ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Бијељина: Оглашава слободна радна мјеста на дан 10.07. 2019. године

ЈУ ЗЗЗ РС

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 10.07. 2019. године.

Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени ао незапослено лице.

*********

************

 

ЈУ ОШ “ВУК КАРАЏИЋ” 

Војводе Степе 4.

76300 БИЈЕЉИНА

На основу члана 137. и члана 177.  Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске”, број: 44/17 и 31/18), члана 26. Закона о раду (“Службени гласник Републике Српске”, број: 01/16 и 66/18), и члана  2. и 3. Правилника о условима избора и разрјешења директора основне школе (“Службени гласник РС”, број:49/18) Школски одбор Јавне установе Основне школе “Вук Караџић” Бијељина,  расписује

ЈАВНИ КОНКУРС за избор и именовање директора Јавне установе Основне школе “Вук Караџић” Бијељина

I – Предмет Школски одбор Јавне установе Основне школе “Вук Караџић” Бијељина  расписује јавни конкурс за избор и именовање директора Јавне установе Основне школе “Вук Караџић” Бијељина.

II - Опис послова Директор школе руководи радом школе и одговоран је за законитост рада и успјешно обављање дјелатности школе у складу са позитивно-правним прописима. За свој рад одговара Влади, Школском одбору и министру. Директор школе одговаран је и за обављање осталих послова утврђених Законом о систему јавних служби и Статутом школе.

III - Мандат Директор Јавне установе Основне школе “Вук Караџић” Бијељина се бира на период од 4 (четири) године. Школски одбор министру доставља документацију и списак кандидата који испуњавају услове конкурса за именовање директора, у року од осам дана од дана разматрања пријава. На приједлог министра Влада именује за директора једног од кандидата са списка из претходне алинеје.

ОПШТИ и посебни услови за пријем у радни однос

IV –  Услови за учешће на конкурсу За директора Јавне установе Основне школе “Вук Караџић” Бијељина може бити изабрано лице које испуњава услове утврђене  Законом о раду, Законом о основном васпитању и образовању и Статутом школе, и то: 1. Општи услови: - да има општу здравствену способност за рад, - да је држављанин Босне и Херцеговине/Републике Српске, - да је старији од 18 година. 2. Посебни услови: - има завршен први циклус студија у трајању од четири године и остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент или да испуњава услове у складу са чланом 177. став 1. и 2. Закона о  основном васпитању и образовању (“Службени гласник РС”, број 44/17 и 31/18). - има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у основној школи након стицања дипломе из тачке 1) овог става, - није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора, против којег није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.  3. Поред општих и посебних услова које кандидат мора да испуњава, за директора не може бити изабрано лице на које се односи члан IX став 1. Устава Босне и Херцеговине, тј. ниједно лице које служи казну изречену од Међународног суда за бившу Југославију и ниједно лице које је под оптужницом тог суда, а није се повиновало налогу да се појави пред Судом,

V – Потребна документација  Као доказ о испуњавању општих и посебних услова кандидати су дужни приложити:

 - Потписану пријаву у којој кандидат, између осталог, наводи сву документацију коју прилаже као доказ о испуњавању општих и посебних услова тражених конкурсом, - Извод из матичне књиге рођених, - Увјерење о држављанству,  -  Диплому о завршеној стручној спреми, - Потврду којом доказује да има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у школи након стицања дипломе, - Љекарско увјерење о психофизичкој способности за рад са ученицима, који прилаже само именовани кандидат прије ступања на дужност, - Увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора, школа ће прибавити службеним путем за именованог кандидата, а прије ступања на дужност, - Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, - Приједлог програма рада директора у наредном четворогодишњем мандату, - Препоруку ранијег послодавца, односно наставничког вијећа школе у којој је кандидат запослен, - Кратку биографију са подацима о претходним пословима и развоју каријере у струци и оствареним резултатима у раду, - Овјерена изјава кандидата да није обухваћен одредбом члана IX став 1. Устава Босне и Херцеговине, Докази (документа) се достављају у оригиналу или овјереном препису у складу са законом.

VI – Рок за учешће на конкурсу и начин достављања пријаве Пријаве се могу доставити лично или поштом препоручено на сљедећу адресу: Јавна установа Основна школа “Вук Караџић” , Војводе Степе 4., 76300 Бијељина, са назнаком “Јавни конкурс за избор и именовање директора Јавне установе Основне школе “Вук Караџић” Бијељина. Рок за подношење пријаве је 15 дана од дана објављивања конкурса у дневним новинама које излазе на подручју Републике Српске и Босне и Херцеговине. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.  VII – Напомене Школски одбор ће писменим путем обавијестити све учеснике о рјешењу о избору и именовању директора Јавне установе Основне школе “Вук Караџић” Бијељина у року од осам (8) дана од дана достављања рјешења школи.

******************

ЈУ ОШ “СВЕТИ САВА”

Главна улица 15,

76328 ЦРЊЕЛОВО

На основу члана 137. и члана 177.  Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске”, број: 44/17 и 31/18), члана 26. Закона о раду (“Службени гласник Републике Српске”, број: 01/16 и 66/18), и члана  2. и 3. Правилника о условима избора и разрјешења директора основне школе (“Службени гласник РС”, број:49/18) Школски одбор Јавне установе Основне школе “Свети Сава” Црњелово,  расписује

ЈАВНИ КОНКУРС за избор и именовање директора Јавне установе Основне школе “Свети Сава” Црњелово

I – Предмет Школски одбор Јавне установе Основне школе “Свети Сава” Црњелово  расписује јавни конкурс за избор и именовање директора Јавне установе Основне школе “Свети Сава” Црњелово.

II - Опис послова Директор школе руководи радом школе и одговоран је за законитост рада и успјешно обављање дјелатности школе у складу са позитивно-правним прописима. За свој рад одговара Влади, Школском одбору и министру. Директор школе одговаран је и за обављање осталих послова утврђених Законом о систему јавних служби и Статутом школе.

III - Мандат Директор Јавне установе Основне школе “Свети Сава” Црњелово се бира на период од 4 (четири) године. Школски одбор министру доставља документацију и списак кандидата који испуњавају услове конкурса за именовање директора, у року од осам дана од дана разматрања пријава. На приједлог министра Влада именује за директора једног од кандидата са списка из претходне алинеје.

ОПШТИ и посебни услови за пријем у радни однос

IV –  Услови за учешће на конкурсу За директора Јавне установе Основне школе “Свети Сава” Црњелово може бити изабрано лице које испуњава услове утврђене  Законом о раду, Законом о основном васпитању и образовању и Статутом школе, и то: 1. Општи услови: - да има општу здравствену способност за рад, - да је држављанин Босне и Херцеговине/Републике Српске, - да је старији од 18 година. 2. Посебни услови: - има завршен први циклус студија у трајању од четири године и остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент или да испуњава услове у складу са чланом 177. став 1. и 2. Закона о  основном васпитању и образовању (“Службени гласник РС”, број 44/17 и 31/18). - има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у основној школи након стицања дипломе из тачке 1) овог става, - није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора, против којег није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.  3. Поред општих и посебних услова које кандидат мора да испуњава, за директора не може бити изабрано лице на које се односи члан IX став 1. Устава Босне и Херцеговине, тј. ниједно лице које служи казну изречену од Међународног суда за бившу Југославију и ниједно лице које је под оптужницом тог суда, а није се повиновало налогу да се појави пред Судом,

V – Потребна документација  Као доказ о испуњавању општих и посебних услова кандидати су дужни приложити:

- Потписану пријаву у којој кандидат, између осталог, наводи сву документацију коју прилаже као доказ о испуњавању општих и посебних услова тражених конкурсом, - Извод из матичне књиге рођених, - Увјерење о држављанству,  -  Диплому о завршеној стручној спреми, - Потврду којом доказује да има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у школи након стицања дипломе, - Љекарско увјерење о психофизичкој способности за рад са ученицима, који прилаже само именовани кандидат прије ступања на дужност, - Увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора, школа ће прибавити службеним путем за именованог кандидата, а прије ступања на дужност, - Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, - Приједлог програма рада директора у наредном четворогодишњем мандату, - Препоруку ранијег послодавца односно наставничког вијећа школе у којој је кандидат запослен, - Кратку биографију са подацима о  о претходним пословима и развоју каријере у струци и оствареним резултатима у раду, - Овјерена изјава кандидата да није обухваћен одредбом члана IX став 1. Устава Босне и Херцеговине, Докази (документа) се достављају у оригиналу или овјереном препису у складу са законом.

VI – Рок за учешће на конкурсу и начин достављања пријаве Пријаве се могу доставити лично или поштом препоручено на сљедећу адресу: Јавна установа Основна школа “Свети Сава” , Главна улица 15, 76328 Црњелово, са назнаком “Јавни конкурс за избор и именовање директора Јавне установе Основне школе “Свети Сава” Црњелово. Рок за подношење пријаве је 15 дана од дана објављивања конкурса у дневним новинама које излазе на подручју Републике Српске и Босне и Херцеговине. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.  VII – Напомене Школски одбор ће писменим путем обавијестити све учеснике о рјешењу о избору и именовању директора Јавне установе Основне школе “Свети Сава” Црњелово у року од осам (8) дана од дана достављања рјешења школи.

*******************

ЈУ ОШ “ВУК КАРАЏИЋ” ЗАБРЂЕ

 Забрђе бр.57, 76330 Угљевик

 

На основу члана 113. став 1. и члана 139. став 3. тачка 15) Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске”, број 44/17 и 31/18) и Правилника о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи (“Службени гласник РС”, број 74/18 и 26/19) ЈУ Основна школа  “Вук Караџић” Забрђе  о б ј а в љ у ј е

КОНКУРС

за пријем радника-приправника у радни однос

1. Педагог школе – пуна норма, приправник, на одређено вријеме до повратка раднице са боловања – 1 извршилац

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

За наведено радно мјесто поред општих услова утврђених Законом којим се уређују радни односи и посебних услова прописаних у члану 104. став (2)  Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник РС”, број 44/17 и 31/18), кандидати треба да испуњавају услове предвиђене  Правилником о стручним профилима и звањима  наставника, стручних сарадника и васпитача (“Службени гласник Републике Српске”, број 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15). 

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник РС”, број 44/17 и 31/18) испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме. 

Пријем радника у радни однос извршиће се у складу са чланом 115. став  (5)  Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник РС” број 44/17 и 31/18) и одредбама Правилника о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи (“Службени гласник РС”, број 74/18 и 26/19) које нису у супротности са  Законом о основном васпитању и образовању (“Службени гласник РС”, број 44/17 и 31/18). 

Приправник у смислу Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске”, број: 44/17,31/18) сматра се лице које се први пут запошљава у струци члан 111. став 3. односно лице које има мање од годину дана радног искуства у струци и није остварило услове за полагање стручног испита има статус приправника члан 111. став 4. Закона о основном васпитању и образовању.

Уз потписану пријаву на расписани конкурс, са адресом, и-мејлом адресом, контакт телефоном и биографијом, потребно је да кандидати доставе и документацију на основу које се доказује испуњеност општих  услова и то: 1) да је држављанин Републике Српске или  Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству, 2) да је пунољетан, што се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте, 3) да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,  4) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава, што се доказује увјерењем о неосуђиваности које ће школа прибавити службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа. 5) увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце, које ће школа прибавити службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа. 6) увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, што се доказује увјерењем које доставља кандидат.

Кандидати су дужни да доставе  и документацију на основу које се  доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање  по критеријумима из члана 115. став  (5) Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник РС” број 44/17 и 31/18) и одредбама Правилника о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи (“Службени гласник РС”, број 74/18 и 26/19) које нису у супротности са  Законом о основном васпитању и образовању (“Службени гласник РС” број 44/17 и 31/18) и то:  1) овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у  којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно дипломе стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области, 2) додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена, 3) увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

Уколико се ради о кандидату из категорије члана породице погинулог борца,  ратног војног инвалида и борца Одбрамбено-отаџбинског рата кандидат је дужан доставити и документацију за одређивање предности у случају да два или више кандидата имају једнак број бодова и то: 1) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;  2) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном  статусу  ратног војног инвалида  Одбрамбено- отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;  3) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном  статусу борца  Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

 

Дана,  26.7.2019. године, у 10_часова у просторијама ЈУ Основне школе “Вук Караџић” Забрђе, обавиће се тест, а у 11_часова и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно, који испуњавају услове конкурса.

Кандидати се неће посебно позивати на тест и интервју, а уколико се не појаве на тесту и  интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса, након прегледа достављене документације, школа поставља на огласној табли школе, најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Пријаве достављати лично или путем поште на адресу: ЈУ Основна школа “Вук Караџић” Забрђе, Забрђе бр.57, 76330 Угљевик, са назнаком “Комисији за избор”.

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања путем Завода за запошљавање. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана