ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Бијељина: Оглашава слободна радна мјеста на дан 13.01.2021. године

ЈУ ЗЗЗ РС
ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Бијељина: Оглашава слободна радна мјеста на дан 13.01.2021. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 13.01.2020. године.

Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

*******************

********************

ЈУ ОШ “ВУК КАРАЏИЋ”

БИЈЕЉИНА

објављује

 

КОНКУРС

за пријем радника у радни однос и то:

 

1. Наставник разредне наставе, 1 извршилац, на одређено вријеме, до повратка радника са боловања, а најкасније до 31.8.2021. године, са искуством.

 

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

 

Уз пријаву на расписани конкурс потписану од стране кандидата који се пријављује на конкурс са биографијом, потребно је да кандидати доставе и документацију на основу које се доказује испуњеност општих услова и то:

1) да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству,

2) да је пунољетан, што се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,

3) да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

4) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена, што се доказује увјерењем о неосуђиваности које ће школа прибавити службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа,

5) да није уписан у Регистар лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце што се доказује увјерењем о подацима из посебног Регистра које ће школа прибавити службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа и

6) да против кандидата није покренут кривични поступак за дјела учињена, што се доказује увјерењем које је кандидат дужан доставити.

Кандидати су дужни да доставе и документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање и то:

1) Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,

2) увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

3) увјерење о положеном стручном испиту ако је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са искуством и положеним стручним испитом;

4) увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи;

5) додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања,

6) увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење;

7) увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца ако је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством.

Уколико се ради о кандидату из категорије члана породице погинулог борца, ратног војног инвалида и борца Одбрамбено-отаџбинског рата кандидат је дужан доставити и документацију за одређивање предности у случају да два или више кандидата имају једнак број бодова и то:

1) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

2) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

3) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

За радно мјесто под бројем: 1. обавиће се тестирање 26.1.2021. године у 11.30 часова у просторијама  ЈУ Основне школе “Вук Караџић” Бијељина, а истог дана након теста биће интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно, који испуњавају услове конкурса.

 

Школа ће, након прегледа достављене документације, списак кандидата који испуњавају услове конкурса поставити на огласну таблу школе најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а уколико се не појаве на тестирању или интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Пријаве достављати лично или путем поште на адресу: ЈУ Основна школа “Вук Караџић” Бијељина.

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

***

ЈУ ОШ “МЕША СЕЛИМОВИЋ” ЈАЊА

расписује

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за избор и именовање директора Јавне установе Основне школе “Меша Селимовић” Јања

 

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

Услови за учешће на конкурсу

За директора Јавне установе Основне школе “Меша Селимовић” Јања може бити изабрано лице које испуњава услове утврђене Законом о раду, Законом о основном васпитању и образовању и Статутом школе, и то:

1. Општи услови:

- да има општу здравствену способност за рад,

- да је држављанин Босне и Херцеговине/Републике Српске,

- да је старији од 18 година.

2. Посебни услови:

- има завршен први циклус студија у трајању од четири године и остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент или да испуњава услове у складу са чланом 177. став 1. и 2. Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник РС”, број 44/17, 31/18, 84/19, 63/20).

- има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у основној школи након стицања дипломе из тачке 1) овог става,

- није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора, против којег није покренут кривични поступак за дјела учињена.

3. Поред општих и посебних услова које кандидат мора да испуњава, за директора не може бити изабрано лице на које се односи члан ИЏ став 1. Устава Босне и Херцеговине, тј. ниједно лице које служи казну изречену од Међународног суда за бившу Југославију и ниједно лице које је под оптужницом тог суда, а није се повиновало налогу да се појави пред Судом,

 

Потребна документација

Као доказ о испуњавању општих и посебних услова кандидати су дужни да приложе:

- Пријаву у којој кандидат, између осталог, наводи сву документацију коју прилаже као доказ о испуњавању општих и посебних услова тражених конкурсом,

- Извод из матичне књиге рођених,

-  Увјерење о држављанству,

-  Диплому о завршеној стручној спреми,

-  Потврду којом доказује да има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у школи након стицања дипломе,

- Љекарско увјерење о психофизичкој способности за рад са ученицима, који прилаже само именовани кандидат прије ступања на дужност,

- Увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора, школа ће прибавити службеним путем за именованог кандидата, а прије ступања на дужност,

- Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем,

- Приједлог програма рада директора у наредном четворогодишњем мандату,

- Препоруку ранијег послодавца односно наставничког вијећа школе у којој је кандидат запослен,

- Кратку биографију са подацима о претходним пословима и развоју каријере у струци и оствареним резултатима у раду,

- Овјерена изјава кандидата да није обухваћен одредбом члана ИЏ став 1. Устава Босне и Херцеговине,

Докази (документа) се достављају у оригиналу или овјереном препису у складу са законом.

Пријаве се могу доставити у затвореној коверти лично или поштом препоручено на сљедећу адресу:

Јавна установа Основна школа “Меша Селимовић” Јања , Бијељинска 250, 76316 Јања, са назнаком “Јавни конкурс за избор и именовање директора Јавне установе Основне школе “Меша Селимовић” Јања.

Рок за подношење пријаве је 15 дана од дана објављивања конкурса.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

Школски одбор ће писменим путем обавијестити све учеснике о рјешењу о избору и именовању директора Јавне установе Основне школе “Меша Селимовић” Јања у року од осам (8) дана од дана достављања рјешења школи.

***

ЈУ ОШ “КНЕЗ ИВО ОД СЕМБЕРИЈЕ”

БИЈЕЉИНА 76300

 

расписује: 

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за избор и именовање директора

ЈУ Основне школе “Кнез Иво од Семберије” у Бијељини

 

Општи и посебни услови

Услови за учешће на конкурсу

За директора ЈУ Основне школе “Кнез Иво од Семберије” Бијељина може бити изабрано лице које испуњава услове утврђене Законом о раду, Законом о основном васпитању и образовању и Статутом школе, и то:

 

1. Општи услови:

- да има општу здравствену способност за рад,

- да је држављанин Босне и Херцеговине/Републике Српске,

- да је старији од 18 година.

 

2. Посебни услови:

- има завршен први циклус студија у трајању од четири године и остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент или да испуњава услове у складу са чланом 177. став (1) и (2) Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске”, број: 44/17, 31/18, 84/19),

- има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у основној школи након стицања дипломе из тачке 1) овог става,

- није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора,

- против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

3. Поред општих и посебних услова које кандидат мора да испуњава, за директора не може бити изабрано лице на које се односи члан ИЏ став 1. Устава Босне и Херцеговине, тј. ниједно лице које служи казну изречену од Међународног суда за бившу Југославију и ниједно лице које је под оптужницом тог суда, а није се повиновало налогу да се појави пред Судом.

 

 Потребна документација

Као доказ о испуњавању општих и посебних услова кандидати су дужни да приложе:

- Потписану пријаву у којој кандидат, између осталог, наводи сву документацију коју прилаже као доказ о испуњавању општих и посебних услова тражених конкурсом,

- Извод из Матичне књиге рођених,

- Увјерење о држављанству,

- Диплому о завршеној стручној спреми,

- Потврду којом доказује да има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у школи након стицања дипломе,

- Љекарско увјерење о психофизичкој способности за рад са ученицима, које прилаже само именовани кандидат прије ступања на дужност,

- Увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора, школа ће прибавити службеним путем за именованог кандидата, а прије ступања на дужност,

- Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем,

- Приједлог програма рада директора у наредном четворогодишњем мандату,

- Препоруку ранијег послодавца, односно наставничког вијећа школе у којој је кандидат запослен,

- Кратку биографију са подацима о претходним пословима и развоју каријере у струци и оствареним резултатима у раду,

- Овјерену изјаву кандидата да није обухваћен одредбом члана ИЏ став 1. Устава Босне и Херцеговине.

 

Докази (документа) се достављају у оригиналу или овјереном препису у складу са законом.

 

Рок за учешће на конкурсу и начин достављања пријаве

Пријаве се могу доставити лично или поштом препоручено на сљедећу адресу: ЈУ Основна школа “Кнез Иво од Семберије”, Незнаних јунака 46, 76300 Бијељина, са назнаком “Јавни конкурс за избор и именовање директора ЈУ Основне школе “Кнез Иво од Семберије” Бијељина”.

 

Рок за подношење пријава на конкурс је петнаест (15) дана од дана објављивања

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

Обавјештавање кандидата

Школски одбор ће писаним путем обавијестити све учеснике конкурса о одлуци Владе Републике Српске о именовању директора у року од осам дана од дана пријема одлуке.

***

ЈУ “ ДОМ УЧЕНИКА БИЈЕЉИНА “ Бијељина

Ул. Семберских ратара бр.1

 

      На основу Рјешења Републичке управе за инспекцијске послове - Сектор просвјетне инспекције - Одјељење Бијељина, Просвјетна инспекција, број : 24.120/616-287-1-3/21 од дана 5.1.2021. године, доносим

ОДЛУКУ

 

Поништава се јавни конкурс број: 120-2/20 од дана 28.9.2020. године.

 

Сходно наведеном, поништава се бод листа кандидата који су испуњавали услове конкурса, број:168-3/20 од дана 14.12.2020. године, као и одлука о извршеном избору кандидата Ненад Тадић, на послове “васпитач” број: 168-4/20 од дана 14.12.2020. године, са напоменом да су ови акти раније били упућени на адресу свих кандидата који су испуњавали одговарајуће услове предвиђене јавним конкурсом.

 

У року од 60 (шездесет) дана, рачунајући то од дана извршеног пријема Рјешења од стране Републичке управе за инспекцијске послове - Сектор просвјетне инспекције - Одјељење Бијељина, Просвјетна инспекција, број: 24.120/616-287-1-3/21 од дана 5.1.2021. године (пријем је извршен од стране Дома, дана 8.1.2021. године ), ЈУ “ Дом ученика Бијељина” Бијељина, ће извршити попуну упражњеног радног мјеста “васпитач” у складу са Законом о ученичком стандарду и Правилником о критеријумима и поступку пријема радника у радни однос у ђачким домовима и ученичким културним центрима.

 

Образложење

 

У поступку извршења рјешења, донесеног од стране Просвјетне инспекције, број :

24.120/616-287-1-3/21 од дана 5.1.2021. године, као и разматрања навода из поднесеног приговора од стране кандидата Биљане Добросављевић из Бијељине, против одлуке о извршеном избору кандидата, број: 168-4/20 од дана 14.12.2020. године, на послове “васпитача”, који се конкретно односи на повреду одредбу члана 5. став 1. Правилника о критеријумима и поступку пријема радника у радни однос у ђачким домовима и ученичким културним центрима, јер је супротно предвиђеним одредбама, Комисију за избор кандидата именовао В.д директор, а не Управни одбор, што је то својим рјешењем, потврдио и Просвјетни инспектор личним увидом у цјелокупну документацију у овом предмету. Сходно наведеном одлучено је као у диспозитиву.

 

Правна поука: Против ове одлуке жалба није дозвољена.

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана