ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Бијељина: Оглашава слободна радна мјеста на дан 06.01.2020. године

ЈУ ЗЗЗ РС
ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Бијељина: Оглашава слободна радна мјеста на дан 06.01.2020. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 06.01.2020. године.

 Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени ао незапослено лице.

*************

****************

ЈУ ОШ “СВЕТИ САВА”             

БИЈЕЉИНА

Расписује:

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњених радних мјеста

 

- Наставник српског језика, приправник, пуна норма, на одређено вријеме, до повратка радника са боловања – 1 извршилац,

- Наставник српског језика, с радним искуством, пуна норма, на одређено вријеме, до повратка радника са боловања – 1 извршилац,

- Наставник њемачког језика, с радним искуством, 20 часова седмично непосредног васпитно-образовног рада, на одређено вријеме, до повратка радника са боловања – 1 извршилац и

- Наставник разредне наставе, приправник, пуна норма, на одређено вријеме, до повратка радника са боловања – 1 извршилац.

 

(1)     Општи услови које кандидат треба да испуњава:

1) да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству,

2) да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте,

3) да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

4) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена, што се доказује увјерењем о неосуђиваности које ће школа прибавити службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа,

5) да није уписан у Регистру лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце, што се доказује увјерењем из посебног регистра, које ће школа прибавити службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа и

6) да није покренут кривични поступак за дјела учињена, што се доказује увјерењем које доставља кандидат.

 

2) Уз потписану пријаву, поред наведеног, кандидат је дужан доставити документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање и то:

 

1.       овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно дипломе стечене након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области, у складу са чланом 3. Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача , 

2.       увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

3.       увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу,

(право учешћа на конкурсу имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци),

4.       увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи,

5.       додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања

6.       увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

7.       увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, које треба да садржи податке из којих се види: врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла,

8.       увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

9.       увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

10.     увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

 

Дана 22.1.2020. године у са почетком у 90 часова у просторијама ЈУ Основне школе “Свети Сава”, улица Светог Саве 26, Бијељина, обавиће се тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно, који испуњавају услове конкурса.

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове конкурса поставити на огласној табли и на интернет страници школе.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се кандидат не појави на тестирању и интервјуу, сматраће се да је одустао од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Пријаве достављати лично или путем поште на адресу: ЈУ Основна школа “Свети Сава”, улица Светог Саве 26, Бијељина, 76300.

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

***

ЈУ ОШ “ЋИРИЛО И МЕТОДИЈЕ”- ГЛАВИЧИЦЕ

БИЈЕЉИНА

Расписује

 

КОНКУРС

за радно мјесто

 

- Психолог са положеним стручним испитом, 65% норме , на одређено вријеме (до повратка радника са боловања) ...... извршилац  1

 

Општи услови које кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на јавни конкурс:

а) да је држављанин Републике Српске и Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству,

б) да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,

в) да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

г) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена (за изабраног кандидата прибавља га школа службеним путем, а прије заснивања радног односа).

 

За радна мјеста са радним искуством право учешћа на конкурсу имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци уколико испуњавају остале потребне услове као и лица која су испуњавала услове по прописима важећим до ступању на снагу новог Закона о основном васпитању и образовању у погледу степена и врсте стручне спреме.

Поред документације из општих услова, кандидати треба да доставе и документацију којом се доказује испуњеност и посебних услова као и документацију на основу које се врши бодовање, а која подразумијева:

а) пријава на конкурс потписана од стране кандидата,

б) овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно дипломе стечене након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области;

в) додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања,

г) увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

д) извод из матичне књиге рођених или копија личне карте,

ђ) увјерење о држављанству,

е) увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица,

ж) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

з) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

и) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата, ако се ради о кандидату из категорије борца,

ј) љекарско увјерење, које не може бити старије од 6 мјесеци, кандидати треба да доставе након што буду одабрани на конкурсу, а прије заснивања радног односа и

к) увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела... школа ће прибавити за изабраног кандидата службеним путем, а прије заснивања радног односа.

 

Тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве и који испуњавају услове конкурса, обавиће се дана 20. јануара 2020. године са почетком у 10 сати у просторијама ЈУ ОШ “Ћирило и Методије” у Главичицама.

 

Кандидати се неће посебно позивати, а ако се не појаве на тесту и интервјуу, сматраће се да су одустали од конкурса.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената, и те копије неће бити враћене кандидатима.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања .

Потписане пријаве (од стране кандидата који се пријављује на јавни конкурс за пријем у радни однос) са поменутом документацијом слати на адресу: ЈУ Основна школа “Ћирило и Методије” – Главичице 76318 са напоменом: “Комисији за избор радника”.

Напомена: непотпуна, неовјерена, застарјела и неблаговремено достављена документација, неће се разматрати.

***

ЈУ ОШ “СТЕВАН НЕМАЊА”, ДРАГАЉЕВАЦ ГОРЊИ

 објављује:

 

КОНКУРС

за пријем радника у радни однос и то:

 

- Професор или наставник њемачког језика, пуна норма на одређено вријеме до повратка раднице са боловања, положен стручни испит

- Професор или наставник њемачког језика, за 2 часа седмично на одређено вријеме до краја школске године, положен стручни испит

- Професор или наставник ликовне културе за 5 часова седмично на одређено вријеме до краја школске године, положен стручни испит

- Професор или наставник ТО за 11 часова седмично на одређено вријеме до повратка помоћника директора с функције, најдаље до 31.8.2020. год. положен стручни испит

- Професор или наставник основа информатике за 5 часова на одређено вријеме до повратка помоћника директора с функције, а најдаље до 31.8.2020. год положен стручни испит

- Професор или наставник разредне наставе, пуна норма на одређено вријеме до повратка раднице са боловања, најдаље до 31.8.2020. год. положен стручни испит

 

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

 

Уз пријаву на расписани конкурс потписану од стране кандидата који се пријављује на конкурс са биографијом, потребно је да кандидати доставе и документацију на основу које се доказује испуњеност општих услова и то:

а) да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству,

б) да је пунољетан, што се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,

в) да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа, и

г) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена, што се доказује увјерењем о неосуђиваности које ће школа прибавити службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа.

д) да није уписан у Регистар лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце што се доказује увјерењем о подацима из посебног Регистра које ће школа прибавити службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа и

ђ) да није покренут кривични поступак за дјела учињена, а то се доказује увјерењем суда које не може бити старије од три мјесеца.

 

Кандидати су дужни да доставе и документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање и то:

а) овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

б) додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања,

в) увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, које садржи податке из којих се јасно види врста посла, степен стручне спреме и дужина радног стажа по врстама

г) увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица.

д) увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу

 

Уколико се ради о кандидату из категорије члана породице погинулог борца,  ратног војног инвалида и борца Одбрамбено-отаџбинског рата кандидат је дужан доставити и документацију за одређивање предности у случају да два или више кандидата имају једнак број бодова и то:

а) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено- отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

б) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

в) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

Тестирање кандидата који испуњавају услове конкурса обавиће се у просторијама централне школе у Драгаљевцу Горњем 21.1.2020. год. са почетком у 13.30 сати, након теста истог дана биће обављен и интервју са кандидатима

Кандидати се неће посебно позивати на тест и интервју, а уколико се не појаве на тестирању и  интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Пријаве достављати лично или путем поште на адресу: ЈУ Основна школа “Стеван Немања” Драгаљевац Горњи, 76323 Драгаљевац.

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

 

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана