ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Бијељина: Оглашава слободна радна мјеста на дан 02.09.2020. године

ЈУ ЗЗЗ РС
ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Бијељина: Оглашава слободна радна мјеста на дан 02.09.2020. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 02.09.2020. године.

  Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице

*************

***************

ЈУ ГИМНАЗИЈА ФИЛИП ВИШЊИЋ”, БИЈЕЉИНА

Расписује:

 

КОНКУРС

за пријем радника у радни однос:

 

1. Наставник српског језика и књижевности, 9 часова редовне наставе, на одређено вријеме, до повратка раднице са боловања, лице са радним искуством, 1 извршилац;

2. Наставник енглеског језика и књижевности, пуна норма, приправник, на одређено вријеме, до повратка раднице са боловања, 1 извршилац;

3. Наставник биологије, пуна норма, на неодређено вријеме, лице са радним искуством, 1 извршилац;

4. Наставник биологије, 16 часова редовне наставе, на одређено вријеме, до 31.8.2021. године, приправник, 1 извршилац;

5.  Наставник математике, пуна норма, на неодређено вријеме, лице са искуством, 1 извршилац;

6. Наставник математике, 8 часова редовне наставе, на одређено вријеме, до 31.8.2021. године лице са искуством, 1 извршилац;

7. Наставник физике, 2 часа редовне наставе, лице са искуством, на одређено вријеме, до 31.8.2021. године, 1 извршилац;

8. Наставник хемије, 15 часова редовне наставе, до повратка раднице са боловања, лице са искуством, 1 извршилац;

9. Наставник физичког васпитања, пуна норма, на неодређено вријеме, лице са искуством, 1 извршилац;

10. Наставник физичког васпитања, 2 часа редовне наставе, на одређено вријеме, до 31.8.2021. године, приправник, 1 извршилац;

11. Наставник православне вјеронауке, пуна норма, приправник, на неодређено вријеме, 1 извршилац;

12. Наставник православне вјеронауке, 4 часа редовне наставе, лице са радним искуством, на одређено вријеме, до 31.8.2021. године, 1 извршилац;

13. Наставник исламске вјеронауке, 3 часа редовне наставе, лице са радним искуством, на одређено вријеме, до 31.8.2021. године, 1 извршилац.

 

Услови конкурса

 

Уз пријаву на расписани конкурс, потписану од стране кандидата који се пријављује на конкурс са адресом пребивалишта и бројем телефона, потребно је да кандидати доставе и документацију на основу које се доказује испуњеност општих  услова, и то:

- да је држављанин Републике Српске и Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству,

- да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,

- да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

- да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена. Увјерење о неосуђиваности за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа,

- да није уписан у Регистар лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце, што се доказује увјерењем из посебног регистра, које ће школа прибавити службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа и

- да није покренут кривични поступак за дјела учињена, што се доказује увјерењем које доставља кандидат уз пријаву.

 

Кандидат је дужан доставити и документацију којом доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање:

- овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент;

- увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-медотичној групи предмета, које дужан доставити кандидат за наставника који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета;

- увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу (за радна мјеста за која је расписан конкурс за пријем у радни однос лице са искуством) или

увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита (за радна мјеста за која је расписан конкурс за пријем у радни однос лице са искуством);

- додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања,;

- У изузетним случајевима, уколико кандидат не може из оправданих разлога прибавити документ из члана 4. посебних услова, просјечна оцјена се може доказати и овјереном фотокопијом индекса.

- увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица. Доказ о времену проведеном на евиденцији незапослених лица је увјерење или потврда издата од Завода за запошљавање за подручје јединице локалне самоуправе гдје је кандидат пријављен;

 - увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца које садржи податке из којих се јасно види:

1. врста посла,

2. степен стручне спреме и

3. дужина радног стажа по врстама посла.

          (за радна мјеста за која је расписан конкурс за пријем у радни однос лице са искуством);

- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном  статусу  ратног војног инвалида  Одбрамбено-отаџбинског рата РС уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном  статусу  борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС уколико се ради о кандидату из категорије борца.

 

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове конкурса поставити на огласној табли школе – Рачанска бр. 94, дана 15.9.2020. године.

Тестирање и интервју за кандидате који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса обавиће се у просторијама ЈУ Гимназија “Филип Вишњић” у Бијељини, дана 18.9.2020. године, /ПЕТАК/, са почетком у:

1. 13 часова за наставника српског језика и књижевности;

2. 11 часова за наставника енглеског језика и књижевности;

3. 8 часова за наставника биологије – пуна норма;

4. 10.30 часова за наставника биологије – 16 часова редовне наставе;

5. 11 часова за наставника математике – пуна норма;

6. 12.45 часова за наставника математике – 8 часова;

7. 10 часова за наставника физике;

8. 10 часова за наставника хемије;

9. 110 часова за наставника физичког васпитања – пуна норма;

10. 12.15 часова за наставника физичког васпитања – 2 часа;

11. 9 часова за наставника православне вјеронауке – пуна норма;

12. 9.30 часова за наставника православне вјеронауке – 4 часа редовне наставе;

13. 8 часова за наставника исламске вјеронауке;

 

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а уколико се не појаве на тестирању и интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Некомплетне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања.

Пријаве са потребним документима у затвореној коверти, слати на адресу: ЈУ Гимназија “Филип Вишњић”, Рачанска 94, са назнаком “Комисији за пријем радника по конкурсу – НАСТАВНИК..” /навести за које упражњено радно мјесто се кандидат пријављује/.

***

ЈУ ПОЉОПРИВРЕДНА И МЕДИЦИНСКА ШКОЛА

БИЈЕЉИНА

Расписује 

 

КОНКУРС

за попуну радних мјеста

 

- Професор српског језика и књижевности, 1 извршилац, пуна норма часова, на неодређено вријеме, лице са искуством у струци и положеним стручним испитом.

- Професор српског језика и књижевности, 1 извршилац, пуна норма часова, на одређено вријеме до повратка раднице са боловања и породиљског одсуства, лице са искуством у струци и положеним стручним испитом.

- Професор српског језика и књижевности, 1 извршилац, непуна норма од 11 часова, на одређено вријеме до 31.8.2021. године, лице са искуством у струци и положеним стручним испитом.

- Професор математике, 1 извршилац, пуна норма часова, на одређено вријеме до повратка радника са боловања, лице без искуства у струци – приправник.

- Професор математике, 1 извршилац, непуна норма од 8 часова, на одређено вријеме до повратка раднице са породиљског одсуства, лице без искуства у струци – приправник.

- Професор демократије и људских права, 1 извршилац, непуна норма од 4 часа, на одређено вријеме до 31.8.2021. године, лице са искуством у струци и положеним стручним испитом.

- Професор географије, 1 извршилац, непуна норма од 4 часа, на одређено вријеме до 31.8.2021. године, лице са искуством у струци и положеним стручним испитом.

- Професор физичког васпитања, 1 извршилац, непуна норма од 4 часа, на одређено вријеме до 31.8.2021. године, лице са искуством у струци и положеним стручним испитом.

- Професор информатике, 1 извршилац, непуна норма од 2 часа, на одређено вријеме до 31.8.2021. године, лице са искуством у струци и положеним стручним испитом.

- Професор историје, 1 извршилац, непуна норма од 2 часа, на одређено вријеме до 31.8.2021. године, лице са искуством у струци и положеним стручним испитом.

- Професор биологије, 1 извршилац, пуна норма часова, на одређено вријеме до повратка раднице са боловања и породиљског одсуства, лице са искуством у струци и положеним стручним испитом.

- Професор етике, 1 извршилац, непуна норма од 4 часа, на одређено вријеме до 31.8.2021. године, лице са искуством у струци и положеним стручним испитом.

- Професор стручних предмета – основе предузетништва у прехрамбеној струци, 1 извршилац, непуна норма од 6 часова, на одређено вријеме до 31.8.2021. године, лице са искуством у струци и положеним стручним испитом.

- Професор стручних предмета – основе предузетништва у фризерима, 1 извршилац, непуна норма од 2 часа, на одређено вријеме до 31.8.2021. године, лице са искуством у струци и положеним стручним испитом.

- Професор стручних предмета – технологија занимања, 1 извршилац, непуна норма од 4 часа, на одређено вријеме до 31.8.2021. године, лице са искуством у струци и положеним стручним испитом.

- Професор стручних предмета – медицинска група, 1 извршилац, пуна норма часова, на неодређено вријеме, лице са искуством у струци и положеним стручним испитом.

- Професор стручних предмета – медицинска група, 1 извршилац, пуна норма часова, на одређено вријеме до 31.8.2021. године, лице са искуством у струци и положеним стручним испитом.

- Професор стручних предмета – медицинска група, 1 извршилац, непуна норма од 8 часова, на одређено вријеме до 31.8.2021. године, лице са искуством у струци и положеним стручним испитом.

- Професор стручних предмета – фармацеутска група, 1 извршилац, непуна норма од 16 часова, на одређено вријеме до 31.8.2021. године, лице са искуством у струци и положеним стручним испитом.

- Професор стручних предмета – пољопривредна група, 1 извршилац, непуна норма од 6 часова, на одређено вријеме до 31.8.2021. године, лице са искуством у струци и положеним стручним испитом.

- Професор стручних предмета – пољопривредна група, 1 извршилац, пуна норма часова, на одређено вријеме до повратка радника са боловања, лице са искуством у струци и положеним стручним испитом.

- Наставник практичне наставе за фризера, 1 извршилац, непуна норма од 20 часова, на одређено вријеме до 31.8.2021. године, лице са искуством у струци и положеним стручним испитом.

- Професор православне вјеронауке, 1 извршилац, пуна норма часова, на неодређено вријеме, лице без искуства у струци – приправник.

- Професор православне вјеронауке, 1 извршилац, непуна норма од 10 часова, на одређено вријеме до 31.8.2021. године, лице без искуства у струци – приправник.

- Професор исламске вјеронауке, 1 извршилац, непуна норма од 4 часа, на одређено вријеме до 31.8.2021. године, лице са искуством у струци и положеним стручним испитом.

 

Уз пријаву потписану од стране кандидата који се пријављује на конкурс за пријем у радни однос са кратком биографијом и контакт телефоном, потребно је да кандидат достави и документацију на основу које се доказује испуњеност општих услова и то:

1) да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству,

2) да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,

3) да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

4) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена,

5) увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце и

6) увјерење да против кандидата није покренут кривични поступак за дјела учињена.

Увјерења из тачке 4) и 5) за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

 

Кандидат је дужан доставити и документацију којом доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање:

 

1) овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ЕСТЅ бодова у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно у складу са Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама,

2) увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан доставити кандидат за наставника који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко методичку групу предмета,

3) увјерење о положеном стручном испиту за рад у образовању (осим за радна мјеста под тачкама 4, 5, 23. и 24.),

4) увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са правилником којим се регулише полагање стручног испита,

5) додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања,

6) увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

7) увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, из којег се јасно види врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног стажа по врстама посла (осим за радна мјеста под тачкама 4, 5, 23. и 24.),

8) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко - инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

9) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко - инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

10) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко - инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

 

Тестирање и интервју за кандидате који су доставили потпуне и благовремене пријаве,                 односно који испуњавају услове конкурса обавиће се у просторијама Школе – Семберских ратара 1, дана 17.9.2020. године у 10 часова.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а уколико се не појаве на                тестирању или интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове конкурса поставити на огласној табли, најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања.

Пријаве са потребним документима доставити у ковертама са назнаком “за конкурс” на адресу Јавна установа Пољопривредна и медицинска школа Бијељина, Семберских ратара 1

***

ЈУ ОШ “ЈОВАН ДУЧИЋ” БИЈЕЉИНА

 

Расписује

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

 

1) Наставник српског језика, пуна норма, приправник,  на одређено вријеме до повратка раднице са породиљског одсуства – 1 извршилац,

2) Наставник физике, 2 часа непосредног рада са дјецом, приправник, на одређено вријеме до повратка раднице са породиљског одсуства – 1 извршилац,

3) Наставник математике, 16 часова непосредног рада са дјецом, приправник, на одређено вријеме до повратка раднице са породиљског одсуства – 1 извршилац,

4) Наставник ликовне културе, 1 час непосредног рада са дјецом, лице са радним искуством и положеним стручним испитом, на одређено вријеме до 31.8.2021. године – 1 извршилац,

5) Наставник њемачког језика, 1 час непосредног рада са дјецом, лице са радним искуством и положеним стручним испитом, на одређено вријеме до 31.8.2021. године – 1 извршилац,

6) Библиотекар, пуна норма, лице са радним искуством, на одређено вријеме до повратка раднице са боловања – 1 извршилац.

 

- Општи услови које кандидат треба да испуњава приликом пријављивања на јавни конкурс јесу:

 

а) да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству,

б) да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,

в) да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа, 

г) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена ,

д) да није покренут кривични поступак за дјела учињена, а то се доказује увјерењем суда које не може бити старије од три мјесеца.

 

Увјерење о подацима из Посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце и увјерење о неосуђиваности, за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

 

Уз потписану пријаву кандидата који се пријављује на јавни конкурс за пријем у радни однос, поред општих услова, кандидат доставља документацију о испуњености посебних услова:

1) овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно дипломе стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,

 

за радно мјесто наставника физике:

- проф. физике,

- дипл. физичар са положеном педагошком групом предмета,

- дипл. астрофизичар са положеном педагошком групом предмета,

- наставник који има завршену педагошку академију, група физика са другим наставним предметом.

 

За радно мјесто наставника математике:

- проф. математике,

- проф. математике и информатике,

- проф. математике и информатике за основну школу,

- дипл. математичар са положеном педагошком групом предмета,

- наставник који има завршену педагошку академију, група математика са другим наставним предметом,

 

за радно мјесто наставника српског језика:

- проф. српског језика и књиж. односно проф. књиж. и српског језика,

- проф. српског језика у чијој је дипломи или називу студија наведен српски језик као самосталан или равноправан предмет,

- наставник са завршеном педагошком академијом који у називу студија или дипломи има српски језик као самосталан или равноправан предмет,

- професор, односно наставник који је до 6. априла 1992. г. на територији СФРЈ стекао диплому за извођење наставе српскохрватског односно хрватскосрпског језика и књиж. југословенских народа,

- дипл. филолог - србиста,

- дипл. проф. језика и књиж. – на студијском програму српска књижевност и језик.

 

За радно мјесто наставника ликовне културе:

- проф. ликовне културе или проф. који у дипломи о завршеном факултету има уписану двопредметну групу у којој је ликовна култура самосталан или равноправан предмет,

- дипл. сликар примијењеног сликарства или дипл. сликар примијењене умјетности са положеном педагошком групом предмета,

- академски сликар, односно дипл. сликар са положеном педагошком групом предмета,

- академски вајар, односно дипл. вајар са положеном педагошком групом предмета,

- академски графичар, односно дипл графичар са положеном педагошком групом предмета,

- наставник који има завршену педагошку академију, група за ликовну културу,

- дипл. графички дизајнер са положеном педагошком групом предмета,

- лица са завршеним факултетом примијењених умјетности

 

За радно мјесто наставника њемачког језика:

- проф. њемачког језика и књижевности  или проф. који у дипломи о завршеном факултету има уписану двопредметну групу у којој је њемачки језик самосталан или равноправан предмет,

- наставник који има завршену педагошку академију, група њемачки језик и књижевност, или другу двопредметну групу у којој је њемачки језик уписан у дипломи о завршеној школи,

- дипломирани филолог - германиста,

- дипл. проф. језика и књиж. – на студијском програму Језик, књижевност, култура, модул њемачки језик, књижевност, култура.

 

За радно мјесто библиотекара:

- лице које има високу стручну спрему библиотекарског смјера,

- лице које има вишу стручну спрему библиотекарског смјера,

- професор или наставник српског језика и књижевности,

професор или наставник неког другог језика и књижевности који се учи у школама у Републици Српској.    

 

2)  увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан доставити кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

3) додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

4) увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца ако је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством,

5) увјерење издато од стране Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

6) увјерење о положеном стручном испиту ако је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством и положеним стручним испитом,

7) увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи,

8) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

9) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

10) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

 

Тестирање  и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса обавиће се дана 16.9.2020. године са почетком у 9 часова у просторијама централне школе у Бијељини.

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове конкурса поставити на огласну таблу школе најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, ако се не појави на тестирању или интервјуу, сматраће се да је кандидат одустао од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Затворене коверте са пријавама достављати лично или путем поште на адресу: ЈУ Основна школа “Јован Дучић”, ул. Српске војске бр. 104, Бијељина 76 300.

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања .

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана