ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Бијељина: Оглашава слободна радна мјеста на дан 11.03.2020. године

ЈУ ЗЗЗ РС
ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Бијељина: Оглашава слободна радна мјеста на дан 11.03.2020. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 11.03.2020. године.

 Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени ао незапослено лице.

****************

*****************

         

ЈУ ОШ “СВЕТИ САВА”   

Црњелово 76328, Главна улица 15                                                           

Расписује

КОНКУРС

за пријем радника у радни однос и то:

 

1. Наставник православне вјеронауке - лице са радним искуством и положеним стручним испитом, 8 часова редовне наставе, на одређено вријеме, односно до 31.8.2020. године  – 1 извршилац и

 

2. Наставник православне вјеронауке - лице са радним искуством и положеним стручним испитом, 6 часова редовне наставе, на одређено вријеме, односно до 31.8.2020. године  – 1 извршилац.

 

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

Уз потписану  пријаву  кандидата који се пријављује на јавни конкурс за пријем у радни однос  потребно је да кандидати доставе и документацију на основу које се доказује испуњеност општих  услова и то:

а) да је држављанин Републике Српске или  Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству,

б) да је пунољетан, што се доказује изводом из матичне књиге рођених,

в) да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем  о психофизичкој способности које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа, и

г) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена,

д) увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавање дјетета,

ђ) увјерење да није покренут кривични поступак за дјела учињена.

Увјерење из тачке г) и д) за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

 

Кандидати су дужни да доставе  и документацију на основу које се  доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање  и то:

а) Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,

б) увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

в)  додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања,

г) увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење.

ђ) увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца.

Уколико се ради о кандидату из категорије члана породице погинулог борца,  ратног војног инвалида и борца Одбрамбено- отаџбинског рата кандидат је дужан доставити:

а) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено- отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

б) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном  статусу  ратног војног инвалида  Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

в) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном  статусу борца  Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

 

У просторијама ЈУ Основне школе “Свети Сава” Црњелово, обавиће се тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса и то:

1. За радно мјесто под редним бројем 1.  дана 30.3.2020. године у 10 часова.

1. За радно мјесто под редним бројем 1.  дана 30.3.2020. године у 12 часова.

 

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове поставити на огласну таблу школе  а по могућности и на интернет страницу школе.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју а ако се не појави на тестирању или интервјуу, сматраће се да је кандидат одустао од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Пријаве достављати лично или путем поште на адресу  ЈУ Основна школа “Свети Сава” Црњелово, Главна улица број 15, 76328 Црњелово.

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања.

Непотпуне и неблаговремене пријаве кандидата на јавни конкурс комисија не разматра.

***

ЈУ ОШ “ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ”

Корај, 75247 Корај

Расписује:

 

КОНКУРС

за попуну упражњених радних мјеста

 

 

1. Наставник француског језика на 8 часова – до повратка радника са боловања а најдаље до 30.6.2020. године – лице са положеним стручним испитом и радним искуством.

 

2. Наставник информатике на 4 часа – до повратка радника са боловања а најдаље до 30.6.2020. године - лице са положеним стручним испитом и радним искуством.

 

3. Наставник техничког образовања на 4 часа – до повратка радника са боловања а најдаље до 30.6.2020. године - лице са положеним стручним испитом и радним искуством.

 

 

Уз  потписану пријаву потребно је доставити сљедећу документацију:

а) извод из матичне књиге рођених или овјерену копију личне карте,

б) увјерење о држављанству,

в) овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,

г) додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања,

д) увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан доставити кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

ђ)  увјерење о положеном стручном испиту,

е)  увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је  положио  разлику дијела  испита  у складу  са  Правилником  о  полагању  стручног испита у школи,

ж) увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

з)  увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца,

и)  увјерење  општинског/градског органа управе надлежног за борачко-

инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

ј) увјерење општинског/градског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

к) увјерење општинског/градског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије борца,

л) љекарско увјерење о психофизичкој способности које не може бити старије од шест мјесеци које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

љ) увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена, школа ће прибавити за изабраног кандидата службеним путем, а прије заснивања радног односа.

м) увјерење о подацима из Посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце.... школа ће прибавити за изабраног кандидата службеним путем, а прије заснивања радног односа.

н) увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена .

 

Учесници конкурса су дужни доставити овјерене копије свих докумената.

Пријаве са потребним документима послати на адресу: ЈУ Основна школа “Доситеј Обрадовић”, Академика М. Бегића 1, 75247 Корај.

Тестирање кандидата ће се обавити у просторијама ЈУ Основне школе “Доситеј Обрадовић”,  24.3.2020. године у 9 часова.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове конкурса поставити на огласну таблу школе.

Кандидати се неће посебно позивати на тест и интервју.

Уколико се кандидат не појави на тестирању или интервјуу, сматраће се да је одустао од пријаве на конкурс.

Конкурс је отворен осам дана од дана објављивања.

***

ЈУ ОШ “КНЕЗ ИВО ОД СЕМБЕРИЈЕ”, БИЈЕЉИНА

 доноси

 

ОДЛУКУ

о поништењу дијела конкурса за упражњена радна мјеста

 

У конкурсу за упражњена радна мјеста, број 395/20 од 31.1.2020. објављен у “Гласу Српске” дана, 5.2.2020. године, поништава се тачка 2. “наставник демократије и људских права, 7 часова, на одређено вријеме до повратка радника са боловања, приправник, један извршилац” због повратка радника са боловања.

 

 

Образложење

Радник, наставник демократије и људских права, који је био на боловању и за чије радно мјесто је био расписан конкурс се вратио на посао дана 6.3.2020. године. Радно мјесто наставника демократије и људских права није више упражњено. Због свега наведеног у конкурсу за упражњена радна мјеста, број 395/20 од 31.1.2020. објављен у “Гласу Српске” дана, 5.2.2020. године, поништава се тачка 2. “наставник демократије и људских права, 7 часова, на одређено вријеме до повратка радника са боловања, приправник, један извршилац”.

На основу свега наведеног директор школе доноси одлуку као у диспозитиву исте.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

***

ЈУ ЕКОНОМСКА ШКОЛА, БИЈЕЉИНА

Расписује:

 

ЈАВНИ  КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста наставника

 

1. Наставник  информатике, 1 извршилац,  10 часова седмично, на одређено радно вријеме до 31.8.2020.  године, лице са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у настави.

 

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

           Уз пријаву на расписани конкурс потписану од стране кандидата који се пријављује на конкурс, контакт телефоном и адресом пребивалишта, кандидат треба да достави документацију на основу које се доказује испуњеност општих услова, и то:

1)  да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству,

2) да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте,

3)  да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности,  које не може бити  старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

4) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена. (Увјерење из ове тачке за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа),

5) увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце. (Увјерење из ове тачке за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа),

6) увјерење да против кандидата није покренут кривични поступак за дјела учињена.

 

  Потребно је да кандидат  достави документацију којом доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање и то

1) овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма  у четворогодишњем трајању, са најмање остварених 240 ECTS бодова, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

2) увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи премета, које је дужан доставити кандидат за наставника који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

3) увјерење о положеном стручном испиту за рад у настави,

4) увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са правилником којим се регулише полагање стручног испита,

5) додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања  или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања,

Уколико кандидат не може из оправданих разлога прибавити документ из овог става конкурса, просјечна оцјена може се доказати и овјереном фотокопијом индекса.

6) увјерење издато од  Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

7) увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца које садржи податке из којих се јасно види:

    - врста посла,  степен стручне спреме и дужина радног стажа по врстама посла;

8) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца  Одбрамбено- отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

9) увјерење општинског/градског органа  надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном  статусу  ратног војног инвалида  Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

10) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном  статусу  борца  Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

 

Школа ће Списак кандидата који испуњавају услове конкурса поставити на огласну табу школе, најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

Тестирање  и  интервју   за кандидате који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса, обавиће се 26.3.2020. године (четвртак) у 10 часова,  у просторијама ЈУ Економске школе у Бијељини, Рачанска 96.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању или интервјуу сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћане кандидатима.

Неблаговремене и непотпуне  пријаве неће се разматрати.

Конкурс остаје отворен  8 (осам) дана од дана објављивања

Пријаве са потребним документима слати на адресу ЈУ Економска школа Рачанска 96, Бијељина са назнаком  “Пријава на конкурс” (Навести радно мјесто за које кандидат конкурише).

***

ЈУ “СРЕДЊА СТРУЧНА ШКОЛА”, ЈАЊА

Расписује

 

КОНКУРС

за пријем  радника у радни  однос

 

1.  Наставника економске  групе  предмета, 1 извршилац, 10 часова седмично, на одређено вријеме  до 31.8.2020. године, приправник

 

Услови  конкурса

Уз  пријаву  потписану од стране кандидата  који се  пријављује  на конкурс  за пријем  у радни однос са   кратком  биографијом и контакт  телефоном, потребно је да кандидати  доставе  и документацију  на основу које се доказује  испуњеност општих  услова и то:

1) да је држављанин  Републике Српске  или  Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству,

2) да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне  књиге рођених или   овјереном копијом личне карте,

3) да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој и физичкој способности за рад са ученицима, издатим  од  надлежне  здравствене  установе,  које не може  бити старије од 6 мјесеци,  и  прилаже  га  само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а  прије заснивања радног односа,

4) да није осуђиван правоснажном  пресудом за кривична дјела учињена, које ће   школа  прибавити за изабраног кандидата службеним  путем  а прије  заснивања радног  односа,

5) увјерење о подацима  из посебног  регистра  лица правоснажно осуђених  за кривична дјела  сексуалне  злоупотребе  и искоришћавања  дјеце, школа ће  прибавити службеним  путем  за изабраног кандидата, а прије  заснивања радног  односа,  

6) увјерење да против њега  није покренут  кривични поступак  за дјела учињена, што се  доказује  увјерењем  које доставља  кандидат.

 

Кандидати  су дужни  да доставе и документацију  на основу које се доказује испуњеност посебних услова  на основу које се врши бодовање  и то: 

1) овјерену фотокопију дипломе о завршеном  првом циклусу  студијског програма у четворогодишњем  трајању  са најмање  остварених 240  ECTS  бодова, у којој је наведено стручно звање у одређеној  области  или еквивалент,                            

2) додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања,                                                                                                                          

3) увјерење издато  од Завода за запошљавање  о времену проведеном на евиденцији незапослених лица  која  траже  запослење, 

4) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу  члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико  се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

5) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу  ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико  се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

6) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу  борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико  се ради о кандидату из категорије борца.

 

Школа ће  списак кандидата  који  испуњавају услове  конкурса поставити на  огласну таблу школе  дана 23.3.2020. године.

Тестирање  и интервју за кандидате  који су доставили  потпуне и благовремене  пријаве, односно који  испуњавају услове  конкурса  обавиће  у просторијама ЈУ Средње стручне школе  у Јањи,  дана  26.3.2020. године (четвртак) у 10 часова.

 

Кандидати се неће посебно позивати на интервју и тестирање, а ако се не појаве на тестирању и интервју сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Школа ће  писменим  путем обавијестити кандидате   о извршеном  избору  кандидата  по конкурсу.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије  неће  бити враћене  кандидатима, на  пријави  тачно  навести  која  документа  достављају  уз  пријаву.

Неблаговремене и непотпуне  пријаве кандидата неће се разматрати.

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања

Пријаве  са потребном документацијом   могу се  доставити лично или препоручном  на адресу: Јавна установа  Средња стручна школа, Јања, улица  Карађорђева број 250, 76 316  Јања,  са назнаком “Пријава  на  конкурс” . 

***

ЈУ СШЦ “МИХАИЛО ПЕТРОВИЋ АЛАС”

УГЉЕВИК

Расписује

 

КОНКУРС

за пријем у радни однос

 

1. Наставник српског језика, 1 извршилац, пуна норма, на  одређено вријеме до повратка радника са породиљског одсуства, приправник

2. Наставник француског и латинског језика, 1 извршилац, 4 часа на одређено вријеме до повратка радника са боловања, приправник

 

Услови:

Уз потписану пријаву на конкурс кандидати су дужни доставити сљедећу документацију:

 

- Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент;

- Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, за наставника који у току студија није положио наведену групу предмета;

- Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, (Уколико кандидат из оправданих разлога не може прибавити увјерење високошколске установе просјечна оцјена се може доказати и овјереном фотокопијом индекса);

- Извод из матичне књиге рођених или копију личне карте;

- Увјерење о држављанству ;

- Увјерење да није покренут кривични поступак за дјела учињена

- Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење;

- Увјерење општинског/ градског органа управе надлежног за борачко- инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено- отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

- Увјерење општинског/ градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице ратног војног инвалида,

- Увјерење општинског/ градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије борца,

Кандидат који буде изабран дужан је прије заснивања радног односа доставити љекарско увјерење о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима, издато од надлежне установе (не старије од 6 мјесеци).

Школа ће за кандидата који буде изабран службеним путем затражити увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена и увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце.

Тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса обавиће се дана 26.3.2020. године у 10 часова у просторијама школе.

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса биће постављен на огласној табли школе и кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а уколико се не појаве на тестирању или интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене фотокопије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања.

Пријаву на конкурс и потребна документа кандидати су дужни доставити лично или путем поште на адресу:

Јавна установа Средњошколски центар “Михаило Петровић Алас” Угљевик, Карађорђева 19, 76330 Угљевик, са назнаком “За конкурс”.

***

ЈУ ТЕХНИЧКА ШКОЛА “МИХАЈЛО ПУПИН”

БИЈЕЉИНА

доноси

 

ОДЛУКУ

о поништењу конкурса

за наставника саобраћајне групе предмета

 

       Конкурс за попуну упражњеног радног мјеста бр.389/20 од 17.2.2020. године објављен дана 19.2.2020. године у “Глас Српске” за попуну радног мјеста наставника саобраћајне групе предмета, пуна норма, одређено вријеме до повратка радника са боловања, лице са радним искуством и положеним стручним испитом, 1 извршилац се поништава.

Поништен конкурс се замјењује новим конкурсом.

 

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана