ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Бијељина: Оглашава слободна радна мјеста на дан 04.09.2019. године

ЈУ ЗЗЗ РС
ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Бијељина: Оглашава слободна радна мјеста на дан 04.09.2019. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 04.09.2019. године.

Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени ао незапослено лице.

***

ЈУ ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ “ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ”

БИЈЕЉИНА

расписује

ЈАВНИ ОГЛАС

за пријем приправника

 

1. Дипломирани васпитач предшколске дјеце - 1 приправник из категорије дјеце погинулих бораца ВРС

      

Општи услови за пријем у радни однос :

- Да је држављанин Републике Српске односно БиХ

- Да је старији од 18 година

- Да има општу здравствену способност

- Да се против кандидата не води кривични поступак

 

Посебни услови за пријем у радни однос:

- ВСС, педагошки факултет, смјер предшколско образовање и васпитање

- Да је дијете погинулог борца Војске Републике Српске

- Да је на евиденцији Завода за запошљавање Републике Српске

- Да никада није радио/ла у струци ( волонтерски рад или рад на одређено вријеме ради обављања приправничког рада )

 

Потребна документа :

Уз пријаву на јавни оглас , у којој кандидат наводи своје име, презиме, адресу становања, контакт телефон, неопходно је доставити доказе о испуњавању општих и посебних услова:

- Диплома педагошког факултета (180 ECTS) - смјер предшколско васпитање и образовање

- Увјерење о држављанству (не старије од 6 мјесеци),

- Извод из матичне књиге рођених (ако извод није трајни, не може бити старији од 6 мјесеци ),

- Увјерење Окружног суда да се против кандидата не води кривични поступак, не старије од три мјесеца,

- Увјерење/потврду од Завода за запошљавање Републике Српске да је кандидат у евиденцији незапослених лица

- Увјерење/потврду надлежне институције да је кандидат дијете погинулог борца

ЈУ ДВ “Чика Јова Змај” Бијељина ће за извршити провјеру о чињеници под бројем 4. Посебних услова, путем ЈУ Завод за запошљавање РС - пословница Бијељина.

Доказ о општој здравственој способности доставља кандидат који буде примљен у радни однос.

Наведена документа морају бити или оригинали или овјерене копије истих.

 

Рок за подношење пријава је 8 (осам) дана од дана објављивања

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Достављена документа неће се враћати кандидатима.

Са кандидатима, који буду испуњавали услове огласа, обавиће се интервју дана, 13.9.2019. године, са почетком у 10 часова у улици Светог Саве бр.9 у Бијељини.

Пријаве, са потребном документацијом, адресом и контакт телефоном, са назнаком : Пријава на конкурс за приправника - дипл. васпитача предшколске дјеце - дијете палог борца ВРС, кандидати могу доставити лично или путем поште на адресу: Јавна установа Дјечији вртић “Чика Јова Змај” 76300 Бијељина, улица Светог Саве број: 9.

***                                                                   

 

ЈУ СШЦ “МИХАИЛО ПЕТРОВИЋ АЛАС”

УГЉЕВИК

Расписује

КОНКУРС

за пријем у радни однос

1. Наставник демократије и људских права, 1 извршилац, 10 часова, на неодређено вријеме са радним искуством

2. Психолог (стручни сарадник), 1 извршилац, пуно радно вријеме, на неодређено вријеме, са радним искуством

Кандидати за радна мјеста под тачком 1. и 2. морају имати положен стручни испит за рад у настави.

Уз потписану пријаву на конкурс кандидати су дужни доставити сљедећу документацију:

- Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент;

- Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, за наставника који у току студија није положио наведену групу предмета;

- Увјерење о положеном стручном испиту, уколико је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством и положеним стручним испитом;

- Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са правилником којим се регулише полагање стручног испита;

- Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања ( Уколико кандидат из оправданих разлога не може прибавити увјерење високошколске установе просјечна оцјена се може доказати и овјереном фотокопијом индекса);

- Извод из матичне књиге рођених или копију личне карте;

- Увјерење о држављанству;

- Увјерење да није покренут кривични поступак за дјела учињена;

- Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење;

- Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, уколико је конкурс за пријем у радни однос лица са искуством. Увјерење треба да садржи податке о:

*врсти посла;

*степену стручне спреме;

*дужини оствареног радног стажа по врстама поса.

- Увјерење општинског/ градског органа управе надлежног за борачко- инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено- отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

- Увјерење општинског/ градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице ратног војног инвалида,

- Увјерење општинског/ градског органа управе надлежног за борачко- инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије борца,

 

Кандидат који буде изабран дужан је прије заснивања радног односа доставити љекарско увјерење о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима, издато од надлежне установе (не старије од 6 мјесеци).

Школа ће за кандидата који буде изабран службеним путем затражити увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена и увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце.

Тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса обавиће се дана, 19.9.2019. године, у 10 часова у просторијама школе.

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса биће постављен на огласној табли школе и кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а уколико се не појаве на тестирању или интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене фотокопије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати. Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања.

Пријаву на конкурс и потребна документа кандидати су дужни доставити лично или путем поште на адресу:

Јавна установа Средњошколски центар “Михаило Петровић Алас” Угљевик, Карађорђева 19, 76330 Угљевик, са назнаком “За конкурс”.

***

ЈУ ЕКОНОМСКА ШКОЛА, БИЈЕЉИНА

 

Расписује:

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњених радних мјеста наставника

 

1.  Наставник пословне комуникације, 1 извршилац,  8 часова седмично, на одређено радно вријеме до 31.8.2020. године, лице са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у настави,

2.  Наставник православне вјеронауке,  1 извршилац, 11 часова седмично на неодређено радно вријеме, лице са радним искуством и положеним стручним испитом.

 

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

Уз пријаву на расписани конкурс потписану од стране кандидата који се пријављује на конкурс, контакт телефоном и адресом пребивалишта, потребно је да кандидат достави документацију на основу које се доказује испуњеност општих услова, и то:

1) да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству,
2) да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте,
3) да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,
4) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена. (Увјерење из ове тачке за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа),

5) Увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце. (Увјерење из ове тачке за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа),

6) Увјерење да против кандидата није покренут кривични поступак за дјела учињена.

 

Поред општих услова кандидат је дужан доставити документацију којом доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање и то:

1) овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању, са најмање остварених 240 ECTS бодова, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

2) увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи премета, које је дужан доставити кандидат за наставника који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

3) увјерење о положеном стручном испиту за рад у настави,

4) увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са правилником којим се регулише полагање стручног испита,

5) додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања  или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања,

Уколико кандидат не може из оправданих разлога прибавити документ из овог става конкурса, просјечна оцјена може се доказати и овјереном фотокопијом индекса.
6) увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

7) увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца које садржи податке из којих се јасно види:

   - врста посла, степен стручне спреме и дужина радног стажа по врстама посла;

8) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено- отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

9) увјерење општинског/градског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида  Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

10) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

 

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове конкурса поставити на огласној табли школе дана, 16.9.2019. године.

Тестирање и интервју  за кандидате који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса, обавиће се  20.9.2019. године (петак) у 10 часова, у просторијама ЈУ Економске школе у Бијељини, Рачанска 96.

 

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању или интервјуу сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћане кандидатима.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања.

Пријаве са потребним документима слати на адресу ЈУ Економска школа Рачанска 96, Бијељина са назнаком “ПРИЈАВА НА КОНКУРС” (Навести радно мјесто за које кандидат конкурише).

***

ЈУ ОШ “МЕША СЕЛИМОВИЋ” ЈАЊА

Јања, Бијељинска 250

објављује

 

КОНКУРС

            За пријем радника у радни однос и то:

 

1. Наставник језика бошњачког народа, пуна норма, лице са радним искуством и положеним стручним испитом, на одређено вријеме а најдуже до 1.7.2020. ....... 1 извршилац.

 

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

 

Уз пријаву на расписани конкурс потписану од стране кандидата који се пријављује на конкурс са биографијом, потребно је да кандидати доставе и документацију на основу које се доказује испуњеност општих услова и то:

1) да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству,
2) да је пунољетан, што се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,
3) да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,
4) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена, што се доказује увјерењем о неосуђиваности које ће школа прибавити службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа.

5) увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце, школа ће прибавити службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа.

6) увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена, а прије заснивања радног односа.

Кандидати су дужни да доставе и документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање и то:

1) овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у   којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно дипломе стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,

2) увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

3) увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу.

4) увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или је положио разлику дијела у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи,

5) додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања,

6) увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

7) увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца ако је конкурс расписан за пријем радника у радни однос са искуством,

Уколико се ради о кандидату из категорије члана породице погинулог борца, ратног војног инвалида и борца Одбрамбено-отаџбинског рата кандидат је дужан доставити и документацију за одређивање предности у случају да два или више кандидата имају једнак број бодова и то:
1) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено- отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца; 
2) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида; 
3) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

Дана, 18.9.2019. године, у 11 часова у просторијама ЈУ Основне школе “Меша Селимовић” Јања, обавиће се тест, а у 12 часова и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно, који испуњавају услове конкурса.

Кандидати се неће посебно позивати на тест и интервју, а уколико се не појаве на тесту и интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса, након прегледа достављене документације, школа поставља на огласној табли школе, а по могућности и на интернет страници школе, најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Пријаве достављати лично или путем поште на адресу: ЈУ Основна школа “Меша Селимовић” Јања, Бијељинска 250, 76316 Јања .

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

***

“ГЛАС СРПСКИ-ТРГОВИНА” АД - Минутица

БАЊА ЛУКА

 

ОГЛАС

за пријем радника у радни однос на одређено вријеме

 

Радно мјесто: Трговац у киоску

 

За подручја:       

Бијељина  – 2 извршиоца

 

 

Потребне квалификације:

- Минимално ССС

- Радно искуство у трговини/малопродаји

- Пожељно познавање рада на рачунару (“MC office”)

 

 

Кандидати су дужни уз молбу доставити сљедећу документацију:      

- Копију извода из матичне књиге рођених

- Копију увјерења о држављанству

- Копију дипломе о завршеној стручној спреми

 

Предност код запошљавања ће имати кандидати који су пријављени на Бироу за запошљавање па у ту сврху потребно доставити потврду са Бироа за запошљавање да су  пријављени и да су незапослена лица.

 

Све информације о огласу могу се добити на телефоне: 051/249-896, 066/638-638 или путем мејл адресе: draganad@glassrpske.com  

Молбе доставити на адресу:

ЗА ОГЛАС ТРГОВАЦ У КИОСКУ

 “Глас српски - Трговина” АД - Минутица Бањалука,

Улица Скендера Куленовића бр.93, Бањалука.

 

Оглас остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања.

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана