објављује

 

КОНКУРС

за пријем радника у радни однос и то:

 

1. Вјероучитељ православне вјеронауке, 17 часова редовне наставе, приправник, на неодређено вријеме, извршилац 1;

2. Наставник разредне наставе, лице са искуством и положеним стручним испитом, на одређено вријеме, до повратка раднице са породиљског одсуства,  извршилац 1;

3. Наставник разредне наставе, лице са искуством и положеним стручним испитом, на одређено вријеме, до повратка радника са неплаћеног одсуства,  извршилац 1.

 

 

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

Уз пријаву на расписани конкурс потписану од стране кандидата који се пријављује на конкурс са биографијом, потребно је да кандидати доставе и документацију на основу које се доказује испуњеност општих  услова и то:

1)  да је држављанин Републике Српске или  Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству,

2)  да је пунољетан, што се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,

3)  да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности,  које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

4)  да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена, што се доказује увјерењем о неосуђиваности које ће школа прибавити службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа,

5) да није уписан у Регистар лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце што се доказује увјерењем о подацима из посебног Регистра које ће школа прибавити службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа и

6) да против кандидата није покренут кривични поступак за дјела учињена, што се доказује увјерењем које је кандидат дужан доставити.

Кандидати су дужни да доставе и документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање и то:

1) овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,

2) увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

3)  додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања,

4) увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу, уколико је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством и положеним стручним испитом,

5) увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи, уколико је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством и положеним стручним испитом,

6) увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, које треба да садржи податке из

којих се види: врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла,  уколико је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством,

7) увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење.

Уколико се ради о кандидату из категорије члана породице погинулог борца, ратног војног инвалида и борца Одбрамбено- отаџбинског рата кандидат је дужан доставити и документацију за одређивање предности у случају да два или више кандидата имају једнак број бодова и то:

1) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

2) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном  статусу  ратног војног инвалида  Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

3) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

Дана, 28.10.2021. године у 9 часова у просторијама  ЈУ Основне школе “Петар Петровић Његош” Велика Обарска, обавиће се тестирање, а истог дана у 10 часова и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно, који испуњавају услове конкурса.

Школа ће, након прегледа достављене документације, списак кандидата који испуњавају услове конкурса поставити на огласну таблу школе најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а уколико се не појаве на тестирању или интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима. Пријаве достављати лично или путем поште на адресу: ЈУ Основна школа “Петар Петровић Његош” Велика Обарска, 76329 Велика Обарска.

 Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

***

ДОО “ТЕРМАЛ ИНТ” ЛОПАРЕ

 

Расписује

 

 

ОГЛАС

за попуну радног мјеста

 

1. Књиговођа....... 1 извршилац

 

Опис посла:

- Вођење финансијског књиговодства, евидентирање и књижење КУФ и КИФ, обрачуни

- Припрема и обрачун ПДВ пријеве и благовремено подношење исте

- Књиговодствено евидентирање производње

- Евидентирање и књижење благајне и банковних извода

- Брига о исправности података на рачунима главне књиге

- Вођење евиденције о основним средствима и имовини

- Припрема и књижење компензација, асигнација и цесија

- Вођење динамике наплате и плаћања

- Учествовање у изради завршног рачуна фирме и осталих пореских евиденција

- Обављање других послова по налогу претпостављеног

 

Услови:

- ВСС (дипломирани економиста)

- Радно искуство на сличним или истим пословима (минимум двије године)

- Пожељно је посједовање важеће лиценце за рачуновођу, али не обавезно

- Пожељно познавање MSFI/MRS и пореских прописа

- Независно и одговорно лице високих професионалних стандарда

- Аналитичко размишљање, систематско и одговорно, тимски рад.

- Компјутерске вјештине: MS Word, MS Excel... и пожељно познавање рада на рачуноводственим програмима

- Посједовање возачке дозволе категорије Б

 

Контакт информације за пријаву_

Радну биографију и пропратно писмо послати на сљедеће е- адресе:

- elvir.termal@gmail.com

- milan.termal@gmail.com  

Контакт информације:

- 055/420-424

 

Рок пријаве: до попуне радног мјеста

***

ЈУ ОШ “СВЕТИ САВА'' ЦРЊЕЛОВО                                                         

 

Расписује

 

КОНКУРС

за пријем радника у радни однос и то:

 

1. Наставник енглеског језика - лице са радним искуством и положеним стручним испитом , 4 часа редовне наставе, на одређено вријеме, односно до повратка раднице са боловања  – 1 извршилац,

2. Наставник физичког и здравственог васпитања - лице са радним искуством и положеним стручним испитом, 2 часа редовне наставе, на одређено вријеме, односно до 31.8.2022. године  – 1 извршилац,

3. Наставник ликовне културе - лице са радним искуством и положеним стручним испитом, 6 часова редовне наставе, на одређено вријеме, односно до 31.8.2022. године - 1 извршилац,

 

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

Уз потписану пријаву кандидата који се пријављује на јавни конкурс за пријем у радни однос  потребно је да кандидати доставе и документацију на основу које се доказује испуњеност општих  услова и то:

а) да је држављанин Републике Српске или  Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству,

б) да је пунољетан, што се доказује изводом из матичне књиге рођених,

в) да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем  о психофизичкој способности које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа, и

г) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена,

д) увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавање дјетета,

ђ) увјерење да није покренут кривични поступак за дјела учињена.

Увјерење из тачке г) и д) за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

 

Кандидати су дужни да доставе и документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање и то:

а) овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,

б) увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

в)  додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања,

г) увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење.

ђ) увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца

е) увјерење о положеном стручном испиту.

Уколико се ради о кандидату из категорије члана породице погинулог борца, ратног војног инвалида и борца Одбрамбено-отаџбинског рата кандидат је дужан да достави:

а) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

б) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном  статусу  ратног војног инвалида  Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

в) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном  статусу борца  Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

 

У просторијама ЈУ Основне школе “Свети Сава” Црњелово, обавиће се тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса и то:

1. За радно мјесто под редним бројем 1.  дана 28.10.2021. године у 12.30 часова.

2. За радно мјесто под редним бројем 2.  дана 1.11.2021. године у 8 часова.

3. За радно мјесто под редним бројем 3.  дана 1.11.2021. године у 12.30 часова.

 

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове поставити на огласну таблу школе  а по могућности и на интернет страницу школе.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појави на тестирању или интервјуу, сматраће се да је кандидат одустао од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Пријаве достављати лично или путем поште на адресу ЈУ Основна школа “Свети Сава” Црњелово, Главна улица број 15, 76328 Црњелово.

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања .

Непотпуне и неблаговремене пријаве кандидата на јавни конкурс комисија не разматра.

***

ЈУ ТЕХНИЧКА ШКОЛА “МИХАЈЛО ПУПИН”

 БИЈЕЉИНА

Расписује

 

КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

 

1. Наставник физичког васпитања, 4 часа, лице са искуством и положеним стручним испитом на одређено вријеме до 31.8.2022. године, 1 извршилац

2. Наставник математике, пуна норма, лице са искуством и положеним стручним испитом, на одређено вријеме, до повратка раднице са породиљског боловања, 1 извршилац

 

Уз пријаву потписану од стране кандидата који се пријављује на конкурс за пријем у радни однос са кратком биографијом и контакт телефоном, кандидат доставља документацију на основу које се доказује испуњеност општих  услова и то:

1) да је држављанин Републике Српске или  Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству,

2) да је пунољетан, доказује се изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,

3) да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од шест мјесеци и прилаже га само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

4) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена,

5) увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце,

6) увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена.    

Увјерења под бројем 4. и 5. за изабраног кандидата школа прибавља службеним путем, а прије заснивања радног односа.

 

Кандидат доставља и документацију којом доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање:

1. овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ЕСТЅ бодова, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

2. увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан доставити кандидат за наставника који у току студирања није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

3. додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања,

4. увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

5. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

6. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида и

7. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном  статусу  борца  Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

 

Тестирање и интервју за кандидате који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса обавиће се дана 21.10.2021. године за радно мјесто под редним бројем 1. у 12 часова, за радно мјесто под редним бројем 2. у 13 часова  у просторијама ЈУ Техничке школе “Михајло Пупин” Бијељина, ул. Рачанска бб.

Школа ће истакнути на огласној табли списак кандидата који испуњавају услове конкурса.  Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а уколико се не појаве на тестирању или интервју, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене.

Неблаговремене  и непотпуне пријаве неће се разматрати.

   Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања.

Пријаве са потребним документима слати на адресу ЈУ Техничка школа “Михајло Пупин” Бијељина, Рачанска бб, са назнаком “Пријава на конкурс” (Навести радно мјесто за које кандидат конкурише).  

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана