ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Бијељина: Оглашава слободна радна мјеста на дан 06.01.2021. године

ЈУ ЗЗЗ РС
ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Бијељина: Оглашава слободна радна мјеста на дан 06.01.2021. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 06.01.2020. године.

Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

****************

****************

СЛОБОМИР П УНИВЕРЗИТЕТ

Расписује

 

КОНКУРС

 

- За избор у наставно-умјетничко звање редовни професор за ужу умјетничку област Музичка педагогија, 1 извршилац

- За избор у сарадничко звање виши асистент за ужу научну област Математичка анализа и примјена, 1 извршилац

Уз пријаву доставити сљедећу документацију:

- биографију,

- библиографију,

- диплому о стеченом звању,

- увјерење о држављанству,

- доказ о претходном избору у звање (уколико га кандидат посједује).

 

Услови за избор наставника и сарадника дефинисани су Законом о високом образовању и Статутом Универзитета.

Пријаве са наведеном документацијом слати на адресу Слобомир П Универзитет, ПФ 70, Слобомир, 76 300 Бијељина.

 

Конкурс је отворен 7 дана од дана објављивања.

За све остале информације можете се обратити на телефоне

 

СЛОБОМИР, 055 231 180; ДОБОЈ,         053 209 621, info@spy.ba

***

ЈУ ОШ “ВУК КАРАЏИЋ”, БИЈЕЉИНА

О б ј а в љ у ј е

 

К О Н К У Р С

 

 За пријем радника у радни однос и то:

 

1. Наставник физике, 2 часа редовне, 1 извршилац, на одређено вријеме, до повратка радника са боловања, а најкасније до 31.8.2021. године, са искуством;

2. Наставник физике, 2 часа редовне, 1 извршилац, на одређено вријеме, а најкасније до 31.8.2021. године, са искуством;

3. Наставник математике, 16 часова редовне, 1 извршилац, на одређено вријеме, до повратка радника са боловања, а најкасније до 31.8.2021. године, са искуством;

4. Наставник математике, 16 часова редовне, 1 извршилац, на неодређено вријеме, са искуством;

 

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

 

Уз пријаву на расписани конкурс, потписану од стране кандидата који се пријављује на конкурс са биографијом, потребно је да кандидати доставе и документацију на основу које се доказује испуњеност општих услова и то:

1)      да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству,

2) да је пунољетан, што се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,

3) да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

4) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена, што се доказује увјерењем о неосуђиваности које ће школа прибавити службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа,

5) да није уписан у Регистар лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце што се доказује увјерењем о подацима из посебног Регистра које ће школа прибавити службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа и

6) да против кандидата није покренут кривични поступак за дјела учињена, што се доказује увјерењем које је кандидат дужан доставити.

Кандидати су дужни да доставе и документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање и то:

1) Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,

2) увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

3) увјерење о положеном стручном испиту ако је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са искуством и положеним стручним испитом;

4) увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи;

5) додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања,

6) увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење;

7) увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца ако је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством.

Уколико се ради о кандидату из категорије члана породице погинулог борца, ратног војног инвалида и борца Одбрамбено-отаџбинског рата кандидат је дужан доставити и документацију за одређивање предности у случају да два или више кандидата имају једнак број бодова и то:

1) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

2) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

3) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено- отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

 За радно мјесто под бројем: 1. и 2. обавиће се тестирање 19.1.2021. године у 12 часова у просторијама ЈУ Основне школе “Вук Караџић” Бијељина, а истог дана након теста биће интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно, који испуњавају услове конкурса.

За радно мјесто под бројем: 3. и 4. обавиће се тестирање 19.1.2021. године у 10 часова у просторијама ЈУ Основне школе “Вук Караџић” Бијељина, а истог дана након теста биће интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно, који испуњавају услове конкурса.

Школа ће, након прегледа достављене документације, списак кандидата који испуњавају услове конкурса поставити на огласну таблу школе најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а уколико се не појаве на тестирању или интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Пријаве достављати лично или путем поште на адресу: ЈУ Основна школа “Вук Караџић” Бијељина.

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

***

ЈУ СШЦ “ВУК КАРАЏИЋ” ЛОПАРЕ

Расписује:

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњених радних мјеста

 

 

1. Наставник филозофије, 5 часова, лице са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у настави, на одређено вријеме до 31.8.2021. године, 1 извршилац

2. Наставник социологије, 2 часа, лице са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у настави, на одређено вријеме до 31.8.2021. године, 1 извршилац

3. Наставник социологије и филозофије, 2 часа, лице са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у настави, на одређено вријеме до 31.8.2021. године, 1 извршилац

4. Наставник демократије и људских права, 6 часова, лице са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у настави, на одређено вријеме до 31.8.2021. године, 1 извршилац

5. Наставник пословне комуникације, 2 часа, лице са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у настави, на одређено вријеме до 31.8.2021. године, 1 извршилац

6. Наставник физичког васпитања, 4 часа, лице са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у настави, на одређено вријеме до 31.8.2021. године, 1 извршилац

7. Наставник електротехничке групе предмета на 13 часова теорије и 6 часова практичне наставе, приправник, на одређено вријеме до 31.8.2021. године, 1 извршилац

 

 Општи и посебни услови за пријем у радни однос

 

Уз пријаву на расписани конкурс потписану од стране кандидата који се пријављује на конкурс, контакт телефоном и адресом становања, потребно је да кандидат достави документацију на основу које се доказује испуњеност општих услова, и то:

 

1) да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству

2) да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте,

3) да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

4) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена. (Увјерење из ове тачке за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа).

5) увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце. (Увјерење из ове тачке за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа).

 

6) Увјерење да против кандидата није покренут кривични поступак за дјела учињена.

 

Поред општих услова кандидат је дужан доставити документацију којом доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање и то:

 

1) овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању, са најмање остварених 240 ECTS бодова, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

2) увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи премета, које је дужан доставити кандидат за наставника који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета.

3) увјерење о положеном стручном испиту за рад у настави за радна мјеста под бројем 1. 2. 3. 4. 5. и 6.

4) увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са правилником којим се регулише полагање стручног испита.

5) додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања,

Уколико кандидат не може из оправданих разлога прибавити документ из ове тачке конкурса, просјечна оцјена може се доказати и овјереном фотокопијом индекса.

6) увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење, а након стицања стручне спреме тражене конкурсом,

7) увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца за радна мјеста за која се тражи радно искуство, које садржи податке из којих се јасно види:

 - врста посла,

 - степен стручне спреме и

 - дужина радног стажа по врстама посла;

Уколико је кандидат радио с непуним радним временом, то радно вријеме је потребно прерачунати у пуно радно вријеме.

8) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

9) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

10) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено- отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

 

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове конкурса поставити на огласној табли школе најкасније 3 дана прије заказаног интервјуа и тестирања.

 

Тестирање за кандидате који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса, обавиће се 21.1.2021. године у 10 часова, а након тога обавиће се интервју, у просторијама ЈУ СШЦ “Вук Караџић” Лопаре.

 

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању или интервјуу сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

 

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћане кандидатима.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања.

 

Пријаве са потребним документима слати на адресу ЈУ СШЦ “Вук Караџић” Лопаре, Доситеја Обрадовића бб 75240 Лопаре са назнаком “ПРИЈАВА НА КОНКУРС” (Навести радно мјесто за које кандидат конкурише).

***

ЈУ ОШ “ЋИРИЛО И МЕТОДИЈЕ”

ГЛАВИЧИЦЕ

доноси:

 

ОДЛУКУ

о допуни конкурса

 

1. Врши се допуна конкурса број 466/20 од 28.12.2020. године, објављеног у дневном листу “Глас Српске” дана 30.12.2020. године у дијелу доставе документације на основу које се врши бодовање кандидата у складу са Правилником о пријему у радни однос у средњој школи (“Службени гласник РС” 24/19) тако што се послије тачке Е додаје тачка Ж. која гласи :

 

“увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца које садржи податке из којих се јасно види врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла,

 

Досадашње тачке Ж, З, И , Ј, К постају З, И, Ј, К, Л.

 

2. Рок за подношење доказа по конкурсу и допуни конкурса је 8 дана, од дана објављивања допуне конкурса.

 

3. Тестирање и интервју са кандидатима који испуњавају услове конкурса обавиће се дана 21.1.2021. године (четвртак) у просторијама школе са почетком у 10 сати.

4. Достава документације по конкурсу и допуни конкурса може се доставити лично или путем поште на адресу школе ЈУ ОШ “Ћирило и Методије” Главичице, 76318 Главичице

5. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

***

ЈУ ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ “ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ”

БИЈЕЉИНА

Расписује

 

ЈАВНИ ОГЛАС

за пријем радника

 

 

1. Дипломирани васпитач предшколске дјеце - 2 извршиоца на одређено вријеме, пуно радно вријеме, до повратка радница са боловања

 

2. Дипломирани васпитач предшколске дјеце - 2 извршиоца на неодређено вријеме, пуно радно вријеме

3. Дипломирани васпитач предшколске дјеце - 1 извршилац на одређено вријеме, на пола радног времена, до 30.6.2021. године

 

 Општи услови за пријем у радни однос (за све кандидате):

1.       Да је држављанин Републике Српске односно БиХ

2.       Да је старији од 18 година

3.       Да има општу здравствену способност

4.       Да се против кандидата не води кривични поступак

 

 Посебни услови за пријем у радни однос (за све кандидате):

1. ВСС, Педагошки факултет, смјер предшколско образовање и васпитање

2. Положен стручни испит

 

 Потребна документа :

 

Уз пријаву на јавни оглас, у којој кандидат наводи своје име, презиме, адресу становања, контакт телефон, и-мејл адресу, неопходно је доставити доказе о испуњавању општих и посебних услова:

-  Диплома Педагошког факултета(180 ECTS) - смјер предшколско васпитање и образовање

- Увјерење о положеном стручном испиту у области предшколства

- Увјерење о држављанству (не старије од 6 мјесеци),

- Извод из матичне књиге рођених (ако извод није трајни, не може бити старији од 6 мјесеци ),

- Увјерење надлежног суда да се против кандидата не води кривични поступак, не старије од три мјесеца,

- Доказ о општој здравственој способности доставља кандидат који буде примљен у радни однос на одређено вријеме.

Наведена документа морају бити или оригинали или овјерене копије истих.

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања.

Непотпуне и неблаговремене пријаве Комисија неће разматрати.

Достављена документа неће се враћати кандидатима.

Са кандидатима, који буду испуњавали услове огласа, Комисија ће обавити интервју, о чему ће кандидати бити обавијештени електронским путем или путем телефонског позива.

Пријаве, са потребном документацијом, адресом, контакт телефоном и и-мејл адресом, са назнаком: Пријава на конкурс за дипломираног васпитача предшколске дјеце, кандидати могу доставити лично или путем поште на адресу : Јавна установа Дјечији вртић “Чика Јова Змај” 76300 Бијељина, Улица Светог Саве број: 9.

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана